Тема уроку 10: Поняття абсолютної величини та особливості їх застосування.

Про матеріал
План уроку: 1. Поняття абсолютної величини та особливості їх застосування.
Перегляд файлу

ТЕМА 4. АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ.

Тема уроку 10: Поняття абсолютної величини та особливості їх застосування.

Мета уроку:  

        а)   навчальна: Ознайомити учнів з поняттям абсолютні величини, а саме в      яких вимірниках вони виражаються та особливості їх застосування.

       б) розвивальна: розвити пам'ять, увагу, розвивати вміння уважно слухати,  самостійність в роботі; 

в) виховна: виховувати дисциплінованість, повагу до праці, своєї професії, сумлінність в роботі, відповідальність, викликати інтерес до результатів дій та отримання знань.

Метод проведення : комбінований, розв’язування прикладів.

Обладнання: опорний конспект, калькулятор.

Структура уроку:

І. Організаційна частина

ІІ. Повідомлення нової теми та завдань.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

IV. Вивчення нового матеріалу.

V.  Закріплення знань.

VІ. Домашнє завдання.

Хід уроку:

I. Організаційна частина:

   1. Перевірка наявності учнів на уроці (3хв).

   2. Перевірка готовності учнів до уроку (2хв).

ІІ. Оголошення теми і навчальної мети уроку.

Викладач : Сьогодні на уроці ми будемо вивчати: Поняття абсолютної величини та особливості їх застосування.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

         Тести

1. Завданням статистики є:

а) Збирання, розробка, узагальнення і аналіз статистичних даних, які характеризують стан і розвиток суспільного виробництва і соціальної сфери України;

б) виявлення та вивчення конкретних закономірностей в масових суспільних явищах;

в) вивчення системи фінансово - економічних відносин суб'єктів господарювання;

2............ статистики є розміри та кількісні співвідношення між масовими суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв'язку.

     а) методом;    б) предметом;  в) об'єктом;        г) кожне з означень є правильним.

3…….... статистики - це повторюваність, послідовність і порядок у масових явищах.

     а) закономірність;       б) об'єктивна основа;

     в) сукупність;                 г) кожне з означень є правильним.

4. Об’єкт статистики це…

    а)суспільство, явище та процеси суспільного життя;

    б) закономірності розвитку явищ;

    в) якісна однорідність одиниць;

    г) могутній засіб пізнання складного суспільного життя.

5. ...........- це спланована, науково організована реєстрація масових даних про будь-які соціально-економічні явища та процеси.

   а) статистичне спостереження;                    б) статистичні дані;

   в) вірогідність даних;                                         г) повнота даних;

6......... - це обліковий документ єдиного зразка, що містить адресну характеристику об'єкта спостереження та статистичні дані про нього.

    а) статистичний інструментарій;            б) програма спостереження;

    в) статистичний формуляр;                   г) кожне з означень є правильним.

7.........- це форма спостереження, згідно з якою кожний суб'єкт діяльності регулярно подає відповідну інформацію до державних органів статистики та певних відомств у вигляді документів затвердженої форми

              а) документ;               б) бланк;

              в) відомість ;              г) звітність.

8….... - суцільне або вибіркове спостереження масових явищ з метою визначення їх розміру та складу на певну дату.

              а) перепис;                               б) опитування;

              в) спеціальні обстеження;      г) спеціально організовані спостереження.

9. Програма спостереження –це…

              а) суб’єкт від якого надходить інформація про одиницю спостереження;                                    

              б) перелік запитань, які підлягають реєстрації в процесі спостереження;

              в) складний елемент об’єкта, що є носієм ознак, які підлягають реєстрації;   

              г) основна форма статистичного спостереження.

10. ……. Основна ланка статистичного зведення, тобто поділ одиниць сукупності на групи, однорідні за певними ознаками.

              а) типологічне групування;    б) статистична таблиця;

              в) статистичні групування;   г) інтервал.

11. Інтервалом групування називають…

              а) різницю між максимальним та мінімальним значенням ознаки в кожній групі;                                   

              б) максимальне значення ознаки в інтервалі;

              в) мінімальне значення ознаки в інтервалі;    

              г) групування одиниць сукупності за однією і більше ознаками.

12. Назвіть перший етап статистичного дослідження:

              а) метод масового спостереження;            

             б) статистичне спостереження;

              в) програма статистичного спостереження;   г) зведення.

13. За якими ознаками можна класифікувати статистичне спостереження?

              а) за ступенем охоплення одиниць сукупності, що вивчаються;                                   

              б) за часом реєстрації статистичних даних;

              в) за частотою подання;    

              г) за організаційною формою спостереження.

 

Проблемне питання: на скільки важливою являється сутність поняття абсолютних величин та важливість їх вираження в натуральних вимірниках.

IV. Вивчання нового матеріалу.

План уроку:

  1. Поняття абсолютної величини та особливості їх застосування.

 

Поняття абсолютної величини та особливості їх застосування.

Абсолютні величини мають велике практичне значення. За їх допомогою виражають розміри всіх видів національного багатства країни, наявність та рух матеріальних ресурсів і коштів, чисельність населення.

В статистиці розглядають декілька видів статистичних величин: абсолютні, відносні, середні. До узагальнюючих статистичних показників відносять аналітичні показники рядів динаміки, індекси і ін.

Кількісну сторону явищ і процесів виражають абсолютні величини – числа, які характеризують обсяг, масу, довжину, площу, вартість тобто рівень явищ (абсолютна чисельність робітників рівень факт).

Абсолютні величини це один із різновидів  статистичних показників які визначають рівень, обсяг, чисельність вивчаємих суспільних явищ (наприклад, капітал фірми на початок року, посівна площа сільськогосподарських підприємств на даний момент часу, чисельність робітників підприємства у звітному періоді тощо).

За способом вираження  вивчаємого явища абсолютні величини розділяють на  індивідуальні і загальні.

Індивідуальні – характеризують рівень ознаки окремих одиниць сукупності (виробіток робітника за місяць, його заробіток, кількість відпрацьованих днів) і одержують в результаті спостереження.

Загальні (сумарні) – характеризують сукупність в цілому (загальна кількість працівників на підприємстві, загальний фонд заробітної плати, загальна кількість відпрацьованих людино-годин).

Абсолютні величини є основою всіх статистичних і планових розрахунків. Вони необхідні для обліку контролю виконання завдання розвитку підприємств, організацій, аналізу різних чинників, які впливають на обсяг виробництва продукції.

Абсолютні величини - це іменовані числа і в залежності від характеру явища або процесу можуть мати різні одиниці вимірювання: натуральні, трудові, вартісні і умовно-натуральні.

Натуральними абсолютними величинами називають величини, які характеризують величину ознаки явища, або процесів в фізичних мірах (міри маси, об'єму площі, довжини тобто відповідно до фізичних властивостей явищ). Застосування тих чи інших вимірників залежить від фізичних властивостей засобів і предметів праці, а також виробленої продукції на підприємстві. Натуральні одиниці виміру можуть бути простими (тони, штуки, метри, літри) і складними. Складна одиниця виміру утворюється з допомогою двох простих, наприклад, вантажообіг залізничного транспорту виражається в тоно-кілометрах, виробництво електроенергії в кВт-год.

Вартісні абсолютні величини використовують для характеристики явищ і процесів у вартісному виразі (грошова одиниця), наприклад, обсяг валової продукції і т.д.

 Умовно-натуральні абсолютні величини потрібні для характеристики виробництва однойменної продукції, яке має специфічні властивості. Перерахунок на умовні одиниці здійснюють за коефіцієнтом перерахунку. Наприклад: (одна умовна банка консервів, одна умовна одиниця мінеральних добрив і т.д.)

У трудових вимірниках розробляються показники, що характеризують вартість виробленої або реалізованої продукції (людино--годин, людино-днів)

У разі  потреби використовуються умовно-натуральні одиниці виміру. Тоді рівень ознаки обчислюється у одиницях певного еталону. Перехід від натуральних до умовно-натуральних одиниць виміру здійснюється з допомогою перехідних коефіцієнтів.

Наприклад 1 :

Потужність двигуна, кВт

Кількість, шт.

Перехідний коефіцієнт

Кількість в умовно-натуральних одиницях

10

100

1,0

100

15

50

1,5

75

20

200

2,0

400

Разом

350

х

575

 

Якщо перший вид двигунів прийнято за еталон, то перехідні коефіцієнти визначаються наступним чином:

https://buklib.net/msohtml1/208/clip_image002.gif   https://buklib.net/msohtml1/208/clip_image004.gif   https://buklib.net/msohtml1/208/clip_image006.gif

Кількість двигунів в умовно-натуральних одиницях становить:

Н1 = 100 х 1,0 = 100; Н2 = 50 х 1,5 = 75; Н3 = 200 х 2,0 = 400.

 

Отже, загальна кількість двигунів дорівнює 350 шт., або 575 у.о. в перерахунку на двигуни потужністю 10кВт.

Трудові одиниці виміру (людино-день та людино-година) використовуються для характеристики робочого часу або витрат праці. Вартісні вимірники характеризують розмір явища у грошовому виразі. Вони є найбільш універсальними, але їх головним недоліком є залежність від зміни  цін та курсів валют.

 

Задача № 2  «Обчислення умовно-натуральних абсолютних величин»

Згідно з договору молокозаводу з господарствами області, які спеціалізуються в постачанні молока, необхідно здати 4000 центнерів молока жирністю 3,2%, але фактична здача була такою:

- перше господарство здало 2000 ц молока жирністю 3,0%;

- друге господарство – 600 ц молока жирністю 2,8%;

- третє господарство – 1400 ц молока жирністю 3,4%.

Визначити загальну кількість молока, яке здано на молокозавод, в перерахунку на умовну жирність 3,2%, а також рівень виконання договорів.

Господарство

Кількість молока, ц

Жирність

Кількість молока до заданої жирності 3,2%

І

2000

3,0

2000*3,2/3,0= 133 Для нашого результату  вони нам недодали 133 ц

ІІ

600

2,8

600*3,2/2,8 =685,71ц для того щоб вони виконали план вони повинні нам додати

ІІІ

1400

3,4

1400*3,2/3,4= 1371,64

(28ц / 2 господарства =14ц)

Разом

4000

3,1 (9,2:3)

4000*3,2/3,1=129л нада додать

3,1 -фактична середня жирність                 Фактично на 129л не виконано план

Відповідь: За рахунок невідповідності фактичного рівня жирності виконання договорів не може вважатися повним, для остаточного виконання виникає потреба до здачі 129 л молока середньою жирністю 3,1%.

Висновок: Абсолютні показники відіграють важливу роль у системі узагальнюючих статистичних показників. В той же час вони не можуть дати достатньо повного уявлення про досліджуване явище. Тому виникає потреба в обчисленні інших узагальнюючих показників — відносних та середніх величин, підґрунтям для яких є абсолютні величини.

V.  Закріплення знань.

Підсумки роботи учнів на уроці і ступінь досягнення поставленої мети;

Таким чином сьогодні на занятті ви закріпили знання по темі: Поняття абсолютної величини та особливості їх застосування.

Завдання 1.

Знайти правильну відповідь до визначення абсолютних показників:

 показники, які відображають розмір кількісних ознак досліджуваних явищ;

показники, які відображають розмір кількісних ознак окремих одиниць сукупності;

показники, які відображають кількісні ознаки певної сукупності;

показники, які відображають кількісні і якісні ознаки досліджуваних явищ.

Знайти неправильну відповідь на запитання «В яких вимірниках (одиниця виміру) статистика застосовує абсолютні показники?»

у прямих і непрямих;             у натуральних і умовно-натуральних;

у вартісних і трудових;             у вартісних і умовно-натуральних.

 

Задача 1. За поточний рік підприємство випустило таку кількість мила та миючих засобів:

 

Види мила та миючих засобів

Кількість виробленої

продукції, кг

Мило господарське 72% жирності

1300

Мило господарське 60% жирності

1700

Мило туалетне 80% жирності

2000

Пральний порошок 15% жирності

2500

 


 Визначити загальну кількість виробленої продукції підприємством в умовно-натуральних одиницях вимірювання. За умовну одиницю треба брати мило 30-%ої жирності.

Види мила та миючих засобів

 

Кількість

Виробленої продукції, кг

Коефіцієнт переводу

Кількість виробленої продукції підприємством в умовно-натуральних одиницях вимірювання

Мило господарське 72% жирності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


VІ. Домашнє завдання: повторення  даної теми.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Економіка, Розробки уроків
Додано
10 січня 2023
Переглядів
963
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку