Контрольна робота "Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII-XIX ст.

Додано: 21 листопада 2023
Предмет: Історія України, 9 клас
22 запитання
Запитання 1

Виберіть українські землі, які перебували в складі Російської імперії напр. XVIII - XIX ст. :

варіанти відповідей

Слобожанщина

Південна Україна

Правобережжя

Західна Україна

Запитання 2

Яке місто в 1817 році отримало статус відкритого вільного порту (порто - франко):

варіанти відповідей

Херсон

Миколаїв

Маріуполь

Одеса

Запитання 3

На які роки припадає діяльність Кирило - Мефодіївського товариства:

варіанти відповідей

1806 - 1812 рр.

1810 - 1812 рр.

1825 - 1826 рр.

1846 - 1847 рр.

Запитання 4

Який завод збудований фірмою "Брати Яхненки й Симиренко" в 1843 р. один із перших в Російській імперії:

варіанти відповідей

машинобудівний

цукровий

мідяний

чавуноливарний

Запитання 5

Рік видання першої збірки творів Т. Г. Шевченко "Кобзар":

варіанти відповідей

1791

1798

1805

1840

Запитання 6

Як називалася масонська ложа, яка діяла в Полтаві у 1817 році?

варіанти відповідей

"Понт Евксинський"

"Три царства природи"

"Любов до істини"

"З'єднані слов'яни"

Запитання 7

Який процес XIX ст. обумовлено такими стадіями: етнографічна, культурницька, політична?

варіанти відповідей

Промисловий переворот

інтенсифікація виробництва

національне відродження

трудова еміграція

Запитання 8

Який прошарок українського суспільства становив основу українського національно-визвольного руху на початку XIX ст.?

варіанти відповідей

Буржуазія;

Робітництво

Селянство

Інтелігенція

Запитання 9

Визначте ознаки адміністративно-територіального устрою українських земель у складі Російської імперії (три правильних відповіді)

варіанти відповідей

Територію України було розділено на дев’ять губерній

територію України розділено на вісім округів

губернії розподілялися на повіти

посада губернатора була виборною;

адміністративно-виконавча влада в губерніях належала губернатору;

Україна мала особистий територіально-адміністративний устрій в імперії.

Запитання 10

Рух декабристів був складовою

варіанти відповідей

українського національно-визвольного руху.

 європейської «весни народів».

російського дворянського опозиційного руху

 польського національно-визвольного повстання

Запитання 11

«Масонство» — це

варіанти відповідей

 релігійна секта, прихильники якої виступали за «дешеву» церкву, богослужіння без проповідей та колективних молитов.

  суспільно-релігійне об'єднання православних міщан при церковних парафіях, що виступало захисником прав православного населення.

  політична теорія, прихильники якої виступали за усунення церкви від участі в державно-політичному житті.

  релігійно-етичний рух за моральне самовдосконалення та об'єднання людства в релігійний братерський союз.

Запитання 12

Вихід якої книжки засвідчив початок національного 

відродження в українських землях у складі Російської імперії?

варіанти відповідей

 «Енеїда» Івана Котляревського; 

«Малоросійські пісні» Михайла Максимовича;

«Історія Малої Росії» Дмитра БантишаКаменського;

«Історія України-Русі» Михайла Грушевського.

Запитання 13

Що було характерним для першого етапу українського національного відродженя? 

варіанти відповідей

збройна національно-визвольна боротьба

створення перших політичних партій

 збирання та публікація українських народних пісень, легенд тощо

 формування й поширення серед загалу вимоги суверенітету нації у межах незалежної держави

Запитання 14

Яке місто зажило слави першої столиці національного відродження підросійської України в 19 ст.?

варіанти відповідей

 Катеринослав;

Харків; 

Одеса; 

Полтава.

Запитання 15

Доповніть твердження.

 Новоутворені Ізмаїльський, Акерманський, Хотинський повіти зі здебільшого українським населенням Бессарабської області опинились у 

складі Російської імперії внаслідок… 

варіанти відповідей

 російсько-турецької війни 1787–1791 рр.; 

 російсько-турецької війни 1806–1812 рр.; 

 російсько-французької війни 1812 р.; 

 російсько-турецької війни 1828–1829 рр.

Запитання 16

 Про кого йдеться в уривку з джерела?

 «У 1847 p., у зв’язку з відомою всім історією, він був засланий рядовим в Оренбурзький корпус із забороною писати й малювати... Батальйонний командир не любив його за незламний характер, за те, що він не вмів і не хотів нікому вклонятися, і водив його кожний день разом з іншими на навчання, де він 

вчився маршировки і рушничних прийомів...»

варіанти відповідей

 П. Пестель;

 С. Муравйов-Апостол;

 Т. Шевченко; 

 В. Капніст. 

Запитання 17

 Що передбачали положення програмових документів Кирило-Мефодіївського братства? (3 відповіді)

варіанти відповідей

побудову майбутнього суспільства на засадах християнської моралі; 

 створення федерації слов’янських народів на чолі з Польщею – «непідлеглою Річчю Посполитою в союзі слов’янськім»;

поділ Росії на 13 федеративних штатів, два з яких – 

Чорноморський зі столицею в Києві та Український зі столицею у Харкові; 

утвер-

дження в суспільстві демократичних прав і свобод для громадян; 

 формування на Чернігівщині й Полтавщині 60-тисячного козацького війська; 

знищення самодержавства й скасування кріпацтва та суспільних станів.

Запитання 18

 Якими були напрямки діяльності кирило-мефодіївців? (дві відповіді)

варіанти відповідей

збирали кошти на видання нових книг і відкриття народних 

шкіл;

 налагоджували зв’язки з російським декабристським рухом;

писали наукові праці й виступали з лекціями в навчальних 

закладах Києва;  

готувалися до організації збройного повстання в Україні;

 розповсюджували антиурядові твори, готували прокламації;

 заснували перший український професійний театр.

Запитання 19

Спільним наслідком російсько-турецьких воєн 1806–1812 рр. та 1828–1829 рр. для українських земель було

варіанти відповідей

заснування масонських лож, таємних організацій дворян-офіцерів.

ліквідація кріпацтва та поміщицького землеволодіння на приєднаних землях.

відновлення Запорозької Січі за участі колишніх козаків-задунайців.

економічне виснаження регіонів, що були найближчим тилом російської армії.

Запитання 20

Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділу українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

воєводство

провінція

губернія

область

Запитання 21

Заміна основних ручних знарядь праці системою робочих машин, впровадження у виробництво парових двигунів, формування пролетаріату та буржуазії — це ознаки

варіанти відповідей

технічної реконструкції.

промислового перевороту.

форсованої індустріалізації.

буржуазної революції.

Запитання 22

Знищення Задунайської Січі спричинено

варіанти відповідей

включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768–1774 рр.

участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. на боці Туреччини.

відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у франко- російській війні 1812–1814 рр.

переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828–1829 рр.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест