5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Українська література, 10 клас, профільний рівень І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний Тестування

Про матеріал

Українська література, 10 клас, профільний рівень

Література 70-90-х років XIX століття. І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний

Тестування за трьома варіантами


Тестові завдання взято із журналу "Бібліотечка "Дивослова"", №2, 2015

Перегляд файлу

Українська література, 10 клас, профільний рівень

Література 70-90-х років XIX століття. І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний

Тестування

Варіант 1

 1. Укажіть історико-культурні умови роз­витку літератури 70-90-х років XIX ст. (0,5 б.)

А виникнення феміністичного руху в Україні й розширення проблематики лі­тературних творів

Б неможливість повноцінного функціону­вання українського літературного про­цесу через чинність Валуєвського цир­куляра та Емського указу, чергування «відлиг» і «мертвих антрактів»

В повний занепад літератури та інших ви­дів мистецтва через царські заборони

Г інтенсивний національно-визвольний рух зумовив появу періодичної преси в Укра­їні та виникнення нового етану в розвит­ку літератури

 1. Назвіть, події якого періоду змальовано в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». (0,5 б.)

А часів Київської Русі

Б кріпаччини

В XIV ст.

Г перших десятиліть після реформи 1861 р.

 1. Назвіть твір, який І. Нечуй-Левицький присвятив темі інтелігенції. (0,5 б.)

А «Микола Джеря»

Б «Хмари»

В «Кайдашева сім'я»

Г «Рибалка Панас Круть»

 1. Виберіть ознаки, за якими твір Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» відносимо до жанру роману. (0,5 б.)

А великий за обсягом епічний твір, у якому задіяна чимала кількість персонажів

Б середня епічна форма, яка показує етап життя героя

В прозовий твір малого обсягу з динаміч­ним сюжетом

Г прозовий твір малого обсягу з несподіва­ними розвитком подій та розв'язкою

 1. Дайте відповідь, хто з персонажів тво­ру Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», дізнавшись про страшний зло­чин Чіпки, заявляє на нього. (0,5 б)

А Галя

Б Мотря

В Христя

Г Грицько

 1. Визначте, кого з персонажів твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» можна схарактеризувати такими прислів'ями: «Своя сорочка ближче до тіла», «Як багатство, то й щастя». (0,5 б.)

А Чіпку

Б Максима

В Христю

Г Грицька

 1. Укажіть послідовність частин роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». (2 бали)

А знайомство зі складною долею хліборо­ба Чіпки, звивистою, нерівною стежкою його бунтарства

Б історія села Піски

В завершення трагедії Чіпки

Г розповідь про формування характеру Чіпки

 1. Установіть відповідність між твором (І. Нечуя-Левицького) та його жанром. (2 бали)
  1. «Дві московки»        
  2. «Хмари» 
  3. «Микола Джеря»
  4. «Кайдашева сім'я»

А соціально-побутова повість

Б оповідання

В роман

Г повість

 1. Установіть відповідність між персона­жем та рисами його вдачі. (2 бали)
  1. Омелько Кайдаш
  2. Кайдашиха 
  3. Карпо 
  4. Мелашка 

А жорстокість, замкнутість

Б ліричність, ніжність

В чванькуватість, лицемірство

Г богобоязливість, чарколюбство

Творче завдання

 1. Розкрийте жіночі образи із вивчених творів І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного. (3 бали)

 

 

Українська література, 10 клас, профільний рівень

Література 70-90-х років XIX століття. І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний

Тестування

Варіант 2

 1. Ідентифікуйте визначення поняття «соціально-побутова повість». (0,5 б.)

А невеликий прозовий твір, характерними ознаками якого є незвичайна життєва по­дія, напружений розвиток дії та несподі­вана розв'язка

Б порівняно невеликий розповідний твір, у якому описи приватного життя кількох пер­сонажів упродовж тривалого часу поєдну­ються з широкими соціальними картинами

В такий драматичний твір, у якому в коміч­них образах викриваються негативні су­спільні або побутові явища, висміюються вади, негативні риси характеру

Г драматичний твір, побудований на основі трагедійного конфлікту, розв'язка якого закінчується комічно, не обов'язково за­гибеллю героя

 1. Визначте, що було в центрі уваги І. Нечуя-Левицького в повісті «Кайдашева сім'я». (0,5 б.)

А сім'я як осередок суспільства

Б кожен член сім'ї - індивідуальність

В Маруся Кайдашиха як голова сім'ї

Г сини Кайдашів як господарі землі, за яки­ми майбутнє

 1. Визначте жанр твору І. Нечуя-Левиць­кого «Гетьман Іван Виговський». (0,5 б.)

А психологічний роман

Б документальна повість

В історичний роман

Г науково-фантастичний роман

 1. Визначте, до якого жанрового різ­новиду роману належить твір Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла пов­ні?». (0,5 б.)

А філософський

Б реалістичний

В історичний

Г авантюрний

 1. Назвіть причини, які зумовили по­яву в селянському соціумі злодія й бандита Чіпки Варениченка. (0,5 б.)

А прагнення волі та бажання протистояти закріпаченню селян

Б безземелля, напівголодне існування, утис­ки з боку місцевої влади

В образа, що його (Чіпку) принижують

Г розуміння того, що є «легші» способи здобування грошей

 1. Укажіть, хто є втіленням «пропащої сили». (0,5 б.)

А Мирон Ґудзь

Б Грицько

В Чіпка

Г Чіпчин батько

 1. Установіть, у якій послідовності відбу­валися сутички в родині Кайдашів. (2 бали)

А за грушу

Б за мотовило

В за півня

Г за яйця

 1. Установіть відповідність між твором (Панаса Мирного) та його жанром. (2 бали)
  1. «П'яниця»      А оповідання
  1. «Повія»     Б роман
  2. «Лимерівна»     В драма
  3. «Лихий попутав»    Г повість
 2. Установіть відповідність між персона­жем повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» та його портретом. (2 бали)

1 Омелько

2 Мотря

3 Мелашка

4 Кайдашиха

А «Веселі сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум'яні губи».

Б «Його голова стала сива, аж біла, тільки брови чорніли на широкому блідому лиці та темні очі блищали, наче в ямках».

В «Куслива, як муха в Спасівку».

Г «Вона стояла над душею Мотрі, наче осавула на пан­щині, а сама не бралася й за холодну воду».

Творче завдання

 1.       Розкрийте причини родинної трагедії у творі І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». (3 бали)

 

 

Українська література, 10 клас, профільний рівень

Література 70-90-х років XIX століття. І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний

Тестування

Варіант 3

 1. З'ясуйте, чому І. Нечуй-Левицький відмовився від духовної кар'єри та обрав шлях викладача й українського письменни­ка. (0,5 б.)

А вчинив так за порадою батька

Б випадково обрав цей шлях

В вважав, що так більше прислужиться своєму народові

Г не було вільної парафії, де він міг би слу­жити

 1. Укажіть проблеми, які порушено в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». (0,5 б.)

А соціальні, морально-етичні, побутові

Б національної зради

В політичні, громадянські

Г суспільної нерівності

 1. Укажіть жанр твору І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». (0,5 б.)

А історична повість

Б філософський роман

В історичний роман

Г реалістична соціально-побутова повість

 1. Укажіть, який новий жанровий різ­новид роману започаткував Панас Мирний. (0,5 б.)

А історичний

Б соціально-побутовий

В соціально-психологічний

Г філософський

 1. Укажіть іншу назву роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла пов­ні?». (0,5 б.)

А «Лихий попутав»

Б «Чіпка Варениченко»

В «Пропаща сила»

Г «Польова царівна»

 1. З'ясуйте, чий портрет змальовує ав­тор твору «Хіба ревуть воли, як ясла пов­ні?». (0,5 б.)

Йшов справді парубок. На перший погляд, йому, може, літ двадцятка назбиралося. Чорний шовковий пух тільки що висипав на верхній губі, де колись малося бути вусам. Ніс невеличкий, топкий, трохи згорблений, темні, карі очі – теж гострі; лице довгообразе, козаче...

А Грицько

Б Максим

В Мирон Ґудзь

Г Чіпка

 1. Відновіть послідовність подій у пові­сті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». (2 бали)

А смерть Кайдаша

Б одруження Лавріна

В усихання груші

Г одруження Карпа

 1. Установіть відповідність між персона­жем і рисами його вдачі. (2 бали)
  1. Чіпка Варениченко
  2. Грицько 
  3. Мотря
  4. Христя 

А душевна глибина, порядність, працьовитість, додер­жання загальнолюдських принципів

Б практичний розум, уміння співчувати, розрадити, за­стерегти від непоправного

В волелюбність, працьови­тість, відлюдькуватість, го­товність до помсти

Г природна доброзичливість, працьовитість, співчутливість, пристосуванство, відстороненість од громадських справ

9. Установіть відповідність між героєм та його характеристикою. (2 бали)

1 Чіпка Варениченко

2 москаль Максим

3 Мотря

4 старий генерал Польських

А «З голопузої шлях­ти», «заніз у якийсь полк, терся до по­передніх вельмож, поки таки дотерся до генерала... і до Пісок».

Б «І кляла вона свою долю, проклинала людей, проклинала свою кохану дитинку – свого сина, котрого так жалкувала».

В «Воював з ляшнею, воював з башею, во­ював з татарвою, а тепер воюватиму зі звіром».

Г «...У серці (носив) гірке почуття нена­висті на долю, що поділила людей на хазяїна й робітни­ка».

Творче завдання

 1. Дайте відповідь на питання: хто ж такий Чіпка Варениченко – правдолюбець чи кри­мінальний злочинець. (3 бали)
docx
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
3034
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку