Тест. Розділ 1,2 "Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ у першій половині ХІХ ст.

Про матеріал
Блок тренувальних завдань з відповідями для підготовки до уроків узагальнення та тематичного оцінювання до розділів 1,2 "УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ та АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІй наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст."
Перегляд файлу

Розділ1,2 . УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ  та АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІй наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

                   БЛОК ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАВДАННЬ.

 

1.До складу Російської імперії наприкінці  XVIII - на початку  XІX ст. входили  території:

 

а). Лівобережної України;

б).____________________;

в).____________________;

г).____________________;

 

 

2.Розташуйте у правильній послідовності етапи українського національного відродження:

- культурницький

- політичний

- академічний.

 

 

3.Чорноморське козацьке військо на чолі з А. Головатим було створене:

а).  у 1792 р.;           б ).  середині 80-х  рр. ХVІІІ ст.;               в). у 1828 р.

 

 

4.Якими були особливості й зміст нововведень здійснених на західноукраїнських землях у       межах реформ Марії –Терезії та Йосифа ІІ?

1). ліквідація панщини;

2). звільнення селян від особистої залежності від поміщиків;

3). представників некатолицьких віросповідань зрівняли в правах з католиками;

4). приєднання Буковини до Галичини;

5). розмір панщини  обмежувався  30 днями на рік;

6). за судовою  реформою запроваджувався суд присяжних.

 

5.Співвіднесіть поняття та їхні  визначення:

 

  1). автономія                     а) прагнення до збереження національного  існування, свободи,

                                                незалежності та створення власної держави;

2). національна ідея             б). ідеологія, яка проголошує націю однією з найвищих  цінностей;

3). національний рух          в).  право населення певної території самостійно вирішувати

                                                      питання внутрішнього  управління.

 

 1)___________;             2).____________;                 3)._________.

 

 

 

6.Установіть відповідність між історичними діячами та їх характеристиками.

 

  1. В. Лукашевич                   А.  декабрист, автор програми Південного  товариства

                                                        « Руська Правда»;

  1. В. Капніст                         Б.  член  Кирило-Мефодіївського братства, автор програмних    

                                                         документів товариства;    

3.   П.Пестель                          В.   член «Руської трійці»;

4.   М. Шашкевич                    Г. засновник «Малоросійського  таємного товариства»;

                                                  Д.   автор російського перекладу «Слова о полку Ігоревім».

 

 

 

 

7.У 1812 р. вторгнення наполеонівської  армії в Росію розкололо українську еліту на табори «консерваторів» і « ______________».  

 

8.За допомогу у війні з Наполеоном Олександр І обіцяв населенню України:      

 

а).  розширену автономію;

б).  вільний економічний розвиток;

в).  збереження козацьких традицій.

 

9.  Установіть  хронологічну послідовність подій.

     А.  повстання Чернігівського полку

     Б.  діяльність масонської ложі «Любов до істини»

     В.  видання «Історії Русів»

     Г.  утворення Азовського козацького війська.

 

 

10.   Назвіть історичні постаті.  Співвіднесіть портрет історичного діяча  кінця XVIII-

першої  половини  XІX ст. з його  краткою характеристикою:

    

 

 

     1 2    3 4         

 

1.Історик, етнограф, автор  кількох етнографічних праць, найвідоміша з яких – «Звичаї, повір'я, кухня та напої сучасних малоросіян». Основна наукова праця – п'ятитомна «История Малороссии» (1842-1843).

2. Письменник, драматург, громадський діяч. Під час походу Наполеона на Росію (1812)  сформував 5-й Український козацький полк, був директором Полтавського театру, для якого

написав лише дві пєси: «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник»

3. Просвітник, письменник, громадський діяч. Прагнув повернути  гетманські порядки за допомогою іноземних держав, для чого в 1791р. зустрівся з  головою кабінету міністрів Пруссії  Герцбергом.

4.Історик, археолог, один із перших дослідників української історії. В 1822р. написав чотиритомну «Историю  Малой России».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       БЛОК «ВІДПОВІДІ  НА  ТРЕНУВАЛЬНІ  ЗАВДАННЯ ».

 

 1. До складу Російської імперії входили  території:

             б). Слобожанщини

             в).Правобережної України

             г).Південної України, Криму.

 

2.Розташуйте у правильній послідовності етапи українського національного відродження:

1- академічний.

               2- культурницький

3- політичний

3. Чорноморське козацьке військо на чолі з А. Головатим було створене

Б). в середині 80-х  рр. ХVІІІ ст.

 

 4.     Якими були особливості й зміст нововведень здійснених на західноукраїнських

           землях у    межах реформ Марії –Терезії та Йосифа ІІ?

 

           2). звільнення селян від особистої залежності від поміщиків

           3). представників некатолицьких віросповідань зрівняли в правах з католиками

           5). розмір панщини  обмежувався  30 днями на рік

 

   5.  Співвіднесіть поняття та їхні  визначення:

          1.     1 -  в;                  2.    2 – б;                           3.     3 – а

 

          1). автономія;                     в). право населення певної території самостійно вирішувати

                                                      питання внутрішнього  управління.

          2). національна ідея          б). ідеологія, яка проголошує націю однією з найвищих  цінностей;

          3). національний рух         а).прагнення до збереження національного  існування, свободи,

                                                            незалежності та створення власної держави;

 

 

   6.  Установіть відповідність між історичними діячами та їх характеристиками.

        1 – Г;     2 – Д ;     3 – А;    4 – В.

 

  1. В. Лукашевич                        Г. засновник «Малоросійського  таємного товариства»

 

  1.   В. Капніст                            Д. автор російського перекладу «Слова о полку Ігоревім»

 

 

  1.   П.Пестель                             А.  декабрист, автор програми Південного  товариства

                                                     « Руська Правда»

 4.    М. Шашкевич                       В.   член «Руської трійці»      

 

 

    7.     У 1812 р. вторгнення наполеонівської  армії в Росію розкололо українську еліту на   табори «консерваторів» і « автономістів».    

 

    8.     За допомогу у війні з Наполеоном Олександр І обіцяв населенню України:   

 

                 в).  збереження козацьких традицій.  

    9.   Установіть  хронологічну послідовність подій.

        1.  Б).  діяльність масонської ложі «Любов до істини»  (1817-1819)

        2.  А).  повстання Чернігівського полку                           (29 грудня 1825)

        3.   Г).  утворення Азовського козацького війська          (1832-1864)

        4.   В).  видання «Історії Русів»                                          (1846)

 

 

10.   Назвіть історичні постаті.  Співвіднесіть портрет історичного діяча  кінця XVIII-

першої  половини  XІXст. з його  краткою характеристикою:

  

1.Д.Бантиш-Каменський. Історик, археолог, один із перших дослідників української історії. В 1822р. написав чотиритомну «Историю  Малой России».

2. М.Маркевич. Історик, етнограф, автор  кількох етнографічних праць, найвідоміша з яких – «Звичаї, повір'я, кухня та напої сучасних малоросіян». Основна наукова праця – п'ятитомна «История Малороссии» (1842-1843).

3. І. Котляревський. Письменник, драматург, громадський діяч. Під час походу Наполеона на Росію (1812)  сформував 5-й Український козацький полк, був директором Полтавського театру, для якого  написав лише дві п'єси: «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник».

4. В. Капніст. Просвітник, письменник, громадський діяч. Прагнув повернути  гетманські порядки за допомогою іноземних держав, для чого в 1791р. зустрівся з  головою кабінету міністрів Пруссії  Герцбергом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК  ТРЕНИРОВОЧНЫХ  ЗАДАНИЙ.

 1.В состав  Российской империи в конце  XVIII - в начале  XІX ст. входили  территории:

 

 а). Левобережной Украины;

 б).____________________;

 в).____________________;

 г).____________________.

 

2.Расположите в правильной последовательности этапы украинского национального

возрождения:                             

           - культурнический

           - политический

           -академический.    

 3.Черноморское казацкое войско во главе з А. Головатым было создано:

А). 1792 г.              Б). в середине 80-х  гг. ХVІІІ ст.         В). 1828 г.

 

4. Какими были особенности и содержание нововведений, осуществленных на западноукраинских землях в пределах реформ Марии –Терезии и Йосифа ІІ?

  1). ликвидация барщины

  2). освобождение крестьян от личной зависимости от помещиков

  3). представителей некатолических вероисповеданий уравняли в правах с католиками

  4). присоединение Буковины к Галичине

  5). размер барщины  ограничивался  30 днями в  году

  6). по  судебной  реформе внедрялся суд присяжных.

 

5.Соотнесите понятия и их  определения: 

 

 1). автономия;                      а).стремление к сохранению национального  существования,

                                                свободы, независимости и созданию соственного государства                                                                                                                                                                                     

2). национальная идея          б). идеология, которая провозглашает нацию одной из наивысших 

                                                      ценностей    

3). национальное движение   в).  право населения определенной территории самостоятельно

                                                                  решать   вопросы внутреннего управления.

 

6. Установите соответствие между историческими деятелями и их характеристиками.

 1. В. Лукашевич                  А).  декабрист, автор программы Южного  общества  

                                                                 « Русская Правда»                                                            

2. В. Капнист                       Б). член  Кирилло-Мефодиевского братства, автор

                                                                    програмнных  документов общества   

3.      П.Пестель                           В).  член «Руськой трийцы»

 

4.   М. Шашкевич                       Г). основатель «Малороссийского  тайного общества»

 

                                                      Д).   автор   русского перевода  «Слова о полку Игореве» 

 

7.В 1812 г. вторжения наполеоновской  армии в Россию раскололо украинскую элиту на  лагеря «консерваторов» и « ______________».

 

8.За помощь в войне с Наполеоном Александр І обещал населению Украины:     

   а).  расширенную автономию;

   б).  свободное экономическое развитие;

   в).  сохранение казацких традиций.

 

9.  Установите  хронологическую последовательность событий. 

     А).  восстание Черниговского полка    

  Б).  деятельность масонской ложи «Любовь к истине»   

  В).  издание «Истории Русов»     

  Г).  образование Азовского казацкого войска.

 

10.   Назовите исторические личности.  Соотнесите портрет исторического деятеля  конца XVIII- первой  половины  XІX ст. из его  краткой характеристикой:

 

   1      23       4

 

 

1.Историк, этнограф, автор  нескольких этнографических трудов, самый известный из которых, – «Обычаи, поверья, кухня и напитки современных малороссиян». Основной научный труд – пятитомная «История Малороссии» (1842-1843).

 2. Писатель, драматург, общественный деятель. Во время похода Наполеона в Россию (1812)  сформировал 5-й Украинский казацкий полк, был директором Полтавского театра, для которого  написал лишь две пьесы: «Наталка Полтавка» и «Москаль-чаривнык»

 3. Просветитель, писатель, общественный деятель. Стремился вернуть  гетманские порядки с помощью иностранных государств, для чего в 1791р. встретился с канцлером  Пруссии  Герцбергом.

4.Історик, археолог, один из первых исследователей украинской истории. В 1822 г. написал четырехтомную «Историю  Малой России».

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК «ОТВЕТЫ  НА  ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  ЗАДАНИЯ ».

 

  1. В состав Российской империи входили  территории:          

   б). Слобожанщины       

   в).Правобережной Украины  

    г).Южной  Украины, Крыма.

 

2.Расположите в правильной последовательности этапы украинского национального возрождения:

  1- академический.             

  2- культурнический

  3- политический

3.Черноморское казацкое войско во главе з А. Головатым было создано

  Б).   в середине 80-х  гг. ХVІІІ ст.

 

4.     Какими были особенности и содержание нововведений осуществленных на западноукраинских             землях в пределах реформ Марии –Терезии и Йосифа ІІ?           

  2). освобождение крестьян от личной зависимости от помещиков          

  3). представителей некатолических вероисповеданий уравняли в правах с католиками        

  5). размер барщины  ограничивался  30 днями в году

 

5.Соотнесите понятия и их  определения:  

  1). автономия;                      а).стремление к сохранению национального  существования,     

                                                        свободы, независимости, и созданию собственного государства;                                            

 

2). национальная идея          б). идеология, которая провозглашает нацию одной из наивысших  

                                                           ценностей;                                                         

 3). национальное движение   в).  право населения определенной территории самостоятельно                                                                                      

                                                               решать вопросы внутреннего управления.

 

6.  Установите соответствие между историческими деятелями и их характеристиками.   

     1 – Г;     2 – Д ;     3 – А;    4 – В.      

 1.      В. Лукашевич                       Г. основатель «Малорусского  тайного общества» 

 2.      В. Капнист                            Д. автор русского перевода «Слова о полку Игоревим»                                                                   3.        П.Пестель                            А.  декабрист, автор программы Южного  общества                  

                                                                        «Русская Правда»;

  1. М. Шашкевич                   В).  автор русского перевода  «Слова   о полку Игореве»

 

7.     В 1812 г. вторжения наполеоновской  армии в Россию раскололо украинскую элиту на   лагеря «консерваторов» и « автономистов». 

 

8.     За помощь в войне с Наполеоном Александр І  обещал населению Украины:                                    в).  сохранение казацких традиций.

 

9.   Установите  хронологическую последовательность событий.    

     1.  Б).  деятельность масонской ложи «Любовь к истине»  (1817-1819)   

     2.  А).  восстание Черниговского полка                           (29 декабря 1825)      

     3.   Г).  образование Азовского казацкого войска          (1832-1864)      

     4.   В).  издание «Истории Русов»                                          (1846)

 

 

 

10.   Назовите исторические личности.  Соотнесите портрет исторического деятеля  конца XVIII- первой  половины  XІX ст. из его  краткой характеристикой:

 

1. Д.Бантиш-Каменский. Историк, археолог, один из первых исследователей украинской истории. В 1822р. написал четырехтомную «Историю  Малой России».

2.  М.Маркевич. Историк, этнограф, автор  нескольких этнографических трудов, самый известный из которых  – «Обычаи, поверья, кухня и напитки современных малороссиян». Основной научный труд – пятитомная «История Малороссии» (1842-1843).

3.  И. Котляревский. Писатель, драматург, общественный деятель. Во время похода Наполеона в Россию (1812)  сформировал 5-й Украинский казачий полк, был директором Полтавского театра, для которого  написал лишь две пьесы: «Наталка Полтавка» и «Москаль-чаривнык».

 4.  В. Капнист. Просветитель, писатель, общественный деятель. Стремился вернуть  гетманские порядки с помощью иностранных государств, для чего в 1791р. встретился с  канцлером  Пруссии  Герцбергом.

 

 

doc
Додано
28 червня
Переглядів
197
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку