Контрольна робота "ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ"

Додано: 25 січня
Предмет: Хімія, 11 клас
19 запитань
Запитання 1

Вкажіть реакцію, на рівновагу якої не вплине підвищення тиску

варіанти відповідей

2NO(г) + СІ2 (г) <=> 2NOCl(г)

H2 (г) + S(т) <=> H2S (г) 

2SО2 (г) + O2 (г) <=> 2SО3 (г)

N2 (г) + ЗН2 (г) <=> 2NH3 (г)

CH4 (г) + H2O (г) <=> СO(г) + ЗН2 (г)

Запитання 2

З даного переліку виберіть гальванічні елементи:

варіанти відповідей

стабілізатор;

акумулятор;

батарея;

батарейка.

Запитання 3

Яким чином зміниться хімічна рівновага при збільшенні концентрації Ca(OH)2 у реакції :

Ca(OH)2 ⇄ CaO+H2О

варіанти відповідей

зміститься вправо

 рівновага не зміщується

зміститься вліво

Запитання 4

В системі знизили температуру:

4НСl+O2 ↔ 2H2O+2Cl2 , ΔН < 0

Яким чином це вплине на хімічну рівновагу?

варіанти відповідей

змістить вліво

не вплине

змістить вправо

Запитання 5

Укажіть чинники, які сприяють зміщенню рівноваги реакції:

2SO2 (г) +O2 (г) = 2SO3 (г); ΔH<0

в бік продуктів реакції

варіанти відповідей

підвищення тиску

зниження температури

зниження тиску

підвищення температури

підвищення концентрації сульфур (ІV) оксиду

підвищення концентрації сульфур( VІ ) оксиду

Запитання 6

Укажіть правильні твердження щодо реакції: 2СО + О2 → 2СО2

1. Оборотна реакція.

2. Необоротна реакція.

3. Реакція заміщення.

4. Реакція сполучення.

5. Окисно-відновна реакція.

варіанти відповідей

1, 3, 5

2, 3, 5

2, 4, 5

1, 4, 5

Запитання 7

 Укажіть рівняння реакцій розкладу

варіанти відповідей

3Fe + 2O2 = Fe3O4

2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

SO3 + 2KOH = K2SO4 + H2O

2КСІО3 =2КСІ+3О2

Запитання 8

У реакції, що описується рівнянням CuO + H2 = Cu + H2O

    

варіанти відповідей

Гідроген окиснюється, а Купрум відновлюється

Купрум окиснюється, а Гідроген відновлюється

Оксиген відновлюється, а Купрум окиснюється

Гідроген відновлюється, а Оксиген окиснюється

Запитання 9

Проаналізуйте твердження та позначте правильну відповідь.

I Гальванічний елемент перетворює хімічну енергію на електричну

II У гальванічному елементі відбувається окисно-відновна реакція

варіанти відповідей

Твердження I та II неправильні 

 Правильними є I та II твердження 

Правильним є тільки I твердження 

Правильним є тільки II твердження 

Запитання 10

Проаналізуйте рівняння реакції Fe + CuSO4= Cu + FeSO4

варіанти відповідей

Атом Феруму - відновник, віддає електрони ( Fe0- 2e- → Fe2+). Йон Купруму — окисник, приєднує електрони (Сu2+ + 2e- → Cu0).

Йон Купруму - відновник, віддає електрони (Сu2+ - 2e- → Cu0). Атом Феруму— окисник, приєднує електрони ( Fe0+2e- → Fe2+).

Атом Феруму - окисник, віддає електрони ( Fe0 -2e- →Fe2+). Йони Купруму — відновник, приєднують електрони (Сu2+ + 2e- → Cu0).

Йон Купруму - окисник, віддає електрони (Сu2+ + 2e- →Cu0). Атом Феруму — відновник, приєднує електрони (Fe0 - 2e- → Fe2+).

Запитання 11

Під час зміни ступеня окиснення Сульфуру з +4 до -2 він віддає чи приєднує електрони?

варіанти відповідей

приєднує два електрона

приєднує шість електронів

віддає шість електронів

віддає два електрона

Запитання 12

Серед запропонованих cхем реакцій виберіть окисно-відновні:

варіанти відповідей

KI + Cl2 → I2 + KCl

ZnS+ O2 → ZnO + SO2

C + KNO3 → K2CO3+ NO + O2

KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O

Запитання 13

Дайте характеристку хімічної реакції за двома критеріями класифікації: 1. за складом 2. за ОВР

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

варіанти відповідей

1.заміщення; 2.окисно-відновна

1.заміщення; 2.не окисно-відновна

1.сполучення; 2 окисно-відновна

1. обміну; 2. окисно-відновна

1. розкладу; 2. не окисно-відновна

1. обміну; 2. не окисно-відновна

Запитання 14

Екзотермічна реакція супроводжується...

варіанти відповідей

Поглинанням теплоти

Виділенням газу

 Виділенням теплоти

Утворенням осаду

Запитання 15

Ендотермічна реакція супроводжується...

варіанти відповідей

Поглинанням теплоти

Виділенням газу

 Виділенням теплоти

Утворенням осаду

Запитання 16

При зменшеніі концентрації реагентів швидкість хімічних реакцій:

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

залишається незмінною

спочатку зменшується, а потім збільшується

Запитання 17

Укажіть правильні твердження щодо реакції, яка відбувається за схемою: CH4 + О2 → CО2 + H2О; ΔН<0

1. Оборотна реакція.

2. Необоротна реакція.

3. Реакція екзотермічна

4. Реакція сполучення.

5. Реакція розкладу.

6. Окисно-відновна реакція.

7. Реакція ендотермічна

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

7

Запитання 18

Вкажіть сполуку, в якій ступінь окиснення Мангану дорівнює +7

варіанти відповідей

MnSO4

KMnO4

Na2MnO4

MnO2

Запитання 19

1. СЛАВА УКРАЇНІ!

2. УКРАЇНА

3. СЛАВА НАЦІЇ

4. ДОБРИЙ ВЕЧІР!


а) ПОНАД УСЕ!

б) СМЕРТЬ ВОРОГАМ!

в) ГЕРОЯМ СЛАВА!

г) МИ З УКРАЇНИ!

варіанти відповідей

1-б, 2-а, 3-г, 4-в

1-в, 2-а, 3-б, 4-г

 1-б, 2-а, 3-в, 4-г

1-г, 2-б, 3-в, 4-а

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест