Стаття «Використання емоційно-художніх педагогічних технологій з метою активізації навчальної діяльності учнів на уроках англійської мови»

Про матеріал
У статі розглянуто проблеми використання сучасних інноваційних педагогічних технологій з метою активізації навчальної діяльності учнів в процесі вивчення англійської мови. Проаналізовані можливості практичного застосування таких ефективних форм і методів інтерактивного навчання як комунікативні, інформаційні та проектні технології. Наведені результати дослідницько-експерементальної роботи школи.
Перегляд файлу

 

Використання  емоційно-художніх педагогічних технологій з метою активізації навчальної діяльності  учнів на уроках англійської мови.

Хортіва  Олена  Владиславівна, спеціалізована  школа №7,

м. Рубіжне, Луганська  обл.

Анотація

У статі розглянуто проблеми використання  сучасних інноваційних  педагогічних технологій з метою активізації навчальної діяльності  учнів в процесі вивчення англійської мови.  Проаналізовані можливості практичного застосування таких ефективних форм  і методів  інтерактивного навчання як комунікативні, інформаційні та проектні технології. Наведені результати дослідницько-експерементальної  роботи школи.

Ключові слова:  комунікативні вміння, інноваційні  педагогічні методики, проектна діяльність, мультимедійні технології.

 

Актуальність. Вже давно стало зрозумілим, що найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності досягають ті держави, котрі мають високий інтелектуальний та творчий потенціал нації. Саме тому однією з основних задач системи національної освіти суверенної України є формування творчо активної  всебічно розвиненої особистості. У Доктрині національної освіти України, яка визначає стратегію й основні напрямки розвитку освіти України в XXI столітті, записано: «Система освіти має забезпечувати підтримку  обдарованих дітей і молоді, розвиток у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості.»

Вивчення  іноземних  мов  сьогодні  є  необхідною  умовою  для  інтеграції  людини  до  світового  простору.  Перед  сучасною  школою  стоїть  першочергове  завдання – виховання  людини,  головним  скарбом  якої  є  загальнолюдська  культура  та  загальнолюдські  цінності. Водночас, модернізація змісту освіти, насамперед,  пов'язана з інноваційними процесами в організації вивчення іноземних мов і, перш за все, з  широким застосуванням  нових іноваційних технологій в навчальному процесі, які допомагають перенести навчання учнів на новий,  якісно вищий рівень пізнавальної активності.

Метою статті  є дослідження теоретичного і практичного аспектів  використання інноваційних  технологій  і методик  навчання і  розвитку учнів  на уроках англійської мови в сучасній школі, що відкриває великі можливості для розширення освітніх меж, несе в собі величезний мотиваційний потенціал і сприяє підвищенню рівня теоретичних та практичних знань учнів з іноземної мови. 

           Одним  із  провідних  завдань  сучасного  вчителя  іноземної  мови  є формування  основних  компетентностей  учнів: соціальної, полікультурної,  інформаційної,  комунікативної,  саморозвитку,  продуктивної  творчої  діяльності. Тільки  ті  знання  і  вміння  учня  можна  вважати  корисними,  міцними  та  доцільними,  які  він  зможе  застосовувати  на  практиці,  перенесе  та  використає  їх  у  різних  життєвих  ситуаціях. Саме життя вимагає, щоб вивчення іноземної мови враховувало потреби, мотивації і ресурси сучасної молоді, адже вони – майбутнє  нашої держави, яка рухається у Європу. Саме тому,  необхідно зосередити всі зусилля на формуванні і навчанні конкурентно-спроможного, високоосвіченого українця.

 Дитина  приходить  до  школи  з  бажанням  учитися.  Як  його  зберегти,  розвинути  й  удосконалити?  Пошук  відповідей  на  ці  запитання  є одним з провідних напрямків діяльності  педагогічного  колективу  спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7  художньо-музичного  профілю міста Рубіжного Луганської області , де я працюю, який протягом декількох років проводив  дослідницько-експериментальну  роботу  з    розробки   та опробування моделі навчально-виховного процесу, який забезпечував  би  створення  умов для розвитку творчого  потенціалу  особистості  педагога  і  учня  засобами  впровадження інноваційних  технологій  навчання  й  виховання  з  метою  формування естетичної  культури  особистості  учнів. 

Людина зустрічається з прекрасним кожну мить, проте не завжди помічає і відчуває його. Кожний з нас повинен зрозуміти: прекрасне з нами поряд, тільки треба вміти його  побачити. У кожному навчальному предметі  є естетичний елемент, сприйняття якого є початком взаємодії дитини з будь-яким видом мистецтва. Творча  група  вчителів  англійської  філології,  керівником  якої  я  являюся, працювала над  проблемою активізації пізнавальної активності учнів за  рахунок залучення до  навчально – виховного процесу емоційно-художніх педагогічних технологій через використання мистецтвознавчого  матеріалу  в  процесі  викладання  англійської  мови,  як  засоба  підвищення інтересу учнів до вивчення іноземних мов в  сучасній  школі, шляхом впливу на емоційну сферу дитини через прекрасне у витворах мистецтва. Я вважаю деякі наробки, які ми напрацювали час цієї роботи, є цікавими саме як приклади  інноваційної педагогічної діяльності, результати якої збагачують новими знаннями про навчально-виховний процес і дають змогу переконатися на підставі педагогічної практики в ефективності нових ідей і технологій.

 Свою  експериментальну  роботу  ми  почали  зі  збору,  вивчення  і  систематизації  національного  і  світового  педагогічного  досвіду,  на  основі  аналізу  якого   ми  склали  наступну  схему,  в  якій  спробували  визначити  очікуваний  результат  своєї  діяльності  і  шляхи  його  досягнення.

                                       Educating  the  Whole  Person

 

 

                              COGNITION                             AFFECT

                                                                             Emotional  factors that  influence

                                                                              teaching and  learning processes

 

 

            INTELLIGENCE  QUOTIENT       EMOUTIONAL  QUOTIENT 

                                      IQ                                          EQ

J. Gross «It is now apparent that learning can be enlivened and strengthened by

activating more of the brain’s potential. We can accelerate and enrich our learning   by engaging our senses, emotions and imagination»

 

Ключове  поняття  даної  схеми , « Educating  the  Hole  Person »,  є  всім  нам  добре  відомим   базовим  принципом  педагогічної  діяльності, яким  кожен  вчитель  керується  в  своїй  роботі  з  давніх  часів  – надавати  освіту цілісній   особистості,  тобто  не  тільки  озброювати  учнів  певним  обсягом  знань  з  того  чи  іншого  навчального  предмету, а  і  обов’язково  формувати  і  виховувати   всебічно  розвинену  особистість.  Процес  реалізації  цієї  задачі  розглядався  нами  як   тісне  поєднання   взаємно  пов’язаних  між  собою  процесів  COGNITION + AFFECT ,  тобто  безпосередньо  процесу  пізнання  і  суми  емоціональних  факторів,  які  цей  процес  супроводжують.  Таким  чином,  ідея  «Educating  the  Hole  Person»  означала  для  нас  не  тільки  всебічний  розвиток  INTELLIGENCE  QUOTIENT( IQ ), інтелектуального  потенціалу,  наших  учнів,  але  й  обов’язкове  підвищення  не  менш  важливого  EMOUTIONAL  QUOTIENT  ( EQ ),  емоційного  коефіцієнту  викладання  і  навчання,   як  процесів,  що  є  безумовними  супутниками  один  одного.  А  саме,  високий  позитивний  емоційний  коефіцієнт  викладання  і  навчання  є   гарантом  успішного  розвитку  та  підвищення  коефіцієнту  інтелектуального.   Ми  цілком  згодні  з  Д. Гроссом,  який  стверджував,  що  процес  навчання  може  бути  пожвавлений  та  посилений  за  рахунок  активації  нашого  розумового  потенціалу   через   прискорення  і    збагачення  навчального  процесу   за  рахунок  залучення   наших  почуттів, емоцій  та  уяви,. [ 10, c.29 ]

Ось  чому,  ми  склали  для  себе  наступний  алгоритм  своєї  діяльності: пройти  від  естетичних  емоцій,  які  виникають  в  учнів  в  процесі  роботи  на  уроці  з  залученням  мистецтвознавчого  матеріалу,  до  естетики  мислення (розуміння   і  виникнення  осознаної  потреби  в  прекрасному)  і  на  цій  основі  переходу  до  нової  якості  освіти.

                                                                                   ЯКІСТЬ ОСВІТИ  

                                  ЕСТЕТИКА  МИСЛЕННЯ

ЕСТЕТИКА  ПОЧУТТІВ

 

Ми  намагалися  через  естетичне  виховання   та  естетичний  розвиток  наших  учнів,  як  процеси  спільної  діяльності  педагогів  і  їхніх  вихованців  направлені  на  гармонійний  розвиток    дитини , формувати  в  них  естетичну  культуру  особистості ,  тобто  спроможність  і  вміння  емоційно  сприймати  і  оцінювати  явища  життя  і  мистецтва,  а  також  перетворювати  навколишній  світ  за  законами  красоти.

Як  сказав  відомий   педагог  А.А. Мурашов: «Формы  и  методы  воспитания  прекрасного  в  человеке  с  каждым  уроком  становятся  разнообразнее…».  В  своїй  роботі  ми  намагалися    використовувати  різні  методи  залучення  мистецтвознавчого  матеріалу  до  навчального  процесу.

 Перш  за  все,  ми  використовували  всім  добре  відомий,  але від  того  не  менш  ефективний  метод  ілюстрування  навчального  матеріалу  витворами  мистецтва.  Так , наприклад,  надрукований  дрібним  шрифтом    і   досить об`ємний  текст про  велику пожежу Лондона  за  підручником  Л. Биркун  для  6  класу  учні сприймають з набагато більшою  зацікавленістю, коли  він супроводжується  демонстрацією  картини  В. Тернера  The  burning  of  the  House  of  Lords  and  Commons. ”.

        Для  вивчення матеріалу з теми  „ Пори  року ”  у 3-4 класі  нашими  педагогами    був  створений   роздавальний  матеріал ,  де  в  якості  зорової  опори  для вдосконалення навичок   діалогічного  і  монологічного  мовлення,  а  також  розвитку   граматичної  компетенції  учнів  замість  мало  виразних  картинок  підручника   були  використані  пейзажі  відомих  художників  з  зображенням  пор  року.             

На  мій  погляд, це  було  вдалим  рішенням  проблеми  підвищення  інтересу  учнів  до  навчального  матеріалу  шляхом  залучення  до   процесу навчання  емоційної  сфери  через  сприйняття  прекрасного  в  витворах  мистецтва.  Як  сказала  Джейн  Арнольд : «  Positive  emotions …  open  the  mind  to  learning.» Ми  дійсно  вважаємо,  що  позитивні  емоції  відкривають  наш  розум  до  навчання,  що  є  особливо  актуальним  в  початковій  школі,  де   вдало підібрана наочність  є одною  з важливих умов успішної роботи вчителя  і  учнів  на  уроці.  Цікаві  картини  сприяють  формуванню  в  учнів позитивного  ставлення  до  самого  процесу  вивчення  іноземної  мови,  створюючи  необхідну  для  початкового  етапу  навчання  іноземній  мові  внутрішню  мотивацію:  комунікативну,  що  засновується  на  бажанні  учнів  спілкуватися  іноземною  мовою  усно  і  письмово;  лінгво - пізнавальну,  що  спирається  на  позитивне  ставлення  до  самої  мовної  матерії,  до  оволодіння  мовним  матеріалом;  та  інструментальну,  в  основі  якої  позитивне  сприймання  учнями  певних  форм  роботи.

Наступний  блок  нашої  роботи – це  проектна  дiяльнiсть  наших  учнiв, яка  в  контекстi  формування  естетичної  культури  особистості  учня  надає   унiкальнi  можливостi   поєднати  « ХОЧУ»  учня,  «ПОВИНЕН»  вчителя  i  їх  спільне  «МОЖУ» ,  тобто  формувати  ключовi  компетенцiї  учнiв  на  основi  використання  методiв  активного  навчання, коли  дiти  не  лише  запамятовують  певну  iнформацiю,  а  також  вчаться  застосовувати  свої  знання,  аналiзувати, систематизувати,  оцiнювати  їх,  видiляти  головне,  мати  свою  точку  зору,  вiдстоювати  її. 

Проектна  робота – це  метод  розвитку  креативностi  учнiв, залучення  дiтей  до  дослiдницької,  пошукової,  творчої  дiяльностi.  Так вже у  пятому  класi  ми  починаємо  працювати  над  глобальним  проектом  « Great  Britain.  Time. Events. People.» ,  роботу  над  яким  учнi   продовжують  протягом  всix  наступних  рокiв   навчання  у  школi. Форми   цiєї  роботи  ми  намагаємося  всіляко  урiзноманiтнювати: вiд  iндивiдуальних  мiнi-проектiв п’ятикласників  за  темою «The  Sights  of  London »,  якi  є  їх  першим  знайомством   з  культурною  спадщиною  Великобританiї до  великих  колективних  проектiв  старшокласникiв  за  цiєю  ж  темою,  при  створеннi  яких  мова  вже  ведеться  не  лише  про  подальший  розвиток  соцiо-культурної  компетенцїi  учнiв,  а  про  її   нову  якiсть – про  iнтеграцiю  предметного  матерiалу  з  образами  мистецтва,  архiтектури,  архітектурними  стилями,  в  яких  створенi  тi  чи  iншi  пам’ятки   icторiї  i  культури.  Ось  до  вашої  уваги  фрагменти  проектів «The  Sights  of  London »(5 клас) і « London  and  its  Architectural  Styles » ( 9  клас ).

А  тепер  перед  вами   Лондон  очима  художника   XVIII  столiття  Семюеля  Скотта (Проект « Samuel  Scott  and  his  views  of  London  as  precious  historical  records  of  the  time.» 10 клас,  тема  « The  World  of   Painting »).

 Цей  проект  також  є  прикладом  використання   ще  одного  цiкавого  принципу,  який  ми  намагаємося  застосовувати  в  нашiй  роботi, а  саме,  принципу  взаємного  iлюстрування  рiзних  видiв  мистецтва.

В своїй роботі ми виходили з того,що одним  із ведучих принципів при вивченні англійської мови є принцип наочності, тому що лише він в певній мірі компенсує відсутність мовного середовища, повним зануренням в яке в ідеалі має бути урок англійської мови, Такими ресурсами, які б створили в класі цей ефект занурення. і стали сучасні інформаційні технології, якими ми тепер отримали змогу широко користуватися на уроках англійської мови і в позаурочний час. Для здійснення наглядної підтримки процесу навчання ми перш за все застосовували освітній потенціал мультимедійних презентацій, де  в  якості  зорової  опори  для вдосконалення мовних і мовленевих навичок, а також  розвитку лексичної, граматичної, соціокультурної компетенцій  учнів  замість  мало  виразних матеріалів   підручників були  використані картини  відомих  художників  за  відповідною тематикою.             

Висновки. Підводячи  підсумки,  хочу  зазначити,  що  застосування  в  якості наочності  на уроці  витворів  мистецтва надає  вчителю  змогу   досягти  кількох  результатів: а  саме, спонукає  інтерес учнів до навчального матеріалу шляхом впливу на емоційну сферу дитини через прекрасне у витворах мистецтва, що стимулює  більш  активне залучення  учнів  до  безпосередньої  діяльності  під   час  уроку,  посилює  їх увагу й пам’ять, сприяє  кращому запам’ятовуванню програмового  матеріалу через виникнення  в  свідомості учнів  певних   логічних  зв’язків,  розвиває  спостережливість,  уяву,  пам’ять,  зв’язне  мовлення,  естетичний  смак  учнів  і ,  таким  чином,  вдосконалює  процес викладання , а  також  заохочує  учнів  до  вивчення  іноземної мови.

Яскраві картини не лише ілюструють тексти і  завдання, а й доповнюють їх, дають образно-наочне уявлення про теми,  в  ході  вивчення  яких  вони  використовуються, допомагають глибше пізнати їх. Зорові образи, створені картинами, легко запам`ятовуються й недовго залишаються в пам`яті. Вони сприяють вихованню естетичного смаку й культури учнів, викликають у дітей  позитивні емоції, сприяють яскравості сприймання життя.

 З іншого боку, презентація мистецтвознавчих матеріалів за допомогою ІКТ розширює вибір матеріалів і форм навчальної роботи, робить уроки яскравими і цікавими, емоційно та інформаційно насиченими, більш того, дає можливість вчителю самостійно компонувати навчальний матеріал виходячи з особливостей конкретного класу і теми, що дозволяє побудувати урок так, щоб домогтися максимального навчального ефекту, створити особливу обстановку на уроці - атмосферу творчості, співробітництва, саме те навчально інформаційне середовище, яке сприяє зростанню інтересу учнів до предмета, приводить до підвищення якості нашої роботи - тобто в кінцевому результаті до того, заради чого ми щоранку приходимо в клас.

Література

1. Ивахненко Л.С. Формирование коммуникативной компетентности на основе социокультурного и творческого развития учащихся // Англійська мова та література. – 2013. - № 26 (396).- С.4-5.

2. Інноваційні технології у вивченні англійської мови. – К. : Шкільний світ, 2008. – 32 с.

3. Мороз І.М. Використання мультимедійних технологій у вивченні іноземної мови // Англійська мова та література. – 2013. - №4 (374).- С.1-3.

4. Національна доктрина розвитку освіти //Нормативно-правове забезпечення освіти: у 4 ч. — Х. : Основа, 2004. — Ч. 1. — 144 с.

5.  Хортіва О В. Використання  живопису   та   інтеграція  предметного і мистецтво-знавчого  матеріалу  в  процесі  викладання  англійської  мови  в  сучасній  школі // Англійська мова та література. – 2013. - №7 (377).- С.2-6.

6.  Oliynyk T.I. Raising Cross-Cultural Awareness through English Language Teaching // Іноземні мови.- 2008.- №4. – С.29.

 

 

docx
Додав(-ла)
Хортіва Олена
Додано
29 липня
Переглядів
34
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку