8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Урок на тему "Відсоток"

Про матеріал
сформувати в учнів знання про формування позичкового відсотка як дохід на капітал, з’ясувати причини відмінностей у відсоткових ставках, охарактеризувати роль банків в організації ринку капіталів; удосконалювати уміння та навички в рішенні практичних задач; розвивати економічне мислення, формувати життєві компетентності, набувати життєвого досвіду , виховувати моральність.
Перегляд файлу

 

 

Економіка                           11 клас                15                          Дата ________________

Тема. Відсоток

 

Мета: сформувати в учнів знання про формування позичкового відсотка як дохід на капітал, з’ясувати причини відмінностей у відсоткових ставках, охарактеризувати роль банків в організації ринку капіталів; удосконалювати уміння та навички в рішенні практичних задач; розвивати економічне мислення, формувати життєві компетентності, набувати життєвого досвіду , виховувати моральність.

Ресурсне забезпечення: схеми «Доходи в ринковій економіці», «Ринок капіталів», роздавальний матеріал: картки із завданнями для виконання вправ та роботи в малих групах, мультимедійний проектор

Основні поняття: банк, депозит, депозитний відсоток, кредит (позика), позичковий відсоток, банківський прибуток.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 • Пояснювати економічні терміни: банк, депозит, депозитний відсоток, кредит (позика), позичковий відсоток, банківський прибуток.
 • Оцінити роль банків у суспільстві.
 • Свідомо здійснювати вибір життєвих цінностей.

 

 

 

 

Хід    уроку

I.   Організаційний етап

Учитель.  Деякі люди вважають, що успіх приходить до тих, хто рано встає. Насправді успіх приходить до тих, хто встає в хорошому настрої. За вашими обличчями я бачу, що ви зараз в доброму настрої, тому хай вам щастить на уроці і впродовж дня.

      Сьогодні на уроці працює 4 групи. Ви будете виконувати завдання на уроці, звітувати про виконання випереджального творчого завдання. За урок всі учні отримують оцінку в балах згідно з «Листом оцінювання».

II. Перевірка домашнього завдання

1)Учитель. Давайте пригадаємо, яку тему вивчили на попередньому уроці?

Тести

1. Ви започатковуєте власну справу з метою отримання:

а.Заробітної плати, б. Ренти.

в. Прибутку. г. Дивіденду.

2.  Заробітна плата — це:

а.Ціна, яку платить підприємець робітникові за викори­стання його праці.

б.Це та сума грошей, яку отримує робітник за свою працю.

в.Це та сума матеріальних благ, яку робітник може при­дбати за свою номінальну заробітну плату.

г.Це винагорода, яку отримує власник робочої сили за свою здатність до праці

3. Рента — це:

а.Ціна за використання землі й інших природних ресурсів.

б.Ціна економічного ресурсу з абсолютно нееластичною пропозицією.

в.Ціна економічного ресурсу з одиничною еластичністю.

г.Платежі за тимчасове користування капітальними благами.

 

4. Яке визначення ринку ви вважаєте найбільш точним і достовірним?

а.Ринок — це економічний простір, у межах якого відбу­вається рух товарів.

б.Ринок — це обмін, який грунтується на засадах грошо­вих відносин.

в.Ринок — це фаза суспільного відтворення, на якій від­бувається обмін товарів.

г. Ринок — це домовленість між людьми про продаж-купівлю товарів та послуг за визначеними цінами.

5. Головна відмінність споживчого ринку від ринку засо­бів виробництва полягає в тому, що:

а.На споживчому ринку реалізується значно більше то­варів, ніж на ринку засобів виробництва.

б.На споживчому ринку переважає роздрібна, а на рин­ку засобів виробництва — оптова торгівля.

в. Покупцями на споживчому ринку виступають домогоподарства, а на ринку засобів виробництва — вироб­ничі фірми і посередницькі організації.

г. Попит на продукцію споживчого ринку є природним, а попит на засоби виробництва є похідним.

6. Підприємець буде збільшувати попит на працю доти, доки:

а.На його підприємстві будуть збільшуватись обсяги ви­робництва.

б.Витрати підприємця на ресурс праці не стануть пере­вищувати внесок працівника у створений продукт.

в.Буде підвищуватись продуктивність праці.

г. Пропозиція на ринку праці буде перевищувати попит на робочу силу.

7. Підприємець буде збільшувати попит на працю доти, доки:

а.На його підприємстві будуть збільшуватись обсяги ви­робництва.

б.Витрати підприємця на ресурс праці не стануть пере­вищувати внесок працівника у створений продукт.

в.Буде підвищуватись продуктивність праці.

г. Пропозиція на ринку праці буде перевищувати попит на робочу силу.

8. В повсякденному житті ми щоденно є учасниками діяль­ності:

      а.Валютних ринків.

      б.Ринків природних ресурсів.

      в.Товарних ринків.

     г.Ринків цінних паперів.

 

 

 

 

 

Заповніть таблицю, відображаючи в ній зміни, які відбу­дуться на ринку землі при наведених умовах:

Зміни

Попит на землю

Пропози­ція землі

Рівноважна піна (рентаї

1. Значно зросла ціна на пшеницю і дохід від її пролажу.

 

 

 

2. Фірма відмовилась від вирощування грибів під відкритим небом і поча­ла вирощувати їх у вла­сному підвалі.

 

 

 

3. Профспілка найманих робітників-виноградарів добилась значного зрос­тання їх заробітної плати.

 

 

 

 

 

Попит на працю водіїв таксі в приватній фірмі "007" задано формулою: QD=700 – W$ а пропозиція їх праці — QS = 2W- 200, де W — зарплата водія в місяць, грн.; Q — кількість водіїв, чол.

Визначте:

а.Рівноважну зарплату і кількість найманих водіїв таксі на ринку праці.

б.Що відбудеться на ринку праці водіїв таксі, якщо профспілки добились зростання зарплати водіїв на 60 грн. в місяць за інших рівних умов?

б.Що, на вашу думку, найімовірніше відбудеться на ринку послуг таксі, якщо профспілки доб’ються зростання зарплати при незмінній кількості працюючих таксистів?

 

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Економічна лінгвістика.

Із двох слів, переставляючи букви, складіть економічний тер­мін.

Кредо + тир = той, хто позичає гроші (кредитор)

Трон + цеп = винагорода (процент)

Бик + побут = дохід підприємця (прибуток)

IV

III. Мотивація  Вправа «Мозковий штурм»

Учитель. Сьогодні ми продовжимо тему ринку капіталів. І тому виникає таке питання:

  - Як краще зберігати або використовувати гроші?

Які ваші пропозиції?  (учні пропонують, з’являються на дошці надписи)

Витратити,      позичити другові,       зберігати вдома,    покласти в банк

Голосування:  хто б свої гроші витратив на придбання …, круїз,…

Чому ви обрали такий спосіб використання грошей?

 

Учитель. Ви можете використати гроші за власним бажанням. Але якщо підійти до цього з точки зору економіки,  то економічно доцільно, щоб гроші заробляли і приносили родині додатковий прибуток, тому слід прислухатися до поради Милославського - одного з героїв відомої комедії Леоніда Гайдая «Іван Васильович змінює професію» (перегляд уривка).

Учитель. Вам, молодому поколінню,  важливо знати, що в ринковій економіці крім зарплати є різні інші види доходів (звернутися до схеми «Доходи в ринковій економіці»), одним з видів доходу є банківський відсоток.  ( додаток 1)

Тому тема уроку…..   Запишіть в зошити.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення з елементами бесіди

Учитель. Що необхідно людині для того, щоб відкрити власну справу?

Учень. Капітал.

Учитель. Капітал у широкому розумінні  будь-яке майно людини, здатне приносити дохід. На які складові частини поділяється ринок капіталу? (робота з підручником с. 62 схема на дошці та в зошитах)

Розповідь учителя.

Позичковий процент — це винагорода, яку отримує власник гро­шових коштів із боку підприємців чи приватних осіб за користуван­ня ними. Розмір цієї винагороди називається ставкою або нормою позичкового процента, який визначається на основі попиту і пропонування на ринку грошей. Якщо попит значно перевищує пропозицію, то, звичайно, норма позичкового процента буде зростати, і навпаки, якщо пропонування перевищує попит, норма позичкового процента зменшуватиметься. Її конкретна величина залежить від таких факторів:терміновість, ризик, конкуренція на грошовому ринку, оподаткування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянемо схему.

 

Позичковий процент

Фактори диференціації

 

Ставка позичкова , %


   

 

 

 

Довгострокові позики видаються під вищі проценти, оскільки її пісникам доводиться надовго відмовлятися від використання кош- 11 и, що могли принести непогані прибутки. Рівень ризику залежить під стану економіки держави, надійності позичальника та інших факторів. Звичайно, чим ризик вищий, тим вищою буде і ставка Процента.

Конкуренція на грошовому ринку знижує ставки процента, »скільки позичальник може вибирати серед багатьох кредиторів. Дми його заохочення вони можуть поступово знижувати свої ціни на користування грошима. Якщо ж конкуренція практично відсут­ня, то ставки встановлюються високі, вигідні власникам грошових коштів.

Кредитор надасть перевагу такому розміщенню грошей навіть і зм менший процент, де дохід оподатковується за меншою ставкою.

Робота в групах ( 3 хв.)

Знайдіть за матеріалами підручника с.62 - 63

 • Як формується попит на ринку капіталів?
 • Як формується пропонування на ринку капіталів?
 • Як розрахувати ціну позичкового відсотка?

Групи звітують про свою роботу.

Ставка позичкового процента розраховується як відсоток від кіль­кості позичених грошей.

                                            

Де В – сума , яку треба сплатити  за користування грошима;

К – сума позичених коштів

( записати в зошити)

Задача.

Ви отримали в кредит ЗО 000 грн під 35 % річних терміном нп два роки. Яку суму вам доведеться сплачувати щороку? Яку суму ви сплатите взагалі? Чому дорівнює вартість кредиту у відсотках?

Розв ’ язання.

1.Відсотки за кредит за один рік: ЗО 000 грн • 0,35 = 10 500 грн.

2. Відсотки за кредит за два роки: 10 500 -2 = 21 000 грн.

3.Загальна сума: ЗО 000 + 21 000 = 51 000 грн.

4.Вартість кредиту в % за два роки, грн 21 000 : 30 000 • 100 % * 70 % (на рік 70 % : 2 = 35 %).

Рух кредитних ресурсів відбувається за допомогою різних фінансово-кредитних установ. Провідною є банк. Для розуміння суті діяльності банків проведемо ділову гру… (Учні отримують картки).

Гра «Заощадники та позичальники»

Ви отримали картки. ( додаток 1). Одні учні є заощадниками, інші позичальниками.

Заощадники мають певну суму грошей і дають у позику під …% одному або кільком учням.

Позичальники бажають взяти певну суму у позику під свій відсоток.

Завдання. Спробуйте досягти угод щодо надання та одержання позик і підрахуйте свої доходи або плату за кредит.

Учні виконують завдання.

Послухаємо звіт, сформованих на фінансовому ринку, міні-груп.

Обговорення.

 • Чи були у вас труднощі при виконанні цього завдання? Які?
 • Що могло б полегшити процес отримання/надання позик? (фінансові посередники-банки).
 • Отже, яка роль банків у суспільстві? (приймають вклади і надають позики).

Випереджальне завдання «Призначення та функції банків».

Викладач: Розібратися у світі фінансів важко. Діє велика кількість різних фінансових установ. Щоб правильно обрати банк, треба володіти історією про нього.

Питання до учнів:

 • Які характерні риси на вашу думку, повинні мати фінансові посередники  чому? (Стабільність, безпека, зручне розташування, надійність, коректність персоналу).

V. Закріплення вивченого

. Банк залучив вклади від населення на суму 200 000.грн під 30% річних і всі ці кошти надав у позику клієнтам під 45% річних. Чому дорівнює прибуток банку?

Р. 1) 200000 * 0,45 = 90000 –сума , що одержить банк за надання кредитів.

2) 200000 * 0,3 = 60 000грн – відсотки, що банк має сплатити вкладникам.

3) 90 000 – 60 000 = 30 000 грн – прибуток банку.

 

1. Бліцопитування (так/ні) 

 •      Головним банком України виступає Національний банк.
 •      Головною функцією комерційних банків є емісія грошей.
 •      До активних операцій комерційних банків належить надання кредитів фізичним і юридичним особам.
 •      Позичковий відсоток нижче за депозитний відсоток.
 •      Кредит видається на умовах терміновості, платності, зворотності.
 •      Відсоток на ринку капіталу формується у взаємодії попиту і пропозиції.
 •      Заробітна плата – це єдиний спосіб отримання доходу.

Перевірка. Оцінювання. Максимальна оцінка-2 бали.

Висновок:

Викладач звертається до учнів з питанням: «На якому місці гроші у вашому житті?»

Прийом «Коло думок».

Як я уявляю свій життєвий успіх?

Розподіліть указані життєві цінності відповідно до ваших пріоритетів.

Життєві цінності

Рейтинг

Рейтинг

Гроші, багатство

 

 

Здоров’я

 

 

Щаслива родина

 

 

Успішна кар’єра

 

 

Безкорисна допомога людям

 

 

Авторитет серед друзів

 

 

Щасливий випадок

 

 

VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання: Реферат на тему: «Аналіз батьківської системи нашого міста»

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Ткаченко Анна
Пов’язані теми
Економіка, Розробки уроків
Додано
22 квітня
Переглядів
109
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку