Теплові явища. плавлення , кристалізація, згорання.

Додано: 30 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
50 запитань
Запитання 1

Що є основним джерелом енергії в промисловості, транспорті, побуті? 

варіанти відповідей

Атомна енергія

Сонячна енергія

Внутрішня енергія палива

Запитання 2

Як називається фізична величина, що показує, яка енергія виділяється при повному згорянні 1 кг палива?

варіанти відповідей

Питома теплоємність

Кількість теплоти

Питома теплота згоряння

ККД нагрівника

Запитання 3

Температура плавлення срібла 962 °С. Що можна сказати про температуру кристалізації срібла? 

варіанти відповідей

tкр = 962 °С

tкр > 962 °С

tкр < 962 °С

Запитання 4

Золото плавиться при температурі 1065 °С. В якому стані воно знаходиться при температурі 1065,1 °С? 

варіанти відповідей

Частину золота в твердому стані, частина в рідкому

В твердому стані

В рідкому стані

В газоподібному

Запитання 5

Чи може питома теплота плавлення однієї та тієї ж речовини мати різні значення?

варіанти відповідей

Може,якщо маса речовини різна

Не може

Може, якщо атмосферний тиск зміниться

Запитання 6

Яка кількість теплоти потрібна для плавлення 4 т сталі, нагрітої до температури плавлення? 

варіанти відповідей

336 кДж

336 МДж

336 Дж

Запитання 7

При кипінні температура рідини ...

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 8

Чи може вода кипіти при температурі понад 100 °С? 

варіанти відповідей

Не може, тому що 100 °С - це температура кипіння води

Може, якщо нагрівач виділяє дуже багато тепла

Може, якщо атмосферний тиск більше нормального

Запитання 9

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, необхідну для перетворення на пару рідини будь-якої маси при температурі її кипіння? 

варіанти відповідей

Q=λm

Q=rm

Q=qm

Q=cmΔt

Запитання 10

Чому дорівнює питома теплота згоряння водню, якщо при повному згорянні 10 г газу виділяється 1,2 МДж тепла? 

варіанти відповідей

120 МДж/кг

0.12 МДж/кг

120 кДж/кг

120 Дж/к

Запитання 11

Теплова машина одержала від нагрівника 600кДж теплоти і передала холодильнику 400кДж. ККД теплової машини... ..

варіанти відповідей

13%

23%

33%

43%

Запитання 12

Яку середню потужність розвиває двигун мотоцикла, якщо він при швидкості руху 108км/год витрачає 3кг бензинуна 100км шляху, а ККД двигуна 25%?

варіанти відповідей

4кВт

6кВт

8кВт

10кВт

Запитання 13

Тепловий двигун потужністю 460Вт щохвилини витрачає 3 г гасу. ККД цього теплового двигуна...

варіанти відповідей

20%

33%

25%

50%

Запитання 14

Під час згорання 20 г гасу в нагрівнику вода отримала 460кДж теплоти. Визначте ККД цього нагрівника

варіанти відповідей

23%

50%

46%

92%

Запитання 15

Унаслідак згорання палива в тепловому двигуні виділилося 400МДж теплоти, при цьому двигун виконав роботу 100МДж. ККД цього двигуна ..

варіанти відповідей

10%

40%

25%

75%

Запитання 16

Теплові двигуни не застосовують:

варіанти відповідей

в автомобілі

у моторному човні

у космічному кораблі

у трамваї

Запитання 17

Тепловий двигун - це машина ,в якій...

варіанти відповідей

потенціальна енергія палива перетворюється на внутрішню енергію

внутрішня енергія палива перетворюється на механічну енергію

потенціальна енергія тіла перетворюється на його внутрішню енергію

кінетична енергія тіла перетворюється на його внутрішню енергію

Запитання 18

Щоб отримати кількість теплоти 21МДж, потрібно спалити...

варіанти відповідей

0,3кг дизельного палива

0,5кг дизельного палива

2кг дизельного палива

3,3кг дизельного палива

Запитання 19

Під час якого такту в двигуні внутрішнього згорання виконується робота?

варіанти відповідей

Впуск

Стиснення

Робочий хід

Випуск

Запитання 20

Як змінюється температура з моменту початку плавлення до його закінчення?


варіанти відповідей

зростає

спадає

у одних речовин зростає, в інших - не змінюється


залишається сталою.

Запитання 21

Які перетворення енергії відбуваються під час обробки напилком металевих деталей?


варіанти відповідей

Кінетичної у потенціальну

Потенціальної у кінетичну

Внутрішньої у механічну

Механічної у внутрішню

Запитання 22

На графіку зображено деяку зміну агрегатного стану ртуті при її незмінній масі m.

Якому з виразів відповідає кількість теплоти Q,

отримана ртуттю протягом часу від точки А до точки С ?

варіанти відповідей

Q = 0

Q > 0

Q = m*cртуті*39°С

Q < 0

Запитання 23

Як називається фізична величина, що показує, яка енергія виділяється при повному згорянні 1 кг палива?

варіанти відповідей

Питома теплоємність

Кількість теплоти

Питома теплота згоряння

ККД нагрівника

Запитання 24

Питома теплота згоряння палива обчислюється за формулою...

варіанти відповідей

r=Q/m

q=Q/m

λ=Q/m

c=Q/mΔt

Запитання 25

Одиницею питомої теплоти згоряння палива є...

варіанти відповідей

кДж/кг

МДж/кг

Дж/кг

Дж/кг*°С

Запитання 26

Які бувають види палива? Вкажіть усі правильні варіанти:

варіанти відповідей

Тверде

Густе

Рідке

Газоподібне

Плазма

Запитання 27

За якою формулою обчислюють ККД нагрівника?

варіанти відповідей

η=Aкорповна

η=Qкор/Qповна

η=Aповнакор

η=Qповна/Qкор

Запитання 28

Яка кількість теплоти виділиться при повному згорянні 20 г спирту? Питома теплота згоряння спирту 27 МДж/кг

варіанти відповідей

540 МДж

540 кДж

5,4 кДж

0,54 МДж

Запитання 29

За якою формулою розраховується теплота плавлення?

варіанти відповідей

Q=λm

Q=rm

Q=qm

Q=cmΔt

Запитання 30

Визначте, яка з речовин: вольфрам, мідь, олово - може розплавитись у посудині, що виготовлена з титану.

варіанти відповідей

Мідь, олово

Лише вольфрам.

Лише олово

Лише мідь.

Запитання 31

Скільки виділиться енергії під час повного згоррання деревного вугілля, що має масу 15кг?

варіанти відповідей

34МДж

15МДж

510МДж

2,3МДж

Запитання 32

Вкажіть рисунки на яких є конденсація.

варіанти відповідей
Запитання 33

Що таке кипіння?

варіанти відповідей

це процес переходу речовини із газоподібного стану у рідкий

це процес пароутвореня, який відбувається в усьому об'ємі рідини та супроводжується утворенням і зростанням бульбашок пари

це процес пароутвореня, який відбувається в усьому об'ємі рідини та супроводжується утворенням і зменшеням бульбашок пари

це процес пароутвореня, який відбувається в частині об'єму рідини та супроводжується утворенням і зростанням бульбашок пари

Запитання 34

Чи залежить температура кипіння від роду речовини?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 35

Якою літерою позначається питома теплота пароутворення?

варіанти відповідей

r

m

Q

c

Запитання 36

Яку кількість теплоти необхідно ередати воді масою 15 кг, узятій за температури кипіння, щоб перетворити її на пару?

варіанти відповідей

34500000 Дж

34500 Дж

345 МДж

35 ГДж

Запитання 37

Які види палива відносяться до природних?

варіанти відповідей

кам’яне вугілля

бензин

нафта

дрова

порох

торф

Запитання 38

Що виділяється при горінні?

варіанти відповідей

кисень

азот

вуглекислий газ

Запитання 39

Коефіцієнт корисної дії нагрівника позначається літерою...

варіанти відповідей

α

η

λ

μ

Запитання 40

Яке паливо масою 150 кг спалили, якщо при повному його згорянні виділилося 660 МДж енергії?

варіанти відповідей

нафта

гас

дрова

бензин

Запитання 41

11. Визначте масу сухих дров, які потрібно спалити, щоб довести до кипіння 2 л води, взятої при температурі 20 °C. ККД нагрівника 40%. Питома теплоємність води 4200 Дж/кг °C, питома теплота згоряння дров становить 10 МДж/кг.

варіанти відповідей

1,68 кг

0,168 кг

168 кг

16,8 кг

Запитання 42


Якщо перелити рідину з однієї посудини в іншу, то рідина...

варіанти відповідей

змінить і форму і об´єм;

збереже об´єм,але змінить форму;

збереже і форму і об´єм;

збереже форму, але змінить об´єм.

Запитання 43

Речовини,у яких немає строгого порядку в розташуванні частинок ,називаються...

варіанти відповідей

кристалічними;

аморфними;

рідкими;

газоподібними.

Запитання 44

Процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий називається...

варіанти відповідей

кристалізація;

конденсація;

пароутворення;

сублімація.

Запитання 45

Тепловий двигун перетворює...

варіанти відповідей

внутрішню енергію палива на механічну;

механічну енергію на внутрішню енергію палива;

потенціальну енергію на кінетичну;

кінетичну енергію на потенціальну.

Запитання 46

Як називається процес пароутворення з вільної поверхні рідини?

варіанти відповідей

конденсація;

випаровування;

кипіння;

кристалізація.

Запитання 47

Швидкість випаровування залежить від температури, тому що при її зміні змінюється...

варіанти відповідей

сила притягання між молекулами

швидкість молекул

густина речовини

кількість молекул

Запитання 48

Яку кількість теплоти треба затратити, щоб перетворити на пару 3 кг спирту, взятого за температури 18 С°?

варіанти відповідей

3,1 МДж

2,7 МДж

2,2 МДж

0,4 МДж

Запитання 49

Від чого залежить швидкість випаровування?

варіанти відповідей

Від виду речовини

Від площі поверхні рідини

Від температури рідини

Від спостерігача за рідиною

Від розміру молекули рідини

Запитання 50

Плавлення - це...

варіанти відповідей

процес переходу кристалічної речовини з рідкого стану в твердий.

процес переходу речовини з рідкого стану у твердий кристалічний.

процес переходу кристалічної речовини з твердого стану в рідкий.

процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест