Вуглеводи

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Вуглеводи
Тест виконано: 92 рази
36 запитань
Запитання 1

До моносахаридів належать:

варіанти відповідей

крохмаль, сахароза

целюлоза, фруктоза

глюкоза, фруктоза

глюкоза, лактоза

Запитання 2

До дисахарадів належать:

варіанти відповідей

глюкоза

крохмаль, целюлоза

декстрини

сахароза, лактоза

Запитання 3

До полісахаридів належать:

варіанти відповідей

крохмаль, целюлоза

лактоза, сахароза

глюкоза, фруктоза

фруктоза, декстрини

Запитання 4

Укажіть вуглеводи, що не мають солодкого смаку і майже не розчиняються у воді.

варіанти відповідей

моносахариди

дисахариди

полісахариди

Запитання 5

Укажіть вуглевод, що в клітинах рослин виконє запасну функцію

варіанти відповідей

целюлоза

хітин

глікоген

крохмаль

Запитання 6

Укажіть вуглевод, що входить до складу оболонок рослинних клітин:

варіанти відповідей

хітин

глікоген

целюлоза

крохмаль

Запитання 7

Укажіть вуглевод, який називають "виноградний цукор"

варіанти відповідей

сахароза

крохмаль

глюкоза

целюлоза

Запитання 8

Позначте природну сировину для одержання сахарози

варіанти відповідей

деревина

буряки

картопля

нафта

Запитання 9

Позначте назви речовин у схемі перетворень: X ←C6H12O6→ X1.

Відомо, що Х - продукт окиснення глюкози, X1 - продукт відновлення глюкозиваріанти відповідей

Х — сорбіт, Х1 — глюконова кислота

Х — етанол, Х1 — сорбіт

Х — гексаналь, Х1 — глюконова кислота

Х — глюконова кислота, Х1 — сорбіт

Запитання 10

Позначте речовину, яку використовують для якісного визначення глюкози як багатоатомного спирту:

варіанти відповідей

натрій гідроксид

купрум(ІІ) гідроксид

купрум(ІІ) сульфат

Купрум(І) оксид

Запитання 11

Укажіть назву реагенту, з яким взаємодіє крохмаль:

варіанти відповідей

водний розчин калій перманганату

свіжодобутий купрум(ІІ) гідроксид

водний розчин натрій гідроксиду

спиртовий розчин йоду

Запитання 12

Укажіть фізичні властивості целюлози:

варіанти відповідей

біла, аморфна речовина, нерозчинна у воді і органічних розчинникахтверда волокниста речовина, нерозчинна у воді і звичайних органічних розчинниках

тверда волокниста речовина, у гарячій воді утворює клейстер

біла, аморфна речовина, у гарячій воді утворює клейстер

Запитання 13

Реакція гідролізу НЕ характерна для:

варіанти відповідей

крохмалю

глюкози

сахарози

целюлози

Запитання 14

Укажіть масу глюкози, яка утворюється в результаті гідролізу 810 г целюлози :

варіанти відповідей

880 г

800 г

900 г

990 г

Запитання 15

Установіть сполуки у схемі перетворень: крохмаль →X→ X1 → етен. Відомо, що перехід 1- реакція гідролізу, а перехід 2-реакція спиртового бродінняваріанти відповідей

X — сахароза, X1 — етанол

X — фруктоза, X1 — етаналь

X — глюкоза, X1 — етанол

X — глюкоза, X1 — етаналь

Запитання 16

Запишіть рівняння часткового окиснення глюкози розчином купрум (ІІ) гідроксиду. У відповіді вкакажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні.

варіанти відповідей

4

7

6

8

Запитання 17

Позначте реакцію, яка дозволяє відрізнити розчин гліцеролу від розчину глюкози:

варіанти відповідей

взаємодія із спиртовим розчином йоду

взаємодія із свіжо приготовленим розчином купрум(ІІ) гідроксиду

взаємодія із свіжо приготовленим розчином купрум(ІІ) гідроксидом під час нагріванні

взаємодія із розчином купрум(ІІ) сульфату

Запитання 18

Укажіть речовини, для яких характерна реакція «срібного дзеркала»:

1) метанова кислота; 2) етанова кислота; 3) сахароза; 4) гліцерол; 5) глюкоза; 6) метаналь А Б В Г

варіанти відповідей

1, 2, 5

1, 4, 6

1, 5, 6

3, 4, 6

Запитання 19

Розрахуйте об'єм вуглекислого газу, що поглинула рослина під час реакції фотосинтезу, якщо утворилося 90 г глюкози,

варіанти відповідей

11,2

22,4

44,8

67,2

Запитання 20

Вкажіть тривіальну (історично складену) назву сахарози:

варіанти відповідей

купоросне масло

виноградний цукор

тростинний цукор

каустична сода

Запитання 21

Позначте фізичні властивості глюкози.

варіанти відповідей

біла або безбарвна кристалічна речовини, добре розчинна у воді, солодка на смак.

біла або безбарвна кристалічна речовини, добре розчинна у воді, без смаку.

біла кристалічна речовина, погано розчинна у воді, солодка на смак.

рідина, добре розчинна у воді, солодка на смак, має специфічний запах.

Запитання 22

Укажіть формулу вуглеводу, що за температури більшої за 180°С перетворюється на карамель

варіанти відповідей

С12Н22О11

С6Н12О6

Сn(H2O)m

6Н10О5)n

Запитання 23

Чим крохмаль відрізняється від цукрової пудри (сахарози)?

варіанти відповідей

кольором

смаком

розчинністю у воді

агрегатним станом

поскріпуванням при розтиранні між пальцями

Запитання 24

Укажіть органічну речовину, що утворюється під час спиртового бродіння глюкози

варіанти відповідей

Метанол

Гліцерол

Етанол

Не має правильної відповіді

Запитання 25

Виберіть рівняння реакції, що описує процес утворення целюлози в природі

варіанти відповідей

6СО2 + 5Н2О → (С6Н10О5)n  + 6О2  

6Н10О5)n + nН2О → nС6Н12О6        

 6nСО+ 5nН2О → (С6Н10О5)n  + 6nО2  

С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О         

Запитання 26

У якому рядку є назви лише вуглеводів:

1. крохмаль, гліцерол, глюкоза, фруктоза

2. целюлоза, крохмаль, глюкоза, сахароза

3. сахароза, глюкоза, крохмаль, етанол

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 27

Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильні?

1. Головна функція глюкози у клітинах людини полягає у передаванні спадкової інформації.

2. При діабеті в ролі замінника цукру можна використовувати сорбіт

варіанти відповідей

правильне 1

правильне 2

обидва правильні

обидва неправильні

Запитання 28

Вкажіть масу глюкози, яку можна добути гідролізом деревини масою 540 кг, якщо масова частка целюлози в ній становить 0,6?

варіанти відповідей

240 кг

180 кг

360 кг

90 кг

Запитання 29

За деякий час у процесі фотосинтезу виділилось в атмосферу 448 л кисню. Яка маса крохмалю утворилась в рослині за цей час?

варіанти відповідей

420 г

378 г

635 г

540 г

Запитання 30

У кукурудзяному зерні масова частка крохмалю становить 0,8. Вкажіть масу глюкози, яку можна одержати із 324 кг кукурудзяного зерна?

варіанти відповідей

300 кг

144 кг

288 кг

290 кг

Запитання 31

Укажіть правильне твердження:

1) глюкоза - це альдегідоспирт, який містить 5 гідроксильних груп та 1 альдегідну;

2) глюкози можна відрізнити від розчину сахарози амоніачним розчином Аg2О 3) глюкозу добувають гідролізом жирів.

варіанти відповідей

правильне лише перше твердження

правильне лише третє твердження

правильне перше та друге

усі твердження неправильні

Запитання 32

До 300 г розчину сахарози з масовою часткою вуглеводу 20% додали 200 г розчину сахарози з масовою часткою вуглеводу 70% Розрахуйте масову частку (%) сахарози в утвореному розчині

варіанти відповідей

10

50

40

15

Запитання 33

Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень дисахариду на алкен: 1) C2H5OН; 2) С2Н4; 3) С6Н12О6; 4) С12Н22О11:

варіанти відповідей

 4,2,3,1

 

4,3,1,2.

3,4,1,2


2,1,3,4

Запитання 34

Визначте і вкажіть речовину Х, яка є проміжним продуктом у ланцюжку перетворень C12H22O11 → Х → C2H5OН:

варіанти відповідей

(C6H10O5)n

  

C5H10O5

C6H12O7

C6H12O6

Запитання 35

З розчину глюкози, в якому масова частка вуглеводу становить 40%, шляхом реакції спиртового бродіння добули етанол масою 64,4 г. Визначити масу розчину (г) глюкози.

варіанти відповідей

180

360

630

315

Запитання 36

У процесі кислотного гідролізу крохмалю одержують патоку —суміш, що містить А сахарозу, глюкозу і фруктозу В Б Г

варіанти відповідей

сахарозу, глюкозу і фруктозу

мальтозу, глюкозу і декстрини

мальтозу, сахарозу, декстрини

глюкозу і сахарозу 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест