Стаття "Роль економічної культури у професійній діяльності техніка-технолога харчових технологій"

Про матеріал
Важливим завданням сучасної вищої професійної освіти є підготовка фахівців, здатних задовольняти постійно минливі вимоги ринкового середовища, адекватно реагувати і пристосовуватися до складних умов сучасного соціуму. Тому сьогодні постала проблема формування економічної культури у техніків-технологів харчових технологій.
Перегляд файлу

СЕКЦІЯ 7. Загальна педагогіка

Лежавська А. А.

аспірант кафедри професійної освіти

Бердянського державного педагогічного університету

М. Бердянськ, Україна

 

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІКА-ТЕХНОЛОГА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Важливим завданням сучасної вищої професійної освіти є підготовка фахівців, здатних задовольняти постійно минливі вимоги ринкового середовища, адекватно реагувати і пристосовуватися до складних умов сучасного соціуму. Тому  сьогодні постала проблема формування економічної культури у техніків-технологів харчових технологій.

Питання формування економічної культури особистості знайшли відображення у працях Т. Заславської, А. Морозова, С. Мочерного, Н. Назимової, Л. Пономарьова, В. Попова, Р. Ривкіної, А. Сур’як, В. Чичканова, С. Хамініч, В. Щербини та ін. Проблему підготовки фахівців у галузі харчових технологій розглянуто у працях А. Долуда, О. Ільмінської, Т. Лазаревої, М. Лобур, Н. Полякової та ін.

Технік-технолог харчових технологій – це фахівець з розробки, виробництва та контролю за якістю продукції на підприємствах громадського харчування та виготовлення харчової продукції. Його праця є первинною в процесі приготування їжі у їдальнях, кафе, готелях, ресторанах та виготовлення на харчових підприємствах (хлібопекарське, молочне, м’ясне, рибне, цукрове, кондитерське, плодово-овочеве, виноробне, пивоварне, мікробіологічне тощо).

Об’єктами професійної діяльності техніка-технолога є різні види продуктів і сировини, напівфабрикати промислової виробітки, рецептурний склад харчового продукту; технологічні процеси виготовлення та приготування кулінарної продукції; показники якості продукції; процеси управління різними ділянками виробництва продукції громадського харчування; первинні трудові колективи підприємств громадського харчування; нормативні документи (технічні інструкції, умови виробництва тощо) [4].

Техніка-технолога відносять до усіх чотирьох типів професій, визначених Є. Климовим, «людина – природа» (робота з різними видами органічної сировини), «людина – знакова система» (розробка нових рецептів, оформлення відповідних нормативних документів), «людина – людина» (спілкування з клієнтами, постачальниками та ін.) та «людина – техніка» (експлуатація та управління технічними пристроями).

Результат праці техніка-технолога харчової промисловості – забезпечення високої якості продуктів харчування, збереження здоров’я людей.

Аналіз посадових інструкцій [1] дав змогу визначити особливості професійної діяльності техніка-технолога на підприємствах харчового виробництва (технік-технолог з виготовлення м’ясних, рибних та ін. продуктів; контролер харчової продукції; майстер, керуючий (менеджер) підприємством харчування), які пов’язані із виконанням низки функцій:

- розробка та вдосконалення виробництва продуктів харчування;

- аналіз якості сировини, матеріалів, готової продукції;

- впровадження прогресивних технологічних процесів виробництва продукції;

- розширення асортименту та впровадження нових видів сировини;

- здійснення технологічних розрахунків й оформлення технічної документації;

- контроль за дотриманням послідовності та якості операцій, які становлять процес приготування продуктів; за справністю устаткування; організацією праці та дотриманням правил техніки безпеки;

- виявлення причин браку продукції та розробка заходів щодо його запобігання й ліквідації та ін. [2; 5; 7].

Професійна діяльність техніка-технолога на підприємствах громадського харчування (кухар, кухар-бригадир, кондитер, член бригади ресторану, завідувач підприємства, начальник виробництва, керуючий рестораном (кафе, їдальнею тощо), шеф-кухар, адміністратор залу) пов’язана з приготуванням їжі відповідно до наукових основ правильного харчування, законів і правил кулінарного мистецтва, гостинності та культури обслуговування. Коло його обов’язків у цій сфері пов’язано з:

- розробкою техніко-технологічних карт на страви, рецепти нових страв, різні види меню;

- виготовленням широкого асортименту кулінарних і кондитерських виробів;

- розрахунком кількості продуктів для отримання готових страв;

- оцінкою якості використовуваної сировини, продукції;

- організацією праці виробничих цехів і обслуговування споживачів;

- розподіленням обов’язків між кухарями та контролем за їх роботою;

- обліком матеріальних цінностей, обладнання, сировини, готової продукції;

- забезпеченням якості послуг харчування та ін. [2; 5; 7].

До того ж, на сучасному виробництві технік-технолог все частіше виконує різні види економічної діяльності, а саме: бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації виробничих кадрів з урахуванням вимог ринкової економіки; досліджує чинники, що мають значення для успішної реалізації різних послуг, попиту, причини його підвищення і зниження, диференціацію від купівельної спроможності населення; забезпечує скорочення матеріальних і трудових витрат на виготовлення продукції; бере участь у розробленні технічно обґрунтованих норм часу (виробітку), розраховує подетальні та поопераційні матеріальні нормативи, норми витрат сировини, матеріалів, інструменту, палива та енергії, економічну ефективність проектованих технологічних процесів; сприяє збалансованому розвитку сфери послуг громадського харчування; готує пропозиції щодо вибору та зміни напрямків розвитку асортименту, виробничо-господарської та підприємницької діяльності; вивчає ринок конкурентних та аналогічних послуг і тенденції його розвитку.

Праця техніка-технолога пов’язана з необхідністю підтримувати на ринку інтерес до своєї продукції, тому вимагає наявності раціоналізаторської жилки. Від нього залежить створення якісних та конкурентоспроможних продуктів харчового виробництва.

Таким чином, аналіз змісту посадових інструкцій працівника підприємства харчової індустрії [1], а саме техніка-технолога – дає змогу зазначити, що важливе місце у його професійній підготовці займає формування економічної культури, яку ми трактуємо як інтегральну якість особистості, що відбивається в духовному та професійному бутті фахівця, є якісною характеристикою економічної компетентності в умовах його професійного становлення.

Економічна культура майбутнього техніка-технолога харчової галузі є показником його інтегрованості в економічний соціум, можливості відчувати себе його повноцінним суб’єктом, чинником економічної успішності. Вона дозволяє формувати власну позицію з питань інтеграції та співробітництва при спільній роботі на підприємствах харчової промисловості, досягати значних економічних результатів, які відбиваються у зовнішніх матеріальних та внутрішніх особистісних показниках (успішні проекти, досягнення) [3; 6].

Технік-технолог харчового виробництва повинен вміти спілкуватися з людьми, бути ввічливим, терплячим, витриманим, уміти обслуговувати споживача на професійному рівні. Ці якості визначають спроможність людини працювати у сфері обслуговування в ринкових умовах.

Таким чином, у сучасних умовах стає затребуваним лише той фахівець, чиї особистісно-професійні характеристики відповідають високому рівню економічної культури професійної діяльності.

Економічна культура техніка-технолога харчових технологій – це інтегральна якість особистості, яка відбивається в духовному та професійному бутті фахівця, є якісною характеристикою економічної компетентності в умовах його професійного становлення.

Література.

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 11.: Виробництва харчової промисловості , ч. 1 [Електронний ресурс] / Державний комітет України з харчової промисловості., 1998. – Режим доступу : ttp://www.jobs.ua/ukr/dkhp.

2. Долуда А.В. Суперечності професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі в навчанні проектуванню харчових підприємств / А.В. Долуда // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : [зб. наук. пр. Укр. інж.-пед. акад.] ; [редкол.: О.Е. Коваленко та ін.]. – Харків : УІПА, 2013. – № 38–39. – С. 219–224.

3. Каминська О.Ю. Конструктивна роль економічної культури в професійній самореалізації випускника коледжу [Електронний ресурс] / О.Ю. Каминська // Освіта. ua : [сайт]. – Режим доступу : http://osvita.ua/doc/files/news/391/39118/Robota.doc.

4. Лазарєва Т. А. Аналіз структури професійної діяльності інженера-технолога харчової галузі / Т. А. Лазарєва // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр./ Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – Вип. 38-39. – С. 281–287.

5. Лазарєва Т. А. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності : автореф. дис. … на здобуття наук. ступ. докт. пед. наук., спец. : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Тетяна Анатоліївна Лазарєва. – К., 2015. – 40 с.

6. Лобур М. С. Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сфери харчування : автореф. дис. … на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук., спец. : 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» / Микола Сергійович Лобур. – К., 2006. – 19 с.

7. Полякова Н. М. Методика навчання математики молодших спеціалістів харчової промисловості з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. … на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук., спец. : 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» / Наталія Михайлівна Полякова. – Черкаси, 2012. – 20 с.

 

doc
Додав(-ла)
Лежавская Анна
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
22 грудня 2019
Переглядів
32
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку