12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Тести до узагальнення та систематизації знань до уроку в 9класі(повторення)

Про матеріал

Надані тести можна використовувати як матеріал закріплення в 8 класі,повторення у 9-10 класах та підготовки до ЗНО в 9 та 11 класах. При виконані тестів учні намагаються мислити послідовно,логічно,використовуючи теоретичні та практичні знання при вивчені тем "Періодична система. Класи НС. Хімічний зв'язок"

Перегляд файлу

Тема: Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

1. Вкажіть групу елементів, які входять до складу побічної підгрупи VI групи:

 а) S, O, Ne      б) O, S, Se    в) Po, Te, O    г) Cr, Mo, W      д) Ba, Ca, Sr 

2. Вкажіть періоди, які складаються із двох рядів хімічних елементів:

     а) 3 і 4                  б) 4 і 2              в) 4, 5 і 6          г) 1, 2 і 3          д) 2 і 3

3. Вкажіть елемент, який утворює оксид з вищою валентністю VII:

     а) Літій                б) Силіцій        в) Селен           г) Йод              д) Хром

4. Вкажіть елементи, які входять до побічної підгрупи VII групи періодичної   системи:

     а) Br, I, F      б) F, Ce, Br      в) Sc, Cd, Hg      г) Mn, Tc, Re      д) Mn, Br, F

5. Вкажіть групу, у якій хімічні елементи розташовані в порядку зростання   

 електронегативності:

  а) O, N, C, B   б) C, Si, Ge, Sn   в) Al, Si, P, S   г) Si, Al, Ng, Na   д) Se, S, Te, O

6. Елемент Е утворює вищий оксид складу Е2О5, а також відповідну кислоту.     Вкажіть формулу цієї кислоти:

        а) Н3ЕО3               б) НЕО4             в) Н2ЕО4          г) Н3ЕО4            д) НЕО4

7. Елемент Е утворює легку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е. Вкажіть 

        формулу кислоти, яку утворює цей елемент:

        а) НЕО4                          б) Н2ЕО4                  в) Н3ЕО3                г) Н3ЕО4                  д) НЕО3

8. Вкажіть формулу бінарної сполуки, утвореної елементом А (ІІІ група) та

        елементом В (VII група):

        а) АВ                     б) А2В3                       в) А2В             г) АВ3                д) АВ2

9. Вкажіть пару формул  сполук, які утворює хімічний елемент Е з   

   протонним числом 16:

   а) ЕО2, Н2ЕО3    б) Е2О53ЕО4    в) Е2О3,Е(ОН)3     г) Е2О7, НЕО4       д) ЕО32ЕО4

10. Вкажіть символи  хімічних елементів  та електронну конфігурацію хімічно найбільш активного металічного

        елемента:

        а) 1s22s22p63s22p1                 б) 1s22s22p63s2             в) 1s22s22p63s23p64s2

             г) 1s22s22p63s23p63d104s2              д) 1s22s1

11. Встановіть послідовність зростання радіуса атома елементів:

        а) Si         б) Мg               в) Al                г) Na               д) S

12. Встановіть послідовність зменшення атомного радіуса елементів:

        а) Rb             б) Li                 в) К                г) Na              д) Fr

13. Вкажіть формулу бінарної сполуки, утвореної елементом А (ІV група) та

        елементом В (VI група):

        а) ВА2               б) АВ2                    в) ВА3                     г) А3В2                   д) АВ

 

 

Тема: Основні класи неорганічних сполук

1. Вкажіть ряд речовин, у якому наведено тільки солі:

     а) H2SO4, NaCI, ZnO;                в) K3PO4, FeS , MgCO3;  

     б) Ca(NO3)2, Li2O, HCI;             г) HNO3, NaOH, CuSO4.

2. Установіть відповідність між формулами оксидів та їх назвами:

     Формула                               Назва

     1) Na2O;                        а) карбон (ІV) оксид;

     2) MgO;                        б) натрій оксид;

     3) Cu2O;                        в) магній оксид;

     4) CO2.                          г) купрум (І) оксид.

 3. Вкажіть, на який колір змінює забарвлення лакмус у присутності лугу:

    а) червоний;    б) синій;    в) колір не змінює;   г) фіолетовий.

 4. Встановіть відповідність між назвами кислот та класифікацією:

                   Назва                                        Класифікація

      1) Сульфітна кислота;              а) Оксигеновмісні  кислоти;

      2) хлорид на кислота;               б) Безоксигенові  кислоти.

      3) сульфатна кислота;               в) карбонатна кислота.

 5. Закінчіть рівняння реакцій, дайте назви продуктам:

   а) Al + НСІ →          ;                 в) Si + O2           ;

   б) СаСІ2 + К3РО4    ;             г) Fe(OH)3         ;

 6. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій до кінця та реагентами.

         Умови                                              Реагенти

  А. Випадання осаду.                 1.Na2SO3 + HNO3       ;

  Б. Виділення газу.                     2. Na2O + H2SO4         ;

  В. Утворення води.                   3.Cu(OH)2 + NaOH    .

 7. Установіть відповідність між основами та характерними для них реакціями.

    Основа                                    Характерні реакції

  А. Луги.                                  1. Із кислотними оксидами.

  Б. Нерозчинні основи.          2. Із кислотами.

                                                  3. Із солями

                                                  4. Термічний розклад.

 8. Вкажіть продукти реакцій взаємодії металів із розчинами кислот:

   а) сіль та вода;    б) оксид та водень;    в) сіль та водень;   г) сіль та основа.

Тема: Хімічний зв’язок

1. Вкажіть тип зв’язку між атомами в молекулі СН4   а) йонний             б) полярний ковалентний   в) неполярний ковалентний  г) водневий     д) металічний

2. Вкажіть молекулу, між атомами якої існує неполярний ковалентний зв'язок: а) Cl2O            б) H2S          в) N2           г) NH3            д) HBr

3. Вкажіть тип зв’язку в речовині, формула якої СаF2: а) неполярний ковалентний   б) йонний   г) полярний ковалентний   г) водневий                          д) металічний

4. Вкажіть кількість спільних ковалентних пар у молекулі азоту:

        а) 1               б) 4            в) 2             г) 3            д) 5

5. Вкажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків у молекулі СО2:   а) 8     б) 6       в) 4        г) 2          д) 3

6. Вкажіть кількість ковалентних зв’язків у молекулі силану SiH4:

        а) 5              б) 10             в) 6             г) 4              д) 2

7. Вкажіть кількість йонних зв’язків у молекулі натрій гідросульфату:

        а) 2              б) 1               в) 3             г) 4              д) 5

8. Вкажіть спільне в будові атома Неону та йона О2-:

        а) кількість протонів

        б) загальна кількість електронів і протонів

        в) кількість нейтронів

        г) загальна кількість електронів

        д) кількість електронів і кількість нейтронів.

9. Вкажіть, до якого елемента зміщені спільні електронні пари в молекулі Al2O3

        а) до Алюмінію, оскільки його електронегативність вища, ніж в Оксигену

        б) до Алюмінію, оскільки його електронегативність нижча, ніж в Оксигену

        в) до Оксигену, оскільки його електронегативність вища, ніж в Алюмінію

        г) до Оксигену, оскільки його електронегативність нижча, ніж в Алюмінію

10. Вкажіть, на які йони перетворюються атоми Нітрогену під час взаємодії з  атомами Рубідію:

        а) N               б) N3-                в) N2+               г) N3+              д) N2-

 

Завдання для самоконтролю

1. Назвати речовини і вказати до якого класу вони належать:

а) NaNO3, Ba(OH)2,  CaO, H2SO4, LiOH, MgSO4, Pb(NO3)2;

б) Назвати речовини і вказати до якого класу вони належать:

   Cr2O3, Ba(NO3)2,  Be(OH)2, H2CO3, AgNO3, H2SiO3, HMnO4;

в) NaHCO3, Li2O,  MnSO4, Fe(OH)2, Ba(HSO3)2, CrCL3, H2S.

2. Закінчіть рівняння реакцій, дайте назви продуктам:

   а) Ca + O2          ;                 в) Mg + НСІ             ;

   б) BaO + H2SО4    ;              г) Zn + CuSO4        ;

                              д) AL(OH)3         .

3. Складіть рівняння реакцій за нижче наведеними схе­мами:

    a) Na → NaOH → NaCl → NaNO3

      б) Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeSO4

        

      Fe2О3 → FeCl3 → Fe(OH)3 .                         

4. Заповнити пропуски, записати рівняння хімічних реакцій:

      а) Na + … →  Na2SO4  +      ;

      б) …. +  N2O5      +  H2O   ;

      в) Mg(OH)2  +      MgCL2  +    ;

      г) …  +  … →  Fe(OH)3  +  NaCL  ;

      д) … +  P2O5  Na3PO4 + …   .     

      е) Ni  +  … →  NiSO4  +      ;

      є) CaO + … →  Ca(NO3)2  +      .

5. Встановіть послідовність характеристик Фосфору: формула вищого оксиду →

    формула гідроксиду з вищим ступенем окиснення → формула леткої  

    сполуки з   Гідрогеном  → формула магній фосфіду → формула магній   

     ортофосфату.

        а) РН3                  б) Н3РО4           в) Р2О5                г) Мg3Р2                  д) Mg3(PO4)2

6. Вкажіть валентність і ступінь окиснення Нітрогену в йоні амонію NH4+:

        а) ІV;-4        б) ІІІ;-4      в) ІІІ;-3        г) ІV;-3      д) ІІІ;-2

7. 25. Вкажіть кількість р – електронів, які беруть участь в утворенні хімічних   зв’язків у молекулі азоту:

        а) 6              б) 3              в) 4            г) 8             д) 2


doc
Пов’язані теми
Хімія, Матеріали до уроків
Додано
31 липня 2018
Переглядів
2700
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку