Підсумкова контрольна робота

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
25 запитань
Запитання 1

Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли

варіанти відповідей

Завершенню промислового перевороту

Скасуванню заборон щодо української мови

Початку промислового перевороту

Зрівнянню в правах усіх верств суспільства

Запитання 2

У результаті Кримської війни (1853–1856 рр.) Російська імперія втратила

варіанти відповідей

Брацлавщину                  

Західне Поділля              

Східну Київщину       

Південну Бессарабію

Запитання 3

Яка з указаних ознак є головною у визначенні поняття «кріпацтво»?

варіанти відповідей

Щоденний відробіток селянами панщини          

Сплата селянами натурального чи грошового оброку

Особиста залежність селянина від пана              

Виконання певних повинностей у маєтку поміщика

Запитання 4

Укажіть наслідки аграрної реформи 1861 року (три відповіді) 

варіанти відповідей

Ліквідація поміщицького землеволодіння      

Особиста свобода селян             

Розвиток капіталістичних відносин 

Закріплення малоземелля та безземелля селян   

Згасання соціальної напруги на селі  

Зрівняння селян у правах з ін. верствами

Запитання 5

Які поняття виникли у ході проведення ліберальних реформ в підросійській Україні? (дві відповіді) 

варіанти відповідей

Фільварок  

Суд присяжних      

Земства 

Панщина   

Мануфактура

Запитання 6

Який із факторів відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в др.пол. ХІХ ст?

варіанти відповідей

Кваліфікована робоча сила  

Значні природні ресурси                                           

Розгалужена транспортна інфраструктура

Утворення монополістичних об’єднань

Запитання 7

Масова трудова міграція українців наприкінці XIX — на початку XX ст. була зумовлена

варіанти відповідей

Стрімкою монополізацією основних галузей промисловості

Розгортанням широкого будівництва залізниць і портів

Залученням на українські землі іноземних колоністів

Аграрним перенаселенням українських земель.

Запитання 8

Особливість економічного розвитку Наддніпрянської України в 60-90-х рр. ХІХ ст. визначалася

варіанти відповідей

Початком процесу індустріалізації                       

Скороченням обсягів промислового виробництва

Витісненням іноземного капіталу національним    

Домінуванням державного сектору в промисловості

Запитання 9

1863 р. та 1876 р. в історії України пов’язані з:

варіанти відповідей

Упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти

Створенням перших гуртків хлопоманів і народників

Заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка

Забороною друкування та завезення з-за кордону книг укр.мовою

Запитання 10

Перші залізниці в Наддніпрянській Україні з’єднували

варіанти відповідей

Чорноморські порти з основними районами виробництва товарного хліба

Адміністративні центри губерній зі столицею Санкт-Петербургом

Донецький вугільний басейн з економічними центрами Росії та Польщі

Київ зі столицями західноевропейських держав

Запитання 11

Активний розвиток сільського господарства в Наддніпрянській Україні в 70–90-х рр. ХІХ ст. стримувався

варіанти відповідей

Засиллям іноземного капіталу           

Поглибленням господарської спеціалізації регіонів

Скороченням поміщицького землеволодіння

Збереженням селянської общини

Запитання 12

Про яку організацію йдеться в уривку з історичного джерела: «...Переважно досліджує губернії Київського освітнього округу в усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, і особливо дослідження зі статистики та етнографії... відшукує й доводить до відома вже зібрані й ті, що зберігаються в місцевих архівах, відомості про край, розглядає їх, вирішує, як їх використати для науки...»?

варіанти відповідей

Товариство «Просвіта»

Наукове товариство ім. Т. Шевченка

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

Просвітницьке товариство галицьких греко-католицьких священиків.

Запитання 13

Укажіть головну відмінність «молодих громад» від «старої громади», що існували в Наддніпрянській Україні у другій пол. ХІХ ст.?

варіанти відповідей

Виступали за політизацію національно-визвольної боротьби

Діяли як легальні культурно-просвітні організації

Активно готували народне повстання проти самодержавства

Брали участь у терористичній діяльності російських народників

Запитання 14

Таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії, що увійшло в історію під назвою «Валуєвський циркуляр», видано

варіанти відповідей

1856 р.                         

1863 р.                                     

1876 р.                          

1892 р.

Запитання 15

Яке розпорядження царського уряду викликало такий коментар сучасника: «Усі чесні люди кожної цивілізованої нації вважають справу російського уряду відняти в 24 мільйонів українців їхню мову, заборонити друкувати українські газети, виголошувати промови на ювілеях українських поетів, найдурнішим документом, який можна було прийняти у сфері духовного життя...»?

варіанти відповідей

«Маніфест...» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.

Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.

Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р.

«Маніфест...» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

Запитання 16

Які із зазначених нижче фактів біографії належать Володимиру Антоновичу?

варіанти відповідей

Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (1876 р.)

Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з   розгляду давніх актів (1864—1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.)

Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.)

Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада».

Запитання 17

Першим масовим виступом у збройних силах Російської імперії, першим випадком переходу військової частини на бік революції 1905р. було повстання...

варіанти відповідей

На крейсері Очаків на чолі з лейтенантом П. Шмідтом у Севастополі

Матросів на панцернику "Князь Потьомкін-Таврійський"

Саперів київського гарнізону на чолі з підпоручиком Б. Жаданівським

Такого виступу не було

Запитання 18

Установіть відповідність між іменами діячів і сферами їх діяльності.

1) І. Мечников             А) Література

2) Д. Яворницький      Б) Музика

3) Б. Грінченко              В) Історична наука

4) М. Лисенко               Г) Образотворче мистецтво

                                         Д) Біологія, медицина

варіанти відповідей

1-А, 2-Б, 3-Г, 4-Д

1-Д, 2-В, 3-А, 4-Б

1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-Д

Запитання 19

Які діячі культури другої половини XIХ ст. стояли біля витоків українського "професійного театру"? (три відповіді)

варіанти відповідей

Д. Яворницький

С. Васильківський

М. Кропивницький

М. Садовський

М. Заньковецька

М. Коцюбинський

А. Кримський

Запитання 20

Першою політичною партією підросійської України була

варіанти відповідей

Українська демократична партія

Революційна українська партія

Українська радикальна партія

Русько-українська радикальна партія

Запитання 21

Що передбачав циркуляр Столипіна від 20 січня 1910 р.

варіанти відповідей

Забороняв діяльність "Клубу російських націоналістів"

Легалізував діяльність культурно-освітніх організацій - "Просвіт"

Забороняв реєструвати будь-які "інородницькі" товариства

Проведення селянської реформи

Запитання 22

У якому рядку названо засновників та лідерів ТУПу?

варіанти відповідей

Микола Порш, симон Петлюра, Володимир Винниченко, Дмитро Антонович

Михайло Грушевський, Євген Чикаленко, Сергій Єфремов, Володимир Винниченко

Дмитро Антонович, Боніфацій Камінський, Лев Мацієвич, Михайло Русов

Запитання 23

Укажіть письменників другої половини XIX ст.(три відповіді)  

варіанти відповідей

І. Франко

М. Пимоненко

П. Мирний

Марко Вовчок

М. Леонтович

Запитання 24

В якому році створено першу українську професійну трупу «Театр корифеїв»

варіанти відповідей

1882 р.

1876 р.

1863 р.

1861 р.

Запитання 25

Яку працю було покладено в основу програми Революційної української партії?

варіанти відповідей

"Криза світової політики і наше завдання»

«Україна уярмлена» («Ukraina Irredenta»)

«До практичних завдань українства»

«Самостійна Україна».

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест