Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Рух і взаємодія молекул.Ідеальний газ.Температура

40 запитань
Запитання 1

Із запропонованих тверджень виберіть правильне

варіанти відповідей

Молекулу можна побачити неозброєним оком

Молекули різних речовин однакові

Молекулу неможна розділити на частини

Молекула – найменша частинка речовини, яка має хімічні властивості цієї речовини та складається з атомів

Запитання 2

Процес взаємного проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої, який відбувається внаслідок теплового руху цих молекул

варіанти відповідей

Кипіння

Броунівський рух

Конвекція

Дифузія

Запитання 3

Броунівським рухом називається ...

варіанти відповідей

хаотичний рух молекул

хаотичний рух молекул і твердих частинок

 хаотичний рух твердих частинок під ударами молекул

хаотичний рух твердих частинок

Запитання 4

Молекула – це найменша частинка ...


варіанти відповідей

речовини

тіла

атома

хімічного елемента

Запитання 5

Який вигляд має основне рівняння МКТ ідеального газу?

варіанти відповідей

p=1/3 m0nv2  

Ek= 3/2 kT

 Ek= m0v2 / 2

p=F/S

Запитання 6

Агрегатний стан речовини в якому молекули займають весь наданий об'єм.

варіанти відповідей

газоподібний

рідкий

твердий

текучий

Запитання 7

Як можна збільшити швидкість руху молекул?

варіанти відповідей

збільшити температуру

збільшити масу речовини

 зменшити температуру

зменшити об'єм

Запитання 8

Які твердження є правильними?

варіанти відповідей

Сили взаємодії між молекулами газу, який перебуває за нормальних умов, є нехтовно малими

Відстані між молекулами твердих тіл більші, ніж відстані між молекулами газів

Між молекулами рідин немає проміжків

Молекули у твердих тілах не рухаються

Запитання 9

Дифузія відбувається завдяки тому, що 

варіанти відповідей

Молекули нерухомі

Молекули безперервно хаотично рухаються

Молекули не зіштовхуються між собою

Всі молекули рухаються в одному напрямку

Запитання 10

Назвіть макроскопічні параметри газу.

варіанти відповідей

тиск

швидкість

концентрація

об'єм

температура

маса

Запитання 11

Назвіть мікроскопічні параметри

варіанти відповідей

маса

об'єм

тиск

концентрація

температура

швидкість

Запитання 12

За якими формулами можна визначити кількість речовини?

варіанти відповідей

N/NA

m/N

m/M

MN

m0N

Запитання 13

Вкажіть формулу, за якою можна визначити концентрацію молекул газу

варіанти відповідей
Запитання 14

Квадратний корінь з середнього квадрата швидкості називають ...

варіанти відповідей

середньою квадратичною густиною молекул.

середньою квадратичною температурою руху молекул.

середньою квадратичною швидкістю руху молекул.

середньою кінетичною енергією руху молекул.

Запитання 15

Фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи, - це.

варіанти відповідей

 об'єм

концентрація

 тиск

температура

Запитання 16

Якщо з вулиці, де температура становить -10⁰ С, занести м'ячик до кімнати з температурою повітря +20⁰ С, то через кілька годин температура м'ячика стане...

варіанти відповідей

 +20⁰ С

 +5⁰ С

+10⁰ С

  0⁰ С

Запитання 17

Температури за шкалою Цельсія становлять 0⁰ С і 10⁰ С. А скільки це буде градусів за шкалою Кельвіна?

варіанти відповідей

 273 К і 293 К

 283 К і 293 К

263 К і 283 К

273 К і 283 К

Запитання 18

Термометр - прилад для вимірювання .... Основними його частинами є ... і...

варіанти відповідей

  концентрації молекул, термометричне тіло і шкала

 температури, трубка і шкала

 температури, термометричне тіло і шкала

 тиску, термометричне тіло і трубка

Запитання 19

Яким термометром треба скористатися, щоб виміряти пацієнту температуру без контакту з ним::

варіанти відповідей

ртутним

 біметалевим деформаційним

 термометром опору

 інфрачервоним

Запитання 20

Температури, виміряні за шкалами Кельвіна і Цельсія, пов'язані співвідношенням:

варіанти відповідей

Т = t - 273; t = T - 273

Т = t + 273; t = T + 273

 Т = t + 273; t = T - 273

 Т = t - 273; t = T + 273

Запитання 21

Сталу величину k = 1,38 ⋅10-23 Дж/К називають...варіанти відповідей

сталою Больцмана

 сталою Цельсія

 сталою Авогадро

 сталою Кельвіна

Запитання 22

Середня кінетична енергія поступального руху молекул ідеального газу:

варіанти відповідей

 E = 2/3 kT

  E = 3/2 kT

E = 3/4 kT

  E = 3/2 kN

Запитання 23

Тиск газу повністю визначається його абсолютною температурою Т і концентрацією n молекул газу:

варіанти відповідей

 p = n k T V

 p = N k T

 p = n k /T

 p = n k T

Запитання 24

Абсолютну нижню межу температури, за якої рух молекул і атомів має припинитися, називать ..., вона становить ...

варіанти відповідей

 абсолютним нулем температури, -273⁰ С

абсолютною межею руху, 273⁰ С

 відносним нулем температури, -273⁰ С


абсолютним нулем температури, 273⁰ С

Запитання 25

Дифузією називається спричинене рухом молекул

варіанти відповідей

проникнення одних тіл в інші;

взаємне проникнення однієї речовини в іншу;

взаємне проникнення частинок однієї речовини поміж частинками іншої.

Запитання 26

Дифузія найшвидше відбувається…

   

варіанти відповідей

не залежить від агрегатного стану речовини, а визначається тільки її хімічним складом.

в газах

 в рідинах

 в твердих тілах

Запитання 27

Якщо покласти одне на одне два віконних скла, їхні поверхні злипнуться (саме тому під час зберігання між ними кладуть папір). Внаслідок чого це відбувається ?

  

 

варіанти відповідей

внаслідок дифузії

внаслідок осмосу

 внаслідок дії сил міжмолекулярного притягання по всій площі

 внаслідок дії сил міжмолекулярного відштовхування по всій площі

Запитання 28

Броунівським рухом називається ...

варіанти відповідей

хаотичний рух молекул

хаотичний рух молекул і твердих частинок

 хаотичний рух твердих частинок під ударами молекул

хаотичний рух твердих частинок

Запитання 29

Як можна збільшити швидкість руху молекул?

варіанти відповідей

збільшити масу речовини

збільшити температуру

зменшити температуру

зменшити об'єм

Запитання 30

Квадратний корінь з середнього квадрата швидкості називають ...

 

  

 

  

варіанти відповідей

середньою кінетичною енергією руху молекул.

 середньою квадратичною швидкістю руху молекул.

середньою квадратичною температурою руху молекул.

середньою квадратичною густиною молекул.

Запитання 31

Будь-яке макроскопічне тіло або система тіл за незмінних зовнішніх умов самочинно переходять у термодинамічний рівноважний стан (стан теплової рівноваги), після досягнення якого всі частини системи мають однакову температуру - це ...

варіанти відповідей

перше начало термодинаміки

друге начало термодинаміки

третє начало термодинаміки

нульове начало термодинаміки

Запитання 32

Фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи, - це...

варіанти відповідей

концентрація

тиск

температура

об'єм

Запитання 33

Температури за шкалою Цельсія становлять 0⁰ С і 10⁰ С. А скільки це буде градусів за шкалою Кельвіна?

варіанти відповідей

273 К і 293 К

263 К і 283 К

283 К і 293 К

273 К і 283 К

Запитання 34

Яким термометром треба скористатися, щоб виміряти пацієнту температуру без контакту з ним::

варіанти відповідей

біметалевим деформаційним

термометром опору

інфрачервоним 

ртутним

Запитання 35

Температури, виміряні за шкалами Кельвіна і Цельсія, пов'язані співвідношенням

варіанти відповідей

Т = t - 273; t = T - 273

Т = t + 273; t = T - 273

Т = t + 273; t = T + 273 

Т = t - 273; t = T + 273

Запитання 36

Який вигляд має основне рівняння МКТ ідеального газу?


 

варіанти відповідей

 p=1/3 m0nv2 

Ek= m0v2 / 2

Ek= 3/2 kT 

 p=nkT

Запитання 37

Агрегатний стан речовини в якому молекули займають весь наданий об'єм

варіанти відповідей

твердий

 рідкий

газоподібний

плазма

Запитання 38

Як називають формулу, яка пов'язує між собою три макроскопічні параметри?

варіанти відповідей

основним рівнянням МКТ

рівнянням стану ідеального газу

ізотермічним процесом

сталим процесом

Запитання 39

Температура повітря надворі становить 170С. Подайте цю температуру у кельвінах, у градусах Фаренгейта.

варіанти відповідей

280 K; 630 F

273 K ; 63.50 F

290 K; 62.60 

300 К; 700 F

Запитання 40

При якій температурі середня квадратична швидкість руху молекул азоту дорівнює 943 м/с? (приблизна температура)

варіанти відповідей

 500 К

1000 К 

2500 К

3000 К  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест