12 березня о 18:00Вебінар: Soft Skills – навички професійного успіху

Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок з теми " Спирти та Феноли"

Про матеріал
Перевірка знань та навичок учнів з теми " Спирти та Феноли". Цілі: формування ключових компетентностей: • основні компетентності у природничих науках і технологіях; • уміння вчитися упродовж життя; • математична компетентність; формування предметних компетентностей: • перевірити рівень навчальних досягнень учнів з органічної хімії за курс 9 класу; • виховувати інтерес до вивчення хімії. Обладнання: роздавальний матеріал. Тип уроку: самостійна роботаурок перевірки і корекції знань, умінь і навичок;. Форми роботи: індивідуальна робота за варіантами.
Перегляд файлу

Тематичне  оцінювання  № 7

Спирти . Феноли .

Варіант  № 1

 

Рівень І

( за  кожну  правильну  відповідь  0,25 балів )

 

 1. Вкажіть  формулу  етанолу :

а) СН4 О ;            б) С2 Н6 О ;             в) С3 Н6 О ;              г) С2 Н4 О .

  2. Вкажіть  метал , який  заміщує  Гідроген  у  гідроксильній  групі  метанолу :

      а) Аg ;                 б) Са ;                в) Zn ;              г) Сu .

  3. Яку  речовину  використовують  для  виявлення  багатоатомних  спиртів ?

      а) СuSО4 ;              б) СuО ;            в) Сu(ОН)2 ;            г) СuСІ2 .

  4. Хімічна  речовина  складу  С Н О  належить  до ... :

      а) насичених  одноатомних  спиртів ;            б) двохатомних  насичених  спиртів ;

      в) трьохатомних  спиртів ;                              г) насичених  вуглеводнів .

  5. Із  якого  спирту  при  внутрішньомолекулярній  дегідратації  можна  одержати  етен ?

      а) СН3 ОН ;          б) С3 Н7 ОН ;         в) С3 Н8 О ;         г) С2 Н5 ОН .

  6. У  результаті  взаємодії  фенолу  з  бромною  водою  утворюється  органічна  речовина , яка 

      називається ...

      а) 2 – броофенол ;                           б) 2,4,6 – трибромофенол ;

      в) бромофенол ;                              г) 1,4 – дибромофенол .

  7.  Вкажіть  речовину, з  якою  реагує  метанол :

       а) КОН ;              б) НСІ ;              в) Сu ;               г) NаСІ .

  8. Яку  речовину  називають  „ олійний  цукор ” ?

      а) фенол ;              б) метанол ;           в) етиленгліколь ;          г) гліцерин .

 

Рівень ІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,5 балів )

 

 1. Скільки  ізомерних  спиртів  мають  молекулярну  формулу  С3 Н8 О ?

а) два ;               б) три ;              в) один ;                г) чотири .

  2. Вкажіть  суму  всіх  коефіціентів  у  рівнянні  реакції  горіння  метанолу , схема  якої 

      СН3 ОН  +  О2 – СО2  +  Н2 О :  

      а) 10 ;                     б) 11 ;                 в) 8 ;                 г) 6 .

  3. Вкажіть  групу  формул , у  якій  усі  речовини  є  гомологами :

      а) СН3 – СН2 – ОН ,     СН3 – СН2 – СН2 ,     СН3 – О – СН3 ;

                                                        ОН    ОН

     б) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОН , СН3 – СН – СН2 – ОН , СН3 – ОН ;

                                                                         СН

                                СН3

     в) СН3 – СН2 – СН – СН2 – ОН ,  СН3 – СН – СН2 – ОН , СН3 – СН2 – ОН ;

                                                                        СН3 

                    СН3

     г) СН3 – С – СН2 – СН3 ,    СН3 – СН2 – СН – СН2 , СН3 – ОН .

                    ОН                                              ОН    ОН

  4. Вкажіть  формулу  ізомеру  1 – пентанолу :

                                                                                             СН3

      а) СН2 – СН2 – СН – СН3 ;                           б) СН3 – С – СН2 – СН2 – СН3  ;

          СН2               ОН                                                       ОН

          СН3

                    СН3

     в) СН3 – С – СН2 – ОН ;                             г) СН3 – СН – СН3 .

                    СН3                                                              ОН

 

Рівень ІІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,75 балів )

 

 1. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  можна  здійснити  такі  перетворення :

С2 Н6 – С2 Н4 – С2 Н5 ОН – С2 Н5 Вr

 

                           С2 Н5 ОК

       Вкажіть  необхідні  умови  для  проведення  цих  реакцій .

 1. Відносна  густина  парів  одноатомного  спирту  за  повітрям 1,586 . Визначте  молекулярну  формулу  спирту . Який  об’єм  повітря (н.у.) потрібен  для  спалювання  0,1 кг  цього 

      спирту ?

 1. З  етену  об’ємом  2,24 м (н.у.)  одержали  4,2 кг  етанолу . Обчисліть  вихід  спирту .
 2. З  етилену  об’ємом  5,6 м (н.у.) одержали  розчин , що  містить  етанол  і  воду , в  якому  масова  частка  спирту  становить  96% . Визначте  масу  цього  розчину .

 

Рівень ІV

( за  кожну  правильну  відповідь  1 бал , за  четверту  задачу  2 бали )

 

 1. Визначте  невідомі  речовини , вкажіть  їх  назви  і  складіть  рівняння  реакцій  для  наведеної  схеми  перетворень :

                 + CI2 ,                      + HOH           + H2 SO4 ( конц.)

       C H -------------- A ---------------D --------------------E – A

                         1                             2                                3                   4

 1. При  взаємодії  24 г  насиченого  одноатомного  спирту  з  надлишком  калію  утворилось 

      4,48 л  водню (н.у.) . Визначте  молекулярну  формулу  спирту .

 1. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  з  коксу  і  води  можна  одержати  етанол . Вкажіть  назви  продуктів  кожної  реакції .
 2. На  нейтралізацію  суміші  етанолу  і  фенолу  витратили  65,31 мл  розчину  натрій  гідроксиду  з  масовою  часткою  лугу  20% ( р = 1,225 г/мл) . При  взаємодії  такої  ж  за  складом  і  масою  суміші  з  надлишком  металічного  натрію  виділилось  6,72 л  газу (н.у.) . Розрахуйте  масову  частку  фенолу  в  суміші .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання  № 7

Спирти . Феноли .

Варіант  № 2

 

Рівень І

( за  кожну  правильну  відповідь  0,25 балів )

 

 1. Вкажіть  формулу  метанолу :

        а) СН3 ОН ;          б) С3 Н7 ОН ;         в) С4 Н9 ОН ;         г) С2 Н5 ОН .

  2. Назви  насичених  одноатомних  спиртів  за  міжнародною  номенклатурою  мають  суфікс ...

      а) – ен ;                  б) – діол ;              в) – аль ;              г) – ол .

  3. Реакції  між  спиртами  і  галогенводнями  належать  до  реакцій ...

      а) раикального  галогенування ;                                б) термічного  розщеплення ;

      в) обміну ;                                                                    г) заміщення .

  4. Яку  речовину  потрібно  використати , щоб  з  етанолу  одержати  натрій  етилат ?

      а) Nа2 СО3 ;                    б) NаНСО3 ;                   в) NаОН ;                   г) Nа .

  5. Вкажіть  електронну  формулу  етанолу :

                 Н   Н                                                       Н   Н

       а) Н : С : С : О : Н  ;                              б) Н : С : С : О : Н ;

                 Н   Н                                                       Н   Н

                  Н        Н                                               Н

       в) Н : С : О : С : Н ;                             г) Н : С : О : Н .

                 Н         Н                                               Н 

  6. Одноатомні  насичені  спирти  мають  вищі  температури  кипіння , ніж  відповідні

      вуглеводні , внаслідок ...

      а) наявності  рухливого  атома  Гідрогену ;

      б) наявності  гідроксильної  групи ;

      в) збільшення  молекулярної  маси ;

      г) утворення  водневих  звязків .

  7. Вкажіть  формулу  калій  феноляту : 

      а) С6 Н5 ОК ;                  б) С6 Н5 К  ;                в) С6 Н4 ОК ;                  г) С7 Н7 ОК  .

  8. Вкажіть  речовину , з  якою  може  реагувати  гліцерин :

      а) СuSО4 ;                      б) Сu(ОН)2 ;                 в) Н2 О ;                         г) Н2 .

 

Рівень ІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,5 балів )

 

  1. Вкажіть  суму  всіх  коефіціентів  у  рівнянні  реакції  горіння  метанолу , схема  якої 

      С2 Н5 ОН  +  О2 – СО2  +  Н2 О :  

      а) 6 ;                     б) 7 ;                 в) 8 ;                 г) 9 .

  2. Вкажіть  формулу  ізомеру  1 – бутанолу :

                                                                                     СН3

      а) СН3 – СН2  ;                                          б) СН3 – С – СН2 – СН3 ;

                    СН2 – ОН                                                 СН3

                                                                                        СН3

     в) СН3 – СН – СН2 – СН3 ;                        г) СН3 – С – СН2 .

                   ОН                                                               СН3  ОН

3.Вкажіть  групу  формул , у  якій  усі  речовини  є  гомологами :

а) СН3 – ОН ,  СН3 – СН2 – СН2 – ОН ,  СН3 – СН – СН3 ;

                                                                              ОН

б) СН3 – СН2 - ОН , СН3 – СН2 – СН2 – ОН , СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – ОН ;

в) СН2 – СН2 – СН – ОН , СН2 – СН2 – СН2 , СН3 – СН2 – ОН ;

    ОН                СН3            ОН                ОН 

г) СН2 – ОН , СН3 – СН2 – СН2 – ОН , СН3 – СН – СН2 – ОН .

    СН2 – ОН                                                       ОН

4.Із  метанолом  реагують :

     а) К , Сu , НСІ , НВr ;                                         б) Аg , К , НВr , NаОН ;

     в) СН4 , СІ2 , Nа , НСІ ;                                      г) НВr , АІ , Nа , НСІ .

 

Рівень ІІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,75 балів )

 

 1. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  можна  здійснити  такі  перетворення :

             1                           2                   3

метан – хлорометан – метанол – калій  метилат

                                                        4

                                 карбон (ІV) оксид

 1. Густина  парів  одноатомного  насиченого  спирту  за  нормальних  умов  становить

      2,679 г/л . Визначте  молекулярну  формулу  спирту .

 1. Обчисліть  масу  осаду , що  утвориться  при  взаємодії  надлишку  фенолу  з  бромною  водою  масою  200 г , масова  частка  брому  в  якій  10% .
 2. Який  об’єм  повітря (н.у.) потрібен  для  спалювання  метанолу  кількістю  речовини

      0,25 моль ?

 

Рівень ІV

( за  кожну  правильну  відповідь  1 бал , за  четверту  задачу  2 бали )

 

 1. Визначте  невідомі  речовини , вкажіть  їх  назви  і  складіть  рівняння  реакцій  для  наведеної  схеми  перетворень ( М – органічна  речовина ) :

                         1500 С                    + Н2 (Ni)                 + Н2 О                       + НBr

        СН4 --------------- А ------------------ D ---------------- Е ------------------- М    

 1. При  взаємодії  7,6 г  насиченого  двохатомного  спирту  з  надлишком  натрію  утворилось  2,24 л водню . Визначте  молекулярну  формулу  спирту .
 2. При  взаємодії  суміші  фенолу  та  метанолу  з  надлишком  натрію  виділилося  4,48 л  водню (н.у.) . На  нейтралізацію  такої  ж  за  складом  і  масою  суміші  витратили  300 мл  розчину  натрій  гідроксиду  з  концентрацією  лугу  1 моль/л . Визначте  масову  частку  фенолу  у  вихідній  суміші .
 3. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  з  кальциту , використовуючи  інші  неорганічні  речовини , можна  одержати  етанол . Яку  масу  кальциту , що  містить  10%  домішок  піску , потрібно  використати  для  добування  етанолу  масою  2 кг ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання  № 7

 Спирти . Феноли . 

Варіант  № 5

 

Рівень І

( за  кожну  правильну  відповідь  0,25 балів )

 

 1. Вкажіть  загальну  формулу  гомологів  насичених  одноатомних  спиртів :

            а) Сn Н2n-2 ОН ;                     б) Сn Н2n+1 ОН ;                    в) Сn Н2n ОН ;                г) Сn Н2n-1 ОН

  2. Функціональна  група  спиртів – це ... .

       а) група  атомів  СООН ;

       б) група  атомів  ОН , яку  називають  гідроксильною ;

       в) група  атомів  СОН ;

       г) група  атомів  NО2 .

  3. Вкажіть  вуглеводень , який  утвориться  при  дегідратації  пропанолу :

      а) С3 Н4 ;                                      б) С3 Н8 ;                            в) С3 Н6 ;                          г) С2 Н6 .

  4. Вкажіть  формулу  фенолу :

      а) С3 Н8 О ;                                  б) С6 Н5 ОН ;                     в) С6 Н4 ОН ;                    г) С6 Н6 .

  5. При  взаємодії  якої  речовини  з  етанолом  утвориться  бромоетан ?

      а) НВr ;                                         б) Вr2 ;                               в) КВr ;                              г) ZnВr2 .

  6. 2 – пентанол  належить  до  ... .

      а) насичених  двохатомних  спиртів ;                    б) трьохатомних  спиртів ;

      в) насичених  одноатомних  спиртів ;                    г) фенолів .

  7. Для  виявлення  фенолу  використовують ... .

      а) розчин  лугу ;                                                       б) розчин  ферум (ІІІ) хлориду ;

      в) хлороводневу  кислоту ;                                     г) розчин  купрум (ІІ) сульфату .

  8. Гліцерин  належить  до ... .

      а) насичених  одноатомних  спиртів ;                   б) трьохатомних  спиртів ;

      в) двохатомних  спиртів ;                                       г) фенолів .

 

Рівень ІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,5 балів )

 

 1. Вкажіть  реагент , за  допомогою  якого  можна  розрізнити  етанол  і  фенол :

а) натрій ;                                                              б) бром ;

в) купрум (ІІ) оксид ;                                           г) купрум (ІІ) гідроксид .

  2. Вкажіть  формули  гомологів :

                                                                           СН3

      а) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОН ,  СН3 – С – ОН , СН3 – СН – СН2 – ОН ;

                                                                          СН3                    СН3

б) СН2 = СН – СН2 – СН2 – ОН , СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОН , СН3 – СН – СН – ОН

                                                                                                                       СН3   СН3

в) СН3 – СН2 – ОН , СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОН , СН3 – СН2 – СН2 – ОН ;

               СН3                                                                                   СН3

г) СН3 – С – СН2 – ОН , СН2 – СН2 – СН2 – СН – СН3 , СН3 – С – СН – СН3 .

               СН3                    ОН                          ОН                         ОН ОН  

3.Вкажіть  суму  всіх  коефіціентів  у  рівнянні  реакції , схема  якої   

            С6 Н5 ОН  +  Na   С6 Н5 ОNa+  Н2  :  

      а) 7 ;                                  б) 6 ;                                     в) 8 ;                                г) 9 .

4. Вкажіть  формулу  ізомеру  1 – гептанолу :

                              ОН                                                              СН3 СН3

    а) СН3 – СН2 – С – СН3 ;                                      б) СН3 – С – С – СН2 – ОН ;

                              СН3                                                             СН3 СН3

                              СН3                                                              СН3

   в) СН2 – СН2 – С – СН2 – СН3 ;                             г) СН3 – С – СН3 .

       ОН                С2 Н5                                                             СН2 – СН2 – СН2 – ОН  .

Рівень ІІІ

( за  кожну  правильну  відповідь  0,75 балів )

 

 1. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  можна  здійснити  такі  перетворення :

                 1                  2                            3

пропан – пропен – 2 - пропанол – 2 - хлоропропан

                                                        4

                                 карбон (ІV) оксид

 1. Масова  частка  Натрію  в  алкоголяті  насиченого  одноатомного  спирту  33,82% . Визначте  молекулярну  формулу  алкоголяту .
 2. Натрій  масою  2,3 г  помістили  в  етанол  кількістю  речовини  0,2 моль . Який  об’єм (н.у.) водню  виділився ?
 3. Який  об’єм  повітря (н.у.)  потрібен  для  спалювання  21,2 г  еквімолярної  суміші  метанолу  і  бутанолу ?

 

Рівень ІV

( за  кожну  правильну  відповідь  1 бал , за  четверту  задачу  2 бали )

 

 1. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  з  етану  двома  способами  можна  одержати  калій  етилат . Вкажіть  необхідні  умови  проведення  цих  реакцій  і  назви  продуктів  цих  реакцій
 2. При  нагріванні  до  200 С  насиченого  одноатомного  спирту  масою  27 г  у  присутності  концентрованої  сульфатної  кислоти  одержали  17,01 г  алкену  при  виході  90% . Визначте  молекулярну  формулу  спирту .
 3. При  взаємодії  деякої  кількості  розчину  фенолу  в  етанолі  з  надлишком  натрію  одержали  16,8 л  газу (н.у.) , а  при  взаємодії  такої  ж  кількості  вихідного  розчину  з  надлишком  бромної  води  утворилось  41,375 г  осаду . Визначте  маси  компонентів  вихідного  розчину .
 4. Складіть  рівняння  реакцій , за  якими  з  кальцій  карбіду , використовуючи  лише  неорганічні  речовини , можна  одержати  метанол . Вкажіть  необхідні  умови  проведення  цих  реакцій .

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
2279
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку