Урок 8 клас. Життєдіяльність організму людини

Про матеріал
Автор пропонує міні-конспект з використанням хмарних сервісів на уроках біології за новою програмою з останніми змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (2017 рік, рівень стандарт).
Перегляд файлу

2.3. Урок 3. 8 клас. Життєдіяльність організму людини

 

Мета уроку:

  1. Формувати предметні компетентності:
  •                   знаннєвий компонент: вивчити поняття й терміни; називати: тканини, фізіологічні системи організму людини; характеризувати  будову клітини й тканини організму людини;  наводити приклади різновиди тканин, фізіологічних систем;
  •                   діяльнісний компонент: розпізнавати типи тканин та системи органів людини; установлювати взаємозв’язки між будовою тканин і виконуваними функціями; порівнювати та зіставляти будову тканин з назвою; дотримуватися правил роботи з комп’ютером, мікроскопом та лабораторним обладнанням.
  •                   ціннісний компонент: обґрунтовувати судження про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему.
  1.                Ключові компетентності: спілкування державною мовою – тлумачення біологічних понять, термінів; основні компетентності у природничих науках і технологіях – знання та розуміння фундаментальних принципів біології та екології; екологічна грамотність і здорове життя – усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини; уміння вчитися впродовж життя – здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок організації навчального процесу; інформаційно-цифрова компетентність – застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності; ініціативність і підприємливість – генерувати нові ідеї щодо проектної та винахідницької діяльності; соціальна та громадянська компетентності – уміння працювати в команді з метою досягнення спільного результату; обізнаність та самовираження у сфері культури – розуміння гармонійної взаємодії людини й природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Базові поняття і терміни: організм людини, життєдіяльність організму, клітина, тканина, фізіологічна система.

Обладнання і матеріали: підручник Соболь В.І. «Біологія» підруч. для 8 кл. 2016 р, комп’ютер, інтерактивна дошка або проектор, презентація до уроку, учнівські комп’ютери, смартфони, ноутбуки, планшети, підключені до Інтернет-мережі, мікроскопи, мікропрепарати тканин.

Хід уроку

Дидактичні й розвивальні завдання та їхній зміст на різних етапах уроку

 

Етап уроку

Зміст

Час

Реалізація завдання

 

Органі-заційний момент

Підготов-ка технічного обладнан-ня до роботи

 

3хв

Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером, мікроскопом та лабораторним обладнанням.

З дозволу учителя учні виконують підключення ПК до Інтернету.

Актуалі-зація знань учнів

Організм людини як біологічна система

 

6хв

Виконати завдання в LearningApps.org QR-Cоde

Сканувати даний код, щоб потрапити на завдання «Організм людини».

Описание: QR CodeПосилання на завдання: https://learningapps.org/display?v=pm9sqdw9k19 (Додаток 2).

 Виконати завдання в LearningApps.org QR-Cоde

Описание: QR CodeСканувати даний код, щоб потрапити на завдання «Регуляція функцій організму людини».

Посилання на завдання:

https://learningapps.org/display?v=p0dhwrvyn19 (Додаток 2).

Вивчен-ня нового матері-алу

Життєдія­льність організму – це сукуп­ність біо­логічних процесів, що забез­печують функціону­вання ор­ганізму

 

6хв

Учні самостійно опрацьову­ють § 2, с. 10,  «Які основні

функції й властивості організму людини».

Провести опитування всього класу за допомогою інструментів Plickers. Використовуючи мобільний телефон учителя (Додаток 1).

Посилання на тест     «Організм людини»:  https://www.plickers.com/library#now-playing

Клітина – основна структурна одиниця організму людини

 

10хв

Переглянути відеофільм «Будова клітини [Nucleus Medical Media]».

За посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=bBymW0PtVT0&t=3s

 

Лабора-торне досліджен-ня: Озна-йомлення з препара­тами тка­нин людини

 

10хв

Переглянути презентацію «Тканини» за посиланням :

https://www.youtube.com/watch?v=KrAEAthFU1k&index=12&list=PLDtKFF36v0FKRlLQGlNGUy4MDXVwP3pcY

Пригадати правила роботи з мікроскопом.

Робота з мікропрепаратами.

Узагаль­нення, сис­тематиза-ція й контроль знань і умінь уч­нів

Закріпити знання учнів про будову, різноманітність тканин організму людини

 

5хв

Виконати завдання в LearningApps.org

«Добери пару» (встановити відповідність між мікропре-паратом і назвою тканини).

Посилання на завдання: https://learningapps.org/createApp.php

Домашнє завдання

Удоскона-лювати знання про життє-діяльність організму людини

 

5хв

Опрацювати параграф підручника § 2 с. 10-12,

Відповісти на запитання с. 13.

Скласти тести за текстом параграфа

 на сервісі puzzlecup.com

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

  •                   Знаннєвий компонент: учень оперує термінами й поняттями: організм людини, життєдіяльність організму, клітина, тканина, фізіологічна система органів; називає:

 тканини,  фізіологічні системи організму людини; характеризує:  клітинну й тканину будову організму людини; наводить приклади: різновидів тканин; фізіологічних систем.

  •                   Діяльнісний компонент: учень розрізняє: клітини, типи тканин та системи органів людини (на малюнках, фотографіях, мікропрепаратах); установлює взаємозв’язок: між будовою тканин і виконуваними функціями; порівнює та зіставляє: будову й назви тканин в організмі людини; дотримується правил: роботи з комп’ютером,  мікроскопом та лабораторним обладнанням; застосовує: інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності (працює з мікроскопом, QR-Cоde, хмарними сервісами).
  •                   Ціннісний компонент: учень висловлює й обґрунтовує судження: про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему.

 

doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
19 лютого
Переглядів
197
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку