Сімейне навчання. Фізика 11 клас І семестр

Додано: 28 грудня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 40 разів
25 запитань
Запитання 1

Вільними називаються коливання, які відбуваються під дією…

варіанти відповідей

... зовнішньої сили, яка періодично змінюється

... внутрішніх сил системи

... тільки сили пружності

... зовнішніх і внутрішніх сил системи

Запитання 2

В разі зниження температури ртуті до 4,15 К (–269°С) її питомий опір стрибком падає до нуля. Це явище

варіанти відповідей

дифузії

надпровідності металів

розмагнічення металів

Запитання 3

Який вид розряду зображено на фото?

варіанти відповідей

Іскровий

Тліючий

Коронний

Дуговий

Запитання 4

Математичний запис закону Фарадея:


варіанти відповідей

m=kt

m=qt

m=kIt

m=kI

Запитання 5

Яке співвідношення є математичним виразом модуля сили Лоренца?

варіанти відповідей

F = q∙v∙B∙sinα

F=μ∙N

F = B∙I∙∆l∙sinα

F = qE

Запитання 6

За формулою Ф = ВScosα визначають фізичну величину, яку називають ...; ця величина вимірюється у ...  

варіанти відповідей

магнітний потік, веберах

магнітна індукція, веберах

магнітний потік,теслах

магнітна проникність, безрозмірна величина

Запитання 7

Закон Ома для повного кола

варіанти відповідей

 ε/(R+r)

R(U+I)

  U/R

  I(R+r)

Запитання 8

За якою формулою визначається закон електромагнітної індукції?

варіанти відповідей

ε= ΔФ/ L

ε=-L*I

ε= -ΔФ/Δt

ε=A/Δq

Запитання 9

На якому рисунку правильно показані магнітні лінії провідника зі струмом?

варіанти відповідей
Запитання 10

Енергія конденсатора визначається за формулою

варіанти відповідей

W=CU/2

W=U/2C

W=CU2/2

W=C/2U2

Запитання 11

Схематичне позначення якого приладу зображено на рисунку

варіанти відповідей

транзистор

конденсатор

напівпровідниковий діод

джерело струму

Запитання 12

Провідність напівпровідників, зумовлену наявністю в них вільних електронів, називають… 

варіанти відповідей

електронною провідністю

іонною провідністю

дірковою провідністю

Запитання 13

Діелектрики - це:

варіанти відповідей

речовини і матеріали, які погано проводять електричний струм

речовини і матеріали, які виробляють електричний струм

речовини і матеріали, які не проводять електричний струм

Інша відповідь

Запитання 14

Поставте у відповідність назви фізичних величин та їх позначення:

1) Робота, 2)Заряд, 3)Напруга, 4) Енергія

А) U   Б) q    В) А   Г) W


варіанти відповідей

1) В, 2) Б, 3) А, 4) Г

1) А, 2) Б, 3) В, 4) Г

1) Г, 2) В, 3) Б, 4) А

1) Б, 2) В, 3) А, 4) Г

Запитання 15

Виберіть формулу для розрахунку напруженості електричного поля.

варіанти відповідей
Запитання 16


798761_1653374291.png

Якими є заряди тіл 1 та 2?

варіанти відповідей

1 - позитивний, 2 - негативний

1 - негативний, 2 - позитивний

обидва негативні

обидва позитивні

Запитання 17

Як зміниться сила Кулона, якщо один з зарядів збільшити в 2 рази, а другий зменьшити в 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Збільшиться в 4 рази

Не зміниться

Змешьшиться в 4 рази

Запитання 18

Знайти роботу електричного поля напруженістю 1кВ/м, якщо заряд +25нКл перемістили на 2см в напрямку силових ліній.

Розв'язок надати на перевірку

варіанти відповідей

1мкДж


– 1мкДж


–0, 5мкДж

0, 5мкДж

Запитання 19

Визначте силу струму в резисторі, якщо за 5 хв через його поперечний переріз пройшов заряд, що дорівнює 1200 Кл. розв'язок надати на перевірку

варіанти відповідей

4 А

3 А

4 mA

3 mA

Запитання 20

Визначте загальний опір за послідовного з'єднання, якщо R1 = 2 Ом, R2 = 8 Ом, R3 = 5 Ом

варіанти відповідей

10 Ом

16 Ом

5 Ом

15 Ом

Запитання 21

Виберіть відомі вам види самостійних газових розрядів

варіанти відповідей

Іскровий газовий розряд

Лавинний газовий розряд

Тліючий газовий розряд

Сніговий газовий розряд

Дуговий газовий розряд

Феєричний газовий розряд

Коронний газовий розряд

Запитання 22

ЕРС джерела струму 220 В, його внутрішній опір 1,5 Ом. Знайдіть опір зовнішньої ділянки кола, якщо сила струму в колі дорівнює 4 А.Розв'язок надати на перевірку

варіанти відповідей

R=5 Ом

 R=60 Ом

 R=53,5 Ом

 R=44,6 Ом

Запитання 23

Знайти напрям сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі.

варіанти відповідей

Сила Ампера напрямлена вліво

Сила Ампера напрямлена вправо

Сила Ампера напрямлена вгору

Сила Ампера напрямлена вниз

Сила Ампера напрямлена до нас

Сила Ампера напрямлена від нас

Сила Ампера не діє на провідник

Запитання 24

 Визначте модуль сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом завдовжки 20 см, розміщений у магнітному полі з індукцією 0,4 Тл перпендикулярно до вектора його магнітної індукції. Сила струму в провіднику дорівнює 0,5 А.Розв'язок надати на перевірку

варіанти відповідей

0,04 Н

0,4 Н

0,08 Н

0,48 Н

Запитання 25

Знайдіть потік магнітної індукції через кільце, R=10cм,якщо його пронизує магнітне поле з індукцією 0,2 Тл, перпендикулярно до площини кільця

варіанти відповідей

6,28Вб

6,28 мВб

628 Вб

628 мкВб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест