21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Урок на тему " Написання слів іншомовного походження: подвоєння букв у загальних і власних назвах"

Про матеріал
Розробка уроку української мови в 6 класі на тему "Написання слів іншомовного походження: подвоєння букв у загальних і власних назвах"
Перегляд файлу

Написання слів іншомовного походження.

Подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження

Мета: пояснити правила написання подвоєних літер у словах іншомовного походження; формувати вміння і навички правильно писати слова іншомовного походження; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, збагачувати словниковий запас учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання:  ілюстрації, словник іншомовних слів

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Організаційний момент

2. Оголошення теми та мети уроку за допомогою метода «Мозковий штурм»

За поданими ілюстраціями впізнати країну та правильно написати її назву. (Марокко, Голландія, Андорра)

 • А як же правильно записати ці слова: з подвоєнням чи ні?

ІІ. Актуалізація опорних знань

Виконання вправи «Відремонтуй слово» з самоперевіркою

Вставити, де потрібно пропущену літеру в словах: Н..рка, ..мбир, сп..ирт, Брат..слава, жур.., ген..альний, ател..є, миш..як, кар..єр, ф..юзеляж, кур..йоз, він..єтка.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Повідомлення підготовлених учнів

Учень 1. У загальних назвах іншомовного походження приголосні зазвичай не подвоюються.

Наприклад: грип, група, сума, фіни

Увага! Подвоєння зберігається в загальних назвах слів-винятків: бонна, брутто, нетто, ванна, мадонна, манна, мотто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра.

Учень 2. При збігу однакових приголосних префікса й кореня подвоєний приголосний маємо, якщо в мові вживається слово без префікса.

Наприклад: імміграція (міграція), інновація (новація), ірраціональний (раціональний).

Учень 3. Подвоєні приголосні зберігаються в географічних, особових та власних назвах.

Наприклад: Голландія, Марокко, Міссурі, Джонні, Шиллер.

Подвоєні приголосні зберігаються і в усіх похідних словах

Наприклад: Андорра – андоррський

Марокко – марокканець

 1. Виконання практичних вправ
 1. Випишіть зі словника іншомовних слів тлумачення пропонованих слів.

Лібрето, інтермецо, дилер, дисиміляція, дифузія, імунітет.

— Складіть речення з двома словами (на вибір).

 1. Вправа «Редактор»

— Виправте помилки, яких припустилися учні.

Чесність — істи(н,нн)ий а(р,рр)истократизм нашого часу. Гу(м, мм)анізм властивий багатьом людям. На арені ц(и, і)рку виступав і(л, лл)юз(и, і)оніст. Найбільше си(н, нн)онімічних українських назв має зірка Ор(и, і)он. Фен(и, і)кс — казковий птах, який раз на п’ятсот років прилітав з Арав(и ,і)ї до Єг(и, і)пту.

 1. Запишіть слова у дві колонки: у першу – іншомовні слова, в яких відбувається подвоєння приголосних, у другу – у яких приголосні не подвоюються.

Еф...ектний, кол…ектив, мул...а, оперет...а, глос...арій, процес...ор, нет…о, бон…а, дрібнотон…ажний, гол...андка, ан...али, брут...о, філіп...нський, мек...ський, іл...юмінація, фін...ка, ніц…ький, папарац...і, мадон...а, Пікас...о, ус...урійський, ел...іни, ап...лікація, ім…ігрант, ін…овація, ір...адіація, конгрес...мен, бул...а, буд…ійський, ван…а, макіавел...ізм, апел…яція, ім…обілізація, Мак...ензі, ір...аціональний, міс...урійський, ір…еальний, сюр...еалізм, контр...еволюція, шос...е, ап...арат, Гол...андія, Вальтер Скот.., Джульєт...а, контр…озвідка.

4. Тести для самоконтролю

1. Усі слова іншомовного походження треба писати з подвоєними приголосними в рядку

А ан…отація, крос…ворд, Пуч...ині, міс…іонер

Б гум...анізм, ім...унітет, акр…медитація, дол...ар

В нет...о, Міс…ісіпі, мадон…а, ван…а

Г бюл…етень, ат...ракціон, віл…а, Ус...урі.

2. В усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння

А прес...-конференція, дюс...ельдорфський, парал...ельний, кор…ектор

Б ас...ортимент, компроміс.., кол…ективний, коміс...ія

В хоб...і, Дарданел...и, агрес…ія, кон…отація

Г брут…о, буд…изм, гам…а-промені, Гол…андія.

3. Усі слова пишуть без подвоєння приголосного в рядку

А дис....ертація, ком…юніке, ат...аше, конфес…ія

Б ак...орд, Мас...андра, ам…іак, Ніц…а

В гал…ерея, іл…юзія, апен…інський, ір…адіація

Г бал…он, ком...ерція, кан…а, Рос...іні.

4. Треба писати одну букву в усіх словах іншомовного походження в рядку

А ал…ергія, Ган…овер, інтермец...о, контр…ельєф

Б коміс...ія, ін…овація, колон…а, Бамак…о

В ком...ерція, артил...ерист, ват…, барок…о

Г кол...егія, діаграм…а, іл...юзія, гет…о.

5. Усі слова пишуть без подвоєння приголосного в рядку

А ем…ігрант, ім…ігрант, ас...амблея, бел...етристика

Б ім…унітет, кол...екція, дис…кусія, кол…ектив

В ім…ітація, гол…андка, ак…уратний, ак...умуляція

Г епіграм...а, ін…овація, бюл...етень, ак...омпанемент.

6. Треба писати одну букву в усіх словах іншомовного походження в рядку

А ак...умуляція, бел…етристика, ідил...ія, марок…анець

Б кол...ектив, ір...аціональний, нет...о, сум...а

В мас...а, кор…еспондент, клас…, компрес...

Г пан...о, суф…ікс, стрес…, віл...а.

7. Усі слова пишуть без подвоєння приголосного в рядку

А новел…а, агрес...ор, кілограм..., ман…а

Б пас...ажир, ак...омпанемент, бар…икада, п’ятитон...ий

В іл…юмінація, ан...отація, ім…іграція, іл...юстрація

Г інтел…ект, шос…е, кор....еспондент, дол....ар.

8. Треба писати одну букву в усіх словах іншомовного походження в рядку

А ім…унітет, Кан...и, ас...оціація, оперет...а

Б ал…егорія, ім…обілізація, ком...унальний, спаге...ті

В фін..., іл...юзіон, артил...ерія, ел...егія

Г ас...иметрія, ір...аціональний, конгрес...мен, інтел...ігент.

9. Усі слова пишуть без подвоєння приголосного в рядку

А ак...редитація, тон...а, кор…екція, ап…арат

Б колос...альний, конфет...і, ак...ордеон, іл…окутивний

В іл…юзія, апел…яція, ас...ортимент, ім…ітація

Г ат...ракціон, Ніц...а, груп…а, диску…сія.

10. Треба писати одну букву в усіх словах іншомовного походження в рядку

А крос…ворд, буд…изм, іл...юзія, мас...ажер

Б нееф...ективний, піц...ерія, гум…анізм, ім...унітет

В кристал...ічний, одіс...ея, мас…ивний, кол...екція

Г ім…обілізація, діаграм...а, кас...ета, лоб...і.

IV. Підсумок уроку. Оцінювання

V. Домашнє завдання

Вивчити правила, скласти твір-мініатюру «Мандруючи світом», використовуючи слова іншомовного походження

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.4
Оригінальність викладу
4.4
Відповідність темі
4.8
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Кабанюк Ольга
  Чудовий урок! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Очеретяна Людмила
  не завантажується
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Шатковська Альона Анатоліївна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 4. Павлючик Людмила Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Кондратко Альона Володимирівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
docx
Додано
22 вересня 2020
Переглядів
4655
Оцінка розробки
4.5 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку