5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Комплексна контрольна робота Варіант 3

Додано: 2 листопада 2019
Предмет: Правознавство, 11 клас
Тест виконано: 103 рази
36 запитань
Запитання 1

Назвіть, для яких норм характерні загальнообов’язковість і формальна визначеність.

варіанти відповідей

А. Моралі.               

Б. Права.                 

В. Звичаїв.               

Г. Релігійних норм.

Запитання 2

Визначте, яка кількість народних депутатів має бути обраною для визнання Верховної Ради України повноважною:

варіанти відповідей

А)не менше 150 депутатів;   

Б)не менше 225 деп.;  

 В)не менше 300 деп.;  

 Г)не менше 450 деп.

Запитання 3

Установіть відповідність між трьома елементами форми держави, наведеними у лівому стовпчику, та їхніми характеристиками, які містяться у правому стовпчику:

1) форма державного правління;              

2) форма державного устрою;                   

3) форма політичного режиму;                 

а) внутрішній поділ держави на частини;

б)організація верховної державної влади;

в) методи здійснення політичної влади.

варіанти відповідей

1а 2б 3в

1б 2в 3а

1в 2а 3б

1б 2а 3в

Запитання 4

Види систематизації нормативно-правових актів:

варіанти відповідей

а) інкорпорація;

б) управління;

в) диференціація;

г) кодифікація;

д) консолідація;

е) матеріалізація.

Запитання 5

Конституція України була прийнята:

варіанти відповідей

а) Верховною Радою України;

б)Президентом України;

в) народом України шляхом референдуму.

Запитання 6

Питання про зміну території України вирішуються виключно:

варіанти відповідей

а) Всеукраїнським референдумом;

б) ВР України;

в) Кабінетом Міністрів України.

Запитання 7

Установіть відповідність між категоріями військовослужбовців та строками військової служби: 1) солдати, сержанти;                                                                     а) 9 місяців;

2) матроси, старшини на флоті;                                                    б) 12 місяців;

3) особи з вищою освітою (спеціаліст, магістр).                         в) 18 місяців.

варіанти відповідей

1а 2б 3в

1б 2в 3а

1в 2а 3б

1в 2в 3б

Запитання 8

Із наведеного нижче переліку виберіть органи представницької демократії в Україні:

варіанти відповідей

а) Верховна Рада України; 

б) Рахункова палата;

в) Президент України;   

г) органи місцевого самоврядування.

Запитання 9

Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді мають:

варіанти відповідей

а) Президент України; 

б) обласні державні адміністрації;

в) народні депутати України; 

г) Національний банк України;

д) Кабінет Міністрів України.

Запитання 10

Доповніть

Підставами для дострокового припинення повноважень Президента України є:

варіанти відповідей

а) відставка; 

б) за станом здоров’я ; 

в) в порядку імпічменту; 

г) смерть;  

д) скоєння злочину.

Запитання 11

Питання утворення, реорганізації та ліквідації міністерств, інших органів виконавчої влади належить до компетенції:

варіанти відповідей

а) Прем’єр-Міністра України; 

б) Президента України; 

в) Верховної Ради України;

г)Кабінету Міністрів України.

Запитання 12

Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є:

варіанти відповідей

а) Верховна Рада України; 

б) Верховний Суд України;

в) Конституційний Суд України;

г) Генеральна прокуратура.

Запитання 13

Доповніть

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами

варіанти відповідей

А.Права власності Українського народу.         

Б.Права приватної власності.

В.Права комунальної власності.                         

Г. Права державної власності.

Запитання 14

Який спосіб захисту цивільних прав здійснюється шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі?

варіанти відповідей

А.Судовий захист.  

Б. Захист органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

В.Захист нотаріусом.

Г. Самозахист цивільних прав.

Запитання 15

Як називається правочин, який може бути визнаний судом недійсним, але недійсність якого прямо не встановлена законом, а одна із сторін або інша зацікавлена особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом?

варіанти відповідей

А.Оспорюваний.     

Б. Нікчемний.         

В.Недостатній.        

Г. Конфліктний.

Запитання 16

Розташуйте в логічній послідовності дії в порядку укладання шлюбу.

А.Ознайомлення наречених з їхніми правами та обов'язками як майбутнє подружжя і батьків.

Б. Повідомлення нареченими один одного про стан свого здоров'я.

В.Реєстрація шлюбу.          

Г. Заява про реєстрацію шлюбу.

варіанти відповідей

1а 2б 3в 4г

1а 2б 3г 4в

1б 2а 3в 4г

1б 2а 3г 4в

1а 2г 3в 4б

1г 2а 3б 4в 

Запитання 17

З ким та як може укладатися трудовий договір в усній формі?

варіанти відповідей

А. З працівником, прийнятим на роботу за переводом.                        

Б. При укладанні контракту.                 

В.При організованому наборі працівників.       

Г.При укладанні трудового договору з неповнолітнім.

Запитання 18

Який вид дисциплінарного стягнення застосовується до працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, не маючи до цього серйозних зауважень щодо виконуваних ним функцій?

варіанти відповідей

А. Догана.

Б. Звільнення.

В. Переведення на нижче оплачувану роботу.

Г. Перенесення відпустки на недоречний для працівника час

Запитання 19

Визначте, яким є строк повноважень судді Конституційного Суду України:

варіанти відповідей

А)5 років;             

Б) 7 років;               

В) 9 років;           

Г) 10 років.

Запитання 20

Визначте, яке з зазначених прав не належить до невід’ємних прав особи та громадянина:

варіанти відповідей

А)право на життя; 

Б)право на свободу;

В)право на особисту недоторканність; 

Г)право на достатній життєвий рівень.

Запитання 21

Визначте, як відповідно до Конституції України Президент України призначає голів місцевих державних адміністрацій:

варіанти відповідей

А)призначає самостійно;   

Б)призначає за поданням Кабінету Міністрів України;

В)призначає за згодою Верховної Ради України;

Г) призначає за згодою відповідного органу місцевого самоврядування.

Запитання 22

Виберіть правильну відповідь:

варіанти відповідей

а) спадкування означає перехід майна спадкодавця спадкоємцям;  

б) спадкування означає перехід прав та обов’язків спадкодавця спадкоємцям.

Запитання 23

Виберіть особисті права та обов’язки подружжя:

варіанти відповідей

а) спільно вирішувати питання життя сім’ї;

б)мати окреме, особисте, майно;

в)вільно вибирати рід занять, професію, місце проживання;

г)утримувати непрацездатного (дружину), чоловіка в разі необхідності;

д)мати спільне майно;

е)обирати прізвище;

ж)до реєстрації шлюбу повідомити про стан здоров’я один одному;

з) заключати між собою всі дозволені законом майнові договори.

Запитання 24

Трудовий договір буває таких видів:

варіанти відповідей

а)безстроковий;

б)строковий; .

в) на час виконання роботи;

г) усний

Запитання 25

Визначте, яке з пропонованих тверджень не відповідає Конституції України:

варіанти відповідей

А) Україна є унітарною державою;

Б) право визначати й змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові;

В) в Україні визнається й діє принцип верховенства закону;

Г) чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Запитання 26

Закінчіть речення

«Природні ресурси України є власністю ...

варіанти відповідей

А. Приватною.          

Б. Комунальною.                  

В. Народу України.

Запитання 27

Право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою ділянкою для проходу, проїзду, відводу води та з іншою метою — це

варіанти відповідей

А.Постійне землекористування.

Б.Оренда.

В.Концесія.

Г.Земельний сервітут.

Запитання 28

Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку є:

варіанти відповідей

А)Господарська діяльність.      

   Б)Некомерційна діяльність.        

В) Комерційна (підприємницька) діяльність.

Запитання 29

Чи мають право суб'єкт господарювання без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність?

варіанти відповідей

а)Так.

б)Господарську діяльність що не суперечить законодавству.

в)Тільки ті види господарської діяльності, які чітко врегульовані законодавством.

Запитання 30

Для якого виду господарської діяльності притаманні такі ознаки:    здійснення діяльності щодо виробництва товарів (робіт, послуг);  реалізація зазначених товарів на платній основі; здійснення зазначеної діяльності не для власних потреб виробника;  здійснення зазначеної діяльності на професійній основі;    основна мета діяльності - задоволення суспільних потреб у певних товарах (роботах, послугах) безвідносно від її прибутковості?

варіанти відповідей

а)благодійна діяльність;                     

б) підприємницька діяльність;           

в)господарська некомерційна діяльність.

Запитання 31

Правове регулювання приватизації здійснюється через...

варіанти відповідей

а)        Закон України "Про приватизацію державного майна".

б) Закон України "Про власність".

в)    Положення "Про Фонд державного майна".

Запитання 32

Бюджет України приймається у формі:

варіанти відповідей

а)закону;     

б)постанови;       

в)указу;       

г)розпорядження.

Запитання 33

Адміністративна відповідальність настає з:

варіанти відповідей

а) 14років;               

б)16 років;    

в)18 років;   

г)20 років.

Запитання 34

Доповніть Види злочинів за ступенем тяжкості:

варіанти відповідей

злочини невеликої тяжкості,

середньої тяжкості,

тяжкі

особливо тяжкі.

злочини, які не являють великої суспільної небезпеки

Запитання 35

Визначте, який обсяг цивільної дієздатності мають неповнолітні особи в віці від 14 до 18 років:

варіанти відповідей

А) повну;                     

Б) неповну;   

В) обмежену;

Г) часткову.

Запитання 36

Визначте, хто з зазначених осіб має право на обов’язкову частку спадщини:

варіанти відповідей

 А) 19-річний син спадкодавця, студент;

Б) 23-річна дружина спадкодавця, інженер;  

В) 78-річна мати спадкодавця, пенсіонер;

Г) 32-річний брат спадкодавця, інвалід з дитинства.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест