Стаття "Підходи до визначення сутності та структури економічної культури фахівця"

Про матеріал
Статтю присвячено розгляду підходів до визначення сутності економічної культури, яка лежить в основі професійної діяльності будь-якого фахівця, забезпечуючи йому ділові, творчі якості, компетентність, професійну майстерність, потребу працювати якісно, почуття відповідальності за доручену справу та ін.
Перегляд файлу

А.А. Лежавська. Підходи до визначення сутності та структури економічної культури фахівця

Статтю присвячено розгляду підходів до визначення сутності економічної культури, яка лежить в основі професійної діяльності будь-якого фахівця, забезпечуючи йому ділові, творчі якості, компетентність, професійну майстерність, потребу працювати якісно, ​​почуття відповідальності за доручену справу та ін.

Здійснений аналіз трактування економічної культури особистості з точки зору системного, діяльнісного й особистісного підходів. ЇЇ трактують як: компонент загальної культури особистості (системний підхід); характеристика, яка сприяє самореалізації та самовизначенню особистості в різних видах діяльності, визначає продуктивність, доцільність, особисту і суспільну значимість діяльності (діяльнісний підхід); інтегральна якість особистості, універсальна форма суспільного буття людини, яка детермінує її внутрішні і зовнішні соціосвідомі зв’язки з навколишнім світом (особистісний підхід).

В процесі формування економічної культури майбутнього фахівця великого значення набувають: економічна поінформованість, економічні знання, уявлення та погляди, розуміння економічних процесів. Всі ці елементи взаємопов’язані й становлять основу компонентів у структурі економічної культури особистості: когнітивного, мотиваційно-ціннісного, діяльнісно-практичного та особистісного.

Зроблено висновок про те, що економічна культура є інтегрованим результатом економічної освіти майбутнього фахівця – його навчання, виховання та розвитку. Вона являє собою інтегровану якість особистості, яка визначає її життєві орієнтири на загальнолюдські й суспільні цінності, сприяє гармонізації моральних якостей особистості та моральної стійкості до негативних явищ ринкової економіки,  забезпечує майбутньому фахівцю ефективну професійну діяльність.

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у з’ясуванні особливостей процесу формування економічної культури фахівця під час його професійної підготовки в системі вищої освіти.

Ключові слова: майбутній фахівець, професійна діяльність, економічна культура, структура економічної культури, компоненти економічної культури.

 

 

A.A. Lezhavska. Approaches for defining the essence and structure of economic culture of specialist

 

 The article examines the approaches for defining the essence of economic culture that underlies the professional activities of any specialist, providing his business, creative quality, competence, skills, need to work efficiently, sense of responsibility for the assigned work and so on.                                                                                                  The realized analysis of the interpretation of the economic culture of personality in terms of systematic, activity and personal approach. It is interpreted as a component of general culture of personality (system approach); characteristic that contributes to self-realization and self-identity in various activities, determines productivity, expediency, personal and social significance of activity (activity approach); integral quality of individual, universal form of human social life that determines its internal and external social-conscious relations with the surrounding world (personal approach).

 In the process of formation of economic culture of the future specialist becomes important: economic enlightenment, economic knowledge, perceptions and views, understanding of economic processes. All these elements are interrelated and constitute the basis of the components in the structure of economic culture of personality: cognitive, motivational - valuable, active-practical and personal.                            It is concluded that the economic culture is an integrated result of economic education of the future specialist – his study, upbringing and development. It is an integrated quality of the individual that determines its life orientations on general - human and public values, promotes harmonization of moral qualities of personality and moral resistance to the negative effects of the market economy, provides future specialist  to the effective professional activity.                                                                                                  Perspectives for the further scientific research recognize in the clarification of the features in the process of formation of economic culture of the specialist during his professional training in higher education.                                                                                                  Key words: future specialist, professional activity, economic culture, structure of economic culture, components of economic culture.

doc
Додав(-ла)
Лежавская Анна
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
22 грудня 2019
Переглядів
32
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку