Урок "Громадянське суспільство"

Про матеріал
Урок засвоєння нових знань. Містить мультимедійний супровід, різні форми і методи роботи на уроці. Сприяє формуванню умінь і навичок аналітичної роботи учнів з різними джерелами інформації.
Перегляд файлу

       Громадянське суспільство

C:\Users\Администратор\Desktop\загруженное (1).jpgАдамян Лариса Іванівна,

вчитель історії та правознавства

КЗ «Чкаловська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 (курс «Людина і світ», 11 клас)

 

Мета: ознайомити учнів з основними поняттями за темою уроку; здобути нові знання шляхом розгляду проблеми з різних точок зору, вибору оптимальних шляхів її розуміння; продовжити формування умінь і навичок аналітичної роботи учнів з джерелами інформації; сприяти формуванню активної життєвої позиції.

Цільові завдання:

1. Розкрити суть понять «громадянське суспільство», «громадська думка».

2. Шляхом роботи в групах визначити структуру і ознаки громадянського суспільства, його співвідношення з державою.

3. Розвивати уміння учнів трансформувати інформацію, отриману з різних джерел.

4. Підвести до визначення необхідності побудови в Україні громадянського суспільства як запоруки розвитку демократичної держави.

 

Тип уроку: урок засвоєння нового навчального матеріалу.

Основні поняття: громадянське суспільство, громадська думка.

Обладнання: слайд-презентація «Громадянське суспільство», додаткова інформація (інформаційні картки), відеоролик «Революція на граніті», мультимедійне обладнання.

Методи і прийоми: робота в групах, «вільний мікрофон», асоціювання, міні-проект, частково-пошукова ситуація, аналіз відеоматеріалу.

Випереджувальне завдання для учнів: Підготувати міні-проект «Положення Конституції України щодо побудови громадянського суспільства».

 

Епіграф уроку: Найбільш вільною державою можна назвати таку, де люди мають усі людські і громадянські права, які тільки встановлені у світі.

 Леся Українка

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів

Метод «Асоціація»

 Учні називають слова або словосполучення, що асоціюються з поняттям «громадянське суспільство»

Орієнтовні асоціації:

 

 

 

 

 

 

Метод «Вільний мікрофон»

Учням пропонується прочитати епіграф  уроку та висловити власну думку з цього приводу.  СЛАЙД 1

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Для кожного народу поява власної держави і свого права є свідченням переходу до вищого ступеня суспільного розвитку. У XX ст. у багатьох країнах світу процес еволюції держави був пов'язаний з розвитком громадянського суспільства. Перед цивілізацією постає питання оптимального поєднання інтересів індивіда і держави, індивіда та колективу, колективу і держави як основи їхнього нормального розвитку. Розв'язання цієї проблеми вбачається у побудові громадянського суспільства.

На цьому уроці ми спробуємо розкрити сутність, структуру та принципи функціонування громадянського суспільства.

 

ІV. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу

 1. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, функції

Бесіда

1.Де і у зв'язку з чим ви чули про громадянське суспільство?

         2.Які елементи громадянського суспільства ви вже знаєте?                                              

Формування поняття  СЛАЙД 2

 

Поміркуйте. Чому поняття «громадянське суспільство» має різні тлумачення? Яке з них вам найбільше імпонує?

 

Робота в групах за методом «Навчаючи – вчуся»

Учитель об'єднує учнів у групи, розподіляє завдання між ними. Вони мають виконати завдання та представити результати роботи своєї групи.

 

 

Завдання для груп:

1-а група. Скласти схему «Структура громадянського суспільства» (додаток 1) див.схему 1

2-а група. Скласти схему «Ознаки громадянського суспільства» (додаток 2) див. схему 2

 

3-я група. Скласти схему «Співвідношення держави і громадянського суспільства» (додаток 3) див. схему 3   

 

Орієнтовні схеми:                                                                                 Схема 1

 

 

 

 

 

Структура громадянського

 суспільства

 

 

 

 

 

Схема 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель знайомить учнів з функціями громадянського суспільства, пропонує виділити найважливіші.  СЛАЙД 3

 

Учитель. Відсутність громадянського суспільства веде до повного домінування держави в усіх сферах людського життя, до відчуженості та політичного безсилля народу, занепаду його ініціативи й самодіяльності. Саме це відбувалося у СРСР, де навіть зник термін «громадянське суспільство».

Величезне значення для розвитку громадянського суспільства в Україні відіграло ухвалення в 1996 році Конституції України.

 

2. Громадянське суспільство в Україні

Презентація учнівського міні-проекту «Положення Конституції України щодо побудови громадянського суспільства»

2-3 учні отримали випереджальне завдання опрацювати Конституцію України. Презентують таблицю.  СЛАЙД 4

 

До учнів: Ваша думка про реалії втілення певних положень Конституції (обговорення в групах 3 хв.)

 

Учитель. Формування громадянського суспільства в умовах сучасної України має спиратися на якнайповнішне використання світового досвіду, реалізацію прогресивної ролі власності, функціонування демократичних політичних інститутів, виключаючи будь-які суспільні сутички. На жаль, у нашій країні існують проблеми, які негативно впливають на формування громадянського суспільства: невиконання положень Конституції та законодавства; утиски приватної власності; нестабільна законодавча база; ігнорування загальноєвропейських прав та свобод; недовіра до громадських утворень; утиски свободи слова та дій; пасивність населення.  СЛАЙД 5

 

 

До учнів: У чому ви вбачаєте подолання існуючих проблем? ( активна життєва позиція кожного громадянина, участь у діяльності різних громадських організацій).

 

3. Громадська думка та її функції

Учитель. Одним із інститутів громадянського суспільства є громадська думка, яка ще з античних часів  відігравала значну роль у політиці. У демократичному суспільстві вона виступає важливим елементом прийняття рішень на всіх рівнях управління. СЛАЙД 4

Міні-кінозал

Демонстрація відеоролика «Революція на граніті». Після перегляду учні відповідають на питання:

 • У якій формі відбулося вираження громадської думки? (створення і реалізація революційної ситуації)
 • Про що свідчить дана акція? (про початок побудови в Україні відкритого демократичного, громадянського суспільства)

 

V. Узагальнення й систематизація знань

Метод «Сенкан» (алгоритм див. Додаток 4)

Учням пропонується скласти сенкан до поняття «громадянське суспільство»

Орієнтовна відповідь:

 • Громадянське суспільство.
 • Вільне, активне.
 • Консолідує, гарантує.
 • Громадянське суспільство дає можливість кожній людині в повній мірі реалізувати свої права і свободи.
 • Демократія.

Технологія «Доповни речення»

 1. Громадянське суспільство виконує функції ...
 2. Громадська думка – це …
 3. Громадська думка регулює такі сфери життя: …
 4. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні полягають у…

 

VІ. Підсумки уроку

Учитель. Громадянське суспільство є основним компонентом розвитку цивілізації, культури, добробуту людей, ідеалом сучасного соціуму. Воно містить інституційну складову, особливі горизонтальні відносини у соціальних групах. Саме такий вид суспільства постає водночас і кінцевою метою, і засобом для побудови якісної політичної демократичної системи. СЛАЙД 5

 

 

Рефлексія за методом «Вільний мікрофон»

Кожен учень промовляє початок речення, обов'язковий для всіх:

 «Для мене сьогодні важливим було…».

 

VІІ. Домашнє завдання

1.Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Використовуючи матеріали ЗМІ, наведіть приклади впливу громадської думки на прийняття державних рішень.

3.Підготувати електронну презентацію «Перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні» (на вибір).

 

 

Додаток 1

«Господарське суспільство має складну структуру й охоплює господарчі, економічні, сімейно-родинні, етнічні, релігійні і правові відносини, мораль, а також опосередковані державою політичні відносини між індивідами як первинними суб'єктами влади, групами інтересів, партій та ін. У громадянському суспільстві, на відміну від державних структур, переважають не вертикальні (підпорядкованості), а горизонтальні зв'язки – відносини конкуренції і солідарності між юридично вільними й рівноправними партнерами  (Людина і світ: Підручник/Л.В. Губерський та ін. – К.: Т-во «Знання», 2001.)

 

Додаток 2

«Для громадянського суспільства характерні такі основні ознаки:

а) приватна власність, вільна праця, підприємництво;

б) існування вільних політичних партій, громадських організацій, трудових колективів та інших об'єднань громадян на добровільній основі;

в) багатоманітність виховання, освіти, науки, культури;

г) наявність незалежної системи засобів масової інформації;

д) вільний розвиток сім'ї як первинної основи співжиття людей;

е) ідеологічна і політична свобода особистості, наявність демократичних інститутів і механізмів, які забезпечують кожній людині можливість активного впливу на державну політику.»  (Правознавство: Підручник /А.І.Берлач та ін.. – К.: Юрінком Інтер, 2005.)

Додаток 3

Взаємозв'язок громадянського суспільства і держави характеризується тим, що їх не можна ні ототожнювати, ні протиставляти одне одному, тим більше відривати одне від одного. Громадянське суспільство і держава, які володіють відносною самостійністю, разом з тим становлять єдине ціле. Ці два інститути не можуть існувати порізно… Певні інститути належать одночасно і до громадянського суспільства, і до правової держави. Вони виконують роль необхідної комунікації між ними і мають вирішальне значення щодо функціонування громадянського суспільства. (Кравчук М.В. Теорія держави і права. - Тернопіль: ТАНГ, 2000.)

 

Додаток 4

Сенкан - п'ятирядковий неримований вірш, який застосовується як засіб заохочення учнів до розмірковування над темою. Передбачає дотримання певного алгоритму:

 • 1-ий рядок - слово чи словосполучення, яке означає тему;
 • 2-ий - опис, що складається з двох слів-прикметників;
 • 3-ій називає дію і містить 2-3 дієслова;
 • 4-ий - фраза, що влучно характеризує тему;
 • 5-ий - синонім чи антонім до запропонованої теми.

 

 

Використані джерела

1. Конституція України.

2. Кравчук М.В. Теорія держави і права. - Тернопіль: ТАНГ, 2000. – 244 с.

 

3. Кроуфорд А. Технології розвитку критичного мислення учнів/Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. – К.: Плеяда, 2006. – 220 с.

4. Людина і світ: Підручник/Л.В. Губерський та ін. – К.: Т-во «Знання»,

 2001. – 349 с.

5. Мокрогуз О.П. Мультимедійна презентація в системі засобів навчання/ Комп'ютер у школі та сімї. – 2009. - № 8. – с.21-24

6. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с.

7. Правознавство: Підручник /А.І.Берлач та ін.. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 748 с.

 

8. Українська вікіпедія.

9. http://schoollib.com.ua/pravoznavstvo/1/1051.html).

 

 

docx
Додано
7 березня 2019
Переглядів
972
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку