24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок 8 клас. Життєдіяльність організму людини

Про матеріал
Автор пропонує міні-конспект з використанням хмарних сервісів на уроках біології за новою програмою з останніми змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (2017 рік, рівень стандарт).
Перегляд файлу

2.3. Урок 3. 8 клас. Життєдіяльність організму людини

 

Мета уроку:

  1. Формувати предметні компетентності:
  •                   знаннєвий компонент: вивчити поняття й терміни; називати: тканини, фізіологічні системи організму людини; характеризувати  будову клітини й тканини організму людини;  наводити приклади різновиди тканин, фізіологічних систем;
  •                   діяльнісний компонент: розпізнавати типи тканин та системи органів людини; установлювати взаємозв’язки між будовою тканин і виконуваними функціями; порівнювати та зіставляти будову тканин з назвою; дотримуватися правил роботи з комп’ютером, мікроскопом та лабораторним обладнанням.
  •                   ціннісний компонент: обґрунтовувати судження про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему.
  1.                Ключові компетентності: спілкування державною мовою – тлумачення біологічних понять, термінів; основні компетентності у природничих науках і технологіях – знання та розуміння фундаментальних принципів біології та екології; екологічна грамотність і здорове життя – усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини; уміння вчитися впродовж життя – здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок організації навчального процесу; інформаційно-цифрова компетентність – застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності; ініціативність і підприємливість – генерувати нові ідеї щодо проектної та винахідницької діяльності; соціальна та громадянська компетентності – уміння працювати в команді з метою досягнення спільного результату; обізнаність та самовираження у сфері культури – розуміння гармонійної взаємодії людини й природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Базові поняття і терміни: організм людини, життєдіяльність організму, клітина, тканина, фізіологічна система.

Обладнання і матеріали: підручник Соболь В.І. «Біологія» підруч. для 8 кл. 2016 р, комп’ютер, інтерактивна дошка або проектор, презентація до уроку, учнівські комп’ютери, смартфони, ноутбуки, планшети, підключені до Інтернет-мережі, мікроскопи, мікропрепарати тканин.

Хід уроку

Дидактичні й розвивальні завдання та їхній зміст на різних етапах уроку

 

Етап уроку

Зміст

Час

Реалізація завдання

 

Органі-заційний момент

Підготов-ка технічного обладнан-ня до роботи

 

3хв

Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером, мікроскопом та лабораторним обладнанням.

З дозволу учителя учні виконують підключення ПК до Інтернету.

Актуалі-зація знань учнів

Організм людини як біологічна система

 

6хв

Виконати завдання в LearningApps.org QR-Cоde

Сканувати даний код, щоб потрапити на завдання «Організм людини».

Описание: QR CodeПосилання на завдання: https://learningapps.org/display?v=pm9sqdw9k19 (Додаток 2).

 Виконати завдання в LearningApps.org QR-Cоde

Описание: QR CodeСканувати даний код, щоб потрапити на завдання «Регуляція функцій організму людини».

Посилання на завдання:

https://learningapps.org/display?v=p0dhwrvyn19 (Додаток 2).

Вивчен-ня нового матері-алу

Життєдія­льність організму – це сукуп­ність біо­логічних процесів, що забез­печують функціону­вання ор­ганізму

 

6хв

Учні самостійно опрацьову­ють § 2, с. 10,  «Які основні

функції й властивості організму людини».

Провести опитування всього класу за допомогою інструментів Plickers. Використовуючи мобільний телефон учителя (Додаток 1).

Посилання на тест     «Організм людини»:  https://www.plickers.com/library#now-playing

Клітина – основна структурна одиниця організму людини

 

10хв

Переглянути відеофільм «Будова клітини [Nucleus Medical Media]».

За посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0&t=3s

 

Лабора-торне досліджен-ня: Озна-йомлення з препара­тами тка­нин людини

 

10хв

Переглянути презентацію «Тканини» за посиланням :

https://www.youtube.com/watch?v=KrAEAthFU1k&index=12&list=PLDtKFF36v0FKRlLQGlNGUy4MDXVwP3pcY

Пригадати правила роботи з мікроскопом.

Робота з мікропрепаратами.

Узагаль­нення, сис­тематиза-ція й контроль знань і умінь уч­нів

Закріпити знання учнів про будову, різноманітність тканин організму людини

 

5хв

Виконати завдання в LearningApps.org

«Добери пару» (встановити відповідність між мікропре-паратом і назвою тканини).

Посилання на завдання: https://learningapps.org/createApp.php

Домашнє завдання

Удоскона-лювати знання про життє-діяльність організму людини

 

5хв

Опрацювати параграф підручника § 2 с. 10-12,

Відповісти на запитання с. 13.

Скласти тести за текстом параграфа

 на сервісі puzzlecup.com

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

  •                   Знаннєвий компонент: учень оперує термінами й поняттями: організм людини, життєдіяльність організму, клітина, тканина, фізіологічна система органів; називає:

 тканини,  фізіологічні системи організму людини; характеризує:  клітинну й тканину будову організму людини; наводить приклади: різновидів тканин; фізіологічних систем.

  •                   Діяльнісний компонент: учень розрізняє: клітини, типи тканин та системи органів людини (на малюнках, фотографіях, мікропрепаратах); установлює взаємозв’язок: між будовою тканин і виконуваними функціями; порівнює та зіставляє: будову й назви тканин в організмі людини; дотримується правил: роботи з комп’ютером,  мікроскопом та лабораторним обладнанням; застосовує: інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності (працює з мікроскопом, QR-Cоde, хмарними сервісами).
  •                   Ціннісний компонент: учень висловлює й обґрунтовує судження: про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему.

 

doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
686
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку