Тестові завдання до теми "УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ."

Про матеріал

Тестові завдання для оцінювання учнів за темою "УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ." Пропонуються завдання за зразком сертифікаційної роботи з історії України (чотири форми завдань).

Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

НАПРИКІНЦІ 18 - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 19 ст.

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний

1. Укажіть дату видання альманаху «Русалка Дністрова»

А 1843 р.           Б 1828 р.            В 1837 р.         Г 1848 р.

 

2. Укажіть, які території увійшли до складу Австрійської імперії на початку XIX ст.:

А Східна Галичина, Буковина, Поділля                             Б Східна Галичина, Буковина, Закарпаття

В Східна Галичина, Поділля                                               Г Закарпаття та Східна Галичина.

 

3. Що було характерним для першого, академічного (наукового), етапу українського національного відродження?

1 Створення видавничо-культурних, просвітницьких, археографічних закладів й організацій.

2 Збирання та публікація українських народних пісень, легенд тощо.

3 Дослідження звичаїв і вірувань, написання історичних трактатів і художніх творів.

4 Створення перших політичних партій.

5 Формування й поширення серед загалу вимоги суверенітету нації у формі автономії або незалежності.

А 1, 4              Б  2, 3              В  2, 5            Г  3, 4

 

4. Про яку книгу йдеться у висловлюванні Сергiя Єфремова?

«Бувають в iсторiї народiв дати, якi немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рiвного шляху історичних подiй... Ми маємо таку історичну дату, – це пам’ятний в iсторiї України рiк 1798-й. Того року прилетiла перша ластiвка українського нацiонального вiдродження – невеличка книжка, од якої не тiльки початок нового українського письменства рахуємо, а й новий етап позначаємо в iсторiї українського народу».

А « Енеїда»            Б « Кобзар»           В « Русалка Дністровая»           Г «Наталка Полтавка»

 

5. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела:

«Місцем його заснування було обрано місто.., де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий... на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності...»?

А Новоросійського університету                  Б Чернівецького університету

В Харківського університету                        Г Київського університету

 

6. У якому місті побачило світ перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка?

А Полтава           Б Санкт-Петербург           В Київ         Г Харків

 

7. Чим уславився Устим Кармалюк?

А Ватажок селянських повстань на Правобережжі 20–30-х рр., «український Робін Гуд ».

Б Лідер національного руху на Північній Буковині та Закарпатті початку 19 ст.

В Один із засновників та ідейний провідник Кирило-Мефодіївського товариства.

Г Один з керівників селянського руху на Лівобережній Україні наприкінці 18 ст.

 

8. У якому регіоні під впливом «весни народів» активізувався український національний рух?

А Слобожанщині       Б Західній Волині          В Східній Галичині           Г Запорожжі

 

9. Якого віросповідання дотримувалася переважна більшість укр.. населення Галичини в ХІХ ст.?

А православного              Б римо-католицького          В протестантського      Г греко-католицького

 

10. Ідейний і художній рух у культурі кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст., в основі якого - духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури та фольклору, ідеалізація минулого, - це

А «реалізм»         Б «романтизм»          В «класицизм»          Г «модернізм».

 

11. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…управління ревізії книг доручило мені... прорецензувати анонімну книжечку, написану руською і надруковану в Угорщині в Буді в 1837 р. під назвою “Русалка Дністровая”. Творик цей, що містить різні сумнівні місця і видає автора як прихильника нововведень, скоро буде заборонений цензурою…»

В уривку оцінено діяльність

А «Руської трійці»                        Б Кирило-Мефодіївського братства

В Головної руської ради                Г товариства «Просвіта»

 

12. Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.

«У тих землях, що обійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними».

Чим зумовлені зазначені урядові заходи?

А реформами Марії-Терезії та Йосифа II 1770-х - 1780-х рр.

Б Польським повстанням 1830-1831 рр.

В революцією 1848-1849 рр. в Австрійській імперії

Г Польським національно-визвольним повстанням 1863-1864 рр.

 

13. Вагомим прикладом активної громадсько-політичної діяльності Головної руської ради в 1848-1851 рр. є

А видання «Зорі Галицької», відкриття кафедри української мови і літератури у Львівському університеті

Б проведення Слов'янського з'їзду в Празі, започаткування «нової ери» в українсько-польських відносинах

В створення товариства «Просвіта» та Наукового товариства ім. Т. Шевченка

Г заснування першого просвітницького товариства греко-католицьких священиків, видання «Русалки Дністрової»

14. Пам’ятка архітектури, зображена на фото, пов’язана з іменем гетьмана

А Івана Мазепи

Б Петра Дорошенка

В Івана Самойловича

Г Кирила Розумовського

 

15. Яка організація звернулася з відозвою, уривок із якої наведено:

«2. Розвивати нашу національність у всіх напрямах: досконаленням нашої мови, упровадженням її у школах вищих і нижчих, видаванням часописів.., поширенням добрих та корисних книжок українською мовою та прагненням завести нашу мову в усіх публічних установах...

3. Будемо берегти наші конституційні права, пізнавати проблеми нашого народу й шукати способів покращення його життя конституційним шляхом...»?

А «Руська трійця»                                       Б Південне товариство декабристів

В Головна руська рада                               Г Кирило-Мефодіївське братство

 

16. До якого відділу філателістичної колекції належить марка, зображена на фото?

А «Художники»        Б «Учені»     В «Композитори»      Г «Письменники»

 

17. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Президент рейхстагу повідомив пана міністра внутрішніх справ, що рейхстаг ухвалив рішення: “Вважати депутата Л. Кобилицю, з виборчої округи Вижниця на Буковині, виключеним зі складу рейхстагу”…».

Таке рішення щодо Л. Кобилиці ухвалено, оскільки він

А підбурював селян до повстання    Б висловлював москвофільські погляди

В належав до Русько-української радикальної партії         Г був членом «Руської трійці».

 

18. Яка організація в першій половині XIX ст. звернулася до українського народу з такою відозвою:

«...як по зимі весна наступає, так і стан той смутний нині змінився через Конституцію. Браття! ...єсть то сонце, котре як всім, так і нам засвітило і до нового життя пробудило. Вставайте ж, Браття, бо вже час! ...але не до звади і незгоди, а щоб забезпечити дані нам свободи. ...Будьмо народом!»?

А «Руська трійця»                                      Б Кирило-Мефодіївське братство

В Південне товариство декабристів        Г Головна руська рада

 

19. Хто є автором картини, репродукцію якої зображено?

А І. Рєпін

Б В. Тропінін

В С. Васильківський

Г М. Пимоненко

 

20. «Будителем» українців Закарпаття називали

А Л. Кобилицю              Б О. Духновича

В М. Шашкевича           Г М. Максимовича

 

21. Хто є автором офортів, репродукції яких наведено?

А М. Пимоненко       Б Т. Шевченко        В В. Тропінін     Г І. Рєпін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Який фактор сприяв перетворенню греко-католицького духовенства в рушійну силу національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – на початку XIX ст.?

А збереження священиками етнічної ідентичності

Б наявність власної впливової політичної організації

В тісна співпраця з Російською православною церквою

Г зосередження у власності церкви більшості орних земель

 

23. Найбільшим здобутком європейської «весни народів» для українського селянства на західноукраїнських землях?

А отримало широкі виборчі права                            Б було скасовано панщину

В отримало право на трудову еміграцію                  Г було скасовано сервітути

 

24. У травні 1848 р. у Львові з метою спрямувати український національно-визвольний рух у польських інтересах було створено:

А Головну руську раду       Б Руський собор        В Центральну раду народову           Г «Руську трійцю»

 

25. Коли українці здобули перший досвід парламентської діяльності?

А під час революції 1848—1849 рр.

Б після створення Галицького сейму

В під час реформ 1860—1870 рр. у Російській імперії

Г після запровадження загального виборчого права в Австро-Угорщині

 

26. Де в роки революції 1848—1849 рр. відбувся перший Слов’янський конгрес?

А у Відні             Б у Будапешті          В у Львові              Г у Празі

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари)

27. Установіть відповідність між назвою організації та цілями, які вона ставила перед собою.

1 Кирило-Мефодіївське братство

2 «Руська трійця»                            

3 Головна руська рада

4 «Південне товариство» декабристів

А установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави

Б повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою

В піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу

Г знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік

Д розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції – Західну (польську) та Східну (українську)

 

 

 

28. Установіть відповідність між періодами та подіями.

1 1833—1837 рр.                                    А діяльність «Руської трійці»

2 1846—1847 рр.                                    Б революція в Австрійській імперії

3 1848—1849 рр.                                    В польське національно-визвольне повстання

4 1863—1864 рр.                                    Г повстання Чернігівського полку

                                                                Д діяльність Кирило-Мефодіївського братства

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності

29. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Створення Руської трійці

Б Перше видання «2Кобзаря» Т. Шевченка

В Збройний виступ Чернігівського полку

Г Створення Товариства греко-католицьких священиків у місті Перемишлі

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні

30. Якими були особливості розвитку української культури першої половини ХІХ ст.?

1 Посилений інтерес до української минувшини, дослідження українського фольклору

2 Інтенсивний розвиток початкової освіти, заснування недільних шкіл

3 Інтенсивний розвиток наукових знань

4 Формування української інтелігенції

5 Розквіт української періодичної преси

6 Формування української літературної мови

 

31. Які поняття й терміни слід використовувати для характеристики політики Російської та Австрійської імперій щодо українських земель?

1 Уніфікація

2 Гноблення

3 Демократизація

4 Коренізація

5 Асиміляція

6 Індустріалізація

 

32. Які чинники сприяли перетворенню греко-католицького духовенства на рушійну силу національного руху на західноукраїнських землях?

1 Високий ступінь освіченості священиків порівняно з іншими верствами українського суспільства

2 Наявність власної політичної організації для організації боротьби

3 Зосередження у власності церкви більшості орних земель із залежними селянами Східної Галичини

4 В умовах австрійського панування церква зберігала мову, звичаї, традиції українського народу

5 Тісна співпраця з Російською православною церквою

6 Розуміння священиками греко-католицької церкви основних потреб українського населення краю

 

33. Які держави володіли українськими землями на початку XIX ст.?

1 Австрійська імперія

2 Королівство Пруссія

3 Російська імперія

4 Річ Посполита

5 Австро-Угорська імперія

6 Османська імперія

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.7
Оригінальність викладу
3.7
Відповідність темі
3.7
Загальна:
3.7
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Saban Orest
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 2. Матушевська Альона Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Гамза Надія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
21 січня 2018
Переглядів
18719
Оцінка розробки
3.7 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку