Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української мови (11 клас

Про матеріал

Українська мова 11 клас

Розроблено за новою навчальною Програмою (рівень стандарту), затвердженою наказом МОН

від 23.10.2017 № 1407. Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462), а також концепції «Нова українська школа».

Перегляд файлу

 

                                                                                                                                                                                               Усього - 70год.                           

2 год. на тиждень

3 години – резерв, на розсуд учителя.

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

2

 

 2

 

Письмо:

есе

 

2

 

 

3

 

переказ

--

 

--

 

твір

--

 

--

 

Правопис:

 

 

 

 

Диктант

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 усний переказ,

 діалог

 

 усний  

  твір

 

 

 

 

№ з/п

                               Тема уроку

 

К-сть

год.

Дата

Приміт

ки

Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості  1год.

1

Поняття мовної стійкості.  Джерела, що живлять мовну стійкість. Визначення ознак мовної стійкості у мовленні літературних героїв.

1

 

 

                          Практична риторика 6 год

2

Засоби мовного вираження промови.

1

 

 

3

Риторичні фігури (антитеза, градація)

1

 

 

4

Риторичні фігури (повторення, риторичне запитання)

1

 

 

5

Риторичні фігури (звернення, порівняння).

1

 

 

6

Розпізнавання тропів і риторичних фігур.

1

 

 

7

Написання висловлень із використанням тропів і фігур (або  Удосконалення тексту мовними засобами).

1

 

 

Морфологічна норма 11год.

8

Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Складання діалогів у розмовному стилі із використанням прикметників, що містять суб’єктивну оцінку обговорюваних об’єктів

1

 

 

9

Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки,

використання прислівників дуже, вельми, занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка та ін., вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки (величезний, манюсінький, тонкуватий, завеликий, старенький, предобрий).

1

 

 

10

Прислівник. Ступені порівняння

1

 

 

11

Прикметники, що перейшли в іменники. Виписування з речень, тексту прикладів прикметників, що перейшли в іменники

1

 

 

12

Написання есе про свою заповітну мрію

1

 

 

13

Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника. Читання й переказування текстів з числівниками. Навчальне читання мовчки

1

 

*

14

Дієслово, дієслівні форми.

1

 

 

15

Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін.

1

 

 

16

Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть, визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть).

1

 

 

17

Активні й пасивні дієприкметники. Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних дієприкметників (виступаючий – доповідач, промовець; виступаючий (живіт) – випнутий; вируючий – розбур-

ханий, рухаючий – той, що рухає і под.).

1

 

 

18

Контрольна робота №1. Морфологічна норма  ( рівневі завдання).  

1

 

 

                        Синтаксична норма  15 год.

19

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. Переказування текстів різних стилів

1

 

 

20

Складні випадки синтаксичного узгодження (УПА засвідчила; до міста Старий Самбір; у місті Чернівці).

1

 

 

21

Складні випадки і варіанти синтаксичного керування (відгук про роботу, радіти з перемоги і радіти перемозі; потреба в підручниках; не вживати заходів; не викликає довіри; враження від фільму; командувач військ; багатий на копалини і багатий копалинами; близько десятої години; переміг завдяки вам; посіяла біля хати, за нашими розрахунками).

1

 

 

22

Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками (відбувається в Україні, побувати в Німеччині; поглянути на Вкраїну; жити на Черкащині; піднятися на Еверест). Діалогування на тему «Корисне дозвілля»

1

 

 

23

Написання есе про реальну чи віртуальну мандрівку до одного з семи чудес України

1

 

 

24

Словосполучення з прийменником по (піти по гриби; по цей день; блукати по полю; триватиме з лютого по квітень; кожному по сувенірові; зауваження по суті тощо).

1

 

 

25

Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за (посіяти у дощ; працювати в бібліотеці; росте при дорозі; за часів Мазепи; за активної підтримки).

1

 

 

26

Вживання похідних сполучників. Висловлення захоплення наполегливістю й досягненнями українських параолімпійців

1

 

 

27

Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка (Він був активним учасником тих подій. Мій однокласник – директор школи. Перегляд вистави становить частину нашого плану на вихідний.  Висіло багато картин; більшість громадян учора підтримали; більшість депутатів проголосувало;  батько з сином відвідали; виставка-продаж вразила).

1

 

 

28

Пасивні конструкції з дієсловами на –ся.

1

 

 

29

Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення.

Навчальне аудіювання

1

 

 *

30

Прості ускладнені речення. Ускладнення простих речень порівняльними зворотами і звертаннями

1

 

 

31

Контрольна робота №2.                        Синтаксична  норма  (тести)

1

 

 

32

Правила побудови складних речень.

Логічні помилки в складних реченнях. Навчальний диктант

1

 

*

33

Підсумковий урок .

1

 

 

 

І семестр   

                        Контрольні роботи-2

                       Есе-2

 

 

 

                   Пунктуаційна  норма   14 год. (+1)

34

Пунктуаційна помилка. Виразне читання текстів різних стилів, інтонування їх відповідно до наявних розділових знаків.

1

 

 

35

Тире між підметом і присудком у простому реченні

1

 

 

36

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями. Конструювання речень; використання речень зі звертаннями з різною комунікативною метою

1

 

 

37

Написання есе «Ця музика спонукає до думок»

1

 

 

38

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених  однорідними членами реченн

1

 

 

39

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями

1

 

 

40

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими прикладками

1

 

 

41

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених  відокремленими обставинами

1

 

 

42

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених  вставними словами і реченнями.

1

 

 

43

Кома в складному реченні.

1

 

 

44

Крапка з комою у складному реченні.

1

 

 

45

Двокрапка у складному реченні. Переписування речень і розставлення розділових знаків

1

 

 

46

Тире у складному реченні.

1

 

 

47

Розділові знаки при прямій мові.

1

 

 

48

Редагування тексту/речень. Навчальний диктант

 

 

*

49

Контрольна робота №3 Синтаксична норма   (диктант з граматичним завданням)

1

 

 

                Стилістична  норма  10 год.

50

Стилістична помилка. Редагування текстів різних стилів. Навчальне читання мовчки

1

 

*

51

Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів. Заміна в тексті слів синонімічними

1

 

 

52

Стилістичні особливості слів іншомовного походження.

1

 

 

53

Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика.

1

 

 

54

Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики

1

 

 

55

Стилістичне забарвлення фразеологізмів.

Виражальні можливості фразеологізмів.

Навчальне аудіювання

1

 

*

56

Написання есе «Читання робить нас кращими»

1

 

 

57

Стилістичні особливості засобів словотвору. Визначення  стилістичного забарвлення словотворчих засобів

1

 

 

58

Стилістичні особливості частин мови.

1

 

 

59

Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях. Складання речень для певного стилю, визначення й обґрунтування стилю.

1

 

 

60

Контрольна робота №4. Стилістична норма  (тести, завдання відкритої форми)

 

1

 

 

                  Практична риторика  10год.

61

Інформаційні жанри (представлення, пояснення)

1

 

 

62

Інформаційні жанри ( інструкція, повідомлення)

1

 

 

63

Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова, листування).

1

 

 

64

Написання есе на вільну тему

1

 

 

65

Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика).

1

 

 

66

Етикетні жанри (привітання, вибачення).

1

 

 

67

Збирання необхідної інформації й допоміжного матеріалу для написання текстів різних жанрів

1

 

 

68

Виголошування підготовлених текстів

1

 

 

69

Аналіз і самоаналіз навчальної та комунікативної діяльності

1

 

 

70

Підсумковий урок

ІІ семестр 

               Контрольні роботи-2            

              Есе-3

1

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Савощенко Олена Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Калугіна Сніжана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
20 липня 2019
Переглядів
7277
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку