24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Урок для учнів 11 класів за темою «Модель макроекономічної рівноваги ”Сукупний попит - сукупна пропозиція„»

Про матеріал
Урок з елементами ділової гри, який є узагальнюючим і дозволить перевірити й систематизувати знання та практичні вміння учнів за вивченим матеріалом.
Перегляд файлу

ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №161 «ІМПУЛЬС»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА УРОКУ ДЛЯ УЧНІВ 11 КЛАСУ (Профільний рівень)

 

Тема уроку. «Модель макроекономічної рівноваги ”Сукупний попит - сукупна пропозиція„»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

учитель економіки

Осіпенко Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку. Модель макроекономічної рівноваги ”Сукупний попит - сукупна пропозиція „

Мета:

 - перевірити й узагальнити знання та практичні вміння учнів за темою уроку «Відповідність сукупного попиту і сукупної пропозиції»

  • створити умови для удосконалення навичок аналізу та систематизації вивченого матеріалу;
  •  продовжити формування економічного світогляду учнів.

Тип уроку:. урок застосування знань, навичок та вмінь

Обладнання: роздатковий матеріал для:

       - робочих груп;

       - експертів.

 

                                                                          Хід уроку

І. Організаційний момент

Ви познайомились із змістом явища «Загальна економічна рівновага», категорій «сукупний попит», «сукупна пропозиція», нецінові чинники сукупного попиту                                та сукупної пропозиції. Цей урок є узагальнюючим і дозволить перевірити                                                 й систематизувати знання та практичні Ваші вміння за вивченим матеріалом. Наш урок незвичайний. Протягом уроку буде проведене засідання ради економічного союзу з питання вступу 4-х нових країн до союзу. Але спочатку нам необхідно перевірити як ви засвоїли теоретичний матеріал за темою.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Кожному з Вас видано 2 аркуші на яких Ви виконуєте завдання. Після цього буде проведена взаємоперевірка відповідей за наведеними на дошці критеріями оцінювання.

 

Самостійна робота. Варіант 1

1рівень. Виберіть правильну відповідь :

1.Що не є компонентом сукупних видатків :

а) споживчі видатки домогосподарств;                

б) державні трансфертні платежі ;

в) інвестиційні видатки фірм ;

г) чистий експорт ;

д) державні закупівлі товарів і послуг.

2. Між  якими величинами є обернена залежність :

а) інвестиційними видатками і валовим внутрішнім продуктом ;

б) заощадженнями використовуваним доходом;

в) споживчими видатками і використовуваним  (безподатковим ) доходом ;

г)  інвестиційними видатками і процентною ставкою ;

д) усі твердження неправильні.

3. Крива сукупної пропозиції виражає залежність між :

а) рівнем цін і споживаним реальним ВВП;

б) рівнем цін і виробленим реальним ВВП;

в) спожитим і виробленим реальним ВВП;

г) рівнем цін та сукупними видатками на купівлю товарів і послуг;

д) усі твердження неправильні.

2 рівень. Чи правильні такі твердження?

  1. Криві сукупного попиту та сукупної пропозиції переміщуються під впливом цінових чинників.
  2. За інших рівних умов збільшення чистого експорту країни збільшує реальний обсяг її ВВП.

3 рівень.

     1. Замалюйте схематично криву сукупної пропозиції .

     2. Яким чином вплине на сукупну пропозицію зростання ставки податку на прибуток підприємств .

 

Самостійна робота. Варіант 2

1рівень . Виберіть правильну відповідь :

1.До цінових чинників сукупного попиту належать:

а) зміна товарних цін ;

б) ефект відсоткової ставки;

в) зміна цін  на ресурси ;

г) ефект чистого експорту.

2. Між якими величинами є обернена залежність :

а) інвестиційними видатками і валовим внутрішнім продуктом ;

б) заощадженнями використовуваним доходом;

в) споживчими видатками і використовуваним  ( безподатковим ) доходом ;

г)  інвестиційними видатками і процентною ставкою ;

д) усі твердження неправильні.

3. Рух економіки вправо уздовж горизонтальної ділянки кривої сукупної пропозиції супроводжується:

а) підвищенням зайнятості ;

б) зменшенням зайнятості;

в) зростанням цін;

г) зниженням цін.

2 рівень . Чи правильні такі твердження?

1. Гранична схильність до споживання завжди дорівнює граничній схильності до заощадження.

  1. Підвищення ефективності національної економіки означає , що крива довгострокової сукупної пропозиції переміщується вліво.

3 рівень .

1. Замалюйте схематично криву сукупного попиту .

2. Яким чином вплине на сукупний попит зростання добробуту населення.

 

Відповіді для вчителя.

Оцінювання самостійної роботи проводити за такими параметрами:

1рівень.Тести –по 1б.;

2рівень.Вірно\Невірно-по1,5 б.;

3рівень.А) побудувати графік-2б.;

              Б)  проаналізувати ситуацію-1б.

Вірні відповіді:

Варіант1.1рівень: 1.б; 2.г; 3.б.;  2рівень:1Н.; 2В.;  3рівень .Крива сукупної пропозиції переміщується ліворуч.

Варіант2. 1рівень: 1.б,г; 2.г; 3.а; 2рівень: 1Н.; 2 Н.; 3рівень.Крива сукупного попиту переміщується праворуч.

 

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

Самостійна робота була розрахована максимум на 9 балів, ви самостійно перевірили виконані Вами завдання і оцінили роботу. Зараз Вам необхідно об'єднатись у 4 групи по 6 (5) чол., а також створити групу експертів ради економічного союзу, які приймуть рішення  про вступ країни до його складу. Кожна група це члени  кабінету міністрів уявної країни. Ви отримаєте творчі завдання, в яких описана певна економічна ситуація. Виконавши, поставлені перед Вами завдання , необхідно серед членів групи обрати прем’єр – міністра країни, який і буде захищати її інтереси під час засідання . Члени експертної групи отримують усі завдання, розв’язують їх, розробляють критерії оцінки прийнятих Вами рішень. І приймають остаточне рішення щодо вступу вашої країни до економічного союзу. Дана робота дозволить Вам  підвищити отримані результати за самостійну роботу. На розв’язок завдань Вам дається 10 хв. Спікера, який буде захищати рішення, група обирає самостійно.

 

ІV. Ділова гра.

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Група №1

В останні роки  статистика демонструє деяку позитивну тенденцію в динаміці ВВП країни Багатії. Ви є членами кабінету міністрів цієї країни. Нижче наведена ситуація в країні і за кордоном , на момент вступу країни до економічного союзу. Не аналізуючи її доречність, здійсніть інтерпретацію ситуації з точки зору економіки, використовуючи модель „AD-AS“. Спрогнозуйте чи характеризує даний факт довгострокову тенденцію економічного зростання чи це лише короткочасний підйом ділової активності .

 

„Сприятлива кон’юнктура  на світовому ринку нафти сприяє зростанню доходів від експорту . Уряд , отримуючи додаткові податкові збори з сектору експорту , використовує їх для розвитку фундаментальної та прикладної науки.” 

 

Розв’язок.

Відбувається збільшення не лише сукупного попиту і рівноважного обсягу валового внутрішнього продукту у короткостроковому періоді, але й інвестицій у науково- дослідницький сектор економіки. Наслідком  цього повинні бути зростання технологічної бази та людського капіталу. Що призведе до росту продуктивності праці, економічного потенціалу країни та валового внутрішнього продукту на душу населення. При збереженні даної тенденції ( якщо така політика буде використовуватись і надалі) можна очікувати збільшення темпів росту валового внутрішнього продукту, тобто можна буде казати не лише про підйом ділової активності, а й про стійке економічне зростання.

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Група №2

Ви є членами кабінету міністрів  країни Ютландії . Сукупна пропозиція вашої країни представлена у вигляді даних в таблиці. За звітом міністра економіки, аналіз ринкової ситуації показав, що ринкова рівновага у короткостроковому періоді встановилась на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції.” Вам необхідно побудувати криву сукупної пропозиції і оцінити яким чином зміниться ситуація в країні , а саме як зміниться рівноважний рівень цін та рівноважний реальний обсяг виробництва , якщо почав діяти закон про збільшення ставки оподаткування прибутку підприємств. Розробіть відповідні заходи уряду по врівноваженню ринкової ситуації.

 

Табл. Данні , що характеризують сукупну пропозицію країни Ютландії.

 

Рівень цін

250

225

200

175

150

125 

125

125

Реальний ВВП

2000

2000

1900 

1700

1400

1000

500

0

 

 

Розв’язок 

В результаті впливу нецінового фактору ( підвищення ставки оподаткування ) крива сукупної пропозиції переміститься вліво. Так як  менша частина прибутку витрачається на придбання сировини, як результат обсяг випуску продукції скоротився. Введення в дію закону є неефективним. Необхідно відмінити закон; сприяти підприємствам які здійснюють політику зниження собівартості продукції (зростання продуктивності праці, використання більш ефективних технологій).

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Група №3

Ви є членами кабінету міністрів країни Бідасії. Комісія ради економічного союзу виявила випадки недотримання прав власності  та тенденцію до політичної нестабільності в країні. Охарактеризуйте можливі наслідки цих процесів для економіки країни. Запропонуйте шляхи виходу із ситуації ,що склалась. Для відображення змін використайте модель „AD- AS“. Як зміняться рівноважний рівень цін та рівноважний реальний обсяг випуску продукції. 

 

Розв’язок

Наслідком ситуації, що склалась є зниження сукупного попиту і сукупної пропозиції у короткостроковому періоді та економічного потенціалу у довгостроковому періоді.  Від'ємні темпи приросту ВВП будуть спостерігатись і в короткостроковому і в довгостроковому періодах.

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Група №4

Економіка країни Еколандії характерна тим, що у ній відсутні державна діяльність та експортно - імпортні операції. Її характеризують такі данні :

Y=C+I  ,  де  C= 800+ 0,8 Y, I=150.

Визначте :

  1. рівноважний рівень доходу ;
  2. рівноважний рівень споживання та заощаджень;
  3. якщо обсяг національного виробництва буде становити  4775 , то яким буде приріст інвестицій у запаси?
  4. прокоментуйте яким чином вплине зростання обсягів інвестицій на стан макроекономічної рівноваги в країні.

 

V. Підбиття підсумків та рефлексія діяльності.

1.Виступ представника групи експертів про підсумки перевірки правильності виконання групами творчих завдань та рішення про вступ країн до економічного союзу;

2.Відкритий мікрофон:

Які завдання викликали утруднення?

Що не зрозуміло за підсумками вивченого матеріалу?

3.Висловіть своє ставлення до уроку одним реченням, використавши одну з фраз на дошці:

Сьогодні я дізнався…

Було цікаво…

Було складно…

Я зрозумів, що…

Я навчився…

У мене вийшло…

Я зміг…

 

VІ. Домашнє завдання:

За допомогою моделі сукупний попит – сукупна пропозиція проаналізуйте наслідки ситуацій, що склались у країнах. Визначить тенденції зміни рівноважного рівня цін та рівноважного реального ВВП.

1.Замість того, щоб турбуватись про існуюче населення країни, держава проводе активну міграційну політику , скеровану на збільшення загальної чисельності трудових ресурсів.

2.В деяких галузях держава здійснює активну протекціоністську політику, що захищає вітчизняних виробників від іноземної конкуренції.

1

 

docx
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Крупська Л. П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
2 квітня 2019
Переглядів
716
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку