Національне відродження на українських землях у складі Австрії у І пол. ХІХ ст.

Додано: 8 грудня 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 388 разів
21 запитання
Запитання 1

Уперше політичну вимогу щодо адміністративного поділу Галичини на польську та українську частини висунули представники

варіанти відповідей

Товариства галицьких греко-католицьких священиків.

Руської трійці

Головної руської ради.

Кирило-Мефодіївського братства

Запитання 2

Маркіян Шашкевич був натхненником, організатором і лідером


варіанти відповідей

Руської трійці

Собору руських учених

Товариства галицьких греко-католицьких священиків.

Галицько-руської матиці

Запитання 3

Об’єднання українських наукових, літературних й освітніх сил, визначення поля їхньої діяльності в результаті пожвавлення культурно-освітнього руху під час подій «Весни народів» мало бути здійснено
варіанти відповідей

«Руською трійцею».

«Собором руських учених».

"Слов'янським з'їздом" у Празі

"Руським інститутом"

Запитання 4

Представників українського національного відродження на Закарпатті першої половини XIX ст. називаливаріанти відповідей

«масонами».

«народовцями».

«будителями».

"рутенами"

Запитання 5

Головна руська рада діяла впродовж


варіанти відповідей

1830–1833 рр.

1833–1837 рр.

1846–1847 рр.

1848–1851 рр.

Запитання 6

"Руська трійця" діяла протягом

варіанти відповідей

1816 р..

1833-1837 рр.

1846-1847 рр.

1848-1851 рр.

Запитання 7

Який фактор сприяв перетворенню греко-католицького духовенства в рушійну силу українського національного руху?


варіанти відповідей

високий порівняно з іншими верствами українського суспільства рівень освіченості

наявність власної політичної організації для початку боротьби

наявність значних земельних володінь і залежних селян

тісна співпраця з Російською православною церквою і російським визвольним рухом

Запитання 8

Перший досвід парламентської діяльності українці Галичини отримали в:

варіанти відповідей

складі депутатів від Галичини і Буковини до загальноімперського рейхстагу 1848 р.

складі представників Головної Руської Ради

під час Словянського з'їзду у Празі в 1848 р.

Центральній Раді народовій

Запитання 9

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…управління ревізії книг доручило мені... прорецензувати анонімну книжечку, написану руською і надруковану в Угорщині в Буді в 1837 р. під назвою “Русалка Дністровая”. Творик цей, що містить різні сумнівні місця і видає автора як прихильника нововведень, скоро буде заборонений цензурою…»

В уривку оцінено діяльність


варіанти відповідей

«Руської трійці».

Кирило-Мефодіївського братства.

Головної руської ради.

Товариства галицьких греко-католицьких священників

Запитання 10

Осередком українського національного руху під час подій «весни народів» було місто


варіанти відповідей

Київ.


Львів.

Ужгород

Чернівці.

Запитання 11

У 1837 р. в місті Буді «Руська трійця» видала альманах


варіанти відповідей

«Історія русів».

«Зоря Галицька».

«Русалка Дністровая».

«Історія України-Руси».

Запитання 12

«Будителем» українців Закарпаття називали


варіанти відповідей

Лукяна Кобилицю.

Олександра Духновича.

Маркіяна Шашкевича.

Михайла Максимовича.

Запитання 13

Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.

«У тих землях, що обійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними».

Чим зумовлені зазначені урядові заходи?


варіанти відповідей

реформами Марії-Терезії та Йосифа II 1770-х - 1780-х рр.

Польським повстанням 1830-1831 рр.

революцією 1848-1849 рр. в Австрійській імперії

Польським національно-визвольним повстанням 1863-1864 рр.

Запитання 14

Вагомим прикладом активної громадсько-політичної діяльності Головної руської ради в 1848-1851 рр. є


варіанти відповідей

видання «Зорі Галицької», відкриття кафедри української мови і літератури у Львівському університеті.

проведення Слов'янського з'їзду в Празі, започаткування «нової ери» в українсько-польських відносинах.

створення товариства «Просвіта» та Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

заснування першого просвітницького товариства греко-католицьких священиків, видання «Русалки Дністрової».


Запитання 15

Яка організація звернулася з відозвою, уривок із якої наведено:

«2. Розвивати нашу національність у всіх напрямах: досконаленням нашої мови, упровадженням її у школах вищих і нижчих, видаванням часописів.., поширенням добрих та корисних книжок українською мовою та прагненням завести нашу мову в усіх публічних установах...

3. Будемо берегти наші конституційні права, пізнавати проблеми нашого народу й шукати способів покращення його життя конституційним шляхом...»?варіанти відповідей

«Руська трійця»


Товариство греко-католицьких священників

Головна руська рада

Собор руських вчених

Запитання 16

Визначте цілі, які ставила перед собою «Руська трійця»


варіанти відповідей

знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік

розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції – Західну (польську) та Східну (українську)

піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу

установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Австрії як федеративної держави

Запитання 17

Визначте цілі, які ставила перед собою Головна руська рада


варіанти відповідей

повалення абсолютизму шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва,

піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу

розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції – Західну (польську) та Східну (українську)

утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік

Запитання 18

Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич та Яків Головацький входили до складу

варіанти відповідей

Товариства греко-католицьких священників

Руської трійці

Головної руської ради

Собору руських вчених

Запитання 19

Оберіть твердження, що стосуються Головної руської ради

варіанти відповідей

складалася з 3 осіб - М.Шашкевича, І.Вагилевича, Я.Головацького

складалася з 30 представників священництва та інтелігенції на чолі з єпископом Г.Яхимовичем

видавала щотижневу газету "Зоря Галицька"

видала у м.Буді альманах "Русалка Дністровая"

виникла на противагу польської Центральної ради народової для окремого представництва інтересів українців Галичини

виникла як орган управління стихійно зявляючихся національних міських гвардій

поширювали ідеї використання для правопису української мови літер латинського алфавіту

сприяла відкриттю кафедри української мови та літератури

Запитання 20

Значення "весни народів" на західно-українських землях полягає в:

варіанти відповідей

скасуванні панщини як виду одробітку за оренду панської землі та передачі частки панських земель у власність селян

скасуванні особистої залежності селян

початку появи національної самосвідомості серед західноукраїнського селянства

передачі половини поміщицьких земель селянам

неврегульованності питання сервітутів (користування лісами та луками), що залишилися у власності панів

появі ідеї національної єдності українців -русинів Галичини, Буковини та Закарпаття

отриманні "Українським самоуправним округом" автономії

Запитання 21

Історичне значення діяльності Головної Руської Ради в 1848-1851 рр. полягає в тому , що :

варіанти відповідей

проголосила прагнення українців Австрійської імперії доєднатись до Російської імперії

ГРР стала першим політичним представницьким органом українців-русинів Галичини

Проголосила єдність галицьких русинів з українцями Російської імперії 

ГРР стала першим культурно-просвітницьким утворенням на землях Галичини

проголосила окремішність українців від поляків у складі Австрійської імперії

Започаткувала політичний національний рух русинів у Галичині.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест