Західноукраїнські землї у складі Австро-Угорської імперіїна початку ХХ ст.

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 338 разів
12 запитань
Запитання 1

Однією з провідних галузей промисловості на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. була

варіанти відповідей

А вугільна.

Б хімічна

В нафтодобувна

Гметалургійна.

Запитання 2

Яка течія в українському русі в Східній Галичині стала домінуючою наприкінці ХІХ — на початку XX ст.?

варіанти відповідей

А москвофільська

Б радикальна

В народовська

Г старорусинська

Запитання 3

Для характеристики якого явища на західноукраїнських землях кінця ХІХ — початку ХХ ст. можна використати зображене рекламне оголошення?

варіанти відповідей

А репатріація

Б еміграція

В депортація

Г евакуація

Запитання 4

Масова трудова міграція українців наприкінці XIX — на початку XX ст. була зумовлена

варіанти відповідей

А стрімкою монополізацією основних галузей промисловості.

Б розгортанням широкого будівництва залізниць і портів.

В залученням на українські землі іноземних колоністів.

Г аграрним перенаселенням українських земель.

Запитання 5

Що було спільним для революції 1905–1907 рр. у Російській імперії та революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії?

варіанти відповідей

А заснування перших україномовних газет

Б утворення перших українських політичних партій

В скасування кріпосного права на українських землях

Г надання урядами дозволів на діяльність товариства «Просвіта»

Запитання 6

Боротьба західноукраїнських політичних партій на початку XX ст. за реформування виборчої системи Австро-Угорщини призвела до

варіанти відповідей

Аскасування виборчих прав українського населення Галичини.

Б виділення місць для депутатів від Галичини у Віденському парламенті.

В запровадження загального виборчого права для чоловіків.

Г ліквідації Галицького сейму як представницького органу влади.

Запитання 7

Установіть відповідність між подіями та їхніми результатами й наслідками.

1другий поділ Речі Посполитої (1793 р.)

2революція 1848–1849 рр. в Австрійській імперії

3підписання Емського указу (1876 р.)

4революція 1905–1907 рр. в Російській імперії

Аздобуття українцями Наддніпрянської України першого досвіду парламентської діяльності

Бскасування панщини в Галичині й на Буковині

Ввключення Київщини, Східної Волині, Поділля та Брацлавщини до складу Російської імперії

Гутворення коронного краю Королівство Галіції та Лодомерії у складі Австрійської імперії

Дзаборона діяльності громад — напівлегальних об’єднань української інтелігенції  

варіанти відповідей

А 1-Б 2-В 3-А 4-Д

Б 1-В 2-Б 3-Д 4-А

В 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г 1-Б 2-В 3-Г 4-А

Запитання 8

Напередодні Першої світової війни Австро-Угорщина претендувала на володіння

варіанти відповідей

А Волинню та Поділлям.

Б Донбасом і Придніпров’ям.

В Північною Буковиною та Бессарабією.

Г Східною Галичиною та Північною Буковиною.

Запитання 9

Напочатку XX ст. влада Австро-Угорщини йшла на поступки українцям Східної Галичини з огляду на конфронтацію з

варіанти відповідей

А Німеччиною

Б Росією.

В Італією.

Г Румунією.

Запитання 10

Установіть відповідність між назвами партій кінця XIX — початку XX ст. та їхніми характеристиками.

1Русько-українська радикальна партія (РУРП)

2Українська національно-демократичня партія (УНДП)

3Революційна українська партія (РУП)

4Українська народна партія (УНП)

Апровідна партія Галичини, центральне місце в програмі якої займала ідея створення української автономії в імперії Габсбургів

Бпартія Наддніпрянської України соціал-демократичного напряму, що виступала за парламентаризм і федералізм як засоби забезпечення автономії України в складі Росії

Вперша українська політична партія, в програмі якої закріплено та обґрунтовано постулат політичної самостійності України

Гпартія Наддніпрянської України самостійницького напряму, яка об'єднувала національних радикалів навколо ідеї боротьби за створення незалежної України

Дперша українська політична партія Наддніпрянської України, програмним документом якої стала брошура «Самостійна Україна» М. Міхновського

варіанти відповідей

1–В, 2–А, 3–Д, 4–Г

1-А, 2-В, 3-Б,4-Г

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

1-Д, 2-В, 3-А, 4-Г

Запитання 11

У 1900 році було створено

варіанти відповідей

А Русько-українську радикальну партію

Б Українську національно-демократичну партію.

В Революційну українську партію. 

Г Українську народну партію.

Запитання 12

Зображене рекламне оголошення початку XX ст. свідчить про розгортання на західноукраїнських землях

варіанти відповідей

А монополізації виробництва.

Б промислового перевороту.

В трудової еміграції

Г кооперативного руху.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест