Магнітне поле

Додано: 20 березня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 8288 разів
12 запитань
Запитання 1

Магнітне поле виникає навколо...

варіанти відповідей

нерухомого заряду

рухомого заряду

постійного електричного поля

будь-якої планети

Запитання 2

Яка величина є силовою характеристикою магнітного поля?

варіанти відповідей

Індуктивність

Магнітний потік

Сила струму

Вектор магнітної індукції

Запитання 3

Оберіть вірне твердження:

варіанти відповідей

Індукція магнітного поля не залежить від середовища

Індукція магнітного поля збільшується при збільшенні сили струму в провіднику

Індукція магнітного поля змінює напрям при зміні напряму струму в провіднику

Напрям силових ліній магнітного поля визначають за правилом лівої руки

Запитання 4

Яку силу називають силою Ампера?

варіанти відповідей

Силу, яку вимірюють амперметром.

Силу, з якою магнітне поле діє на рухомий заряд.

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

Силу, з якою магнітне поле діє на магнітну стрілку

Запитання 5

Чим пояснюються магнітні властивості речовини?

варіанти відповідей

Наявністю мікроскопічних магнітів.

Наявністю мікроскопічних зарядів.

Наявністю мікроскопічних струмів.

Наявністю носіїв магнітних зарядів.

Запитання 6

Які речовини використовують для виготовлення постійних магнітів?

варіанти відповідей

Парамагнетики

Діамагнетики

Феромагнетики

Геомагнетики

Запитання 7

Закінчіть речення: "Температура Кюрі - це температура, при якій..."

варіанти відповідей

зникає різниця між агрегатними станами речовини

зникає опір провідника

зникають магнітні властивості речовини

зникає теплоємність речовини

Запитання 8

Магнітна проникність середовища показує…

варіанти відповідей

У скільки разів індукція поля в середовищі відрізняється від індукції поля у вакуумі

На скільки індукція поля в середовищі відрізняється від індукції поля у вакуумі

На скільки магнітне поле може проникнути в середовище

У скільки разів густина магніту більше за густину середовища

Запитання 9

Явище виникнення електричного струму в замкненому провіднику під дією змінного магнітного поля називають явищем …

варіанти відповідей

самоіндукції

електромагнітної індукції

інерції

індуктивності

Запитання 10

Який з прикладів пов’язаний з явищем самоіндукції?

варіанти відповідей

Магнітна стрілка притягується магнітом.

Виникнення дугового розряду під час розмикання кола високої напруги.

Виникнення магнітного поля навколо провідника зі струмом.

Виникнення різниці потенціалів на кінцях провідника, що рухається в магнітному полі.

Запитання 11

Який з прикладів пов’язаний з явищем електромагнітної індукції?

варіанти відповідей

Виникнення магнітного поля навколо провідника зі струмом.

Виникнення електричних струмів в осереддях трансформаторів.

Обертання рамки зі струмом в однорідному магнітному полі.

Зміна траекторії зарядженої частинки в магнітному полі.

Запитання 12

Оберіть невірне твердження:

варіанти відповідей

Вихрове електричне поле потенціальне

Силові лінії магнітного поля замкнені

Змінне магнітне поле створює вихрове електричне поле

Силові лінії вихрового електричного поля замкнені

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест