10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тестові завдання. Готуємось до ЗНО "Рівні організації життя. Молекулярний рівень"

Про матеріал
Тестові завдання для підготовки до ЗНО з теми "Молекули в живих організмах"
Перегляд файлу

Завдання 1-40 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді та позначте його у бланку А згідно інструкції.

  1. C, H, O, N належать до: а) макроелементів; б) мікроелементів; в) органогенних елементів; г) ультра мікроелементів.
  2. Укажіть, як називають розчинні у воді сполуки: а) гідрофобними; б) гідрофільними; в) амфіфільними; г) органічними.
  3. Укажіть, яка речовина є мономером білків: а) нуклеотид; б) моносахариди; в) жирна кислота; г) амінокислота.
  4. Встановіть, яка пара нуклеотидів входить до складу РНК: а) А – Т, Г – Ц; б) А – У, Г – Ц; в) А – У, А – Б г) А – Т, Г – У.
  5. Укажіть вміст води в організмі молодої людини (в середньому): а) 50 %; б) 70 %; в) 80 %; г)  90 %.
  6. Оберіть малюнок, на якому зображено людину, що відкрила особливості будови молекули ДНК:

а)

019.jpg 

б)

slide_11.jpg 

в)

img4.jpg 

0001-001-Vernadskij-Vladimir-Ivanovich.jpgг)

 

  1. Укажіть речовину, яка є мономером целюлози: а) амінокислота; б) нуклеотид; в) глюкоза; г) фруктоза.
  2. Процес самоподвоєння молекули ДНК це: а) деструкція; б) реплікація; в) транскрипція; г) ренатурація.
  3. Укажіть хімічний елемент, який необхідний для згортання крові: а) Флуор; б) Ферум; в) Кальцій; г) Натрій.
  4. До біополімерів належать: а) білки, б) мінеральні солі, в) жирні кислоти, г) вода.
  5. До біополімерів не належить: а) глюкоза; б) і-РНК ; в) жири; г) крохмаль; д) гемоглобін.
  6. Функцію переносу інформації про будову білка від ДНК до місця синтезу білка забезпечують: а) т-РНК; б) і-РНК; в) р-РНК; г) ДНК; д) АТФ.
  7. Процес перетворення глюкози на піровиноградну кислоту називається: а) окисне декарбоксилування; б) піроліз; в) гліколіз; г) тетроліз.
  8. Процес утворення речовин під час поглинання вуглекислого газу та води, що відбувається за участю сонячного світла називається: а) хемосинтез; б) фотоперіодизм; в) фотоліз; г) фотосинез.
  9. Каталітичну функцію в клітині виконують: а) білки; б) нуклеїнові кислоти; в) солі металів; г) вода; д) сахароза.
  10. Елемент, нестача якого викликає порушення газообміну в крові людини це: а) Флуор; б) Ферум; в) Кальцій; г) Натрій.
  11. р-РНК зустрічається в: а) ядрі;  б) цитоплазмі;  в) рибосомах; г) хромосомах.
  12. ДНК у складі нуклеотидів не містить: а) гуанін; б) тимін; в) урацил; г) аденін; д) цитозин.
  13. А-Т, Г-Ц, А-У називається: а) транскрипцією; б) редуплікацією; в) компліментарністю; г) деструкцією.
  14. Ланцюги ДНК тримаються разом завдяки: а) пептидним зв’язкам; б) йонним зв’язкам; в) водневим зв’язкам; г) ковалентним зв’язкам.
  15. До полісахаридів рослинного походження галежить: а) глюкоза; б) целюлоза; в) лактоза, г) фруктоза.
  16. Муреїн входить до складу оболонки клітин: а) тварин, б) грибів, в) бактерій, г) рослин.
  17. До складу якої речовини в клітині входе Залізо: а) хлорофіл; б) гемоглобін; в) ДНК; г) РНК.
  18. Які речовини є мономерами ліпідів: а) глюкоза, б) нуклеотиди, в) гліцерин та жирні кислоти, г) амінокислоти.
  19. Мономером нуклеїнових кислот є: а) моносахариди, б) карбонові кислоти, в) амінокислоти, г) нуклеотиди.
  20. Первинна структура білка утворена: а) водневими зв’язками; б) пептиднми зв’язками; в) ефірними зв’язками; г) йонними зв’язками.
  21. Іякщо кількість Аденілової основи в молекулі ДНК складає 24%, то кількість Гуанілової основи в молекулі ДНК буде складати: а) 24; б) 26; в) 48; г) 52
  22. Мономерами дисахаридів є: а) рибоза; б) еритроза; в) глюкоза; г) піровиноградна кислота.
  23. Мономерами лактози є: а) глюкоза + фруктоза; б) глюкоза + галактоза; в) глюкоза + глюкоза; г) фруктоза + еритроза.
  24. Крохмаль – це полісахарид: а) рослинний; б) тваринний; в) грибів; г) вірусів.
  25. На малюнку зображено процес підчас якого утворюється:

1.gif

а) білки, б) рослинні жири, в) вуглеводи, г) нуклеїнові кислоти.

  1. Руйнування первинної структури білка це: а) ренатурація; б) денатурація в) гомеостаз; г) деструкція.
  2. Біокаталізатори це: а) антигени, б) антитіла, в) ферменти, г) вітаміни.
  3. Ферменти: а) прискорюють одразу декілька типів реакцій; б) працюють у вузькому діапазоні температур; в) працюють тільки при певному значенні pH; г) руйнуються після виконання роботи.
  4. Вуглеводи у клітинах виконують функцію: а) регенерації; б) утворення органічної речовини; в) транспорту речовин; г) виділення енергії.
  5. Целюлоза та хітин  це: а) полісахариди; б) моносахариди; в) дисахариди; г) олігосахариди.
  6. Для тваринного організму жири мають значення: а) джерело води, б) джерело глюкози; в) джерело білків, г) джерело ДНК.
  7. Послідовність ділянки молекули ДНК  має такий вигляд: А-Т-Т-Т-Г-А-Г-Ц-Ц-А-Г-Т. Яка азотиста основа буде відсутня у ланцюгу молекули РНК, що буде синтезований на цій ділянці: а) А, б) Т, в) Г, г) Ц
  8. Для тваринної клітини характерні полісахариди: а) целюлоза, б) крохмаль, в) глікоген, г) сахороза.
  9. В результаті окисного декарбоксилування утворюється: а) білки, б) жири, г) вуглеводи, д) нуклеїнові кислоти.

У завданнях 41-46 до кожного варіанту, позначеного цифрою, доберіть по одному правильному, на Вашу думку, варіанту, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідностей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (Цифр) та колонок (Букв).

41. Встановити відповідність між типами полімерами та класами речовин:

1. Гемоглобін

2. ДНК

3. Кокосова олія

4. Целюлоза

А полісахариди

Б жири

В білки

Г нуклеїнові кислоти

Д вуглеводи

42. Установіть відповідність між властивостями води та її функціями в живих організмах:

1. Полярність молекули.

2. Здатність до оборотної іонізації.

3. Висока теплоємність.

4. Здатність змінювати агрегатний.

А  Створення певного рН середовища;

Б  Універсальний розчинник;

В  Охолодження організму в спекотну погоду;

Г  Джерело енергії стан;

Д  Запобігання різким змінам температури організму;

 

 

 

 

43. Установіть відповідності у процесах перетворення біополімерів:

1. ДНК

2. Крохмаль

3. Білки

4. АТФ

А. Гліколіз

Б. Гідроліз

В. Полімеризація

Г. Реплікація

Д. Денатурація

44. Установіть відповідність між нестачею зазначеного хімічного елемента в організмі людини та наслідками цього:

1.  Калій (К).

2.  Кальцій (Ca).

3.  Йод (I).

4.  Флуор (F).

 

А  Ендемічний зоб;

Б  Порушення утворення гормонів підшлункової залози;

В  Крихкість кісток скелета;

Г   Порушення регуляції роботи серця;

Д  Руйнування емалі зубів;

45. Визначить взаємозалежність мономерних та полімерних молекул органічних речовин в клітині:

1. Білки

2. Крохмаль

3. ДНК

4. Жири

 

А. Жирні кислоти

Б. Глюкоза

В. Сахароза

Г. Нуклеотиди

Д. Амінокислоти

46. Встановити відповідність між типами зв'язків та структурою у молекулі білка:

1. Первинна

2. Вторинна

3. Третинна

4. Четвертинна

а) водневі

б) дисульфідні

в) пептидні

г) йонні

д) міжмолекулярні

 

Завдання 47 – 50 містять три стовпчики інформації, у кожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика одну цифру, що позначає правильну, на Вашу думку, відповідь. Запишіть цифри послідовно (з ліва на право) у відведеному місці у бланку відповідей. Утворене тризначне число є відповіддю до завдання.

47. На малюнку зображено модель біополімеру, що міститься в клітині. Охарактеризуйте цю молекулу за наведеними ознаками:

slide_1.jpg

Мономером є:

Комплементарна пара:

Локалізація:

1. Пентози

2. Нуклеотиди

3. Амінокислоти

1. А – У

2. Г – Т

3. Г – Ц

1. Мітохондрії

2. Рибосоми

3. Лізосоми

48. На малюнку зображено схему одного з процесів, що лежить в основі життя. Укажіть характерні для нього ознаки.

img17.jpg

Локалізація:

Матрична молекула:

Молекула, що утворюється:

1. Цитоплазма

2. Ядро

3. Рибосоми

1. ДНК

2. РНК

3. АТФ

1. ДНК

2. РНК

3. АТФ

 

49. На малюнку зображено модель біополімеру, що міститься в клітині. Охарактеризуйте цю молекулу за наведеними ознаками:

48.jpg

Мономером є:

Значення:

Локалізація:

1. Ліпіди

2. Амінокислоти

3. Нуклеотиди

1. Зберігання енергії

2. Регуляція обміну речовин

3. Фотосинтез

1. Хромосома

2. Мітохондрія

3. Апарат Гольджі

 

50. На малюнку зображено формулу біополімеру, що міститься в клітині. Охарактеризуйте цю молекулу за наведеними ознаками:

044.jpg

Міститься в органелах:

Забезпечує процес:

Виробляє:

1. Мітохондрії

2. Пластиди

3. Ядро

1. Фотосинтез

2. Гліколіз

3. Окисне декарбоксилування

1. Білки

2. Жири

3.Вуглеводи

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
13 жовтня 2019
Переглядів
1317
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку