24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Комплексна контрольна робота Варіант 1

Додано: 3 червня 2019
Предмет: Правознавство, 11 клас
Тест виконано: 124 рази
36 запитань
Запитання 1

Укажіть назву теорії походження держави, сутністю якої є твердження: «Держава походить від сім'ї, є результатом розростання сім'ї, де батьківська влада над дітьми трансформується у владу монарха над своїми підданими».

варіанти відповідей

Географічна

Патріархальна

Психологічна

Органічна.

Запитання 2

Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1. Частина правової норми, в якій зафіксовані умови, обставини, з настанням яких здійснюється диспозиція.

2.Точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених соціальними нормами правил поведінки.

3. Різновид юридичних фактів, які виникають незалежно від волі суб'єктів правовідносин.

4. Одна із форм вини.

5. Система юридичних норм, що регулюють певну групу однорідних суспільних відносин у рамках галузі права.

А. Дисципліна Б. Необережність В. Гіпотеза. Г. Інститут права.

варіанти відповідей

1 А 2В 3Г 5 Б

1 В 2А 4Б 5 Г

1 А 2Г 3В 4 Б 

1 А 2Б 3Г 5 В

Запитання 3

Укажіть, які з наведених ознак є ознаками держави:

варіанти відповідей

а) територія;

б) наявність державних символів;

в) суверенітет;

г) наявність парламенту;

д) механізм держави;

е) система податків;

є) наявність ринкової економіки.

Запитання 4

Установіть відповідність між складовими елементами поняття «юридичні факти» та їх характеристиками:

1) події;

2) дії;

3) бездіяльність;

4) стан

а) активна поведінка суб’єкта з його волі;

б) те, що відбувається незалежно від волі суб’єкта;

в) специфічні характеристики суб’єкта;

г) абсолютна пасивність, відсутність дій.

варіанти відповідей

1А 2Г 3Б 4В

1Б 2В 3А 4Г

1В 2Б 3Г 4А

1Б 2А 3Г 4В

Запитання 5

Конституція України була прийнята:

варіанти відповідей

16 липня 1990 р.;

24 серпня 1991 р.;

1 грудня 1991 р.;

28 червня 1996 р..

Запитання 6

Позначте термін, протягом якого особа повинна постійно проживати в Україні, при прийнятті до громадянства України:

варіанти відповідей

3 роки;

4 роки;

5 років;

6 років.

Запитання 7

До конституційних обов’язків громадян України належать:

варіанти відповідей

а) шанування символів держави;

б) членство у політичних партіях та громадських організаціях;

в) захист Вітчизни;

г) дотримання Конституції та законів України;

д) підтримка авторитету органів влади;

е) сплата податків та зборів;

є) здобуття повної загальної середньої освіти;

ж) піклування батьків про неповнолітніх дітей та піклування дорослих дітей про непрацездатних батьків.

Запитання 8

Залежно від носіїв цієї властивості суверенітет поділяється на :

варіанти відповідей

а) державний суверенітет;

б) суверенітет національних меншин;

в) народний суверенітет;

г) регіональний суверенітет;

д) національний суверенітет.

Запитання 9

Чергові вибори до Верховної Ради України проходять:

варіанти відповідей

а) в останню неділю останнього місяця 5 року повноважень Верховної Ради України;

б) в останню неділю останнього місяця 4 року повноважень Верховної Ради України.

Запитання 10

Гарантом прав і свобод людини і громадянина є:

варіанти відповідей

а) Верховний Суд України;

б) Конституційний Суд України;

в) Президент України;

г) Кабінет Міністрів України.

Запитання 11

Вищим органом у системі органів виконавчої влади України є:

варіанти відповідей

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Верховний Суд України.

Запитання 12

З наведеного переліку оберіть відповідь, яка визначає статус судів в Україні:

варіанти відповідей

а) суди належать до системи законодавчої влади;

б) суди належать до системи виконавчої влади;

в) суди є самостійною гілкою влади.

Запитання 13

Укажіть право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

варіанти відповідей

а) право власності;    

б) право володіння; 

в) право користування;

г) право розпорядження.

Запитання 14

Яке поняття визначається як «грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові в разі порушення боржником зобов'язання, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного зобов'язання за кожен день прострочення виконання»?

варіанти відповідей

а) штраф;

б) пеня;

в) реальні збитки;

г) упущена вигода.

Запитання 15

Яке поняття характеризується як дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків?

варіанти відповідей

а) подія.

б) проступок.

в) правопорушення.

г) правочин.

Запитання 16

Назвіть поняття, за яким «особи, що спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки».

варіанти відповідей

а) родина

б) громада

в) подружжя

г) сім'я

Запитання 17

Який інститут відсутній у трудовому праві?

варіанти відповідей

А. Інститут робочого часу.

Б. Інститут оплати праці.

В. Інститут праці жінок.

Г. Інститут праці державного службовця.

Запитання 18

Який із зазначених обов'язків повинен виконувати власник або уповноважений ним орган?

варіанти відповідей

А.Працювати чесно і сумлінно.

Б. Забезпечувати трудову і виробничу дисципліну.

В Дбайливо ставитися до майна.

Г. Додержуватися вимог нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки та виробничої санітарії.

Запитання 19

Загальний строк позовної давності складає:

варіанти відповідей

А. 1 рік.

Б. 2 роки.

В.3 роки.

Г. 5 років.

Запитання 20

Виключно за згодою фізичної особи проводиться:

варіанти відповідей

А. Встановлення патронату.

Б. Встановлення опіки.

В. Визнання недієздатності. 

Г. Обмеження дієздатності.

Запитання 21

Предметом цивільного права є ______ правовідносини (викресліть зайве):

варіанти відповідей

а)майнові;

б)особисті немайнові;

в)господарські;

г)особисті немайнові відносини, пов’язані з майновими.

Запитання 22

Національний банк підзвітний:

варіанти відповідей

А)Президенту України та Верховній раді України;

Б)Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України;

В) Кабінету Міністрів України та Президенту України;

Г) немає правильної відповіді.

Запитання 23

Визначте, на які форми поділяються держави за державним (політичним) режимом:

варіанти відповідей

А)монархічні і республіканські;

Б)демократичні і недемократичні;

В)унітарні і складні;

Г)федеративні і конфедеративні.

Запитання 24

Письмова форма договору обов’язкова при прийнятті на роботу:

варіанти відповідей

а) за контрактом;

б) молодого спеціаліста;

в) неповнолітнього.

Запитання 25

Вставте відповідні числа в речення.

Пенсії за віком призначаються чоловікам, яким виповнилось ___________ років, стаж роботи __________ років, жінкам віком _____________ років, стаж роботи ____________ років.

варіанти відповідей

а) Ч. 60 р., 35 р.; Ж.60 р., 30 р.;

б) Ч. 60 р., 35 р.; Ж.55 р., 25 р.;

в) Ч. 65 р., 35 р.; Ж.60 р., 30 р.;

г) Ч. 60 р., 25 р.; Ж.55 р., 20 р..

Запитання 26

Визначте, з якого віку громадяни України мають право голосу під час виборів народних депутатів України:

варіанти відповідей

А) з 16 років;

Б) з 18 років;

В) з 21 року;

Г) з 25 років.

Запитання 27

Чим є відносини, які виникають з приводу володіння, користування та розпорядження земельними ресурсами, а також їх охорони та раціонального використання?

варіанти відповідей

А. Предметом правового регулювання земельного права. 

Б. Об'єктом земельного права.

В. Методом правового регулювання земельного права. 

Г. Суб'єктами земельних правовідносин.

Запитання 28

Учасниками відносин у сфері господарювання є:

варіанти відповідей

а) Органи державної влади.

б) Підприємства. 

в) Громадяни.

Запитання 29

Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку:

варіанти відповідей

А)Патент.

Б)Ліцензія.

В)Сертифікат.

Запитання 30

Зловживанням монопольним становищем вважаються:

варіанти відповідей

А. Обмеження або припинення виробництва з метою створення, або підтримання дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін.

Б. Обмеження прав суб'єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів.

В. Надання окремим підприємцям податкових пільг.

Запитання 31

Правове регулювання приватизації здійснюється через...

варіанти відповідей

А. Закон України "Про приватизацію державного майна”.

Б. Закон України "Про власність".

В. Положення "Про Фонд державного майна".

Запитання 32

Державний бюджет України розробляє:

варіанти відповідей

а) Бюджетний комітет Верховної Ради України;

б) Кабінет Міністрів України;

в)Міністерство фінансів України.

Запитання 33

Не є адміністративним правопорушення дія, вчинена у стані:

варіанти відповідей

а) крайньої необхідності;

б) необхідної оборони;

в) казусу;

г)уявної оброни.

Запитання 34

Закон, що посилює кримінальну відповідальність:

варіанти відповідей

а) не має зворотної сили;

б) має зворотну силу.

Запитання 35

Визначте, який мінімальний стаж роботи (страховий стаж) повинен мати чоловік для отримання трудової пенсії за віком:

варіанти відповідей

А) 5 років;

Б) 10 років;

В) 20 років;

Г) 25 років.

Запитання 36

За суб’єктами платники податків поділяються на:

варіанти відповідей

А) фізичні та юридичні особи;

Б) резиденти та нерезиденти України;

В) громадяни та іноземці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест