10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва."

Про матеріал

Навчальний предмет: хімія

Клас: 8

Тема уроку: Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Мета уроку:

Навчальна: систематизувати і узагальнити знання по темі: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва»; закріпити й розвинути вміння використовувати періодичний закон і періодичну систему для характеристики хімічних елементів; виявити недоліки в знаннях по даній темі.

Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати й робити висновки.

Виховна: виховання потреби в знаннях, підвищення пізнавальних інтересів.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Перегляд файлу

Навчальний предмет: хімія

Клас: 8

Тема уроку: Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Мета уроку:

Навчальна: систематизувати і узагальнити знання по темі: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва»; закріпити й розвинути вміння використовувати періодичний закон і періодичну систему для характеристики хімічних елементів; виявити недоліки в знаннях по даній темі.

Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати й робити висновки.

Виховна: виховання потреби в знаннях, підвищення пізнавальних інтересів.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Методи навчання: словесні – бесіда, розповідь, пояснення; практичні – розв’язування  розрахункових задач, виконання тренувальних вправ; частково-пошукові.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, план характеристики хімічного елемента за положенням у періодичній таблиці Д.І.Менделєєва (Додаток 1).

 

Структура уроку

І. Організаційний етап         1хв.

ІІ. Перевірка домашнього завдання       7хв.

ІІІ. Актуалізація опорних знань       4хв.

ІV. Мотивування навчальної діяльності      1хв.

V. Узагальнення та систематизація знань      28хв.

VI. Підсумки уроку         1хв.

VII. Домашнє завдання         2хв. 


Хід уроку

І. Організаційний етап

1) привітання з учнями;

2) перевірка присутності учнів.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 Хімічний диктант

1. Які з частинок, що входять до складу атомів, мають позитивний заряд?

а) протони

б) електрони

в) нейтрони

г) йони

2. Які з частинок, що входять до складу атомів, мають негативний заряд?

а) протони

б) електрони

в) нейтрони

г) йони

3. Найдрібніша електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього:

а) йон

б) атом

в) хімічний елемент

г) електрон

 1.               В періодах (зліва-направо):

а) металічні властивості … (спадають)

б) неметалічні властивості … (посилюються)

5. В головних підгрупах будь-якої групи:

а) металічні властивості … (посилюються)

б) неметалічні властивості … (спадають)

в) номер групи в періодичній системі вказує на … (вищу валентність в оксигенових сполуках)

6. Визначте, атомам яких елементів відповідають наступні електронні схеми:

1s22s22p4    (О)

1s22s22p2    (С)

1s22s22p5    (F)

1s22s22p63s1   (Na)

7. Місце хімічного елемента в періодичній системі визначається кількістю … в ядрі атома. (протонів)

8. Число енергетичних рівнів в атомі визначається за номером    (періода)

9. Властивості хімічних елементів визначаються числом …, що знаходяться на …  (електронів, на зовнішньому енергетичному рівні)

10. Максимальне число електронів на енергетичному рівні розраховують за формулою … (N = 2n2)

11. Ізотопами називають різновиди атомів з однаковим … числом, але різним … числом. (протонним, нуклонним)

12. Напишіть електронні формули атомів елементів з порядковими номерами

11, 13, 15, 17, 19.

№11   Na   1s2 2s2 2p6 3s1   

№13   Al    1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 

№15    P     1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 

№17   Cl    1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

№19   K     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

 

Учні здають свої роботи. Результати вчитель повідомить на наступне заняття.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

З перших уроків хімії ви широко використовували таблицю Д.І.Менделєєва. Вона наочно демонструє, що всі хімічні елементи, взаємозв'язані і підкоряються загальним закономірностям. Тому сьогодні, під час бесіди, ми згадаємо періодичний закон та періодичну систему, це допоможе виявити недоліки у знаннях та позбутися їх.

 

 Фронтальна бесіда

 1.               Як визначити кількість нейтронів в ядрі атома?

(З атомної маси відняти порядковий номер елементу)

 1.               Який фізичний зміст номера періоду в періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва?

(Число енергетичних рівнів в атомі хімічного елементу)

 1.               Що таке період елементів?

(Період – це горизонтальний ряд хімічних елементів, розмішених у порядку зростання їх атомних мас, що розпочинається лужним металічним елементом, а завершується інертним газом)

 1.               Якими бувають періоди в періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва?

(Малі і великі. Малі періоди – перший (два елементи), другий і третій (по вісім елементів). Останні періоди – великі, тобто складаються з двох лав елементів. Усього є 7 періодів)

 1.               Що таке група? Скільки їх у періодичній таблиці хімічних елементів і як поділяють?

(Група – це вертикальний стовпчик, в якому один під одним розміщені подібні за властивостями хімічні елементи.

Є 8 груп, поділяються на головну і побічну підгрупи)

 1.               Назвіть дату відкриття періодичного закону хімічних елементів?

  (1869 рік)

 1.               Сформулюйте визначення періодичного закону за Д.І.Менделєєва.

(Властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від значень атомних мас)

ІV. Мотивування навчальної діяльності

 В історії світової науки відзначено імена славетних учених, чиї відкриття сприяли вдосконаленню знань про природу, розкриттю її таємниць, використанню їх на благо людства.

Одним із них є імя Д.І.Менделєєва, відкриття ним періодичного закону поклало початок новому етапу в розвитку хімії в цілому.

Отже, тема сьогоднішнього уроку «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва».

 

V. Узагальнення та систематизація знань 

 Завдання №1.

 1. Виберіть порядкові номери елементів, які належать до однієї групи:

а) 5 і 16;  б) 5 і 21;  в) 16 і 21.

2. Вкажіть порядкові номери елементів, які належать до одного періоду:

 а) 13 і 22;  б) 16 і 22;  в) 13 і 16.

3. Вкажіть елементи побічних підгруп:

 а) Cu;  б) Ag; в) Na;  г) Rb.

4. Вкажіть загальну формулу вищого оксиду хімічного елемента з порядковим номером 15:

 а) R2O5; б) R2O; в) RO; г) R2O3.

5. Яка із загальних формул відповідає формулі броміду, утвореного хімічним елементом з порядковим номером 19?

 а) RBr; б) RBr2; в) RBr3; г) RBr4.

 

Завдання №2.

Напишіть електронні формули атомів елемента із порядковими номерами 20 і 33.

 1. №20  Са – кальцій  1s22s22p63s23p64s2
 2. №33  As – арсен    1s22s22p63s23p64s23d104p3

 

Завдання №3.

 Користуючись планом характеристики елемента (Додаток 1), його положенням у періодичній системі й будовою атома, дайте характеристику елемента із порядковим номером 16.

 1. Сульфур, S
 2. Ar (S) = 32 а.о.м.
 3. Порядковий номер – 16
 4. Заряд ядра –  +16
 5. p = 16, n = 16
 6. e = 16
 7. ІІІ період
 8. VІ група, головна підгрупа
 9. 1s22s22p63s23p4
 10.  SO3, кислотний
 11.  Не утворює
 12.  Н2S

 

Завдання №4.

Вищий оксид хімічного елемента V  групи має відносну молекулярну масу 142. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу його оксиду.

 

Дано:      Розв’язання:

Mr (R2O5) = 142 г/моль     Формула вищого оксиду елемента V групи - R2O5.

R - ? Складаємо формулу для обчислення відносної молекулярної маси оксиду:

 Mr (R2O5) = 2Ar (R) + 5Ar (O)

Підставляємо відносну атомну масу Оксигену й розв’язуємо задачу з одним невідомим:              142 = 2Ar (R) + 5*16

2Ar (R) = 142 – 80

2Ar (R) = 62

Ar (R) = 62/2 = 31 г/моль

Відповідь: R – це Фосфор, формула оксиду – P2O5.

 

Завдання №5.

 Оксид елемента, що утворює з Гідрогеном сполуку зі складом RH4 містить 53,3% Оксигену. Назвіть цей елемент.

 

Дано:      Розв’язання:

RH4            Оскільки RH4, то елемент із 4 групи. Отже, оксид W (O) = 53,3%                                      має формулу RO2. Тоді:

R - ? W (R) = 100% - 53,3% = 46,7%

 W (R) =   * 100%

         46,7% =    * 100%

         0,467 =

         0,467 * (Ar (R) + 32) = Ar (R)

         0,467 * Ar (R) + 14,944 = Ar (R)

         0,533 * Ar (R) = 14,944

         Ar (R) = 28

Відповідь: невідомий елемент RSi (силіцій).

 

Завдання №6.

При взаємодії оксиду одновалентного металу масою 12,4 г з водою утворюється його гідроксид масою 16 г. Визначте елемент.

 

Дано:      Розв’язання:

m (Me2O) = 12,4 г       Складаємо рівняння реакції:

m (MeOН) = 16 г       12,4 г        16 г 

Ме - ?        Me2O  +  Н2О  =  2 MeOН

       Mr (Me2O)      Mr (MeOН)

Mr (Me2O) = 2х + 16

Mr (MeOН) = 2 (х + 17) = 2х +34

Обчислюємо відносну атомну масу невідомого металу:

 16 (2х + 16) = 12,4 (2х +34)

 32х + 256 = 24,8х + 421,6

 7,2х = 165,6

 х = 23

Отже, Ме – Na.

Відповідь: невідомий метал – Na.

 

VI. Підсумки уроку

Отож, на сьогоднішньому уроці ми закріпили знання з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва», розв’язуючи різноманітні вправи та задачі, що дало змогу виявити недоліки в знаннях. А також розвинули вміння використовувати періодичний закон і періодичну систему для характеристики хімічних елементів.

 

Виставлення оцінок за роботу на уроці.

    

VII. Домашнє завдання 

Повторити §____, підготуватися до тематичного оцінювання.

 

Зробити завдання:

 1.               Напишіть електронні формули атомів елемента із порядковими номерами 13, 15 і 17.
 2.               Задача. Двовалентний метал масою 6 г повністю розчинили в  кислоті. Виділився газ об’ємом 5,6 л (н.у.). Визначте, який це метал.

 

 

Додаток 1

 

План характеристики хімічного елемента за положенням у періодичній таблиці Д.І.Менделєєва.

 1. Назва хімічного елемента, його символ.
 2. Відносна атомна маса.
 3. Порядковий номер.
 4. Заряд ядра атома.
 5. Число протонів і нейтронів у ядрі атома.
 6. Загальне число електронів.
 7. Номер періоду, у якому розташований елемент.
 8. Номер групи або підгрупи (головна або побічна), в якій розташований елемент.
 9. Схема будови атома (розподіл електронів по електронних шарах).
 10. Формула вищого оксиду та його характер.
 11. Формула вищого гідроксиду та його характер.
 12. Формула леткої сполуки з Гідрогеном.

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
3110
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку