10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тестові завдання до спецкурсу "Українське ділове мовлення"

Про матеріал

Розроблені тести дають можливість перевірити рівень знань учнів за певною темою спецкурсу, а також повторити орфографічні та пунктуаційні відомості, отримані школярами на уроках української мови

Перегляд файлу

Українське ділове мовлення

Документація щодо особового складу

І варіант

1.Основними ознаками літературної мови є такі:

 а). унормованість;

 б). наявність усної і писемної форм існування;

 в). наявність територіальних діалектів;

 г). полі функціональність;

 г). над діалектна форма існування;

 д). функціонування у галузі державної та політичної діяльності.

2. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації, - це:

 а). орфографічні правила;

 б). граматичні правила;

 в). мовні норми;

 г). стилі української мови.

3. Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів, - це:

 а). норми наголошення слів;

 б). норми інтонування слів;

 в). орфоепічні норми.

4.Принципами української орфографії є такі:

 а). орфоепічний;

 б). фонетичний;

 в). синтаксичний;

 г). морфологічний;

 г). соціолінгвістичний;

 д). історичний;

 е). лексичний;

 є). смисловий.

5. Заява – це:

 а). документ, у якому особа(установа) висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних органів, громадських установ, організацій;

 б). документ, адресований установі чи вповноваженій особі, у якому викладається певне прохання з його коротким обґрунтуванням;

 в).. документ, у якому особа(установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення.

6. Особиста заява оформляється:

 а). від руки на бланку установи;

 б). машинописом  на бланку установи;

 в). від руки в одному примірнику;

 г). від руки у двох примірниках.

7. У складній заяві зазначається:

 а). перелік документів, які додаються до заяви з метою підтвердження правомірності висловленого у ній прохання;

 б). гриф обмеженого доступу до документа;

 в). відмітка про засвідчення копій.

8. Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

Правопис м’якого знака.

 а). громадянство, роскіш, ріднюсінкий, тьмяний, сільский, бадьорість, п’ятьдесят, український, дончин, пилність;

 б). громадяньство, розкіш, ріднісінький, тмяний, сілський, бадьорісьть, п'ятьдесять, україньский, доньчин, пильність;

 в). громадяньство, розкішь, рідьнісінький, тьм'яний, сільський, бадьорісьт, п'ятдесят, українский, доньчинь, пильніст;

 Правопис апострофа.

 а) воз'єднання, дит’ясла, Лук’янчук, півящика, порятуночьок, Св'ятослав, торфяний, обєднання, черв’ячок, дев'ятьнадцять.;

 б) возз'єднання, дитьясла, Лук’яньчук, пів-ящика, пор'ятуночьок, Святослав, торьф'яний, об'єднання, червячок, девятнадцять;

  в). воззєднання, дитясла, Лукянчук, пів'ящика, порятуночок, Св'ятосьлав, торф'яний, обьєднання, червячьок, дев’ятнадцять;

9. Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах.

Правопис апострофа.

Сім'я

 а). Апостроф ставиться після букв б,п,в,м,ф, які передають на письмі тверді губні приголосні звуки, якщо перед ними немає кореневого приголосного (крім р);

 б). ). Апостроф ставиться на межі частин складних слів після букв, що позначають тверді приголосні звуки;

 в). ). Апостроф ставиться після префіксів, що закінчуються на приголосний.

Довір'я

 а). . Апостроф ставиться після р в кінці складу;

 б). Апостроф ставиться на межі частин складних слів після букв, що позначають тверді приголосні звуки;

 в). . Апостроф ставиться після р, що позначає м'який приголосний на початку складу.

10 Поставити пропущені розділові знаки.

Лист-вітання – це різновид листа у якому поздоровляємо колег, ділових партнерів чи інших осіб з нагоди певної події свята, дня народження, ювілею, одруження, обрання на почесну посаду, успішного завершення справи тощо.

а). пропущено кому після слова листа; кому перед словом тощо;

б). . пропущено кому після слова листа; кому .після слова події, кому перед словом тощо;

в).  пропущено кому після слова листа, двокрапку після слова події.

11.Знайдіть у тексті документа мовні засоби, що не відповідають вимогам офіційно-ділового стилю. Назвіть їх.

Ріднесенькому, дорогесенькому

декану нашого факультету

від студентів, які учаться у 13 групі

Заявочка

 Шановний і гарячо любимий наш декан! Прохаємо вас дозволити нам проводити практичне заняття з ДУМ у читалці, поскільки нам це буде вельми зручно.

 Щиро ваші студенти 13 групи.

12.Напишіть автобіографію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ділове мовлення

Документація щодо особового складу

ІІ варіант

1.Мовний стиль – це:

а). різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах;

б). сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

в). властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об’єктом дослідження лінгвістів.

2.Обговорення, відстоювання та пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку – мета мовлення:

 а). розмовного стилю;

 б). публіцистичного стилю4

 в). художнього стилю4

 г). офіційно-ділового стилю.

3. Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є:

 а). використання суспільно-політичної, емоційно забарвленої лексики;

 б). використання канцелярської лексики;

 в). широке застосування слів у переносному значенні;

 г). гранично точний виклад;

 г). переважно складносурядних речень;

 д). широке вживання готових словесних формул.

4. Документ – це:

 а). друкована стандартна форма ділового папера з реквізитами, що містять постійну інформацію;

 б). основний вид ділового мовлення, що фіксує і передає інформацію, підтверджує її достовірність, об’єктивність;

 в).сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.

5. Характеристика – це:

 а). документ, у якому в офіційній формі викладену громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання для цієї установи;

 б). документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає;

 в). ). документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні, професійні відомості про особу.

6. За походженням характеристика – це:

 а). стандартний документ;

 б). офіційний документ;

 в). особистий документ.

7. Відомості про особу, якій видається характеристика, викладаються:

 а). у хронологічній послідовності;

 б). у будь-якій послідовності;

 в). у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості тієї чи іншої інформації.

8. . Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

- Подвоєння та подовження приголосних.

 а). потомствений, статя, св'ященний, ллю, міськком, повнісьтю, бовваніти, нагородженний, розрісся, бесзмістовний.

 б). потомственний, стаття, священний, л'ю, міськом, повністю, бовванітти, нагороджений, розріся, безмістовний.

 в). потоммственний, стат'я, священий, лю, міськом, повністтю, бовваніти, нагороджжений, розріс'я, беззмістовний.

- Правопис слів іншомовного походження.

 а). бруто, Голандія, прем’єра, бюджет, субєкт, бароко, біл'ярд, магістрал, імміграція, інтервю.

 б).. брруто, Голландія, премєра, б'юджет, субьєкт, барроко, більярд, магісьтрал, іміграція, інтерв’ю

 в). брутто, Голаньдія, премьєра, бьюджет, суб'єкт, барокко, білярд, магістраль, імьміграція, інтирв’ю.

9. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

Правопис мякого знака.

1). Мякий знак не ставиться після букв, що позначають губні та шиплячі звуки.

 а). менший; б). сімсот; в). гіркий.

2). Мякий знак  ставиться після букв Д, Т, З, С, Ц, Л, Н в кінці та в середині слів перед буквами, що позначають тверді приголосні звуки.

 а). сьомий; б). спільний; в). відстань.

10. Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах.

Дзвякнути.

 а). апостроф не ставиться після р у середині складу;

 б).  апостроф не ставиться після к у слові Лук'ян та похідних від нього;

 в). апостроф не ставиться після букв Б,П,В,М,Ф, якщо перед ними стоїть інший приголосний (крім р), що належить до кореня.

Тихесенько.

 а). м'який знак ставиться після букв Д, Т, З, С, Ц, Л, Н в кінці та в середині слів перед буквами, що позначають тверді приголосні звуки.;

 б). м'який знак ставиться після букви Н у суфіксах –еньк-, оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-.

в). м'який знак ставиться після букв, що позначають губні та шиплячі звуки.

11.Відредагуйте документ. Запишіть виправлений варіант.

Заява.

Для декана факультет

 естрадного співу

Київської музичної академії

Басова Івана Івановича

Від студентки І курсу

Сопранової В.А.

 Прохаю звільнити мене від здавання екзамену з ДУМ, бо я його здавала у музичному училищі, і маю оцінку у дипломі.

Студентка І курсу (підпис) Сопранова В.А

12.Написати резюме..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ділове мовлення

Документація щодо особового складу

ІІІ варіант

1.За походженням виділяють такі види документів:

 а). вхідні;

 б). вихідні;

 в). службові;

 г).особисті;

 г). стандартні;

 д). індивідуальні.

2. За місцем виникнення виділяють такі види документів:

 а). внутрішні;

 б). зовнішні;

 в). вхідні;

 г). вихідні;

 г). стандартні;

 д). індивідуальні.

3. За призначенням виділяють такі види документів:

 а). для службового користування;

 б). щодо особового складу;

 в). для загального користування;

 г). організаційні;

 г.) довідково-інформаційні;

 д) організаційно-розпорядчі)

 е). розпорядчі;

 є). обліково-фінансові;

 ж). довідкові;

 з). господарсько-договірні.

4. Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності, - це:

 а). індивідуальні документи;

 б). особисті документи;

 в). службові документи;

 г). власні документи.

5. У тексті резюме зазначають такі відомості:

 а). мета складання документа;

 б). розмір зарплати;

 в). моральні якості особи;

 г). досвід роботи;

 г). освіта;

 д). перебування за кордоном;

 е). знання мов;

 є). наявність водійських прав.

6. Враховуючи те, що у фірмах, агенціях, установах зазвичай здійснюється комп’ютерне вивчення резюме, слід дотримуватися таких правил:

 а). намагатися вживати якомога більше дієслів, прислівників і прикметників;

 б). намагатися не вживати особові займенники;

 в). обов’язково надсилати фотокартку;

 г). для кожного конкретного конкурсу складати окреме резюме;

 г). надавати перевагу іменникам, що є назвами посад, професійним термінам.

7. Автобіографія – це:

 а). документ, що фіксує відомості про трудову діяльність робітників, службовців;

 б). обов’язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіографічні відомості, оформлені шляхом фіксації їх у таблицях;

 в). обов’язковий документ особової справи, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.

8. . Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

Спрощення в групах приголосних

 а). проїздний, контрасний, випусний, блиснути, зап’ястний, навмистне, чесний, кістлявий, баласний, шіснадцять;

 б). проїзний, контрастний, випускний, блискнути, зап’ясний, навмисне, честний, кіслявий, баластний, шістнадцять;

Правопис префіксів.

 а). предобрий, сітхнути, сказати, росгадати, мішрегіональний, восвеличити, прилетіти, вітзначити, призвище, сбудити.

 б). придобрий, зітхнути, зказати, розгадати, міжрегіональний, возвеличити, прелетіти, відзначити, прізвище, збудити.

9. Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах.

Сьомий.

 а). М'який знак ставиться у буквосполученнях –льц-, -ньц-, -льч-, -ньч-, що походить із –льк-, -ньк-.

 б).. М'який знак ставиться у середині складу перед О;

 в).  М'який знак ставиться після букви Л перед буквами, що позначають мякі приголосні звуки.

Студентство.

 а). М'який знак не ставиться у прикметникових суфіксах –ськ-, -цьк-, -зьк-.

 б). М'який знак не ставиться у буквосполученнях ЛЦ,НЦ,ЛЧ,НЧ, які походять від ЛК,НК.

 в). М'який знак не ставиться після Н перед шиплячими та суфіксами –ськ-, -ств-.

10.Поставити пропущені розділові знаки.

 Читач певно пам’ятає, що бесіда як форма спілкування складається зі вступної, основної й завершальної частин.

 а). потрібна кома перед як;

 б). слова як форма спілкування з обох сторін виділяються комою;

 в). слово певно з обох сторін виділяється комами;

 г). слово певно з обох сторін виділяється комами, слова як форма спілкування з обох сторін виділяється комами.

11. Розташуйте реквізити автобіографії у послідовності, типовій для цього документа.

 а). Дата;

 б). Текст;

 в). Назва виду документа;

 г). Підпис.

12.Написати просту та складну заяви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ділове мовлення

Документація щодо особового складу

ІY варіант

1.Сукупність послідовно об’єднаних змістом і побудованих за правилами мовної системи речень – це:

 а). документ;

 б). текст документа;

 в). назва виду документа;

 г). абзац.

2. Від першої особи пишуться такі документи:

 а). протокол;

 б). заява;

 в). автобіографія;

 г). довідка;

 г). доповідна записка;

 д). наказ;

 е). характеристика.

3. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, - це:

 а). бланк;

 б). формуляр-зразок;

 в). штамп.

4. На бланках дату підписання документа ставлять:

 а). під текстом зліва;

 б). у верхній правій частині під назвою виду документа і заголовком;

 в). у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці.

5.Інформація про факти, події викладається в автобіографії:

 а). у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості певної інформації;

 б). у хронологічній послідовності;

 в). у послідовності, що чітко визначається стандартами оформлення документів щодо особового складу.

6.У тексті автобіографії зазначаються:

 а). ініціали та прізвище особи;

 б). рік народження;

 в). прізвище, ім'я, по батькові;

 г). місце народження;

 г). відомості про навчання;

 д). відомості про членів родини, які перебували за кордоном;

 е). відомості про моральні якості особи;

 є). відомості про трудову діяльність;

 ж). короткі відомості про склад сім'ї;

 з). дата народження і дата написання автобіографії.

7. За формою автобіографія:

 а). типовий документ;

 б). особовий документ;

 в). індивідуальний документ.

8. Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

Зміни приголосних при словотворенні та словозміні.

 а). бряжчати, Донечина, Галичина, кавказький, ткатцький, птастсво, одесський, торішній, казасьський, запорізький;

 б). брящати, Донеччина, Галиччина, кавкаський, ткацький, птаство, одеський, торішьній, казахський, запоріжський;

 в). бряжщати, Донетчина, Галличина, кавказський, ткачцький, птацтво, одеский, торічній, казахьський, запоріжский;

Правопис власних назв.

 а). Верховна Рада України, майдан Незалежності, Арабська Республіка Єгипет, Шевченківська Премія, кінотеатр «Київська Русь»,Акт проголошення Незалежності України, Новий рік, національна академія наук України, Чернігівська Область, Організація об’єднаних націй;

 б). Верховна рада України, Майдан незалежності, Арабська республіка Єгипет, Шевченківська премія, кінотеатр «Київська русь»,Акт проголошення незалежності України, Новий Рік, Національна академія наук України, Чернігівська область, Організація Об’єднаних Націй;

9. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

Подвоєння та подовження приголосних.

1). Подвоєння відбувається при збігові двох однакових букв на межі морфем.

 а). виллю; б). суддя; в). законний.

2). Подовження відбувається у наголошених прикметникових і прислівникових суфіксах –енн-, -анн-, (-янн-).

 а). Ганна;  б). невблаганно; в). письменник.

10.Поставити пропущені розділові знаки.

 Крім повного протоколу є ще коротка форма витяг з протоколу.

 а). потрібна двокрапка після слова форма;

 б). потрібне тире після слова форма;

 в). потрібна кома після слова протоколу, двокрапка після слова форма;

 г). потрібна кома після слова протоколу, тире після слова форма;

11.Розташуйте елементи тексту характеристики у необхідній послідовності.

 1). Призначення характеристики (при потребі).

 2). Ставлення до службових обов’язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, заохочення та покарання).Моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу).

 3). Трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі працює, на якій посаді).

 4). Висновки.

12. Написати характеристику  свого однокласника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Документи з господарсько-договірної діяльності та організаційні і розпорядчі документи

І варіант

 1. Письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин, називається:

 а). контрактом;    б). дорученням;    в). договором.

 2. Договір підряду – це договір…

 а). за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов’язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам;

 б). за яким підприємець-підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику;

 в). що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників створення асоціацій.

 3. Документ, за яким організація-постачальник зобов’язується в певні терміни передати організації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується оплатити продукцію за встановленими цінами, називається:

 а). договором постачання;  б). накладною;  в). договором про спільну діяльність.

 4. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

     Спрощення в групах приголосних

  Спрощення не відбувається у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим –ст-.

 а) хвастнути;    б). компостний;   в). аванпостний.

 5. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Правопис префіксів.

Перед голосними та дзвінкими і сонорними приголосними.

 а). стемніти;    б). зробити.

 6, Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

             Правопис власних назв.

Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах центральних установ та організацій, міністерств, їх головних управлінь.

 а). Демократична партія України; б). Державна дума; в). Фабрика «Киянка».

 7. , Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Правопис складних іменників.

Через дефіс пишуться складні іменники, що означають протилежні за змістом поняття.

 а). хліб-сіль; б). купівля-продаж;  в). інженер-економіст.

 8. Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах.

 Спрощення в групах приголосних.

           Невістчин

 а). Спрощення відбувається у вимові й на письмі.

 б). Спрощення відбувається лише у вимові .

 Виїзний

 а). Спрощення відбувається у вимові й на письмі.

 б). Спрощення відбувається лише у вимові .

 9. Чи є пунктуаційні помилки у реченні?

 Певна річ Ви не завжди можете задовольнити прохання, прийняти ту чи іншу пропозицію, і тому змушені відмовити у співпраці.

 а). потрібна двокрапка після слів певна річ;

 б). помилок немає;

 в). не потрібна кома перед і;

 г). потрібна кома після слів певна річ;

 г). потрібна кома після слів певна річ;. не потрібна кома перед і.

 10-12. Охарактеризувати документ «Інструкція».

 

 

 

 

 Тема: Документи з господарсько-договірної діяльності та організаційні і розпорядчі документи

ІІ варіант

  1. Договори щодо створення нових форм господарювання – це договори…

а). що укладаються між двома і більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємства;

б). які спрямовані на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків, орендних підприємств;

в). що укладаються між особою, яка наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповноваженим ним органом.

2.  Договір про матеріальну відповідальність – це договір…

а). за яким підприємець-підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику;

б). що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників створення асоціацій;

               в). за яким одна сторона бере на себе певну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й  зобов’язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов’язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.

3. Договір вважають укладеним, коли…

а). підпис особи, що склала цей документ, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом;

б). сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово;

 в). документ затвердила вища інстанція або відповідальний керівник установи чи організації.

4. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Спрощення в групах приголосних

Спрощення відбувається у власне українських словах.

 а). хустка; б). тижня;  в). чесний.

 5. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Правопис префіксів

У словах зі значенням приєднання, наближення, часткової дії, результату дії.

 а). премудрий;         б). приборкати.

. 6, Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Правопис власних назв.

Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах релігійних свят і постів.

 а). Андріївська церква;    б). Великдень;     в). Різдво.

 7. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Правопис складних іменників.

Через дефіс пишуться складні іменники, утворені  з двох іменників без сполучних голосних, на позначення казкових персонажів.

 а). Зайчик-Побігайчик;   б). гриб-паразит;    в). людино-день.

8. Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах.

Правопис власних назв

Європейське Економічне Співтовариство

а). У назвах найвищих державних органів кожне слово пишеться з великої літери.

б). У назвах груп, об'єднань або союзів держав з великої літери пишуться усі слова, крім родових найменувань.

в). Усі слова пишуться з великої літери у назвах держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць.

  Національний банк України

а). Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах історичних подій, епох, війн, повстань, знаменних дат.

б). Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах памяток архітектури, замків, храмів.

в). Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах центральних установ та організацій, міністерств, їх головних управлінь.

9. Поясніть вживання виділеного розділового знака.

Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови.

а). кома між однорідними членами речення;

б). кома відокремлює поширену прикладку;

в). кома виділяє вставлену конструкцію;

г). кома відокремлює додаток

10-12. Охарактеризуйте документ «Положення».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Документи з господарсько-договірної діяльності та організаційні і розпорядчі документи

ІІІ варіант

1.Контракт – це:

а). правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності;

б) документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником;

в). документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами.

2. Сторонами в контракті є :

а). приватні особи й організації та організації;

б). підприємство в особі керівника та працівник;

в). організація-замовник та виконавець.

3. Контракт укладають…

а). тільки на певний термін;

б). на період виконання певної роботи ;

в). на невизначений термін.

4. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Спрощення в групах приголосних

Лише у вимові відбувається спрощення.

 а). форпостний;    б). туристський;     в). пропускний.

     5. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Правопис префіксів

Якщо корінь слова починається двома-трьома приголосними.

 а). зірвати;      б). обміркувати.

   . 6, Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Правопис власних назв.

З малої літери пишуться прикметники, що означають місцезнаходження об'єкта.

 а). гордіїв вузол;     б). дніпровські кручі;   в). персидський шах.

7. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Правопис складних іменників.

Разом пишуться складні іменники, якщо одна з основ дієслівного походження, а інша – іменникового.

 а). перекотиполе;  б). землероб;   в). чистотіл.

8. Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах.

 Правопис складних іменників

 Кіловат-година

 а). Через дефіс пишуться складні іменники, що означають протилежні за змістом поняття.

 б). Через дефіс пишуться складні іменники, що означають професію, спеціальність, науковий ступінь, державну посаду.

 в). Через дефіс пишуться складні іменники, що означають складні одиниці виміру.

 Профспілка

 а). Разом пишуться складні іменники, утворені з двох чи кількох основ без сполучних голосних, якщо перша частина – дієслівна частина у формі 2 особи однини наказового способу.

 б). Разом пишуться складні іменники, перша частина яких виражена словами пів-, напів-, полу-.

 в). Разом пишуться усі складноскорочені слова.

9. Поясніть вживання виділеного розділового знака

 У гарантійних листах слід дотримуватися етичних норм спілкування – у ввічливій, тактовній формі висловлювати готовність до певних дій.

а). тире між частинами складного безсполучникового речення;

б). тире між частинами складносурядного речення;

в). тире відокремлює поширену прикладку;

г). тире на місці пропущеного дієслова-зв'язки.

10-12. . Охарактеризуйте документ «Статут»

 

 

Тема: Документи з господарсько -договірної діяльності та організаційні і розпорядчі документи).

ІV варіант

 1. Документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником, називається…

 а). контрактом;  б). трудовою угодою;   в). установчим договором.

 2. Документ, у якому сторони визначають розмір і характер внесків, називається:

 а). актом;   б). договором про спільну діяльність;  в) трудовою угодою.

 3. Трудова угода укладається між:

 а). організацією і людиною, яка не працює в цій організації;

 б). приватними особами й організацією та організаціями;

 в). підприємством в особі керівника та особою, яка наймається на роботу.

 4.. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Правопис відмінкових закінчень.

Закінчення –а/-я мають українські за походженням суфіксальні слова-терміни.

 а). сантиметра;    б). відмінка;    в). чисельника.

           5. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Правопис складних прикметників.

Через дефіс пишуться прикметники, утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс.

 а). історико-культурний; б). віце-президентський; в). воєнно-стратегічний.

 6. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

           Правопис прислівників.

Окремо пишуться прислівники, утворені від іменника з прийменниками без, в, до, з, на, під, по.

 а). на зло;  б). одним одна;  в). по іншій.

 7. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

 Правопис службових частин мови.

Разом пишуться складні сполучники.

 а). обабіч;     б). зате;      в) таки.

8. Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах.

 Правопис відмінкових закінчень іменників у родовому відмінку.

 Процесу

 а). закінчення –у/-ю мають назви явищ природи.

 б). закінчення –у/-ю мають назви почуттів, процесів, станів, властивостей, ознак, загальних і абстрактних понять.

 в). закінчення –у/-ю мають назви збірних понять, установ.

 Мотора

 а) . закінчення –а/-я мають усі іменники середнього роду.

 б). закінчення –а/-я мають назви істот, уособлених предметів, явищ.

 в). ). Закінчення –а/-я мають назви чітко окреслених предметів, зокрема будівель та їх частин.

 9. Чи правильно вжито розділові знаки?

 Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами в контракті.

 а). потрібна двокрапка після слова чинності;

 б). потрібна кома перед або;

 в). потрібна двокрапка після слова чинності і не потрібна кома після слова дати;

      г). в реченні немає помилок.

 10-12. Охарактеризуйте документ «Розпорядження»

 

Українське ділове мовлення

Обліково-фінансові документи

І варіант

1. Повна копія відправленого з підприємства, установи, організації документа – це:

 а). витяг; Б). копія; в) оригінал; г). виписка; д). відпуск.

2. Віза – це:

 а). зовнішнє узгодження документа;

 б). узгодження документа з підвідомчими та непідвідомчими організаціями4

 в). внутрішнє. узгодження документа.

3. Наказ щодо особового складу – це:

 а). розпорядчий документ, який регламентує призначення, переміщення, звільнення працівника, відрядження, відпустка, різні заохочення, нагороди, стягнення;

 б). правовий акт, що його видає керівник підприємства у межах своєї компетенції для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед підприємством;

 в). розпорядчий документ, який створюють на підприємствах переважно з питань інформаційно-методичного характеру, а також для організації виконання наказів, інструкцій, інших актів органів управління.

4. У розпорядчій частині наказу щодо особового складу зазначається:

 а). прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку поширюється дія наказу;

 б). назва відповідної посади4

 в). дата зарахування, переведення, звільнення;

 г). дата підписання наказу;

 д). термін, на який зараховується особа на певну посаду;

 е). підстави зарахування, переведення, звільнення;

 є). умови зарахування, переведення, звільнення.

5. Логічні елементи тексту наказів щодо особового складу розташовуються:

 а). у прямому порядку; б). у зворотному порядку.

6. Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

Правопис прізвищ українською мовою (Елкин, Измаилов, Столетов, Щипачев, Воинов, Третьяков, Королев, Пришвин, Ереванский, Бедный)

 а). Йолкін, Ізмаілов, Столєтов, Щіпачов, Воинов, Третяков, Королєв, Пришвін, Ереванський, Бідний;

 б). Єлкін, Ізмаїлов, Столітов, Щипачев, Воїнов, Третьяков, Королев, Прішвін, Йереванський, Бєдний;

 в).  Елкін, Ізмайлов, Столетов, Щипачов, Войїнов, Трет'яков, Корольов, Пришвин, Єреванський, Бедний;

7. Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

Правопис складних іменників

 а). купівля продаж, Нью-Йорк, землероб, норд-ост, держбанк, пів Києва, віцепрезидент, блок система, людинодень, сім-десятиріччя;

 б). купівля-продаж, Нью Йорк, земле роб, нордост, держ-банк, пів-Києва, віце президент, блок- система, людино день, сімдесятиріччя;

 в). купівляпродаж, НьюЙорк, земле-роб, норд ост, держ банк, півКиєва, віце- президент, блок система, людино-день, сім десятиріччя;

8. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

Правопис апострофа.

Апостроф ставиться у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний.

 а). під'їхати; б). полум’яний; в). двох' ядерні.

9. Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах.

Правопис апострофа.

Дзвякнути

 а). Апостроф ставиться після р в кінці складу.

 б). Апостроф ставиться у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний.

 в). Апостроф ставиться після р, що позначає м'який приголосний на початку складу.

10. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

 Мова – це доля нашого народу і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її.

 а). помилок немає;

 б). є 1 помилка, потрібна кома після слова народу;

 в). є 2 помилки, потрібна кома після слова народу; не потрібна кома перед словом як;

 г) є 1 помилка, потрібна двокрапка після слова народу;

11, 12 Виправте помилки в оформленні доручення. Запишіть правильно.

Доручення

Я, Холопов Олексій Вікторович, доручаю Садченку Сергію Олександровичу одержати в касира належну мені зарплату за квітень 2006 р.

22.03. 2006 р.                                                                   Холопов

Підпис учителя І.В. Холопова засвідчую: Семенюк Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українське ділове мовлення

Обліково-фінансові документи

ІІ варіант

1. Доручення – це:

а). документ, у якому засвідчують той чи інший факт: підтверджують одержання листів, переказів, цінних паперів;

б). письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні дії або отримувати матеріальні цінності;

в). документ, який пишуть для підтвердження певних умов, зобов’язань.

2. Накладна  - це документ…

 а). що є різновидом термінового зобов’язання, яке оформляється з метою отримання кредиту за спеціальними позиковими рахунками;

 б). що видається установам, організаціям, підприємствам на підтвердження одержання певних матеріальних цінностей і грошей;

 в). який дає право на отримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей.

3. Накладна містить такі реквізити:

 а). назву виду документа; підстава, на основі якої видано цей документ; кому і від кого видано документ; позначення кожної графи: а). назва предметів; б). сорт; в). розмір; г). одиниця виміру; г). номенклатурний номер; д). кількість; е). вартість; є). сума вартості; підпис керівника установи й бухгалтера; дата; хто видав та хто одержав; печатка або штамп установи;

 б). номер, тематичний заголовок, основну частину (містить графи і рядки);

 в) номер, тематичний заголовок, основну частину, що містить графи ; заголовну частину; примітки, які виносяться в окрему колонку або за межі документа.

4. Особисті доручення видаються…

 а). службовим особам на здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном;

 б). окремим особам, які передають свої права іншим особам;

 в). установам, організаціям, підприємствам на підтвердження одержання певних матеріальних цінностей і грошей.

5. Офіційне доручення, що надає повноваження службовій особі на здійснення однотипних вчинків , називається:

 а) загальним; б). разовим; в). спеціальним.

6. Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку.

 а). Львова, лікарю, колектива, мира, року, Криму, Дніпра, прогресу, вівторку, процеса;

 б). Львову, лікаря, колективу, миру, рока, Крима, Дніпру, прогреса, вівторка, процесу.

7. Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

Правопис складних прикметників.

 а). народногосподарський, військовоморський, жовто-гарячий, південно східний, ново грецький, чорноземний, навчальновиховний, військово-полонений, суспільно- корисний, давній прадавній;

 б) народно-господарський, військово-морський, жовтогарячий, південно-східний, новогрецький, чорно-земний, навчально виховний, військово полонений, суспільно корисний, давнійпрадавній;

 в). народногосподарський, військово морський, жовто гарячий, південносхідний, ново-грецький, чорно земний, навчально-виховний, військовополонений, суспільно- корисний, давній-прадавній;

8. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила: правопис м'якого знака.

М'який знак не ставиться між двома однаковими буквами, що позначають м'які подовжені приголосні.

 а). беззмістовний; б). тонший; в). зілля.

9. Вибрати правильне пояснення орфограм у словах.

Подвоєння та подовження приголосних.

Незрівнянний

 а). Н не подвоюється у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів –ан-, -ин-, -ін-;

 б). Н подвоюється у наголошених прикметникових і прислівникових суфіксах –енн-, -анн-, (-янн-).

 в). Н подвоюється при збігові двох однакових букв на межі морфем.

10. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

 Необхідно виховувати культуру мови як запоруку піднесення культури суспільної думки і суспільно корисної праці.

 а). є 1 помилка, потрібна кома перед словом як;

 б). є 1 помилка, прикладку як запоруку з обох боків треба виділити комами;

 в). помилок немає;

 г).  є 2 помилки, прикладку як запоруку з обох боків треба виділити комами; потрібна кома перед і.

11, 12. Прочитайте текст документа, відредагуйте, якщо потрібно; допишіть відсутні реквізити.

Розписка

Я, студентка І курсу музично-педагогічного факультету Нікітіна Людмила, взяла у викладача Білецького В.В. 1 бандуру для проведення репетиції.

Нікітіна Л.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українське ділове мовлення

                                                   Обліково-фінансові документи

ІІІ варіант

1.Разове офіційне доручення видається…

а). окремим особам, які передають свої права іншим особам;

б). на здійснення одноразових дій;

в). службовим особам на здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном.

2. Реквізити особистого доручення:

 а). назва виду документа; текст4 дата; підпис особи, яка склала доручення; завірення підпису;

 б). штамп; номер; назва виду документа; текст; зразок підпису особи, якій видано документ; підпис керівника установи; печатка;

 в). номер, тематичний заголовок, основна частина (містить графи і рядки).

3. Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, - передавання і отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей називається:

 а). заявою-зобов'язанням;

 б). розпискою;

 в). відомістю.

4. Загальне офіційне доручення – це доручення…

 а). що надає право здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном;

 б). що надає повноваження службовій особі на здійснення однотипних вчинків ( представництво в органах суду, здійснення транспортних, господарських і банківських операцій у межах певного періоду часу);

 в). яке видається на здійснення одноразових дій (найчастіше це отримання товарно-матеріальних цінностей)

5. Розписка має такі реквізити:

 а). прізвище, ім'я, по батькові того, хто пише цей документ; посада, прізвище, імя, по батькові того, кому видається цей документ; у чому конкретно дається; дата й підпис того, хто отримує цінності;

 б). штамп;  номер; назва виду документа; текст; зразок підпису особи, якій видано документ; підпис керівника установи; печатка;

 в). назва виду документа; підстава, на основі якої видано документ; позначення кожної графи: а). назва предметів; б). сорт; в).розмір; г). одиниця виміру; г) номенклатурний номер; д). кількість; е). вартість; є). сума вартості; підпис керівника установи й бухгалтера; дата; хто видав та хто одержав; печатка або штамп установи.

 6. Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

Зв'язок числівника з іменником

 а). один день, одна друга площі, півтора аркуша, чотири столи, сотня козаків, декілька години, тисяча двісті сторінок, двоє парубків, півтораста центнерів, чотири безтурботних дні;

 б). один дні, одна друга площів, півтора аркуші, чотири столів, сотня козак, декілька годин, тисяча двісті сторінки, двоє парубки, півтораста центнери, чотири безтурботних днів

7. Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

Правопис прислівників.

 а). потихеньку, всього на всього, кінець кінцем, ледве ледве, по можливості, по перше, в останнє, до діла, по-латині, що дня;

 б). по-тихеньку, всього-на-всього, кінець-кінцем, ледвеледве, по-можливості,

по- перше, востаннє, доділа, по латині, щодня;

 в). ). По тихеньку, всьогонавсього, кінецькінцем, ледве-ледве, поможливості,

поперше, в-останнє, до-діла, полатині, що-дня;

8. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила: подвоєння та подовження приголосних.

Не подвоюються мякі приголосні Д, Т, З, С, Л,Н, Ц, Ж, Ч, Ш, якщо вони стоять після голосного перед приголосним.

 а). честю; б). сказаний; в). буквений.

9. . Вибрати правильне пояснення орфограм у словах.

Подвоєння та подовження приголосних.

Зібраний

 а). Н не подвоюється у прикметниках типу шалений, жаданий, буквений;

 б). Н не подвоюється у суфіксах дієприкметників;

 в). Н не подвоюється у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів –ан-, -ин-, -ін-;

10. Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Телеграма,  може, бути вітальною, наприклад у зв’язку з національним святом чи з призначенням на певну посаду тощо.

 а). помилок немає;

 б). слово може не потрібно виділяти комами;

 в). слово може не потрібно виділяти комами; після слова наприклад потрібна кома;

 г). слово може не потрібно виділяти комами; після слова наприклад потрібна кома;

перед словом тощо потрібна кома.

11, 12. Напишіть розписку, розмістивши подані відомості відповідно до правила оформлення.

 28 жовтня 2006 р. підстава: наказ директора школи №44 від 25 10 06. Підпис. Я, вчитель історії Потильчак О.В., отримав від заступника директора з господарської роботи Мемельського М.С. у тимчасове користування для членів археологічної експедиції такий інвентар: 11 (одинадцять) лопат; 9 (девять) емальованих відер; 1 (одні) граблі; 3(три) намети. Розписка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українське ділове мовлення

                                                   Обліково-фінансові документи

IV варіант

1.Акти прийому-передання, обстеження чи ревізії набувають юридичної сили лише після того, як…

 а). підпис особи, що склала цей документ, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом;

 б). документ затвердила вища інстанція або відповідальний керівник установи чи організації;

 в). сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.

2. Розписка оформляється:

 а). машинописом в одному примірнику;

 б). від руки в одному примірнику;

 в). від руки у двох примірниках.

3. Текст телеграми-доручення…

 а). не може скорочуватися;

 б). може бути відповідно скорочений;

 в). максимально скорочується.

4. У констатуючій частині акта зазначається:

 а). коло осіб, які складали акт або були присутні при його складанні з обов’язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів;

 б). підстави для складання акта, перелік осіб, які складали акт, а також тих, хто був присутній під час його складання;

 в). мета й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічуються встановлені факти, а також висновки.

5. Якщо акт складається комісією, то після слова Складений прізвища розташовуються у такій послідовності:

 а). прізвища членів комісії у довільній послідовності, прізвища присутніх при складанні акта;

 б). прізвище голови комісії, прізвища інших членів комісії в алфавітному порядку, прізвища присутніх;

 в). прізвище голови комісії, прізвища інших членів комісії у довільному порядку, прізвища присутніх у алфавітному порядку.

6. Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

Правопис службових частин мови.

 а). по між, також, хібащо, тоб то, із за, в наслідок, у-зв'язку,  що-то, начеб-то, написав таки;

 б). по-між, тако ж, хіба що, тоб-то, ізза, внаслідок, узв'язку,  щото, начебто,

написав-таки;

 в). ). поміж, тако- ж, хіба-що, тобто, із-за, в-наслідок, у зв'язку,  що то, начеб то,

написавтаки;

7. . Вибрати правильний варіант написання поданих слів.

Правопис НЕ, Ні з різними частинами мови.

 а). незавтра, нікраплини, не бачити, недобачити, ніякий, непідписаний документ, неп'ять, нікчема, негода, робота не виконана;

 б). не завтра, ні краплини, небачити, не добачити, ні який, не підписаний документ, не п'ять, ні кчема, не года, робота не.виконана;

8. Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах.

Подвоєння та подовження приголосних.

Життя

 а). Подовжуються приголосні звуки  [Д],[ Т],[ З],[ С], [Л],[Н],[ Ц], [Ж],[ Ч],[ Ш], що стоять між голосними.

б). Не подовжуються приголосні після Р у кінці слова та складу.

 в). Подовжуються приголосні між двома м'якими приголосними – м'якість першого з них виникає як результат впливу наступного м'якого приголосного.

9. Яке з наведених нижче слів пишеться відповідно до правила:

Правопис слів іншомовного походження.

Подвоєння відбувається при збігові однакових приголосних префікса й кореня, якщо в українській мові слово існує без цього префікса.

 а). зілляти; б). ірраціональний; в). відданий.

10.  Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

 Просимо Вас якнайшвидше розглянути листа і якщо у проекті договору більше немає пунктів, що викликали б у Вас сумніви повідомити нас про готовність підписати договір між нашими підприємствами.

 а). помилок немає;

 б). потрібна кома перед і, кома після слова сумніви;

 в). потрібна кома перед якщо, тире перед словом повідомити;

 г). потрібна кома перед і, кома перед якщо, кома перед словом повідомити;

 г). кома перед якщо, кома перед словом повідомити.

11, 12. Складіть акт, розмістивши подані відомості відповідно до правил оформлення.

 Київський завод «Електрон». Акт. Про результати ревізії каси. №6. затверджую. Директор заводу. В.Ю. Смирнова. 12.01.06. «15» лютого 2006 р. м. Київ. Голова комісії: заст.. головного бухгалтера заводу М.Я. Ротань. Присутні: касир заводу С.Т. Скляр. Складено комісією в складі: . Члени комісії: бухгалтер В.І.Ярчук, ст.. економіст Ж.П.Менжега. складено у трьох примірниках: 1-й – директорові заводу; 2-й – до бухгалтерії заводу; 3-й – касирові заводу. Підписи голови та членів комісії і їх розшифрування. У результаті проведення ревізії встановлено:

  1. залишок грошей у касі станом на 12.02.06 згідно з касовою книгою й відомостями бухгалтерського обліку 780 грн. (сімсот вісімдесят гривень).
  2. Фактичний залишок готівки 780 грн. (сімсот вісімдесят гривень). Підстава: наказ директора заводу від «11» лютого 2006р. №34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1618
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку