ДКР 1 семестр 1 варіант

Додано: 25 листопада 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 5 разів
30 запитань
Запитання 1

Загальна формула насичених вуг­леводів:

варіанти відповідей

СnН2nОn;                   

СnН2n+2;               

СnН2n- - 2;               

Запитання 2

Записати рівняння горіння метану

варіанти відповідей

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

2CH4 + 3O2 = 2CO + 4H2O

CH3· +CL2 → CH3CL + CL·

Запитання 3

Тип зв'язку, характерний для вуг­леводнів ряду ацетилену:

варіанти відповідей

подвійний;    

потрійний;     

одинарний

Запитання 4

Вкажіть агрегатний стан, у якому за звичайних умов перебуває етин:

варіанти відповідей

 твердий

 рідкий

плазма

газоподібний

Запитання 5

Загальні формули ненасичених вуглеводнів (алкенів і алкінів)

варіанти відповідей

CnH2n+1          

CnH2n;

CnH2n+2  

CnH2n-2 

Запитання 6

Позначте назву алкіну, що містить три атоми Карбону  

варіанти відповідей

Пропін   

Бутин

Этин

Гексін

Запитання 7

З переліку речовин випишіть формули алкенів: С2Н6, С3Н4, С4Н8, С6Н14, С7Н14, С8Н16, С5Н8, С2Н2.

варіанти відповідей

С4Н8

С2Н2

С7Н14

С6Н14

Запитання 8

Густина парів вуглеводню за киснем дорівнює 2,44. Виведіть його молекулярну формулу, якщо масова частка Карбону в ньому становить 92,31%. Правильна відповідь:

варіанти відповідей

C4H12

C8H14

C6H6

CH4

Запитання 9

Вкажіть валентність Карбону в органічних сполуках

варіанти відповідей

 І

 ІІІ

 ІІ

 ІV

Запитання 10

Виберіть ряд, у якому розташовані гомологи метану:

варіанти відповідей

 етан, бутан, гексан, гептан

декан, октан, пропен, пентан

метан, пропан, бутан, целофан

метан, етан, циклогексан, нонан

Запитання 11

Назвіть сполуку, яка відповідає даній формулі:

варіанти відповідей

2- метил, 6, 6 -диметилоктан

2, 6, 6 - триметилоктан

3,3-диметилоктан

3,3, 7 - триметилоктан

Запитання 12

CH2=CH2+H2→CH3-CH3 - вказана реакція це:

варіанти відповідей

галогенування

гідрування

приєднання галогеноводнів

Запитання 13

Під час гідратації етену утворюється

варіанти відповідей

 етин

  етан

  етанол

 етаналь

Запитання 14

Дайте назву ізомеру №3:

варіанти відповідей

2, 2- метил бутан

2,2-диметил пропан

2,2- метил пропан

2- диметил бутан

Запитання 15

Вкажіть формулу бутилового спирту:

варіанти відповідей

C12H22O11

C4H9OH

CH₃COOH

C6H12O6

Запитання 16

Вкажіть ізомер з назвою 3-метил пентан:

варіанти відповідей

СН3-СН2-СН2-СН3

СН3 СН3

СН3-СН2-СН2-СН2- СН2-СН3

СН3

СН3-СН2-СН2-СН2-СН3

СН3

СН3-СН2-СН2-СН2-СН3

Запитання 17

Алкани не здатні до реакції приєднання тому, що:
варіанти відповідей

А. Вони органічні сполуки.

Б. Всі валентні зв’язки атому Карбону зайняті.

В. Не має атомів Оксигену у складі.

Г. Потрібний каталізатор.

Запитання 18

Cтруктурна формула вказує на:

варіанти відповідей

порядок сполучення атомів у молекулі

якісний та кількісний склад речовин

порядок сполучення атомів у молекулі за допомогою спільних електронних пар

Запитання 19

Яку кількість атомів Гідрогену має алкан, у складі молекул якого 12 атомів Карбону:

варіанти відповідей

26

32

24

22

Запитання 20

Загальна формула спиртів

варіанти відповідей

R-OH2

R-COOH

R-CO

R-OH

Запитання 21

Молекулярна формула фенолу

варіанти відповідей

C4H6OH

C6H5OH

C8H4OH

C2H3H

Запитання 22

Систематичні назви альдегдів утворюють від назв відповідних алканів з додаванням суфікса -

варіанти відповідей

-ол

-ова

-аль

-ада

Запитання 23

Формула масляної кислоти

варіанти відповідей

CHOO

CHC2OOH

CHOOH

CH3(CH2)2COOH

Запитання 24

Феноли – це ароматичні сполуки, до складу молекул яких входить карбоксильна група, що безпосередньо зв’язана з ароматичним ядром (бензольним кільцем).


варіанти відповідей

так

ні

Запитання 25

Дайте назву сполуці- C3H7CHO.

варіанти відповідей

бутаналь

пентаналь

масляний альдегід

пропіоновий альдегід

Запитання 26

Виберіть з запропонованого списку багатоатомні насичені спирти


варіанти відповідей

Гліцерин

Метанол

Бутанол

Етиленгліколь

Запитання 27

Виберіть з запропонованого списку одноатомні насичені спирти

варіанти відповідей

Гліцерин

Бутанол

Метанол

Етиленгліколь

Етанол

Запитання 28

Назва запропонованої сполуки 

варіанти відповідей

2-метилпентан-2-ол

2-метилпропан-2-ол

2-метилпропан

пропан-2-ол

Запитання 29

Яка група вуглеводнів відсутня у складі нафти:

варіанти відповідей

алкани

арени

циклоалкани

аміни

Запитання 30

Супутній нафтовий газ це

варіанти відповідей

газ у якому міститься менше метану (30-40%), але більше його гомологів: етану, пропану, бутану, пентану (60-70% за об’ємом), та інші гази

газ у якому міститься більше метану (50-40%), але менше його гомологів: етану, пропану, бутану, пентану (50 -40% за об’ємом), та інші гази

газ у якому міститься менше бутану (30-40%), але більше його гомологів: етану, пропану, пентану (60-70% за об’ємом), та інші гази

газ у якому міститься білше метану (60-70%), але менше його гомологів: етану, пропану, бутану, пентану (30-40% за об’ємом), та інші гази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест