Урок "Психологічний двобій, або Промені сонця серед темної ночі" (Змалювання революційної інтелігенції в оповідання В.Винниченка "Промені сонця" 10 клас

Про матеріал

Розробка уроку допоможе вчителю навчати та розвивати вміння учнів висловлювати оригінальні думки; формувати високі морально-етичні норми поведінки; виховувати в учнів почуття милосердя, співчуття, людинолюбства.

Перегляд файлу

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДВОБІЙ,

або ПРОМЕНІ СОНЦЯ СЕРЕД ТЕМНОЇ НОЧІ

 

Тема. Змалювання революційної інтелігенції в оповіданні В.Винниченка «Промені сонця».

Мета: навчати та розвивати вміння учнів висловлювати оригінальні думки; формувати високі морально-етичні норми поведінки; виховувати в учнів почуття милосердя, співчуття, людинолюбства.

Тип уроку: урок літератури рідного краю.

Форма уроку: урок – психологічний двобій.

Обладнання, наочність: портрет В.Винниченка, літературознавчі та тлумачні словники, мультимедійне обладнання.

Форми, методи й прийоми роботи: «Ланцюжок», «Хто більше?», робота з епіграфом, «Розмова-тиша», «Услід за автором», «Запитання в подарунок».

Теорія літератури: хронотоп, кульмінація, какофонія, антипод, контраст, імпресіонізм.

Міжпредметні зв’язки: психологія (внутрішній світ людини), музичне мистецтво (музика П.Чайковського).

Епіграф:

Чи треба розуму, аби вбити людину?

В.Винниченко

Хід уроку

 

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

 Забезпечення емоційної готовності до уроку.

(Прослуховування фонозапису музики П.Чайковського, дібраного до твору учнями).

ІІ. ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

 1. Учні самостійно формують цілі уроку.
 2. Колективне планування діяльності.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

«Услід за автором».

 • Чи сподобався вам твір?
 • Які думки, почуття викликав?
 • Чим запам’яталися образи?
 • Які проблеми порушені у творі?
 • Схарактеризуйте риси індивідуального стилю письменника.

IV. СПРИЙМАННЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя.

 На початку ХХ століття В Винниченко в українській літературі поступово й послідовно запроваджував нові теми, нові моделі сюжетотворення, яскраві образи, глобальні проблеми, пов’язані з усіма формами суспільної та індивідуальної свідомості.

 У цьому ми переконаємося, розглянувши оповідання В.Винниченка «Промені сонця».

Система запитань та завдань.

 • Як зображений світ головного героя? (Через його формальну атрибуцію – належність до певної історичної доби та соціального оточення, а також через призму особистісного виміру).
 • Назвіть ситуації, що витворюють предметну реальність. (Сцена страти).
 • Чи є у творі портрет головного героя? (Ні. Він відсутній).
 • Чому? (Так підкреслюється неможливість словесно відтворити зовнішність особи, життя якої пов’язане із виконанням смертних вироків).
 • Чи схожий персонаж  на інших людей? (Мабуть, на підсвідомому рівні – ні. Він – кат, тому не повинен мати впізнаваних рис).
 • Чим посилюється така описова невизначеність? (Лаконічними штрихами поведінкового втілення характерів).
 • Що відомо про особисте життя Сидоркевича? (Нічого, він асоціювався із військом).
 • Які згадки про нього є в оповіданні? Зачитайте з тексту. («завтра ходитиме, позіхатиме, гратиме у корнета Сіпайлова в карти», «він два рази був уже на вішанню, але не міг призвичаїтись», «всю минулу ніч пиячив, не спав, і голова йому була гаряча і хвора»).
 • Як В.Винниченко описує настрій свого головного героя? (Це був внутрішній дискомфорт. Автор тільки один раз зазначає: «Йому ставало млосно, коліна підгинались, і він міг би впасти, якби не одвертався»).
 • Чи є Сидоркевич причетним до вбивств? (Так).
 • Чи з власного бажання він це робив? (Ні).
 • Як живеться катові, що відчуває людина, яка виконує наказ стратити? (Його переслідували очі арештанта, Сидоркевич намагався супроводжувати конвой і бути подалі від шибениці. Він може навіть не бачити моменту страти).
 • Чи здатний уникнути погляду приреченого? (Ні. «Іноді очі його сковзали по Сидоркевичу і тому робилося від сього моторошно і ніяково»).
 • Що ви можете сказати про спосіб характеротворення головного героя? (Він відповідний до авторського стилю).
 • Що є основою сюжету оповідання В.Винниченка «Промінь сонця»? (Межова ситуація).
 • У чому її важливість? (Вона дозволяє оглянути душевні рухи та сплетіння свідомого та несвідомого у характері ката і жертви).
 • Що Сидоркевич обрав об’єктом власної візії? (Поведінку та психологічний стан одного з «вольних»).
 • Яка була поведінка арештанта? (Бажання жити, врятуватися, чинити супротив).
 • Як можна розцінити його агресивність? (Як вияв самозахисту).
 • На чому була зосереджена увага поручика? (На тому, «чому той високий так покірно йде»).
 • Чому він про це думав «недоступно»?
 • Яка основа домінує у творі? (Психологічна).
 • Що набуває значення тла? (Страта).
 • Що називається хронотопом?

Теорія літератури.

Хронотоп – (грец. chromos – час, topos  - місце) – взаємозв’язок часових і просторових характеристик, зображених у художньому творі явищ.

 • Дослідіть хронотопи твору.
 • Що хронотопізується в оповіданні В.Винниченка? (Дорога та світанок).
 • Обґрунтуйте своє твердження.

Дорога – неоднорідна: пустирі, міські вулички, мости, гора, поле, кущі та дерева.

(Хронотоп світанку учні досліджують самостійно).

 •             Чи можна стверджувати, що в оповіданні зображений психологічний двобій поручика Сидоркевича і «вольного»? (Так).
 •             Здається, що присутній тільки один сюжетний елемент. Який? (Кульмінація).

Теорія літератури.

Кульмінація (від лат. culmen – вершина) – найвище напруження в розвитку сюжетної дії, коли художній конфлікт досягає найбільшої гостроти і відбувається злам, що готує розв’язку.

 •             Що ще раз доводить оповідання В.Винниченка «Промені сонця»? (Що письменник визнає істинність і достовірність психіки лише ситуативно).
 •             Створіть «ланцюжок» психологічних станів Сидоркевича.

 

Розмірковував про    чекав якоїсь  був насторожений,

дивну поведінку «вольного»  несподіванки  схвильований

 

 • Чи відбувся психологічний «вибух» з боку арештанта? (Ні).
 • Чим закінчилася ця  сцена? (Спробою втечі «вольного»).
 • Чого чекали від арештованого ви?
 • А від Сидоркевича? Чому? (Роздуми учнів).
 •             Як на спробу втечі відреагував поручик? (Сприйняв як виклик, хоча розумів, що це був інстинкт самозбереження).
 •             Чи розумів він поведінку арештанта? (Так. Адже це природна реакція людини на усвідомлення власного кінця).
 •             Як поручик зреагував? Що його зупинило від убивства? (Промінь сонця, який зявився серед хмар).
 •             Зачитайте з тексту.
 •             Чи здійснив Сидоркевич вирок? (Так).
 •             Чим змінюється сповільнена дія? (Какафонією звуків, рухів, жестів).

Теорія літератури.

Какофонія – (гр. kakos – поганий і  phone – звук, мова) – безладне, хаотично нагромадження звуків, різновид дисонансу, доведений до абсурду.

 • Наведіть приклади з тексту твору.
 • Чи відбувся психологічний двобій? (Так).
 • Хто з нього вийшов переможцем? (Ніхто).
 • Чому фінал твору викликає сумнів щодо психологічного переможця? (Поручик побачив в очах убитого жах, напруження і бажання йти вперед).
 • Яким ви «побачили», уявили Сидоркевича? (Блазнем над трагедією чужого життя).
 • Які риси характеру Сидоркевича домінують? (Психологічна роздвоєність, анти моральність).
 • Ким він є? (Катом, який будь-що намагається реабілітуватися за вчинок перед самим собою).
 • Ким, на вашу думку, страшніше бути: жертвою чи катом?

Робота з епіграфом.

 • Як ви зрозуміли слова В.Винниченка?
 • Ким є герої один для одного?
 • Чи однакові вони? (Ні, є антиподами).

Теорія літератури.

Антипод -  (гр. antipodes – протилежний) – художній образ, який своїм змістом, поглядами, рисами характеру, моральними якостями тощо контрастний,, протилежний іншому.

 • Який художній засіб використовує В.Винниченко для зображення персонажів? (Контраст).

Теорія літератури.

Контраст – (фр. contraste  - протилежність) – різко окреслена протилежність у чомусь: рисах характеру, властивостях предметів чи явищ.

 • Наведіть приклади з тексту. (Шибениця на тлі першого сонячного променя пробуджує непереможну волю до життя і змушує засудженого до страти протидіяти, боротися до останнього, навіть в умовах безнадії, за мить до смерті).
 • Який стиль переважає в оповіданні «Промені сонця»? (Імпресіоністичний).

Теорія літератури.

Імпресіонізм – напрям у мистецтві, який основним завданням вважав ушляхетнене, витончене відтворення особистісних вражень та спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та переживань.

«Хто більше?».

 •             Назвіть стильові ознаки В.Винниченка, які вам найбільше сподобалися.

Стильові ознаки В.Винниченка

 1. Посилення художньо-виражальних можливостей слова, розгортання художньої дії через внутрішній світ персонажів, через саморозкриття душі ліричних героїв.
 2. Інтенсивні пошуки у збагаченні художньої лексики.
 3. Запровадження в літературну мову народної синоніміки і фразеології.
 4. Використання найрізноманітніших шарів усного мовлення.
 5. Широка палітра спостережень.
 6. Мовне багатоманіття.
 7. «Природні діалоги».

V. ПІДСУМОК УРОКУ

«Запитання в подарунок».

 •             Сформулюйте щонайбільшу кількість запитань за темою уроку, потім обміняйтеся запитаннями й підготуйте на них відповіді.

Заключне слово вчителя.

 За обсяжністю і розмаїттям тематики, проблематики, галереєю людських типів і характерів мала проза В.Винниченка не поступається найкращим зразкам європейської літератури, а психологічний аналіз представників різних соціальних груп, запропонований автором, є взірцем для сучасного українського письменства.

VI. РЕФЛЕКСІЯ

Бесіда.

 • Що нового для себе ви дізналися на уроці?
 • Чим збагатилися?
 • Чи задоволені результатами виконаної роботи?

«Розмова-тиша».

(Кожен учень пише на аркуші та передає сусідові).

Мої враження від уроку …

VII. ОЦІНЮВАННЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов’язкове:

 1. Написати твір на одну з тем:

Суперечливий світ людських характерів і поведінки у творах В.Винниченка.

Промені сонця серед темної ночі.

 1. Прочитати та підготувати до аналізу одне з оповідань В.Винниченка.

За бажанням:

 1. Дослідити колоритність мовного малюнка В.Винниченка.
 2. Написати дослідницьку роботу «Оповідання В.Винниченка «Промені сонця»: жанрово-композиційні особливості, компоненти змісту, форми».

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Л.Мацевко. Психологія ката: моральний імператив. / Українська мова та література, число 1 (505), січень 2003. – С. 24-26.
 2. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром’яка, Ю.І.Коваліва, В.І.Теремка. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с. (Nota bene).

 

 

doc
До підручника
Українська література 10 клас (Міщенко О.І.)
Додано
11 лютого 2018
Переглядів
982
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку