Стаття "РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

Про матеріал
. У статті розглядаються поняття «інновація», «комунікативна компетентність». Виокремлено основні чинники використання інноваційного підходу в сучасній педагогіці. Проаналізовано окремі інноваційні методи навчання на уроках англійської мови, які є ефективними для формування комунікативної компетентності.
Перегляд файлу

УДК 811.111

 

РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Бродецька Лілія Геннадіївна,

учитель англійської мови,

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

Анотація. У статті розглядаються поняття «інновація», «комунікативна компетентність». Виокремлено основні чинники використання інноваційного підходу в сучасній педагогіці. Проаналізовано окремі інноваційні методи навчання на уроках англійської мови, які є ефективними для формування комунікативної компетентності.

Ключові слова: інновація, компетентність, іншомовна комунікативна компетентність.

 

Annotation. The article clarifies the concepts of "innovation", "communicative competence". The main factors of the innovative approach in modern pedagogy are considered in the article. Some effective innovative methods of teaching English aimed at forming a foreign language communicative competence are analyzed.

Keywords: innovativeness, competence, communicative competence in a foreign languages.

 

Постановка проблеми. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору [6].

Спрямованість України до євроінтеграції, співпраця з іншими країнами у сферах науки, освіти, торгівлі, промисловості вимагає вмінню спілкуватися іноземними мовами. Завдяки підтримці таких міжнародних організацій як Британська Рада, Американська Рада з міжнародної освіти, Відділення преси і культури американського посольства в Україні, Інститут Гете, Французький альянс, Іспанська амбасада були створені оновлені програми з іноземних мов [3, с. 61]. Які передбачають, що провідним засобом реалізації мети освіти є компетентнісний підхід до організації навчання (за програмою 5-6 клас), що в свою чергу вимагає нових підходів у викладанні іноземної мови в закладах освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням проблеми формування комунікативної компетенції під час вивчення іноземних мов цікавилися такі вчені як Ю. Пасов, О. Леонтьєв, А. Михальська, Н. Бордовська, І. Максимова, Л. Шипиліна та ін. Проблеми впровадження інновацій та інформаційних технологій як системи педагогічних та навчальних методів, прийомів і способів досліджували, І. Дичківська, В. Морозова, П. Сауха, Т. Туркот, Д. Чернілевського та ін. Але розвиток економіки, взяття Україною курсу в Європу сприяє актуальності даного питання.

Метою статті є розгляд інноваційних технологій, які сприяють формуванню комунікативної компетентності на уроках англійської мови.

Виклад основного матеріалу дослідження. В першу чергу слід вияснити значення терміну «компетентність». У тлумачному словнику термін «компетентність» трактується як поінформованість, обізнаність, авторитетність [4, с. 560 ].

Вивчення іноземних мов є багатогранним комплексним процесом, який включає 4 основних напрямки: навчання говоріння, письма, слухання та читання. Урок іноземної мови вважається уроком формування моделі спілкування прийнятної для певного віку здобувачів освіти. Більшість учених зосереджуються на думці, що мета вивчення іноземної мови полягає в оволодінні нею як засобом комунікації задля успішного виконання подальшої професійної діяльності [13]. Тому специфіка вивчення іноземної мови передбачає формування в учня мовленнєвої компетентності. Щодо поняття «іншомовна комунікативна компетентність» та її складових серед дослідників немає одностайності. Автори визначають цей термін (ІКК) як:

− знання, уміння та навички, необхідні для розуміння чужих і власних програм мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, зміст якої охоплює знання основних понять лінгвістики мови (стилі, типи, способи зв’язку речень у тексті), навички та уміння аналізу тексту та власне комунікативні надбання [2];

− здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. Вона базується на знаннях, навичках і вміннях, але ними не вичерпується, обов’язково охоплюючи особистісне ставлення до них людини, а також її досвід, який дає змогу «вплести» ці знання в те, що вона вже знала, та її спроможність збагнути життєву ситуацію, у якій вона зможе їх застосувати [10, c. 12].

Таким чином, сутність комунікативного спрямування виявляється у навчанні учнів розв’язувати комунікативні завдання з метою оволодіння високим рівнем спілкування іноземною мовою, тобто «сформувати вміння й навички вільного вираження думок і почуттів у всіх видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, читанні, говорінні, письмі і в різних сферах спілкування: особистісній, публічній, освітній, іншими словами виробити комунікативну компетенцію особистості; оволодіти культурою мовлення» [12, c. 130].

Комплексний підхід під час вивчення іноземної мови передбачає і вимагає використання вчителем різноманітних підходів та методів організації освітнього процесу. Найбільш ефективними є інноваційні технології навчання, упровадження яких активізує продуктивну діяльність учнів.

Інноваційні погляди на навчання іноземних мов зумовлюють основне завдання вчителя – організувати продуктивну навчально-пізнавальну діяльність учня для забезпечення реалізації його особистісного когнітивного та креативного потенціалу, що дає можливість опанувати стратегії освітньої діяльності, отримати ефективний самостійний досвід вивчення та використання англійської мови в різних ситуаціях і умовах самореалізації та саморозвитку [9, c.5].

Інноваційність як принцип педагогіки забезпечує умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку та досягнення власної і суспільної мети [5].

Проблема інноватики в освітній системі актуалізувалася після набуття Україною незалежності, що було викликано наступними чинниками:

− нові соціально-економічні перетворення обумовили необхідність корінних змін в організації системи освіти, методології і технології організації педагогічного процесу в навчальних закладах різного типу (гімназії, ліцеї, коледжі та ін.) і потребу підготовки нової плеяди науково-педагогічних та педагогічних кадрів;

− посилилася тенденція гуманітаризації змісту освіти, з'явилися нові навчальні дисципліни та стрімко виникла потреба в викладачах, які б могли забезпечити творчий, інноваційний підхід до реалізації цих тенденцій;

− на відміну від умов жорсткої регламентації змісту і організації навчального процесу у радянський період в оновленій національній школі вчитель отримав можливість творення власної педагогічної лабораторії, що, безперечно, вимагає набуття досвіду інноваційної діяльності;

− входження закладів освіти у ринкові відносини викликає конкуренцію між державними і недержавними ВНЗ, надає можливості молодій людині навчатися там, де інноваційний потенціал та якість отриманої освіти вищі;

− бурхливі зміни в інформатизації суспільства активізувати потребу оновлення інформаційно-освітнього середовища [15, c. 349].

Використання інноваційних методів та технологій в освітньому процесі передбачає зміни взаємовідносин між вчителем та учнями. Вони повинні ґрунтуватися на партнерстві, тобто рівноправності. Відповідно підсистема  «суб’єкт-об’єкт» традиційної моделі втрачає свою актуальність. Організація суб’єктних стосунків сприяє творчій, продуктивній діяльності під час уроку, глибокому усвідомленню учнями матеріалу, відчуття своєї індивідуальності.

Отже, інновації у змісті освіти мають доповнюватися і реалізовуватися через оволодіння інноваційними методами і формами навчання (діалоговими, діагностичними, активними, інтерактивними, дистанційними, комп’ютерними, мультимедійними, телекомунікаційними, тренінговими, проектними), а також шляхом запровадження альтернативних навчально-виховних технологій, таких як алгоритмізована, індивідуалізована, диференційована, модульна, колективна (у малих групах) тощо [14, с. 107].

Розглянемо деякі інноваційні методи навчання у сучасній педагогіці. Інтерактивне навчання («inter» – взаємний, «act» – діяти) – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що передбачає створення комфортних умов навчання [15, с. 284]. Характерною ознакою інтерактивного навчання є постійна, активна взаємодія усіх учасників навчального процесу. Аналізуючи свої дії та дії своїх партнерів, кожен може змінювати модель своєї поведінки, більш усвідомлено засвоювати необхідні знання та вміння, відчувати себе в умовах, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності. Найпоширенішими серед таких методів є метод проектів, групові обговорення, «мозковий штурм», ділові та рольові ігри, кейс-метод, тренінг-навчання, практичний експеримент тощо [16, с. 33].

Ігрові технології. Конструктивною основою ігрової пізнавальної діяльності є ігрова ситуація, а фактором, що організує цю діяльність − проблемна ситуація. Вона характеризується творчим емоційним станом учнів, що виражається в аналізі ситуацій й ухваленні рішень. В ігровій моделі навчального процесу створення проблемної ситуації відбувається через уведення ігрової ситуації: проблемна ситуація проживається учасниками в її ігровому втіленні; основу діяльності складає ігрове моделювання, частина діяльності учнів відбувається в умовно-ігровому плані. Гра є ефективним засобом навчання іноземної мови, що охоплює різні види мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Ігрова діяльність допомагає в оволодінні іноземною мовою, а, крім того, учні відчувають емоційне задоволення як у процесі гри, так і під час досягнення результатів. Проведення уроків іноземної мови з використанням ігрового матеріалу активізує школярів, сприяє досягненню високої результативності знань і виховує любов до іноземної мови. Ігри створюють відповідно до вимог шкільної програми з урахуванням психологічних особливостей та пізнавальних можливостей учнів, і своїм змістом вони мають бути спрямовані на розвиток мовлення та самостійну пошукову роботу школярів [11].

Комп’ютерні технології. Важливим засобом інноваційного навчання є також використання мультимедійного комплексу (МК) у складі інтерактивної дошки, персонального комп’ютера й мультимедійного проектора. Такий комплекс поєднує всі переваги сучасних комп’ютерних технологій і виводить процес навчання на якісно новий рівень [18, c. 120]. Завдяки наочності й інтерактивності МК є можливість залучити всю аудиторію до активної роботи. Інтернет-ресурси дозволяють вирішити безліч дидактичних завдань, формувати навички й уміння читання, вдосконалювати вміння письмової мови школярів, поповнювати словниковий запас, формувати мотивацію до вивчення англійської мови. Інтернет-технології розширюють кругозір дітей, дозволяють налагоджувати і підтримувати ділові зв’язки й контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах, надають можливість приймати участь у чатах, відеоконференціях тощо. Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови включають у себе вивчення лексики, відпрацювання вимови, сприймання діалогічного й монологічного мовлення, навчання письма, відпрацювання лексико-граматичних структур. Окрім того, Інтернет-ресурси допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію й диференціацію навчання з урахуванням здібностей школярів та їх рівня знань. Учителю потрібно створити для кожного учня умови практичного опанування мови, вибрати такі методи навчання, які б дозволили кожній дитині проявити свою активність і творчість, активізувати пізнавальну діяльність у процесі вивчення іноземної мови [1, c. 60]. На уроках англійської мови, реалізуючи елементи комп’ютерних технологій, використовую такі Інтернет-ресурси:

 1.               Електронна пошта, програми відеозв’язку (Viber, Skype, WhatsApp) – засіб обміну інформацією, завдань між вчителем та учнем, між учнями, надання індивідуальних консультацій, організація дистанційного навчання. Учні із задоволенням спілкуються через відеозв’язок з однолітками з інших країн світу, волонтерами Корпусу Миру, що сприяє ефективному формуванню мовленнєвої компетентності.
 2.               Платформи створення завдань для закріплення, перевірки знань здобувачів освіти: QUIZLET, KAHOOT!, CLASSMARKER, PLICKERS, EASY TEST MAKER, Наурок, Всеосвіта. Даного типу завдання можуть використовуватися не лише для роботи в класі, але і як домашнє завдання. Вчитель має можливість швидко отримати інформацію про засвоєння учнями матеріалу, а можливість використання особистих гаджетів підвищує цікавість до предмету.

LEGO Education – одна із інноваційних технологій, яка дає допомагає створити нове освітнє середовище, підвищує мотивацію дітей до навчання, сприяє формуванню навичок наукової діяльності та винахідництва, допомагає втілювати положення Нової української школи [7]. В умілих руках педагога технологія дозволяє не лише в ігровій формі активно засвоювати та перевіряти навчальний матеріал, але й розвивати творчість та мовлення учнів, що в свою чергу сприяє формуванню комунікативної компетентності на уроках англійської мови.

Висновки. Тенденція використання інноваційних технологій на уроках англійської мови визначається спрямуванням України до інтеграції з Європою, швидким ростом економіки та співпраці з міжнародними організаціями. Тому процес вивчення іноземних мов вийшов на суттєво новий щабель, який передбачає не лише формального засвоєння словникового запасу, але й вміння ефективно використовувати мову як засіб спілкування в різноманітних сферах діяльності, тобто формуванню іноземної мовленнєвої компетентності. LEGO Education, інтерактивні, ігрові, комп’ютерні технології є ефективними засобами досягнення покладеної мети перед вчителем англійської мови.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.     Андраш Т. Упровадження новітніх освітніх технологій на уроках англійської мови для школярів середньої ланки за підручником Oxford heroes. / Т. Андраш // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 4 (80) – С. 59-61.
 2.     Бідюк Н. М. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя філолога: зміст та структура. [Електронний ресурс] / Н. М. Бідюк. – Режим доступу до ресурсу: http://virt.ldubgd.edu.ua/konferenc/kon_ikt/Section5/Bidjuk.pdf
 3.     Бойчевська І. Б. Інноваційні підходи до формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови в Німеччині / І. Б. Бойчевська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015 – № 3 (47) – С. 60–66.
 4.     Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. І голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.
 5.     Використання інноваційних технологій на уроках в початковій школі [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: http://mybclass.at.ua/load/statti/vikoristannja_innovacijnikh_tekhnologij_na_urokakh_v_pochatkovij_shkoli/3-1-0-3.
 6.     Закон України «Про освіту»: від 05.09.2017 № 2145-VII [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/stru.
 7.     Кошелєв О. Л. , Грицай С. М Компетентнісний потенціал LEGO EDUCATION у початковій школі. [Електронний ресурс] / О. Л. Кошелєв – Режим доступу до ресурсу // http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/9.2/2.pdf.
 8.     Науменко У. В. Інноваційні методи навчання англійської мови у вищій школі в умовах модернізації / У. В. Науменко // Молодий вчений – 2018. –  № 3.1 (55.1) березень. – С. 118-121.
 9.     Нікітченко О. С. Формування навичок критичного мислення на уроках іноземної мови: навчально-практичний посібник / О. С. Нікітченко, О. А. Тарасова. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 104 с.
 10. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 11–17.
 11. Полонська Т. К. Сутність ігрових технологій у навчанні іноземних мов учнів початкової школи на компетентнісних засадах. [Електронний ресурс] / Т. К. Полонська – Режим доступу до ресурсу: http://lib.iitta.gov.ua/710774/1/%21%21%21Polonska_Primary_School_Game.pdf.
 12. Потюк І. Комунікативна компетенція як невідємна складова навчально-виховного процесу / І. Патюк // Молодь і ринок. – 2012. – № 1 (84) – С. 128-132.
 13. Сенченко В. Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів вищих технічних навчальних закладів [Електронний ресурс] / В. О. Сенченко // Гуманізм та освіта: електронне наукове видання матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції. – Режим доступу: http://www.comf.vstu.vinnica.ua/2008/txt/.
 14. Силадій І. Якісна освіта в контексті управління впровадженням інновацій / І. Силадій // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 105–112.
 15. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Туркот. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.
 16. Харківська А. А. Системний підхід та інновації в сучасній педагогічній науці / А. А. Харківська // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами ХХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород – Будапешт, 26–29 листопада 2013 року) / ред. кол. В. І. Смоланка (голова), І. В. Артьомов та ін. – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2014. – Вип. 8(27). – С. 31–35.

 

docx
Додано
26 березня 2020
Переглядів
479
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку