Урок астрономії "Предмет астрономії.Її розвиток і значення в житті суспільства."

Про матеріал
Розробка уроку астрономії з використанням Інтернет- ресурсів та інтерактивних вправ.
Перегляд файлу

Розробка уроку астрономії в 11 класі з використанням  Інтернет- ресурсів.

Тема: Астрономія — фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому. Історія розвитку астрономії. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками. Астрономія та астрологія. Значення астрономії для формування світогляду людини. Астрономічні знання як явище культури.

Мета:

Навчальна:зацікавити учнів наукою – астрономією, дати початкове уявлення про давню науку, її звязки з іншими науками; коротко розповісти історію астрономії, повідомити про внесок відомих вчених у розвиток астрономії; ознайомити учнів з розділами астрономії, методами, інструментами, які використовують вчені для своїх досліджень.
Розвивальна: розширити знання учнів про навколишній світ, узагальнити знання, отримані раніше, в єдине ціле й встановити міжпредметні зв'язки.
Виховна: з метою формування діалектичного світогляду показати пізнаваність світу, діалектичний шлях пізнання – від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього – до практики; розкрити важливість знань про природу небесних тіл. Їхній рух і розвиток для практичної діяльності людини.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання : підручник, плакати, презентації, комп’ютери, проектор.

Компетенції учнів на уроці

Соціальні компетентності:
- учні вчаться використовувати отримані знання практиці;
- формулюють визначення астрономії як науки;
- пояснюють значення астрономії у формуванні свідомості людини;
- обгрунтовують практичне значення астрономії;
- використовують набуті знання для розв’язування запропонованих вчителем завдань
Полікультурні компетентністі:
- учні знайомляться з історією розвитку астрономії, зв’язком астрономії з іншими науками, використанням астрономічних знань у житті людини;
- характеризують астрономію як спостережну науку, астрономічні знання, як чинник культури;
- називають сучасні галузі астрономії; причини, що обумовили й стимулювали зародження й розвиток астрономії, імена видатних астрономів;
- описують головні віхи розвитку астрономії.
Комунікативні компетентності:
- вчаться висловлювати власну точку зору, брати участь у дискусії як під час вивчення нового матеріалу так і етапі закріплення вивченого;
- виносять судження про хибність та ненауковість астрології.
Інформаційні компетентності:
- удосконалюють вміння користуватися інформаційними технологіями, самостійно здобувати та використовувати інформацію.
Компетентність саморозвитку та самоосвіти .
- вчаться самостійно здобувати знання й використовувати при розв'язанні теоретичних, практичних та експериментальних завдань.

 

Хід уроку

І.Організаційний етап.

ІІ.Актуалізація опорних знань.
1. Вправа "Асіціативний кущ"
Складаємо асіціативний кущ для поняття "Астрономія"
2.Прийом «Інтелектуальна розминка»
- Коли і як виник Всесвіт?
- Що являє собою Всесвіт?
- 3 чого складається Всесвіт?
- Як людина освоює космічний простір?
- Які небесні тіла вам вже відомі?
- Для чого людині досліджувати Всесвіт?
- Чи може людина потрапити на поверхню зорі? Чому?
- Що таке галактика?
- У якій галактиці перебуває наша планета?

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності.

Учений і філософ Еммануїл Кант висловився досить оптимістично: «Дайте мені матерію, і я збудую світ». Усі ті знання, які ви отримали на попередніх уроках, людство накопичувало тисячоліттями. Перші аматорські пізнання поступово оформились у надсучасну науку — астрономію. її розвиток є пріоритетним завданням найрозвинутіших країн світу. Про це сьогодні ви почуєте багато повідомлень, які, сподіваюсь, змусять вас дізнаватися ще більше про Всесвіт.

Чи мріяв ти колись

          Зануритися в глибину космічну?

          Відчути оберт Всесвіту і крізь

          Туманності та зорі пролетіти?

                                                       (Діденко В.Б.)

ІV. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

V. Вивчення нового матеріалу.

1.Предмет астрономії. Практичне й загальнокультурне значення астрономії.
Астрономія — наука, що вивчає рух, будову, походження і розвиток небесних тіл і їх систем. Нагромаджені нею знання застосовуються для практичних потреб людства. Слово «астрономія» грецького походження і складається із двох слів: astron — зоря і nomos — знання.
Астрономія є однією з найстародавніших наук, вона виникла на основі практичних потреб людини й розвивалася разом з ними. Елементарні астрономічні відомості вже тисячі років тому мали народи Вавілону, Єгипту, Китаю і застосовували їх для вимірювання часу та орієнтування за сторонами горизонту.
     І в наш час астрономію використовують для визначення точного часу й географічних координат (у навігації, авіації, космонавтиці, геодезії, картографії). Астрономія допомагає досліджувати й освоювати космічний простір, розвивати космонавтику й вивчати нашу планету з космосу. Однак цим далеко не вичерпуються завдання, які вона розв'язує.
     Наша Земля — частина Всесвіту. Місяць і Сонце спричиняють на ній припливи і відпливи. Сонячне випромінювання та його зміни впливають на процеси в земній атмосфері й на життєдіяльність організмів. Механізми впливу різних космічних тіл на Землю також вивчає астрономія.
Сучасна астрономія тісно пов'язана з математикою і фізикою, біологією і хімією, географією, геологією і космонавтикою. Використовуючи досягнення інших наук, вона в свою чергу збагачує їх, стимулює розвиток, висуваючи

передними все нові завдання.
     Вивчаючи астрономію, слід звертати увагу на те, які відомості є достовірними фактами, а які — науковими припущеннями, що з часом можуть змінитися. Астрономія вивчає в і речовину в таких станах і масштабах, які не можна створити в лабораторіях, і цим розширює фізичну картину світу, наші уявлення про матерію. Усе це важливо для розвитку діалектико-матеріалістичного уявлення про природу.
     Наперед визначаючи настання затемнень Сонця і Місяця, появу комет, показуючи можливість природничо-наукового пояснення походження й еволюції Землі та інших небесних тіл, астрономія підтверджує, що межі людському пізнанню немає.

2. Основні розділи астрономії. Зв'язок астрономії з іншими науками.

Залежно від того, які об'єкти вивчають та які методи для цього застосовують, астрономія поділяється на багато розділів.
Робота з картою знань «Розділи астрономії»
Нагромадженням та обробкою значної кількості інформації про певні об'єкти Всесвіту займаються такі розділи астрономії, як фізика Сонця, фізика планет, фізика зір і туманностей, кометна астрономія, метеорна астрономія, метеоритика.
Астрономія перебуває в тісному зв'язку з іншими науками.
Робота з картою знань «Зв'язок астрономії з іншими науками»

3.Методи та засоби дослідження астрономічних об'єктів.

Основним методом дослідження в астрономії є спостереження. Астрономічні спостереження пасивні, тобто в астрономів практично немає можливості впливати на спостережувані об'єкти.
Найважливішими астрономічними приладами є телескопи (від грецьких слів tele — далеко, scopeo — дивлюся). Ці оптичні прилади використовують для візуальних та фотографічних спостережень небесних тіл. Перший телескоп збудував Галілео Галілей (1564-1642 р.) у 1609 році.

Основними частинами телескопа є об'єктив, окуляр, тубус (труба-корпус) і система монтування.
Телескопи поділяють на три групи:
• рефрактори (від латинського рефрактус — заломлений), або лінзові (об'єктивом є лінза або система лінз);
• рефлектори (від латинського рефлекто — відбиваючий), або дзеркальні (об'єктивом є угнуте дзеркало);
• меніскові, або комбіновані дзеркально-лінзові.


      Сучасні телескопи дають 500-разове збільшення. Усі великі телескопи змонтовані на спеціальних пристроях, які повертаються в напрямку обертання неба з тією ж швидкістю (≈ 15° за годину) з якою обертається Земля навколо своєї осі. Це дозволяє проводити тривале спостереження за однією і тією ж ділянкою неба. Крім світла, зірки випромінюють електромагнітні хвилі інших частот, зокрема радіохвилі. Для приймання та реєстрації радіовипромінювання небе¬сних об'єктів використовують радіотелескопи. Радіотелескоп складається з антени і надчутливого радіоприймача з підсилювачем. Антеною може бути металеве параболічне дзеркало або каркас параболічної форми, вкритий ме¬талевою сіткою. Антени діаметром до 100 м встановлюють на спеціальні опори, які можуть повертатися.
      Астрономічні спостереження переважно проводяться у спеціально обладнаних науково-дослідних установах — обсерваторіях.
Найбільшими в Україні є Кримська астрофізична обсерваторія (КрАО), Астрономічна обсерваторія Академії наук, а також університетські обсерваторії в Києві, Харкові, Львові, Одесі.
Проходячи через земну атмосферу, слабкі сигнали від космічних об'єктів спотворюються, поглинаються та розсіюються і їх неможливо реєструвати на земними приладами. У 1957 році в СРСР було запущено штучний супутник Землі. Це започаткувало дослідження Всесвіту за допомогою космічної техніки.
      Інтенсивний розвиток космонавтики спричинив створення і запуск штучних супутників Землі, Місяця та планет, дозволив відправляти автоматичні апарати до тіл Сонячної системи та здійснювати пілотовані польоти на Місяць. Зараз на навколоземній орбіті працює потужний телескоп «Хаббла», за допомогою якого проводяться доволі якісні спостереження космічних об'єктів.

4.Історія розвитку астрономії.

Розповідь вчителя з використанням слайдів мультимедійної презентації "Історія розвитку астрономії"

5.Будова Всесвіту й місце нашої планети Земля в ньому.
Розповідь вчителя з використанням мультимедійних ресурсів:
Будова Сонячної системи
Сонячна система 3D
Презентація "Об’єкти вивчення астрономії"

6.Наука астрономія і астрологія.

Розповідь вчителя з використанням слайдів мультимедійної презентації «Астрономія та астрологія»

VІ. Закріплення і узагальнення знань.

Тест «Що вивчає астрономія»
Інтерактивна вправа «Розділи астрономії»
Вправа "Розташування планет Сонячної системи від Сонця"
Кросворд «Історія астрономії та її значення в житті людства»

VІІ. Підведення підсумків уроку.

Прийом «Роблю висновок»
- Астрономія вивчає ...
- Основний метод дослідження в астрономії — ...
- Для дослідження небесних тіл використовують різноманітні прилади та пристрої, а саме...
- Астрономія складається з розділів - ...
- До складу Сонячної системи входять...

Інтерактивна гра «Незакінчене речення».
— На уроці я зрозумів …
— Сьогодні я навчився …
— На уроці найцікавішим було …
— На уроці мені було найважче …
— Сьогодні на уроці я не зрозумів …
— У мене виникло запитання …

VІІІ.Домашнє завдання.

Вивчити §1, розглянути тест в кінці параграфа Пришляк М.П. Астрономія:11 кл: підручник для загальноосвіт.навч.закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М.П.Пришляк; за заг.ред. Я.С.Яцківа. – Х.: Вид – во»Ранок»,2011. – 160 с. :іл.

Список використаних джерел

1.Астрономія. 11 клас: Книга для вчителя./ Ю. В. Александров,А. М. Грецький, М. П. Пришляк. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005. — 256 с.
2.Вербінська Г.М.Уроки астрономії: навчально – методичний посібник / Галина Вербінська. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Б – ка «Шкільного світу»).
3. Климишин І. А., Астрономія вчора і сьогодні. К., Наукова думка, 1976.
4.Антикуз О.В. Усі уроки астрономії .11 клас. – Х.:Вид.група «Основа», 2012. – 480 с.
5.Пришляк М.П. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень (за заг. ред. Я.С. Яцківа). — Х. : Вид-во "Ранок", 2001. — 160 с.
6.http://eua.info/eori/astronomy/astronom_ya_prezentats_ya_navchalno_distsipl_ni.php.
7.http://www.refine.org.ua/pageid-131-1.html
8.http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-4a7f6b3782eb
9.http://stboastro.wordpress.com/2013/03/21/тема-№-1-предмет-астрономії-її-розвито/
10.http://school.xvatit.com/index.php?title=Конспект_уроку_на_тему_«Астрономічна_коференція»

Додатки

Карта знань «Розділи астрономії»
Карта знань «Зв'язок астрономії з іншими науками»
Презентація "Історія розвитку астрономії"
Будова Сонячної системи 
Сонячна система 3D
Презентація "Об’єкти вивчення астрономії"
Презентація «Астрономія та астрологія»
Тест «Що вивчає астрономія»
Інтерактивна вправа «Розділи астрономії»
Вправа "Розташування планет Сонячної системи від Сонця"
Кросворд «Історія астрономії та її значення в житті людства»

 

docx
Додано
17 листопада 2021
Переглядів
931
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку