26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Тест. Загальний за матеріалом підручника

Про матеріал
Тест охоплює весь матеріал підручника (усі 5 розділів) у чотирьох варіантах з відповідями. У кінці подано приклад оформлення відповідей учнями з використанням QR кодів (на кожного учня окремо). Цікаво, ефектно та сучасно! Бажаю успіхів!
Перегляд файлу

Варіант № 1

1

Новий, із суттєвими відмінностями, технічний розв’язок задачі в будь-якій галузі народного господарства, соціально-культурного будівництва чи охорони держави, що дає позитивний ефект це -

А. раціоналізаторство;

Б. винахід;

В. відкриття;

Г. технічна творчість.

2

Які види аналогій використовують у своїй діяльності синектори?

А. особиста, пряма, реальна, фантастична;

Б. опосередкована, реальна, фантастична;

В. реальна, пряма,  символічна, особиста;

Г. Фантастична, особиста, пряма, символічна.

3

Метод, заснований на творчій пізнавальній активності винахідника в процесі розв’язання проблем (вдосконалений метод фокальних об’єктів) -

А. Метод випадковостей;

Б. «Мозковий штурм»;

В. Метод морфологічного аналізу;

      Г. Метод контрольних запитань.

4

Автор методу випадковостей:

А. Генріх Буш;

Б. Альтшуллер Г.С.;

В. Гордон В.;

Г. Цвіккі Ф.

5

Чим відрізняється електронний документ від документа на папері?

А. тим, що для ознайомлення з електронним документом потрібно застосовувати певне програмне і апаратне забезпечення;

Б. нічим не відрізняється;

В. документи мають однакову юридичну силу;

Г. за носієм інформації та способом її подання.

6

Дотримання яких вимог забезпечить найповніше сприйняття матеріалів комп’ютерної презентації всіма учасниками презентації?

А. правильне розташування учасників презентації у приміщенні;

Б. правильний вибір розмірів елементів зображення;

В. наявність акустичної системи для відтворення звукового супроводу;

Г. обов’язкове використання мультимедійного проектора.

7

В якій країні було введено термін «ергономіка»?

А. Великобританія;

Б. Англія;

В. Німеччина;

Г. Японія.

8

Настільна видавнича система, призначена для підготовки публікації -

А. Microsoft Office Publisher;

Б. Microsoft Office;

В. Microsoft Office Windows;

Г. PowerPoint.

9

Що вивчає ергономіка?

А. умови праці та відпочинку;

Б. впровадження автоматичних систем;

В. забезпечує ефективність і безпеку процесу праці;

Г. реакцію людини на різноманітні подразники.

10

Пил, що осідає на світильниках, затримує

А. 5-25% світла

Б. 45-80% світла

В. 8 % світла

Г. 20-65% світла

11

Що означає демографічна проблема людства?

А. перенаселення планети;

Б. різниця між народжувальністю і смертністю;

В. дегратація родючого грунту;

Г. всі перелічені відповіді вірні.

12

Результатом процесу професійного самовизначення є:

А. вибір майбутньої професії;

Б. знання про професію;

В. професійний план;

Г. здібності.

 

Варіант № 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

Х

Б

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Г

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 


Варіант № 2

1

З якими науками співпрацює ергономіка?

А. фізика, педагогіка, анатомія, гігієна;

Б. анатомія, фізіологія, біологія; хімія;

В. гігієна праці, психологія, анатомія, фізіологія;

Г. психологія, евристика, фізика, фізіологія.

2

Метод  конструювання схематичних моделей людського тіла з урахуванням робочого положення людини при експлуатації машин та обладнання метод -

А. біоніка;

Б. соматографія;

В. антропологія;

Г. ергономіка.

3

У якому пункті подано мінімальний склад мультимедійної системи?

А. комп’ютер, мультимедійний проектор, клавіатура, миша, джойстик;

Б. мультимедійний проектор, дисплей, клавіатура, миша, комп’ютер, сенсорна дошка;

В. комп’ютер, акустична система, клавіатура, дисплей, миша.

Г. клавіатура, миша, сенсорна дошка.

4

Накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їх родючисть та інші корисні властивості –

А. забруднення ґрунтів;

Б. деградація земель;

В. забруднення земель;

Г. деградація грунтів.

5

Час розкладання газети у грунті:

А. 1 рік

Б. від 100 до1000 років

В. від 10 до 100 років;

Г. 1000 років.

6

Будь-які речовини, матеріали і предмети, які утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення –

А. відходи;

Б. рециклінг;

В. біомаса;

Г. чиста технологія.

7

До основних чинників, що сприяли виникненню глобальних проблем людства, можна віднести:

А. швидке зростання чисельності населення; збільшення обсягу видобутку корисних копалин; житлове, промислове будівництво; прокладання нових транспортних магістралей; екологічна криза; мілітаризацію економіки окремих країн.

Б. старіння і депопуляція населення, різке потепління клімату;

В. дефолт, економічна криза, прокладання нових транспортних магістралей;

  Г. збільшення обсягу видобутку корисних копалин.

8

Автор методу випадковостей:

А. Гордон В;

Б. Альтшуллер Г.С.;

В. Генріх Буш.;

Г. Цвіккі Ф.

9

Професійна проба – це:

А. випробування, що моделює професійну діяльність;

Б. частина професійного плану;

В. частина професіограми;

Г. професійна кар’єра.

10

«Парниковий ефект» – це результат:

А. зниження рівня Світового океану;

Б. різке потепління клімату на земній кулі;

В. підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері;

Г. впливу Сонця.

11

Техніка розв’язування спірних питань, стимулювання процесу мислення у бік несподіваних і випадкових рішень це -

А. Синектика;

Б. Мозковий штурм;

В. Аналогія;

Г. Функціонально – вартісний аналіз.

12

Пил, що осідає на світильниках, затримує

А. 5-25% світла

Б. 45-80 світла

В. 8 % світла

Г. 20-65% світла

 

Варіант № 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

Х

 

Х

 

Б

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

В

Х

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 


Варіант № 3

1

Який колір використовують для фарбування небезпечних місць на виробництві?

А. жовтий;

Б. червоний;

В. зелений;

Г. синій.

2

Що означає демографічна проблема людства?

А. перенаселення планети;

Б. різниця між народжувальністю і смертністю;

В. дегратація родючого грунту;

Г. всі перелічені відповіді вірні.

3

Погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів –

А. забруднення ґрунтів;

Б. деградація земель;

В. забруднення земель;

Г. деградація ґрунтів.

4

Час розкладання пластикової картки (телефонна, банківська) у грунті:

А. 1 рік

Б. від 100 до1000 років

В. від 10 до 100 років;

Г. 1000 років.

5

Опис вимог професії до психологічних властивостей людини відбито:

А. вимогах професії до людини;

Б. у професійній пробі;

В. психограмі;

Г. професіограми.

6

Відходи сільськогосподарського виробництва, тваринництва і переробної промисловості –

А. відходи;

Б. рециклінг;

В. біомаса;

Г. чиста технологія.

7

Метод мозкового штурму офіційно був винайдений

А. Алексом Ф. Осборном у 1953 році;

Б. В. Гордон у 1961 році;

В. Цвіккі Ф. у 1930 році;

Г. Генріх Буш.

8

В якій країні було введено термін «ергономіка»?

А. Великобританія;

Б. Англія;

В. Німеччина;

Г. Японія.

9

Час розкладання консервної банки у грунті:

А. 1 рік

Б. від 100 до1000 років

В. від 10 до 100 років;

Г. 1000 років.

10

Метод системного дослідження об’єкта, спрямований на зниження витрат під час його проектування, виробництва й експлуатації без витрат під час його проектування, виробництва й експлуатації без втрат якості і корисності виробу для споживача; метод економії та бережливості:

А. Метод морфологічного аналізу;

Б. Метод випадковостей;

В. Метод контрольних запитань;

Г. Функціонально-вартісний аналіз.

11

Особливий вид компютерної технології, що обєднує  в собі як традиційну статичну, так і динамічну інформацію це -

А. презентація;

Б. мультимедіа;

В. проект;

Г. операційна система.

12

Автор методу морфологічного аналізу:

А. Генріх Буш;

Б. Цвіккі Ф.;

В. Гордон В.;

Г. Альтшуллер Г.С.

 

Варіант № 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Б

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

Х

В

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

Г

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 4

1

Час розкладання пластикової картки (телефонна, банківська) у грунті:

А. 1 рік

Б. від 100 до1000 років

В. від 10 до 100 років;

Г. 1000 років.

2

Настільнавидавнича система, призначена для підготовки публікації -

А. Microsoft Office Publisher;

Б. Microsoft Office;

В. Microsoft Office Windows;

Г. PowerPoint.

3

Специфічна діяльність людини, зміст якої визначається певною сферою чи галуззю виробництва –

А. поділ праці;

Б. професійна діяльність;

В. трудова діяльність;

Г. вибір професії.

4

Природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно повязаних із землею природних компонентів –

А. забруднення ґрунтів;

Б. деградація земель;

В. забруднення земель;

Г. деградація ґрунтів.

5

Повторне використання відходів для отримання корисних продуктів –

А. відходи;

Б. рециклінг;

В. біомаса;

Г. чиста технологія.

6

Допустимі фізичні, нервові та психологічні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування умов виробництва до людини вивчає …

А. ергономіка;

Б. ергодизайн;

В. дизайн;

Г. антропологія.

7

Найпоширені моделі портфоліо:

А. портфоліо документів;

Б. портфоліо робіт;

В. портфоліо відгуків;

Г. портфоліо комплексне.

8

Розділ анатомії і фізіології, який досліджує біологічну природу людини, зокрема фізичні параметри людського тіла це:

А. соматографія;

Б. антропологія;

В. ергономіка;

Г. біоніка.

9

Які можливі резерви щодо економії води:

А. підвищення плати за використання води;

Б. багато разове використання води в промисловості з якісним її очищенням;

В. добувати воду з льдників та артизіанських свердловин;

Г. опріснювати морську та океанську воду.

10

Алгоритм розв’язку винахідницьких задач ґрунтується на теорії яку розробив:

А. Генріх Буш;

Б. Альтшуллер Г.С.;

В. Гордон В.;

Г. Цвіккі Ф.

11

Одна з перших і найбільш давніх технологій творчості: 

А. Винахідництво;

Б. Алгоритм розв’язку винахідницьких задач;

В. Метод спроб і помилок;

Г. Функціонально-вартісний аналіз.

12

Техніка розв’язування спірних питань, стимулювання процесу мислення у бік несподіваних і випадкових рішень це -

А. Синектика;

Б. Мозковий штурм;

В. Аналогія;

Г. Функціонально – вартісний аналіз.

 

Варіант № 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

Х

Б

 

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\1\Music\Downloads\11 клас\Половинка 11 тест.png

 

 

 

Предмет: ТЕХНОЛОГІЯ

Клас:        11

Дата:        _______

Варіант № ___

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильна відповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість балів

 

 

docx
До підручника
Технології (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Коберник О.М., Терещук А.І. та інші)
Додано
25 березня 2019
Переглядів
377
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку