Тест:"Аміни. Будова, номенклатура, властивості."

Про матеріал
Мета тесту перевірити за 10 хвилин знання учнів про різноманіття органічних сполук на прикладі нітрогеновмісних сполук. Перевірити знання з класифікації амінів, їхніми фізичними й хімічними властивостями, їх гомологію, ізомерію, номенклатуру.
Перегляд файлу

Варіант 1.

1. До нітрогенвмісних органічних речовин належить:

A. Аміак.

B. Нітратна кислота.

C. Метиламін.

D. Фенол.

 2. Вкажіть речовину, яка належить до вторинних амінів:

A. С6Н5 – NO2.

B. С6Н5 – NH2.

C. СН3–С(О)NH2.

D. СН3 – NH – C2H5

3. Етиламін має формулу:

A.  CH3CH(NH2)CH3.

B. (CH3)2NH.

C. CH3NHCH3.

D. CH3CH2NH2.

4. Процес розчинення амінів у воді приводить до утворення:

А. Солей.

B. Кислот.

С. Амоніаку.

D. Основ.

5.  Виберіть правильний запис продукту реакції C3Н7–NH–CH3 + H2O →?

A. C3H7N(OH)–CH3.

B. C3H7(CH3)NHOH.

C. C3H7(CH3)NH2OH.

D. C3H7(CH3)NH3OH.

6.Горіння етиламіну супроводжується утворенням вуглекислого газу,води і ….:

A. Аміаку.

B. Азоту.

C. Нітроген (ІІ) оксиду.

D. Нітроген (ІV) оксиду.

7. Вкажіть правильний хімізм взаємодії метилпропіламіну з водою:

А. C3H7−NH−CH3 + H2O  [C3H7NH2CH3]OH.

B. (C3H7 )2−NH + H2O  [(H7C3 )2NH2]OH..

С. C3H7−NH2 + H2O  [H7C3NH3]OH.

D. (CH3)3N + H2O  [(CH3)3NH]OH.

8.  Анілін одержують при відновлені:

A. Толуену.

B. Феніламіну.

C. Бензальдегіду.

D. Нітробензену.

 

 

 

 

Варіант 2

1.До нітрогенвмісних органічних сполук належать:

A. Кислоти.

B. Спирти.

C. Вуглеводи.

D. Аміни.

2. Вкажіть амін, що за нормальних умов є газоподібною речовиною:

A. Метиламін.

B. Пропіламін.

C. Феніламін.

D. Нітрометан.

3. Який із зазначених амінів належить до вторинних?

А. H3C−NH−C2H5.

B. NH2−CH2−CH2−CH2− NH−C2H5.

С. C2H5−NH2.

D. NH2−CH2−CH2−CH3.

4. Водні розчини солей амінів проводять електричний струм, тому що дані речовини:

А. Мають жовте забарвлення.

B. Добре дисоціюють на іони.

С. Є малодисоційованими сполуками.

D. Здатні відновлюватись.

5.  Виберіть правильний запис продукту реакції CН3NH2 + HОH →?

A. Не реагує.

B. Відбувається тільки процес розчинення.

C. CH3NH2OH.

D. CH3NH3OH

6. З якою з наведених речовин не реагує метиламін?

A. NaOH.

B. HCl.

C. H2O.

D. HNO2.

 7. Визначте який хімізм показує утворення хлориду діетиламонію:

А. (CH3)2NH + HCl  [(CH3)2NH2]Cl.

B. NH3 + HCl  NH4Cl.

С.CH3−NH−C2H5 + HCl  [CH3−NH2−C2H5]HCl.

D. (C2H5)2NH + HCl  [(C2H5)2NH2]Cl.

8. Вкажіть вид ізомерії для речовини СН3-СН(NН2)-СН2-СН3:

а) положення кратного зв'язку; б) міжвидова

 в) положення характеристичних груп г) карбонового ланцюга.

 

 

Варіант 3.

1.Аміни – це органічні сполуки, які є похідними:

A. Аміаку.

B. Вуглеводів.

C. Вуглеводнів.

D. Гетероциклів.

2. Вкажіть амін, що за нормальних умов є газоподібною речовиною:

A. CH3 – NO2.

B. CH3 – CH2 – CH2 – NH2.

C. CH3 – NH2.

D. С6Н5 – NH2.

3. Речовина, формула якої CH3NHCH3, називається:

A. Нітроетан.

B. Метиламін.

C. Етиламін.

D. Диметиламін.

4. При взаємодії амінів з кислотами утворюються:

А. Амоніак.

B. Солі.

С. Кислоти.

D. Основи.

5.  Виберіть правильний запис продукту реакції C2Н5NH2 + H2О →?

A. C2H5NHC2H5.

B. C2H5NH2OH.

C. C2H5NH3OH.

D. C2H5NHOH.

 6.  З якою з наведених речовин не реагує етиламін?

A. HNO2.

B. HCl.

C. NaCl.

D. H2O.

7. Вихідна речовина для синтезу аніліну – це:

А. Нітробензен.

B. Нітротолуен.

С. Нітрометан.

D. Нітрогліцерин.

8.Зазначте формулу неорганічної речовини, похідними якої є аміни:

А)азот, б) нітроген (ІY) оксид, в) амоніак,г)нітратна кислота.

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4.

1.Первинні аміни містять функціональну групу:

A. –NO2.

B. –NH2.

C. –C ≡ N.

D. –N=O.

2. В якому випадку найповніше й правильно охарактеризовані фізичні властивості аніліну?

A. Безбарвна рідина, добре розчинна у воді, отруйна.

B. Рідина світло-коричневого кольору, отруйна.

C. Безбарвна, масляниста на дотик рідина, мало розчинна у воді, отруйна.

D. Біла кристалічна речовина, мало розчинна у воді, отруйна.

3. Триметиламін має формулу:

A. CH3CH2CH2NO2.

B. CH3CH2CH2NH2.

C. N(C2H5)3.

D. (CH3)3N.

 4. Анілін реагує з хлоридною кислотою, тому що:

A. Неподілена електронна пара атома Нітрогену взаємодіє з бензеновим кільцем.

B. В бензеновому кільці є узагальнена шестиелектронна π-хмара.

C. В аміногрупі є два атоми Гідрогену.

D. Атом Нітрогену в аміногрупі має неподілену пару електронів.

 5.  Виберіть правильний запис продукту реакції (CН3)2NC2H5 + H2О →?

A. C2H5(CH3)2NHOH.

B. Не реагує.

C. (CH3)2C2H5NOH.

D. (CH3)2C2H5NH2OH.

6. Які речовини утворюються при горінні аніліну:

A. CO2, H2O, NO.

B. CO2, H2O, N2.

C. CO, H2O, N2.

D. CO2, H2, N2.

7.  Метиловий оранжевий в присутності водного розчину метиламіну має забарвлення:

A. Синє.

B. Жовте.

C. Червоне.

D. Рожеве.

8.  Аміни можна добувати:

A. Відновленням нітросполук.

B. Окисненням нітросполук.

C. Дією амоніаку на бензен.

D. Дією амоніаку на хлорангідриди кислот.

 

 

Варіант 5.

1. Анілін – це представник:

A. Аліфатичних амінів.

B. Ароматичних амінів.

C. Вуглеводів.

D. Амінокислот.

2. Із наведених нижче амінів виберіть вторинний:

А. H11C5−NH2.

B. . CH3 – CH2 – CH2 – NH2.

С. H5C2NHC2H5.

D. H3CCH2NH2

3. Речовина, формула якої CH3NH2, називається:

A. Толуол.

B. Анілін.

C. Метиламін.

D. Нітрометан.

4.  Метиламін проявляє основні властивості, тому що:

A. Атом Нітрогену має неподілену пару електронів.

B. В молекулі є три зв’язки С–Н.  

C. Зв’язки N–H в аміногрупі ковалентні полярні.

D. Зв’язок С–N ковалентний полярний.

 5.  Виберіть правильний запис продукту реакції (CН3)2NH + H2О →?

A. (CH3)2NHOH.

B. (CH3)2NH2OH.

C. (CH3)2NH3OH.

D. Не реагує.

6. Реакція C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3+Cl підтверджує властивості аніліну:

A. Основні.

B. Кислотні.

C. Амфотерні.

D. Спиртові.

7. Водний розчин етиламіну забарвлює лакмус в …. колір:

A. Рожевий.

B. Червоний.

C. Жовтий.

D. Синій.

8.  Виберіть правильний запис продукту реакції CH3–NH–C2H5 + H2O →?

A. C2H5–NH3OH.

B. CH3(C2H5)NHOH.

C. CH3(C2H5)NH2OH.

D. CH3–NH3OH.

 

 

 

Варіант 6.

1.  Аміни – це:

A. Нітросполуки вуглеводнів.

B. Похідні аміаку.

C. Похідні амінокислот.

D. Похідні аміаку, в яких атоми Гідрогену заміщені вуглеводневими радикалами.

2. Анілін належить до:

А. Третинних амінів.

B. Первинних ароматичних амінів.

С. Вторинних аліфатичних амінів.

D. Вторинних ароматичних амінів.

3. Бутиламін має формулу:

A. CH3NHCH2CH3.

B. (СH3)2NC2H5.

C. CH3CH2CH2CH2NH2.

D. CH3CH2CH2NH2.

4.  Етиламін проявляє основні властивості, тому що:

A. Атом Нітрогену має неподілену пару електронів.

B. В молекулі є три зв’язки С–Н.

C. В аміногрупі є два атоми Гідрогену.

D. Зв’язок C–N ковалентний полярний.

5.  Виберіть правильний запис продукту реакції C3Н7NH2 + H2O →?

A. Реакція не відбувається.

B. C3H7NH2OH.

C. C3H8NH3OH.

D. C3H7NH3OH.

6.  Виберіть правильний запис продукту реакції (CH3)2NH + HCl →?

A. CH3NH–CH3.

B. CH3–NH(CH3)Cl.

C. (CH3)2NHCl.

D. (CH3)2NH2Cl.

7.  Фенолфталеїн в присутності водного розчину метиламіну має забарвлення:

A. Є безбарвним.

B. Рожеве.

C. Синє.

D. Жовте.

 8. . Вкажіть формулу вторинного аміну.

 а) СН3-NН-СН3; б) СН3-СН2-N(СН3)2;

в) СН3-N(СН2-СН3)2 ; г) СН3-СН2-СН2-NН2; д) С6Н5-NН2

 

 

 

Варіант 7

1.До якої групи органічних речовин належать аміни?

A. Оксигенвмісні.

B. Нітрогенвмісні.

C. Вуглеводні.

D. Сульфурвмісні.

2. Яких амінів не існує?

А. Вторинних.

В. Первинних.

С. Четвертинних.

D. Третинних.

3. Із наведених формул виберіть ту, що відповідає аніліну:

А. C6H5OH.

B. C6H12O6.

С. C6H5NH2.

D. C6H12.

4.  Диметиламін проявляє основні властивості, тому що:

A. В аміногрупі є два атоми Гідрогену.

B. В молекулі є три зв’язки С–Н.

C. Атом Нітрогену має неподілену пару електронів.

D. Зв’язок C–N ковалентний полярний.

5. Виберіть правильний запис продукту реакції CН3NH2 + HCl →?

A. CH3NH2Cl.

B. CH3NHCl2.

C. CH3NH3Cl.

D. CH3NHCl.

6. Яка з реакцій підтверджує основні властивості метиламіну?

A. NH3 + HCl  NH4Cl.

B. CH3NH2 + HCl  CH3NH3+Cl-.

C. C2H5NH2 + HCl  C2H5NH3+Cl-.

D. 4CH3NH2 + 9O2 4CO2 + 10H2O + 2N2

7. З якою сполукою реагує анілін по аміногрупі?

A. C2H5OH.

B. NaOH.

C. NaCl.

D. HCl.

 8.  Виберіть реакцію, якою можна одержати анілін:

A. C2H5NO2 + (NH4)2S →.

B. C6H5NO2 + (NH4)2S →.

C. C6H5NO2 + Br2 →.

D. C2H5NO2 + H2 →.

 

 

 

Варіант 8.

1.Яке із запропонованих визначень найповніше відображає природу амінів?

A. Аміни – це сполуки, що містять залишки аміаку складу –NH2.

B. Сполуки, до складу яких входить аміногрупа.

C. Похідні аміаку, в якому один, два або три атоми Гідрогену заміщено на вуглеводневі радикали.

D. Похідні вуглеводнів, в яких один або декілька атомів Гідрогену заміщені на аміногрупу.

2. Вищі аміни за агрегатним станом – це:

А. Гази, що мають запах амоніаку.

B. Рідини, із слабким запахом.

С. Прозорі маслянисті рідини.

D. Тверді речовини без запаху.

3.  Диметиламін має формулу:

A. CH3OCH3.

B. CH3CH2NH2.

C. CH3CH2NO2.

D. CH3NHCH3.

4.  Метиламін реагує з хлоридною кислотою, тому що:

A. Зв’язок C–N ковалентний полярний.

B. В молекулі метиламіну є три зв’язки С–Н.

C. В аміногрупі є два атоми Гідрогену.

D. Атом Нітрогену має неподілену електронну пару.

5.  Виберіть правильний запис продукту реакції (C2H5)3N + HCl →?

A. (C2H5)3NHCl.

B. (C2H5)2NH2Cl.

C. (C2H5)3NCl.

D. (C2H5)3NH2Cl.

 6. Що виражає рівняння реакції 4CH3NH2 + 9O2  10H2O + 2N2 + 4СО2?

A. Неповне окиснення амінів.

B. Горіння аміаку.

C. Горіння метиламіну.

D. Горіння нітрометану.

7. Вкажіть, що не добувають з аніліну?

А. Лікарські субстанції.

B. Анілінові барвники.

С. Фармацевтичні препарати.

D. Продукти харчування.

8. Анілін добувають з нітробензену, використовуючи реакцію:

А. Окиснення.

B. Солеутворення.

С. Конденсації.

D. Відновлення

 

 

Варіант 9.

1. Аміни – це:

А. Похідні метану, які мають однакові замісники.

B. Похідні амоніаку, в яких один, два або всі три атоми Гідрогену заміщені органічними радикалами.

С. Похідні карбонових кислот.

D. Сполуки неорганічної природи, що містять Нітроген.

2. За фізичними властивостями нижчі аміни є:

А. Гази, що мають запах амоніаку.

B. Тверді речовини без запаху.

С. Рідини із слабким запахом.

D. Маслянисті прозорі рідини.

3.  Речовина формула  якої C2H5NH2 називається:

A. Нітроетан.

B. Диметиламін.

C. Етиламін.

D. Анілін.

4. У водному розчині метиламіну середовище:

A. Кисле.

B. Нейтральне.

C. Лужне.

D. Слабкокисле.

 5.  Виберіть правильний запис продукту реакції C3H7NH2 + HCl →?

A. C3H7NH2Cl.

B. C3H7NHCl.

C. C3H7NH3Cl.

D. C3H6ClNH2.

6. Із наведених хімізмів реакції виберіть той, що показує синтез аніліну:

А. CH3NO2 + [H]  CH3NH2.

B. C6H5NH2 + [O]  C6H5NO.

С. C6H5NO2 + [H]  C6H5NH2

7. До якого класу сполук належить анілін?

A. Спирти.

B. Альдегіди.

C. Аміни.

D. Амінокислоти.

8. Вкажіть формулу вторинного аміну.

 а) СН3-NН-СН3;б) СН3-СН2-N(СН3)-СН3; в) СН3-N(СН3)-СН3;

 г) СН3-СН2-СН2-NН2; д) С6Н5-NН2.

 

 

 

 

 

 

Варіант 10

1. Анілін – представник ароматичних амінів, має хімічну назву:

А. Амінобензен.

B. Амінотолуен.

С. Пара-амінофенол.

D. Орто-толуїдин.

2. Розчинність амінів у воді при збільшені довжини вуглеводневого радикалу:

A. Не змінюється.

B. Зменшується.

C. Збільшується незначно.

D. Значно зростає.

 3.  Речовина, формула якої C2H5NHC2H5 називається:

A. Етиламін.

B. Бутиламін.

C. Нітроетан.

D. Диетиламін.

 4. Внаслідок реакції взаємодії аніліну з хлоридною кислотою утворюється:

A. Сіль.

B. Основа.

C. Кислота.

D. Полімер.

5.  Виберіть правильний запис продукту реакції (C2H5)2NH + HCl→?

A. (C2H5)2NHCl.

B. (C2H4Cl)2NH.

C. (C2H5)2NH3Cl.

D. (C2H5)2NH2Cl.

6.  Виберіть формулу етилдиметиламіну:

A. CH3–N(C2H5)2.

B. CH3–N(CH3)C2H5.

C. C3H7–NH2.

D. C4H9NHCH3.

7. Аміни називають органічними основами, тому що вони:

А. Приєднують електрон.

B. Змінюють ступінь окиснення.

С. Приєднують протон.

D. Відщеплюють молекули води при нагріванні

 8. Яка з реакцій НЕ характерна для ароматичних амінів?

а) горіння   б) взаємодія з водою

 в) заміщення г) взаємодія з кислотами

 

.

 

 

 

 

1.https://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_2/48.html

2. https://www.studmed.ru/view/test-z-hmyi-42-amni_70bee67c41a.html

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Крупа Наталія Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
26 липня 2019
Переглядів
6307
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку