Узагальнення до теми: "Україна на початку ХХ століття. Перед викликами модернізації"ї

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 188 разів
24 запитання
Запитання 1

Що стало поштовхом до появи документа, уривок з якого наведено: «Бюро української парламентської групи надіслало телеграму: «Рідна українська просвіта найміцніша підвалина української автономії. Нехай же ширяться по всій Україні просвітні товариства, стаючи джерелом освіти й свідомості для рідного народу. Вітаємо київську «Просвіту», вітаємо нове культурне життя України...»?


варіанти відповідей

судовий процес у «справі Бейліса»

реалізація реформи П. Столипіна

упровадження загального виборчого права для чоловіків в Австро-Угорщині

революційні події в Росії (1905–1907 рр.)

Запитання 2

Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував


варіанти відповідей

Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків»

Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна»

Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta»

Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?»

Запитання 3

Поширення на початку XX ст. в суспільному лексиконі Російської імперії понять «хутір», «відруб», «переселенці» пов’язане із

варіанти відповідей

поглибленням економічної кризи.

утворенням монополістичних об’єднань.

запровадженням реформ П. Столипіна.

скасуванням виплат викупних платежів.

Запитання 4

Поява в Російській імперії документів, подібних до зображеного на фото, свідчила про

Напис на книжці: "Переселення за Урал. Довідкова книжка для ходоків і переселенців на 1909 рік."


варіанти відповідей

завершення індустріалізації Сходу.

поширення кооперативного руху.

здійснення земельної реформи П. Столипіна.

впровадження «межі осілості».

Запитання 5

Прочитайте уривок зі статті В. Г. Короленка та виконайте завдання.

«…вони лестять народним забобонам, роздмухують марновірство й наполегливо кличуть до насильства над іноплемінними співвітчизниками. З приводу ще не розслідуваного вбивства в Києві хлопчика Ющинського в народ знову кинута брехлива казка про вживання євреями християнської крові. Це давно відомий прийом старого бузувірства».

Настрої, описані в уривку, були властиві частині суспільства часів

варіанти відповідей

«Київської катастрофи».

«Кривавої неділі».

«Справи Бейліса».

«Нової ери».

Запитання 6

Про який документ ідеться в уривку з історичного джерела: «За рік після його оприлюднення діяло 15 українських видавництв і виходило майже 20 українських періодичних видань – від наукових і політичних до гумористичних і дитячих. Справжнім проривом стала поява газети “Хлібороб” у Лубнах та першої щоденної української газети “Громадська думка” у Києві»?

варіанти відповідей

«Маніфест…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р.

Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.

«Маніфест…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.

Запитання 7

Під час проведення Столипінської аграрної реформи уряд Російської імперії

варіанти відповідей

запроваджував зрівняльне землекористування.

заохочував зростання хуторів і відрубів.

відроджував общинне землеволодіння.

насильно відчужував землі в поміщиків.

Запитання 8

У 1900 році було створено

варіанти відповідей

Українську народну партію.

Революційну українську партію.

Українську національно-демократичну партію.

Русько-українську радикальну партію.

Запитання 9

Що стало причиною соціально-економічних змін, охарактеризованих в уривку з історичного джерела:

«Якщо в 40 губерніях Європейської частини Росії на 1 січня 1916 р. з общини вийшло близько 24 % господарств, то в Південній Україні цей показник становив 34,2 %, а в Правобережній Україні- 50,7 %»?

варіанти відповідей

здійснення земської реформи

розвиток громадівського руху

поширення кооперативного руху

проведення столипінської реформи

Запитання 10

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України наприкінці XIX — на початку XX ст. сприяла

варіанти відповідей

націоналізації великих підприємств.

подоланню залежності від іноземного капіталу.

утворенню монополістичних об'єднань.

початку промислового перевороту.

Запитання 11

У результаті Столипінської земельної реформи початку ХХ ст. вийшла з общини та закріпила в особисту приватну власність земельні наділи більшість селянських господарств

варіанти відповідей

Південної України.

Слобідської України.

Правобережної України.

Лівобережної України.

Запитання 12

Укажіть причини аграрного перенаселення Наддніпрянської України наприкінці XIX ст.

варіанти відповідей

поразка першої Російської революції та проведення Столипінської реформи

скасування панщини та міграція селянства із західноукраїнських земель

соціальне розшарування селянства та зростання чисельності робітників

демографічний вибух і збереження великого землеволодіння

Запитання 13

Укажіть головну причину міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії?

варіанти відповідей

низький рівень промислового розвитку

національно-релігійний гніт

аграрне перенаселення

політичні утиски

Запитання 14

Яка подія відбулася під час російської революції 1905—1907 рр.?


варіанти відповідей

Убивство російського прем’єр-міністра П. Столипіна.

Заснування першої на Наддніпрянській Україні «Просвіти».

Урочисте святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка.

Створення Союзу визволення України (СВУ).

Запитання 15

У ході проведення земельної реформи П. Столипіна селяни

варіанти відповідей

прикріплювалися до військових поселень, створених на Півдні України.

залишалися тимчасовозобов’язаними до укладення викупної угоди.

одержували особисту свободу й невеликі наділи землі без викупу.

виходили з общини й закріплювали землю у приватну власність.

Запитання 16

Унаслідок оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод

варіанти відповідей

створено першу українську політичну партію на Наддніпрянській Україні.

остаточно ліквідовано кріпосне право на Наддніпрянській Україні.

упроваджено земства в губерніях Правобережної України.


фактично втратив свою чинність Емський указ.


Запитання 17

Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа?

«Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської... До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань ісоюзів ...»

варіанти відповідей

Відкриття в усіх університетах українознавчих кафедр.

Розгортання мережі осередків товариства «Просвіта».

Утворення Української автокефальної церкви.

Відновлення магдебурзького права.

Запитання 18

Унаслідок якої події в Російській імперії почала виходити перша україномовна газета «Хлібороб»?

варіанти відповідей

Підписання Миколою II «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р.

Підписання Олександром II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.

Оприлюднення Емського указу 1876 р.

Оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.

Запитання 19

Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні

варіанти відповідей

зупинено процес майнового розшарування селянства.

утверджено приватне селянське землеволодіння.

подолано селянське малоземелля та безземелля.

остаточно зруйновано селянську общину.

Запитання 20

Вкажіть автора вказаної брошури

варіанти відповідей

І. Франко

М. Міхновський

Ю Бачинський

Є. Чикаленко

Запитання 21

Економічна криза, що охопила Наддніпрянську Україну в 1900-1903 рр., спричинила

варіанти відповідей

занепад добувної та металургійної галузей промисловості.

втрату економічної першості регіону в Російській імперії.

концентрацію промислового виробництва.

націоналізацію важкої промисловості.

Запитання 22

Панівною течією в українському національному русі Наддніпрянської України на початку ХХ ст. була


варіанти відповідей

релігійна.

радикальна.

автономістська.

самостійницька.

Запитання 23

Напередодні Першої світової війни національні та спортивно-фізкультурні організації «Сокіл», «Січ», «Пласт» активно діяли на

варіанти відповідей

Волині.

Закарпатті.

Галичині.

Буковині.

Запитання 24

Хто з діячів, зображених на фото, є автором брошури «Самостійна Україна»?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест