10 клас Підсумкова контрольна робота Механіка І семестр

Перевірити рівень засвоєння учнями знань за І семестр

Додано: 25 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
26 запитань
Запитання 1

 Перший закон Ньютона - ...


варіанти відповідей

в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов

існують такі системи відліку, в яких будь-яке тіло, на яке не діють ніякі сили, або сума сил, що діють на нього, дорівнює нулю, зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, допоки цей стан не змінять сили, застосовані до нього


прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла

сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком

Запитання 2

У якому з наведених випадків спостерігається явище інерції?

варіанти відповідей

Скутер рухається рівномірно на прямолінійній ділянці дороги

  

Яструб різко злітає згори на зайця; 

Автомобіль зупиняється після вимкнення двигуна;

Розганяється по прямолінійній ділянці шосе.

Запитання 3

Другий закон Ньютона

варіанти відповідей

Векторна сума всіх сил, що діють на тіло, дорівнює добутку маси тіла на його прискорення;

Існують такі інерціальні системи відліку в яких тіло перебуває в стані спокою або рухається прямолінійно рівномірно, якщо на нього не діють інші тіла або сили скомпенсовані ;

Сили що діють на тіло, рівні за модулем але притилежні за напрямком ;

Сума сил що діють на тіло дорівнює добутку маси тіла на прискорення.

Запитання 4

Тіла взаємодіють із силами,що мають одну природу, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямом - це...

варіанти відповідей

ІІІ закон Ньютона;   

 ІІ закон Ньютона;

І закон Ньютона; 

 Закон Гука.

Запитання 5

Якою буквою позначають силу?

варіанти відповідей

F

m

a

p

Запитання 6

Одиницею вимірювання прискорення є ...

варіанти відповідей

кг*м/с

Н/м

м/с2

Н

Дж

Запитання 7

Виберіть векторну величину...

варіанти відповідей

робота

потужність

кінетична енергія

прискорення

швидкість

шлях

сила

Запитання 8

Рівномірнийний рух – це рух, ...

варіанти відповідей

 Який виникає, коли тіло різко підкидають вгору

Який виникая коли дитина кидає камінь

Який виникає, коли тіло стрімко набирає швидкість скочуючись з горки

секундної стрілки годиника

Запитання 9

За графіком визначте всі фізичні величини, які характеризують рух.

варіанти відповідей

рівномірний

нерівномірний

початкова швидкість дорівнює 4 м/с

початково швидкість дорівнює 0

прискорення дорівнює 1 м/с2

прискорення дорівнює 2 м/с2

Запитання 10

Динаміка - це розділ теоретичної механіки, який вивчає:

варіанти відповідей

умови рівноваги тіла під дією сил

рух тіла без урахування сил

рух тіла з урахуванням сил, які діють на нього

види рухів тіл

Запитання 11

Ця фізична величина є мірою інертності та мірою гравітації тіла

варіанти відповідей

Маса

Час

Сила

Швидкість

Запитання 12

Сила, що діє на тіло з боку Землі, називається:

варіанти відповідей

силою притягання

вагою тіла

силою тиску

силою тяжіння

Запитання 13

Яку фізичну величину позначають буквою k?

варіанти відповідей

 коефіцієнт тертя

коефіцієнт жорсткості

 гравітаційна стала

Запитання 14

Які розділи має у своєму складі механіка?

варіанти відповідей

Кінематика

Статика

Динаміка

Оптика

Запитання 15

Механічний рух - ...

варіанти відповідей

зміна з часом тіла (або частин тіла) в просторі. 

рух тіл відносно інших

зміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл

рух тіл тільки по колу

Запитання 16

 Які етапи розвитку пройшла фізика як наука?

варіанти відповідей

Формування фізики як науки

Класична фізика

Становлення фізики 

Сучасна фізика

Всі відповіді правильні

Запитання 17

Процес під час якого робота газу дорівнює нулю. 

варіанти відповідей

Ізобарний  

Адіабатний  

Ізотермічний   

Ізохорний

Запитання 18

Вкажіть, що покладено в основу теорії відносності:

варіанти відповідей

закони Ньютона;

постулати, сформульовані Бором;


постулати,сформульовані Ейнштейном;

принцип відносності Галілея.

Запитання 19

Залежність фізичних властивостей від вибраного в кристалі напрямку називається...

варіанти відповідей

ізотропія

анізотропія

ентропія

невпорядкованість

Запитання 20

Точкою роси називають температуру, при якій ...


варіанти відповідей

... ненасичена пара стає насиченою.

... припиняється перехід молекул з рідини в пару.

... рідина закипає.

... припиняється перехід молекул з пари в рідину.

Запитання 21

Температура рідини під час кипіння

варіанти відповідей

підвищується

знижується

залишається незмінною

залежить від рідини

Запитання 22

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Відкриття принципу відносності в механіці, обґрунтування геліоцентричної будови світу, створення телескопа, відкриття в астрономії, винайдення термометра та ін.

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 23

Особливості випаровування

варіанти відповідей

випаровування відбуваться за будь-якої температури

випаровування супроводжується поглинанням енергії

швидкість випаровування зростає зі збільшенням площі вільної поверххні рідини

різні рідини випаровуються з різною швидкістю

усі варіанти вірні

Запитання 24

Пароутворення це ...

варіанти відповідей

перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фазу

процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх.

процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі 

процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний

Запитання 25

процес, який протікає без теплообміну з навколишнім середовищем, називають...

варіанти відповідей

ізохорним

ізотермічним

ізобарним

адіабатичним

Запитання 26

Як називається теплова машина циклічної дії, яка енергію, що виділяється при згорянні палива, перетворює на механічну роботу?

варіанти відповідей

компресор

холодильний пристрій

тепловий двигун

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест