9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Урок "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Значення періодичного закону для розвитку науки, техніки, розуміння наукової картини світу"

Про матеріал

Розробка містить готовий план-конспект уроку. Урок спланований у вигляді семінару,тому передбачає виконання різних форм роботи й виконання різних завдань. Розробка уроку була апробована і урок мав високу ефективність

Перегляд файлу

 План-конспект уроку №

Клас _____________________                                Дата________________________

Розділ : Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва на основі вчення про будову атома

Тема уроку: Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Значення періодичного закону для розвитку науки, техніки, розуміння наукової картини світу

Мета уроку:

Навчальна:

Перевірити та скорегувати знання учнів про хімічні елементи, родини хімічних елементів, структуру періодичної системи, періодичний закон та його значення для розвитку науки, техніки, розуміння наукової картини світу. Перевірити вміння використовувати періодичну систему для пошуку інформації про хімічні елементи та їх властивості.

Визначити рівень навчальних досягнень з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва на основі вчення про будову атома».

Розвиваюча:

продовжити розвивати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, систематизувати  виконуючи практичні завдання; розвивати уявлення про розвиток та відкриття в хімічній науці

Виховна:

Виховувати  вміння працювати  самостійно і в групах.

Обладнання : періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця відносної електронегативності елементів.

Тип уроку: перевірка і корекція знань, вмінь і навичок

Вид уроку: семінар

Методи і методичні прийоми:

 пояснювально-ілюстративні—бесіда, розповідь, наочні—демонстрації, практичні—розв’язування задач, репродуктивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

 

п/п

Зміст уроку

Методи і методичні прийоми

І.

Організація учнів класу

 

ІІ.

Перевірка д/з

Перевірка та обговорення виконання письмових завдань

 

 

ІІІ.

Розв’язування задач і вправ

Тест

  1. Вкажіть елемент, що утворює амфотерні сполуки:

а) Zn         б)F         в)Mg        г)Na

2.  В якому з рядів наведені лише елементи ІІ групи

а)Al,Be,C           б)Li,N,F

    в)Be,Mg,Ba          г)Mg,Sr,N

3.  Позначте елемент, що входить до головної підгрупи

а)Ca          б)Fe         в)Cu        г)Hg

4. Позначте елемент, що входить до побічної підгрупи

а)Na           б)Sr         в)Ag        г)Sn

5.  Позначте елемент, вища валентність якого V

а)S           б)Cr         в)Cl        г)P

6.  Позначте елемент, що може виявляти валентність ІV

а)S           б)Cr         в)Cl        г)P

Відповіді

1

2

3

4

5

6

а

в

а

в

г

а

Правильність виконання перевіряють в парах.

Виконання вправ

BD21306_Встановити якому атому відповідають електронні формули: 5.1, 5.6, 5.7, 5.10

BD21306_Розташувати за зростанням неметалічних властивостей

5.28

BD21306_Задачі

5.10, 5.51, 5.52

BD21306_Визначення і порівняння електронегативності

5.76

BD21306_Ядерні реакції 5.81,5.93

Робота в малих навчальних групах

  1. Позначте число s-елементів в кожному періоді Періодичної системи

а)6           б)8        в)2        г)14

  1. Позначте число р-елементів в кожному великому періоді Періодичної системи

а)7           б)8        в)10        г)14

 

3. Позначте форму р-орбіталі:

а)куля     б)об’ємна вісімка   в)еліпс   г)тороїд

4. При α-розпаді атома виділяється:

а)електрон  б)протон    в)ядро Гелію     г)нейтрон

5. Встановити взаємозв’язки:

1.Протон

1.Позитивно заряджена частинка речовини

2.Електрон

2.Відстань від ядра до зовнішньої орбіталі

3.Катіон

3.Позитивно заряджена частинка ядра

4.Радіус

4.Негативно заряджена частинка атома

6. Скласти рівняння утворення оксидів і гідроксидів для елементів, що мають електронні конфігурації:1s22s22p63s1, 1s22s22p63s2, 1s22s22p63s23p1. Порівняти  зміну металічних властивостей

7. Заповнити таблицю:

 

75As

59Ni

16C 

Число протонів

 

 

 

Число електронів

 

 

 

Число нейтронів

 

 

 

Нуклонне число

 

 

 

8. Визначте хімічні елементи, яким відповідають електронні конфігурації,встановіть до якої родини вони належать, напишіть схеми утворення ними йонів:

1s22s22p63s1                               1s22s22p63s23p3

1s22s22p63s23p5                          1s22s22p63s23p6

9. При α-розпаді елемента № 92 утворився радіоактивний елемент, який після атакування електроном перетворився на елемент родини рідкоземельних елементів. Визначити ці елементи

10. Який об’єм газу виділиться при взаємодії 3,9г металу з конфігурацією1s22s22p63s23p64s2  з водою? Який це метал?

11. Розрахувати масові частки елементів в утвореній складній сполуці в завданні 10.

12. Виведіть формулу сполуки, якщо відомо, що речовина містить Na, S,О, а масові частки Натрію і Сульфуру становлять 32,4% і 22,5%?

 

Робота в парах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в групах

ІV.

 Контроль знань

Тест

Завдання 1-20 мають одну правильну відповідь

  1. Горизонтальний ряд хімічних елементів, який починається лужним металом і завершується інертним газом, окрім першого—це:

а) ряд      б) група      в) період     г) таблиця

2. Вертикальний ряд хімічних елементів, об’єднаних за властивостями—це:

а)період         б)ряд     в)група      г)таблиця

3. До головних підгруп належать елементи:

а)малих періодів

б)великих періодів

в)елементи, що розміщені справа

г)елементи малих і великих періодів

4. До родини лужноземельних металів відносять:

а) всі елементи ІІ групи головної підгрупи

б) Ca, Sr, Ba, Ra

в) Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

г) елементи ІІ групи побічної підгрупи

5. Скільки родин хімічних елементів міститься в VІІІ групі:

а)2        б)1    в)4     г)3

6. Яка родина розміщена в VІ групі:

а) лужні метали     б) галогени

в) халькогени         г) птіктогени

7. Номер групи вказує:

а)на вищу валентність і кількість електронів на зовнішньому рівні

б)на валентність і кількість електронів на зовнішньому рівні

в)на заряд ядра

г)на кількість електронів і протонів

8.Номер періоду вказує:

а)на валентність

б)на кількість енергетичних рівнів

в) на заряд ядра і нуклонне число

г)на кількість протонів і нейтронів

9.Порядковий номер елемента вказує:

а)на кількість електронів, протонів і нейтронів

б) на кількість протонів, заряд ядра і кількість електронів

в) на заряд ядра, кількість протонів і нейтронів

г)на заряд ядра і нуклонне число

     10.В періодичній системі виділяють порушників  

       періодичного закону за Менделеєвим:                             

а)5    б)7  в)4    г)9

11. Періодичний закон хімічних елементів був відкритий у :

а)1870р         б)1860р

в)1869р         г)1828р

12.  Частина простору навколо ядра, де найімовірніше перебування електрона, називається:

а)радіус      б)діаметр          в)орбіта      г)орбіталь

13. Яку форму має s-орбіталь:

а)об’ємна вісімка    б) куля

в) геоїд                     г)тороїд

14. Форму об’ємної вісімки має орбіталь:

а)s   б)d   в)p     г)f

15. Максимальна кількість електронів на d-орбіталі:

а)5   б)10    в)14      г)6

16. Максимальна кількість електронів на f-орбіталі:

а)14    б)2    в)6     г)10

17. Скільки s-елементів міститься у будь-якому періоді:

а)1     б)2        в)8        г)6

18. В якому енергетичному рівні вперше з’являється d-орбіталь:

а)ІІ   б)VІ    в)ІІІ          г)ІV

19. Відстань від ядра до зовнішніх електронів-це:

а)орбіталь   б) радіус    в) підрівень      г)діаметр

20. Властивість елементів притягувати електронну густину:

а)валентність

б) спорідненість до електрона

в) енергія йонізації

г)електронегативність

21. Встановити відповідність

1

1S22S22P63S1

А

Ne

2

1S22S22P6

Б

O

3

1S22S22P5

В

C

4

1S22S22P63S2

Г

Na

 

 

Д

F

 

 

E

Mg

 

 

Є

Ar

Розв’язати задачі:

22. Назвіть елемент за такими даними: IІІгрупа, відносна молекулярна маса гідроксиду 78

23. Назвіть елемент за такими даними: IVгрупа, відносна густина за воднем вищого оксиду дорівнює 22.

24. Скласти формули оксидів і гідроксидів для елементів, що мають електронні конфігурації:     1s22s22p63s1,     1s22s22p2 , 1s22s22p63s2, 1s22s22p63s23p4 , 1s22s22p63s23p1.

25.При бомбардуванні ядер 238U  α-частинками одержали ядро нукліду 94-го елемента з масовим числом 240, для якого характерний β-розпад. Складіть рівняння ядерних реакцій, які відбуваються при цьому.

26. Яка маса оксиду утворилась при згоранні в кисні 2,4г металу з конфігурацією1s22s22p63s2 ? Розрахуйте масу солі, що утвориться при взаємодії цього оксиду з 20% розчином сульфатної кислоти масою 100г.

Відповіді:

1

В

6

В

11

В

16

А

21

22

Al

2

В

7

А

12

Г

17

Б

1-г

23

C

3

Г

8

Б

13

Б

18

В

2-а

24

-

4

Б

9

Б

14

В

19

Б

3-д

25

-

5

Г

10

Б

15

Б

20

Г

4-е

26

4г,6г

 

Самостійна робота

 

V.

Повідомлення д/з

Повторити типи хімічного зв’язку

 

 

VI.

Підсумки уроку

«Я вмію…»

«Вдалося...»

«Свою роботу я оцінюю…»

Методика «Незакінчене речення»

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
487
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку