Урок. "Розвиток промисловості в ІІ пол. ХІХ ст..Особливості індустріалізації України.Міста.

Про матеріал
Урок присвячений дослідженню економічної політики російськго уряду в Україні після реформи 1861 року. На уроці закріплюються навички роботи з історичними документами, статистичними матеріалами, текстом підручника ; аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, розв'язувати пізнавальні задачі, давати власну оцінку історичним процесам, фактам; - сприяти формуванню економічних знань і економічного мислення.
Перегляд файлу

Історія України  9 клас.

Тема 5.МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СЕРЕДИНІ—У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Тема уроку. Розвиток промисловості. Особливості  індустріалізації України. Міста. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля  в другій половині ХІХ ст..

Мета: - довести до розуміння учнів суть економічної політики російського уряду в Україні

 після реформи 1861 р.;

- показати  взаємозв'язок реформи 1861р.  з особливостями економічного розвитку українських  земель в 60-90р.р. ХІХ ст..  

  - розвивати навички роботи з історичними документами, статистичними матеріалами, текстом підручника ; аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові  зв'язки, розв'язувати пізнавальні задачі, давати власну оцінку історичним процесам, фактам;

- сприяти формуванню економічних знань і економічного мислення.

 

Основні поняття, які слід застосовувати: промисловий переворот, індустріалізація, ринкові відносини, галузі економіки, робітники, підприємці.

 

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

 

Обладнання:  карта «Російська імперія після  реформи 1861 р.», підручник, роздавальні картки з історичними джерелами,  мультимедійна презентація, підручник О. Реєнт, О. Малій. « Історія України». 9 клас.

 

Хід уроку.

І. Актуалізація опорних знань.

 

1. - Згадайте що заважало вільному розвитку ринкових відносин в Україні в І половині ХІХ ст.?

 

2. Які умови необхідні для розвитку буржуазних відносин в промисловості?

  (1- ринок робочої сили   - звільнення від кріпацтва;  можливість уходу  в міста;

    2- накопичення капіталу    - викупні гроші накопичувались в руках поміщиків,

                                                          перекачувались в руки підприємців, вкладались у                                                                

                                                            виробництво).

 

3. Яке значення мала реформа 1861 року і наступні реформи 60-70р.р.ХІХ ст.?

    ( створили умови для розвитку буржуазних відносин)

Узагальнення вчителя.

Мотивація.

   Після реформи 1861 року розвиток буржуазних відносин пішов з такою швидкістю , що в кілька десятиліть  здійснились перетворення , які зайняли в деяких старих країнах Європи цілі десятиліття. Але так як перехід до капіталізму відбувся шляхом реформ, які підготували дворяни - поміщики, в країні збереглися важкі феодальні пережитки. (Згадайте які?). Саме вони, в першу чергу, і зумовили особливості економічного розвитку, особливо в Україні, в 60-70р.р. ХІХ ст.

        -  Яка ж мета цього уроку?

 (Учні формулюють мету уроку, яка стає проблемним завданням на весь урок).

  Проблемне завдання: які особливості економічного розвитку України в 60-70р.р. ХІХ ст.?

  Учитель знайомить учнів з планом уроку:

 1. Розвиток  промисловості в Україні.

2.  Розвиток  торгівлі та міст.  

Виділяє 3 пари учнів, які отримують індивідуальні завдання на картках, а інші працюють з підручником (5 хв.) стор. 59,149-151 (О.Реєнт, О. Малій. «Історія України». 9 клас).

 

1питання плану уроку.  Розвиток  промисловості в Україні.

 

Бесіда за результатами опрацювання учнями тексту підручника.

 - Які  особливості промислового перевороту в Україні?

         - Які галузі визначили економічний розвиток України?

         - Чим пояснити феномен «вугільної лихорадки», який почався на південному сході України з  70-х років ХІХст.?

          - Які промислові райони сформувалися в Україні?

 Іноземців

          - Які  перші залізниці в Україні? Як потреби залізничного будівництва зв'язані з появою перших монополій в Україні?

         - Які галузі промисловості України пов'язані з сільським господарством?

 

Результати роботи 1 групи:  (картка№1)

«В другій половині ХІХ ст. на машинобудівних заводах України, особливо на півдні України, вироблялась майже половина всіх сільськогосподарських машин Російської імперії. Чим був зумовлений такий високий  рівень розвитку  сільськогосподарського машинобудування в Україні в другій половині ХІХ ст.».

  (Такий високий  рівень розвитку  сільськогосподарського машинобудування в Україні в другій половині ХІХ ст. був зумовлений розвитком ринкових відносин в сільському господарстві та викликав потребу в сучасній техніці та механізмах.  Попит на сільськогосподарські машини після реформи зростав так стрімко, що за ним не встигали вітчизняні виробники.)

 

Розповідь вчителя.

Велику роль в промисловому розвитку України займало іноземне інвестування. Багато іноземців стверджували, що будують свої підприємства щоб подолати промислову відсталість.

 - А як ви вважаєте, що спонукало їх ввозити капітали?

  (Головна мета – отримати прибуток → дешева робоча сила, дешева сировина;

       Головна причина ввезення капіталу → промислово – технічна відсталість!)

Робота з документом.

Спогади академіка І.П.Бардіна «…для чого, насправді, їм потрібна була механізація,дорогі  машини, коли в Росії такі дешеві робочі руки?... Тому все вирішувалось просто:  лопата, ломик, кувалда  і незлічені  маси  мозолястих  рук.»

  - Про які особливості промисловості України  йдеться в документі ?

  (Висока концентрація виробництва та  екстенсивний шлях  розвитку  економіки).

 Результати роботи 2 групи:  (картка№2)

 «Кількість промислових підприємств в Україні протягом 60-70р.р. ХІХ ст. зросла з 3712 до 8063;

 Чисельність робітників зросла з 36 тис. до 330 тис.;

 Загальний об'єм промислової продукції зріс з 71 млрд. карб. до 432 млрд. карб.

  Які висновки можна зробити на підставі цих цифр? Щоб висновки були більш ґрунтовними зробіть такі розрахунки:

 - обчисліть темпи зростання промислових підприємств: 8063:3712= в 2,2;

 - обчисліть темпи зростання робітничого класу                                   - в 9,0

 -  обчисліть темпи зростання об'єму  промислової продукції          - в 6,0»

 

( Висновок

1.- темпи зростання промислових підприємств                              - в 2 р.

                   - темпи зростання робітничого класу                             -  в 9 р.

 що значить  - розвивалися швидко великі  підприємства з великою кількістю робітників – що означає високу концентрацію виробництва;

 2. - темпи зростання об'єму  промислової продукції                    - в 6 р.

      - темпи зростання робітничого класу                                        -  в 9 р.

   що значить - висока питома вага ручної праці, а це свідчить про  екстенсивний шлях  розвитку  економіки).

 

Розвиток капіталістичних відносин призвів до соціальних змін: - завершився процес формування

 робітничих кадрів  і торгівельно-промислової буржуазії.

- Яким був стан робітників в Україні?

- Назвіть найбільш впливових українських підприємців.

Узагальнення вчителя по 1 питанню плану уроку.

 

Особливості промисловості України:

 - Україна – головний центр вугільно-металургійної та харчової промисловості;

 - першочерговий розвиток важкої, а не легкої промисловості;

 - поява перших монополістичних  об'єднань;

 - промислово – технічна відсталість;

 - іноземне інвестування;

 - висока концентрація виробництва;

 - екстенсивний шлях  розвитку  економіки.

 

2  питання плану.       Розвиток  торгівлі та міст.

Промисловий розвиток України привів до бурхливої появи нових міст і розвитку вже існуючих.

- Де виникали нові міста?

 

 Результати роботи 3 групи:  (картка№3)

« На підприємствах з чисельністю робітників понад  500 чол. працювало 44% всіх робітників. Найбільший рівень концентрації виробництва був в Катеринославській губернії . Чим пояснити такий високий рівень концентрації виробництва в кінці ХІХ ст. в Україні в цілому та в Катеринославській губернії  зокрема.»

(В економічному  плані Україна значно  випереджала всі інші регіони Російської імперії, а  Катеринославська губернія була  найбільш розвиненим регіоном того періоду.  До неї входив Донбас , де бурхливо зростала промисловість, майже не було  сільського господарства і переселялись на нові землі люди з інших губерній і ставали робітниками на заводах, що тільки виникли).

Розповідь учителя.

На Донбасі виникла більшість сучасних населених пунктів,   чисельність мешканців збільшилась у 8 разів за рахунок припливу  з інших регіонів країни.

Розгляньте карту на стор. 138. Назвіть найбільші міста України. Які міста виникли на Донбасі?

 

Промисловий розвиток України зумовив зростання внутрішньої  торгівлі, яка укріплювала економічні  зв'язки між районами з різною господарською  спеціалізацією.             

 - Розгляньте ілюстрації на ст.156-157 і назвіть в яких формах існувала торгівля  того часу?

 (-стаціонарна: магазини, лавки;

  - базари, торги;

  - ярмарки загальноросійського значення – Харьківська, Київська, Катеринославська, Сумська;

  - оптова через біржи – Київська, Одеська біржі).

   Україна – складова загальноросійського ринку і саме через торгівлю проходила колонізаторська експлуатація України російською імперією.

 

   Зовнішня торгівля - через  азово-чорноморські порти.

 

 

 

 

                                                                                                          Дешеве провезення                                                                                                                   

- Вкажіть напрямки стрілок на схемі   

товарообміну     і поясніть механізм    

викачування капіталів з України ,

яке здійснював російський уряд  

в пореформені роки.

 

 

 

 

 

 

                                                                                     В Україні – лише 15% готової продукції.

                                                                                    Провезення вантажів усередині України дорожче.

 

Підсумок.  Суть економічної політики російського царату в Україні:

-  царський уряд не піклувався місцевою економікою;

- економіка України обслуговувала Російську імперію;

- економіка України  - колоніальний характер (однобічний товарообмін);

- накопичення капіталів в Росії за рахунок нееквівалентної  торгівлі  з Україною.

 

Перевірка і обговорення проблемного питання:

- Які   були  особливості    економічного розвитку     українських земель в  60-70р.р. ХІХ ст.?

 

  Домашнє завдання: опрацювати §21,22 відповісти на запитання 1-4, ст.164.

   Творче завдання(за бажанням): використовуючи додаткову літературу, підготувати повідомлення про одного з українських підприємців, названих у тексті параграфа.                                                                                                                                                                               

                                                                              

doc
До підручника
Історія України 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
27 червня 2019
Переглядів
596
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку