Орфографія

Додано: 15 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 105 разів
12 запитань
Запитання 1

Літеру Е треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

б..нтежити, вер..тено, Водохр..ще, горл..чка, мар..во

долон..чка, сут..ніти, зат..сатися, дуж..чка, закор..нілий

л..ментувати, лот..рея, горщ..ковий, кр..нделик, мен..джер

удалеч..ні, знівеч..ний, м..ткий, вип..щений

Запитання 2

Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку

варіанти відповідей

ем..ігрант, ім..мігрант, ас..амблея, бел..етристика

ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив

ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція

іл..юстрація, інтел..ігенція, ір..аціональний, кор..еспондент

Запитання 3

Префікс ПРЕ- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий

пр..хороший, пр..старілий, пр..гірклий, пр..красний

пр..тихлий, пр..жовтий, пр..непорочний, пр..дивний

пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний

Запитання 4

Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних, що позначається на письмі

варіанти відповідей

балас..ний, піз..ній, гігін..ський, безсовіс..ний

зап'яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник

заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий

безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но

Запитання 5

Позначте, у якому рядку всі складні прикметники пишуться з дефісом

варіанти відповідей

сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий

сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний

гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний

суспільно/політичний, високо/авторитетний, зовнішньо/торговий, військово/морський

Запитання 6

Позначте рядок, у якому прислівники слід писати з дефісом

варіанти відповідей

пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині

на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь

віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли

ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як

Запитання 7

Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом

варіанти відповідей

пів..яблука, горохв..яник, зарум..янитися, дріб..язковий

в..юнкий, духм..яний, торф..яний, підв..язати

невід..ємний, розм..якнути, медв..яний, від..їжджати

верб..я, краков..як, кіновар..ю, з..юрбитися

Запитання 8

Позначте рядок, у якому всі дієприкметники з НЕ пишуться разом

варіанти відповідей

не/виконане завдання, не/скошена трава, не/розв'язана задача

не/прочитана книга, хата ще не/побілена, стіни не/фарбовані, а лаковані

не/вишитий рушник, слова, ще нікому не/сказані, не/довантажена машина

не/доспівані пісні, квіти, ніким не/зірвані, не/доплетений кошик

Запитання 9

Позначте, у якому рядку від усіх іменників утворюються прикметники з суфіксом -зьк-

варіанти відповідей

Золотоноша, молодець, студент, Буг

Волга, товариш, турист, черкес

Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог

француз, ремісник, турок, брат

Запитання 10

Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з буквою И

варіанти відповідей

Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон

вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей

д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний

пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика

Запитання 11

Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-

варіанти відповідей

(з,с)понукати, (з,с)плавити, (з,с)класти, (з,с)чепити

(з,с)твердження, (з,с)хованка, (з,с)постереження, (з,с)сушити

(з,с)формувати, (з,с)хибити, (з,с)тримуваний, (з,с)пиляний

(з,с)хвалювати, (з,с)фокусувати, (з,с)цілити, (з,с)шити

Запитання 12

Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

езопова мова, бульвар Академіка Вернадського

Декларація прав людини, сузір’я Великий Віз

Національна опера України, Нобелівська премія

День соборності, Шекспірівський стиль

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест