26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Стаття "Використання метафоричних асоціативних карт як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання"

Про матеріал
У статті акцентовано увагу на необхідності розвитку творчого потенціалу, креативних інтелектуальних здібностей, творчого мислення особистості в сучасній школі, виявлено основні функції метафори та МАК у процесі роботи над творчим проектом «Народна лялька» на урокох трудового навчання та технологій. Наведено приклади вправ з використанням метафоричних асоціативних карт колоди «Лялька ладная моя».
Перегляд файлу

 

Писарева Н.В.

учитель трудового навчання, Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №35

 

 

Використання метафоричних асоціативних карт як засіб формування творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання

 

Анотація. У статті акцентовано увагу на необхідності  розвитку творчого потенціалу, креативних інтелектуальних здібностей, творчого мислення особистості в сучасній школі, виявлено основні функції метафори та МАК у процесі роботи над творчим проектом «Народна лялька» на урокох трудового навчання та технологій. Наведено приклади вправ з використанням метафоричних асоціативних карт колоди «Лялька ладная моя».

Ключові слова: розвиток творчих здібностей, арт-терапія, метафоричні асоціативні карти.

     Постановка проблеми.  Пріоритетними завданнями загальної середньої освіти є відродження традицій, забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних звичаїв, залучення дітей до народних обрядів тощо. Уроки трудового навчання та технологій спрямовані на використання потужного спектра елементів української народної культури. Учитель через фольклор, традиції формує національну свідомість, особливо при вивченні основ технологій у 5-9 класах та навчального модуля в 10-11 класах: «Технологія виготовлення народної ляльки-оберега» – пов`язує свідомість учня зі своїм народом, його історією та традиціями.

Основне завдання вчителя – допомогти сформуватися конкурентноспроможній особистості, успішній, творчій, самодостатній людині, гідному громадянину своєї країни, тому потрібно використовувати в роботі різноманітні технології, які оптимізують освітній процес. Одна з найцікавіших методик при викладанні модуля «Технологія виготовлення ляльки-мотанки» - це застосування   арт-терапії - метафоричних асоціативних карт (МАК) «Лялька ладная моя». Авторами колоди МАК є психологи – практики Світлана Ольфиренко та Ганна Россихіна-Галичея [4].

Метафоричні асоціативні зображення або метафоричні асоціативні карти (МАК) є одним з інструментів проекційного методу, що активно застосовується ученими - практиками сучасної психології та педагогіки. У його основу покладено ідею про те, що людина схильна наділяти різноманітні зображення та тексти особистісним змістом й успішно працювати з його усвідомленням і трансформацією. Метафоричні асоціативні зображення дозволяють виявити стани та сторони особистості, які були несвідомо «витіснені» людиною, але які потребують детального розгляду, вони також допомагають більш глибинному розумінню психологічних феноменів учнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До проблеми творчого розвитку учнів у науково-педагогічних розвідках зверталися такі науковці: Г. Боровик, І.Лернер,      В.Клименко, О.Куцевол, І. Матіюк, С. Мартиненко, О. Павленко, В. Сухомлинський та ін.

   Наукові праці Р. Грановської, В. Моляко, Л. Пономарьова присвячені психологічній теорії творчої особистості та її розвитку.

  Питання розвитку творчої особистості та технології креативного навчання стали предметом досліджень А. Сологуба, Н. Череповської та ін.  

Використання метафоричних асоціативних карт відоме лише з діагностично-терапевтичної позиції в діяльності психологів та педагогів. Але можливістю цього «інструмента» є набагато глибшими, оскільки вони можуть бути засобом формування творчих здібностей в учнів під час роботи над творчим проектом «Народна лялька» на урокох трудового навчання та технологій.

Мета статті полягає у висвітленні важливих питань оптимізації освітнього процесу через новітні технології арт-терапії шляхом застосування вправ з метафоричними асоціативними картами, колоди «Лялька ладная моя» як глибинного інструменту роботи з підсвідомістю дитини та розвитку творчих здібностей.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтегровані процеси, що відбуваються в суспільстві, мистецтві та науці призвели до виникнення суміжних галузей знань. Актуальним може стати впровадження в майбутньому однієї з таких дисциплін, як арт-педагогіка, що має витоки з таких наук, як психологія (арт-терапія) та педагогіка, яка дозволить розглянути в рамках освіти не тільки художнє виховання, але й усі компоненти корекційно-розвивального процесу засобами мистецтва.

    Арт-терапія – це спосіб вільного вираження себе через мистецтво, терапевтичний ефект якого заснований на використанні творчого потенціалу для мобілізації природніх способів гармонізації та самозцілення, властивій кожній людині. Арт-терапія (мистецтво) – один з ефективних методів психологічної роботи, що використовує можливості мистецтва для досягнення позитивних змін в інтелектуальному, емоційному та особистісному розвитку людини незалежно від віку. Учитель створює умови для пробудження в учнів творчого імпульсу й відчуття власної цінності. Перевагою арт-терапевтичних вправ, застосованих на уроці, є ставлення вчителя, який не оцінює учня й результати його творчості. Саме це створює безпечний простір, у якому дитина відчуває себе вільною від соціального контролю. Її творчість стає спонтанною, у ній знаходить вираження вся особистість.

     Виходячи з таких науково-теоретичних положень про функції арт-терапії             (Н. Санкович, Є. Медвєдєвої, І. Левченко) розглядають такі, як: катарсично-очищувальна, яка звільняє від негативних станів; регулятивна – зняття нервово-психологічного напруження, регуляція психосоматичних процесів, моделювання позитивного психоемоційного стану; комунікативно-рефлексійна   забезпечує корекцію спілкування, формування адекватної міжособистісної поведінки, самооцінки [3]. Метод арт-терапії універсальний, тому що сприяє самонавчанню, самовихованню, саморозвитку та може бути використаний у роботі з дітьми й з дорослими.

     Однією з методик, що презентують цей напрямок та можуть сприяти ефективності освітнього процесу на уроках трудового навчання, є використання метафоричних асоціативних карт (МАК).

     Метафоричні асоціативні карти – це універсальний глибинний інструмент роботи, який базується на метафорі, що звертається до підсвідомості людини й використовується для діагностики, корекції, розвитку, розкриття творчих здібностей учнів [1, с. 37].

      Асоціативні карти – новаторський і надзвичайно ефективний інструмент практичної психології та інноваційний метод роботи вчителя. Вони дозволяють значно прискорити процес психокорекції та отримати результати. 

Популярність метафоричних карт зростає з кожним роком. І це зрозуміло. Зорові враження важливі для людини надзвичайно. Око людини «фотографує» зовнішній світ, а всередині нас існує безліч візуальних образів, багато з яких зберігаються в пам'яті як експонати музею нашого життя [2]. Карта – це двері, за якими живе подія, враження, людська історія. Двері можуть бути зачинені на великий і вже заіржавілий замок, але, ніби ключем, карта допоможе відчинити їх. І тоді вміст кімнат витягується на світ і набуває сенсу, наповнюється актуальним змістом. Вибираючи ту чи іншу картку, розглядаючи її й представляючи нам, дитина насправді розповідає про себе, і з цієї розповіді і нам, і їй є зрозуміліше, звідки вона черпає сили, яка її система цінностей, чого вона боїться та в що вірить. Ми можемо побачити, як вона сприймає себе – як жертву або як героя, як спостерігача або як глядача, ми можемо уявити, які перешкоди зустрічаються на її шляху і як вона їх долає. Саме тому метафоричні карти називають ще асоціативними (вони викликають асоціації, завдяки яким дитина проживає ще раз свою історію . 

       Завдання вчителя трудового навчання та технологій – зацікавити учнів та залучити їх до активної творчої діяльності. Творчі процеси, як відомо, проходять на підсвідомому рівні, а свідомість фіксує лише результат – продукт творчості. У формуванні зазначених вище умінь та навичок особливу роль ми відводимо     проективним методикам, а саме метафоричним асоціативним картам.


     Формування творчої особистості на уроках трудового навчання та технологій з використанням МАК

      Практичний досвід роботи з МАК дозволив переконатися в ефективності їх використання, оскільки вони виконують важливі функції:

когнітивну (пізнання невідомого, спрощення в розумінні й засвоєнні того чи іншого феномену); номінативну (служить для найменування предметів і явищ, конструювання нового знання, явища, розуміння його властивостей та якостей); інформативну (обумовлює               багатоаспектність               образного               сприйняття

інформації); мнемічну (сприяє кращому запам’ятовуванню інформації); евристичну (стимулює творче мислення); комунікативну (є способом трансляції думки, розвиває комунікативні здібності); емоційно-експресивну (формує яскраві асоціації, змінює настрій учнів, впливає на їхню поведінку); образотворчу (надає виробу виразності, привертає увагу); інструментальну (є інструментом впливу на когнітивні процеси особистості); моделюючу (допомагає створити різноманітні ситуації, змоделювати продовження або зміну сюжетної лінії).

       Метафоричні карти працюють, навіть коли дитина взагалі не знаходить, що сказати про свої емоції, є розфокусованою, не може усвідомити, чому їй погано. Описуючи карту, дитина навіть сама розуміє, у чому полягає її проблема, над чим варто працювати, яка її основна тема. Оскільки методика проективна - не відбувається ретравматизаціі. Дитина завжди розповідає про карту як про такий предмет, який знаходиться зовні, їй не потрібно занурюватися у свої переживання. 

 Колода метафоричних асоціативних карт «Лялька ладная моя» створена практикуючими психологами-лялькотерапевтами Світланою Ольфіренко і Ганною Россихіною-Галичея.  

Колода складається із світлин слов’янських ляльок-мотанок.  На зворотньому боці карти є назва й опис значення кожної ляльки, а також магічні елементи, які присутні в ній.

Колода умовно розділена на дванадцять частин, які є віковими етапами в житті людини, на кожному з яких є певні уроки й завдання для розкриття та реалізації її потенціалу. Присутні жіночі та чоловічі образи, Слов’янські Боги і Богині, тварини шановані в минулі часи та зараз.

Перші вузлові ляльки (мотанки) з’явилися приблизно 5 тис. років тому.

Мотанка – сильний сакральний предмет, символ добра й благополуччя. У назві ляльки - мотанки відображена її суть: цю ляльку не в’яжуть і не шиють, її тільки мотають, використовуючи лише натуральні матеріали. Тканину й нитки рвуть руками. Торкатися до ляльки колючими предметами (голками, ножицями) не можна, вона образиться, лялька – одухотворена істота.

Створення ляльки – мотанки – це народження нового… Кожна лялька жива та несе певну енергію. Немов людина вона народжується після того, як дізнається про своє призначення, завдання в цьому світі. Лялька – медитативна річ. Змотуючи її, жінка знаходиться якби між світами: відчуває зв’язок з Нав’ю – пращурами, очищує минуле, стверджуючи силою віри Яв – теперішнє, «проявляє» потрібні образи й тим самим формує щасливе майбутнє, праведні думки – Прав. Змотуючи ляльку, жінка мотає свою долю. Тому найважливіший етап у виготовлені ляльки–мотанки – формування ідеї, замислу, образу. Під ідею добирають матеріали й з’являється ім’я ляльки, відбувається реалізація замислу.

Лялька сприяє пробудженню нашої генетичної пам’яті про те, що ми Богині– Берегині. Берегиня за своєю суттю – образ Матері. Мати всього живого – турботлива, любляча, справедлива, яка завжди допоможе, а іноді просто направить, підкаже правильне рішення. Вона оберігає любляче серце й дає свою силу жінці, яка щиро любить, підкаже, як оволодіти здібностями, які необхідні, щоб стати берегинею для своєї родини й роду. 

      Кожна жінка має потужну позитивну енергію. Жінка здатна любити, надихати, зцілювати, керувати стихіями, нести мир та гармонію. Ці знання та вміння дотепер передаються від жінки до жінки, від берегині до берегині. 

     Колода метафоричних карт «Лялька ладная моя» дуже м’яко та бережно розкриває в нас берегиню, сповнену внутрішньої жіночої сили; яка знає, як побудувати гармонійні стосунки з коханою людиною, забезпечити лад у родині, виховати дітей, зміцнити своє здоров’я та своєї родини; як завдяки своїй мудрості отримати спокій та розвинуту інтуїцію. Усі знання та традиції, накопичені століттями нашими пращурами, покликані навчити, і як наслідок - оберігати наступні покоління.

     Приклади вправ можливого використання метафоричних асоціативних карт при роботі над проектом «Народна лялька».

Вправа «Казкова карусель»

 Мета цієї вправи полягає в розвитку креативних інтелектуальних здібностей, навичок комунікативної взаємодії, формуванні навичок групової взаємодії, вихованні інтересу до народної ляльки. 

 1.              Учням пропонується сісти по колу.
 2.              З колоди обрати карту, яка найбільше подобається. 
 3.              Перший учасник повинен наосліп обрати карту з колодий на основі асоціації розпочати розповідь (казку) про цю ляльку та її життя.
 4.              Наступний учасник бере іншу карту, продовжуючи сюжет казки.
 5.              Усі карти учні розкладають по колу доти, поки черга не дійде до останнього учасника, перед яким постає особлива місія: завершити казку.

    Учитель виступає в ролі координатора та спостерігача. Окрім розвитку креативного інтелектуального мислення, уміння працювати в команді, можна простежити індивідуальні прояви особистісних характеристик кожного учня, виявити, хто є лідером, простежити, хто з учнів використовує конструктивні шляхи вирішення проблеми, а хто вдається до деструктивних способів. Запропонувати шкільному психологу попрацювати з учнями, які налаштовані негативно.

 Вправа «Про що мріє Лялька»

 1.              Учню пропонуємо обрати одну карту й розповісти, про що мріє лялька, зображена на карті.
 2.              Перегорнувши карту, пропонуємо учню прочитати призначення ляльки та її магічні елементи.
 3.              Пропонуємо учню відповісти на питання:
  •               Що радить лялька?
  •               Які саме дії треба виконати для здійсення мрій і планів уже сьогодні, завтра, на цьому тижні?
 4.              Змотати ляльку-мотанку за обраною інструктивно-технологічною картою.

       Вправа «Моя гармонія»

 1. Учениця дістає три карти (Я – Дівчинка, Я – Учениця, Я – Господиня), (у залежності від запиту можливо змінювати ролі й кількість карт), які відображають частини її внутрішнього світу. Карти дістають зображеннями вгору або вниз і роздивляються їх.
 2. Розповідають про них собі або вчителю.
 3. Знаходимо спільні та відмінні риси характеру, якості, відчуття, які відчуває дівчина в кожній ролі.
 4. Застосовуючи метод «Комбінування», виконуємо ескіз «гармонійної» ляльки.
 5. Змотати ляльку-мотанку за обраною інструктивно-технологічною картою.

Вправа «Послання від жінок мого Роду»

   Ляльки, зображені на картах, можуть виступати заступниками реальних персонажів, допоможуть дитині проаналізувати родинні сценарії або легенди, які впливають на її життя, отримати доступ до родових енергетичних ресурсів.

 1.              Оберіть карту, яка відображає вас.
 2.              Оберіть карти, які відображають важливих для вас представників Роду.

- Що ви до них відчуваєте?

 1.              Яке послання передають вам представники вашого Роду? Чи згідні ви з їх посланням? Які відчуття викликали у вас їх послання?
 2.              Оберіть карту з лялькою, яка відображає елементи сили, яку вам передали предки. Який дар ви отримали від Роду?
 3.              Змотати ляльку за обраною інструктивно-технологічною картою образ якої ви вважаєте найяскравіше передає дар вашого Роду. 

 

Висновки.

     Метафоричні асоціативні карти є ефективним практичним методом творчої роботи з учнем і перспективним напрямком розвитку педагогічної науки. Метафоричні асоціативні карти – це універсальний психологічний інструмент, який апелює до підсвідомості дитини й використовується як для діагностики, психокорекції, так і для розвитку дитини, розкриття її творчих здібностей.  Авторська колода МАК «Лялька ладная моя» (С.Ольфиренко, Г. Россихіна-Галичея) отримала високу оцінку психологів, педагогів та батьків. Практичний досвід показав, що вона дозволяє отримати вагомі результати в психокорекції. Ця психологічна технологія відноситься до нового напрямку в педагогічному інструментарії, де вчитель стає вагомим помічником шкільному психологу.


 

Список використаних джерел 

  1. Верникова Ника. Метафорические ассоциативные карты – универсальный инструмент для МАКсимальных результатов. Практическая психология. – Винница: ЧП «ТД «Эдельвейс и К», 2014. –124 с.

2. Кац Г., Мухаматулина Е. Метафорические карты: Руководство для психолога. – 4-е изд. – М.: Генезис, 2015. – 160 с. + 8 с. ил. 

 1. Копитін А.В. Практикум з арт- терапії, 2001р.

  4. Ольфиренко С., Россихіна-Галичая А. Лялька ладная моя. Самовидання. https://www.facebook.com/SvetlanaOlfirenko//

   5.Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підручник / С.О. Сисоєва. – К.: Мілені, ум, 2006. – 344 с. 

 

docx
Додано
4 січня
Переглядів
100
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку