Урок "Секторальна модель економіки"

Про матеріал

Урок розроблений у формі урока-конкурсу відповідно до діючої програми з географії (Україна і світове господарство) Міністерства освіти та науки України. Містить багато методів та прийомів, які сприяють розвитку потрібних сучасному суспільству компетенцій та навичок.

Перегляд файлу

План-конспект уроку географії «Україна і світове господарство»

Урок №___                            Дата_____________                  Розробив: В.М. Бринько

Клас:    9

Тема:  Секторальна модель економіки країни

Мета:

 • навчальна: ознайомити учнів з секторальною моделлю економіки країни на основі міжпредметних зв’язків та сучасною секторальною структурою національного господарства України; сформувати вміння розрізняти первинний, вторинний та третинний сектори економіки; розширювати і поглиблювати знання учнів, пов’язаних з вивченням національної економіки України; закріплювати та вдосконалювати уміння і навички роботи з політичною картою світу, таблицями, схемами та іншими джерелами географічних знань;
 • розвиваюча: стимулювати активну пізнавальну діяльність; розвивати вміння працювати в групі та здатність висловлювати й тлумачити поняття, думки, факти і погляди; вчити встановлювати зв’язки одержаних знань з практикою;
 • виховна: виховувати самостійність, наполегливість, уміння долати труднощі в дусі бережливого відношення до суспільно-громадської власності.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, урок-змагання.

Обладнання: підручник «Географія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. Закладів/  Г.Д. Довгань, О.Г. Стадник. – Харків : Вид-во «Ранок», 2017. – 272 с. : іл..», атласи, політична карта світу, наочні матеріали(таблиці, схеми, діаграми), що відображають секторальні моделі економіки країн світу, відеоролик «Сектори національної економіки України», дидактичний роздатковий матеріал(картки відповідно до завдань уроку)

ХІД УРОКУ:

І. Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів

Прийом «Знайди помилку за 100 секунд»

Вчитель розділив учнів на 3 рівні групи та роздав командам картки з однаковою кількістю помилкових тверджень(в даному випадку 12) по вивченій на попередньому уроці темі. Перемагає та команда, яка протягом 100 секунд швидше за всіх знайде найбільшу кількість чи виправить всі помилки, що подані в картці. Результати заносяться у виграшну таблицю, що накреслена на дошці лише після оголошення теми, мети, правил та порядку проведення уроку.

Типовий приклад картки:

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — це сукупна вартість певного обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених у певному регіоні держави впродовж певного проміжку часу. ВВП обчислюють за часовою ознакою. У процесі створення ВВП всі об’єкти одержують прибуток в грошовій формі. Таким чином, окрема сума певного виду прибутку має дорівнювати загальній кількості певного окремого виду вироблених товарів і послуг. Якщо прибуток і витрати рівні , то економіка перебуває у стадії рецесії (застою) чи депресії (спаду). ВВП визначає економічний потенціал країни, але не може визначити її місце у світовому господарстві.

Правильна відповідь: Валовий внутрішній продукт (ВВП) — це сукупна вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні впродовж року. ВВП обчислюють за територіальною ознакою. У процесі створення ВВП всі суб’єкти одержують дохід  в будь-якій формі. Таким чином, сума всіх доходів має дорівнювати величині вартості всіх вироблених товарів і послуг. Якщо рівність доходів і витрат порушується, то економіка перебуває у стадії рецесії (спаду) чи депресії (застою). ВВП дає можливість визначити економічний потенціал країни та її місце у світовому господарстві.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Прийом «Ілюстрована розповідь учителя»

Із свого життєвого досвіду ви знаєте, що все у світі має певну будову (струк­туру). Національна економіка кожної країни, як цілісна система, також має власні структурні особливості. Для дослідження характеру та рівня розвитку національних економік кра­їн світу міжнародні та національні організації, вчені різних наукових напрямів, широко використовують трисекторну модель структури національної економіки. У чому полягає суть та інформативність такої моделі, ви дізнається сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Повідомлення теми, мети, порядку і правил проведення уроку

Тема нашого уроку – «Секторальна модель економіки країни», де ми сьогодні не лише познайомимося з секторальною моделлю економіки та сучасною секторальною структурою національного господарства України, а й трішечки позмагаємось. (Розповісти учням про правила гри)

Правила гри:

 • Кількість завдань – гра складається з певної кількості завдань(точна їх кількість не розголошується, для зацікавленості учнів в темі уроку), за які команди отримують певну кількість балів
 • Розбаловка завдань – за кожне завдання учні можуть отримати 1, 2 чи 3 бали в залежності від виграшного місця команди). Вони висвітлюються в таблиці, що накреслена на дошці.
 • Визначення переможця – переможцем визначається команда, яка набере найбільшу кількість балів за весь період гри.
 • Допоміжні складові – завдання та бали за них, заносяться до таблиці у вигляді рядків, лише після завершення завдання.

IV. Первинне сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу з поетапними перевірками якості його засвоєння у форматі гри

 1. Секторальна модель національної економіки

Прийом «Концентрація»

Кожна група отримує текст на аркушах. Аркуші перевернуті текстом униз. За сигналом вчителя учні перевертають аркуші, читають протягом визначеного часу (1-2 хв) текст, а потім знову перевертають аркуші та віддають їх учителю. Після цього кожен учень записує в зошиті те, що запам’ятав із тексту. Далі група записує спільний текст на окремому аркуші. Виграє та команда, що найбільш повно відтворить текст.

Приклад тексту:

Секторальна структура національної економіки характеризує поділ економіки країни за секторами, типами та формами власності, за організаційно-правовими формами підприємництва і є узагальненою характеристикою якісного рівня розвитку економічної системи в цілому. Дана модель економіки країни відображає пропорції між секторами економіки: первинним, вторинним та третинним.

 

Сектор економіки – велика частина економіки, якій притаманні схожі спільні характеристики, що дозволяє виокремити її від інших частин народного господарства у теоретичних та практичних цілях.  Співвідношення різних виділення видів господарської діяльності визначають за різними показниками, серед яких основними є: вартість виробленої продукції та чисельність зайнятих у певних секторах національного господарства.

 1. Сектори національної економіки

Прийом «Асоціативна схема»

Разом з повідомленням нового матеріалу вчитель(на дошці) разом з учнями(в робочих зошитах)  складає схему «Розподіл видів економічної діяльності за секторами національного господарства», яку доповнює по ходу розповіді.

Прийом «Ланцюжок»

Після проведеної вчителем характеристики  певного сектору економіки, учням дається завдання навести та показати на карті приклади тих країн, для яких на думку учнів, є характерним переважання даного сектору в економіці, при цьому відповідь учнів повинна мати форму «ланцюжка». Учні кожної команди по-черзі називають та показують на карті, спочатку країну команди суперника, а потім лише свій приклад. При назві неправильного варіанту відповіді, неправильного визначення її на карті чи зміні порядку назви країн(наприклад, спочатку свій приклад, а потім попередньої команди-суперниці) ланцюжок обривається і завдання завершується. Виграє та команда, яка назве та покаже найбільшу кількість країн. Саме команда-переможець вносить приклади країн в асоціативну схему.

Наприклад: Третинний сектор економіки: Канада → США → Велика Британія → Австралія → Німеччина → Франція →!!! Туреччина !!!

У ч и т е л ь: Первинний сектор економіки об’єднує галузі, пов’язані з видобутком сировини і його переробкою в напівфабрикати. До первинного (аграрно-промислового) сектора належать сільське, лісове господарство, рибальство, полювання і видобуток природного сировини (паливних, рудних і нерудних корисних копалин). Саме первинний сектор — джерело всіх матеріальних ресурсів для економіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До початку промислової революції первинний сектор посідав найважливіше місце в структурі господарства, а в його складі провідна роль належала сільському господарству. Сьогодні переважання первинного сектора характерно або для відсталих і слаборозвинених економік африканського регіону, або для країн, багатих паливно-енергетичними ресурсами (в першу чергу нафтою). До таких країн можна віднести більшість країн африканського континенту: Ефіопія, Лівія, Мавританія, ПАР та інші, Аргентину, Оман, Саудівську Аравію, Росію.

У складі вторинного (промислового) сектора економіки містяться обробна промисловість і будівництво. Назва цього сектора говорить сама за себе, саме сюди передають для подальшої обробки й отримання готових товарів усі добуті первинним сектором ресурси. У сучасному світі країни, у яких переважає в структурі економіки вторинний сектор, прийнято називати індустріальними, це Китай, Таїланд, Туреччина, Бразилія, Мексика та інші.

Третинний сектор економіки — це сфера послуг. Сюди належать усі види діяльності, пов’язані з обслуговуванням населення: транспорт, торгівля, туризм, наукова діяльність, освіта, охорона здоров’я, фінансова діяльність. В останні роки в цьому секторі високими темпами розвиваються інформаційні технології. Країни, у яких переважає третинний сектор економіки, назива­ють постіндустріальними, або інформаційним суспільством. Це країни — лідери економічного розвитку, а саме більшість країн західної Європи (Велика Британія, Франція, Німеччина та ін.), США, Канада, Австралія та інші.

 1. Сектори національної економіки України

Прийом «Навчальний кінозал»

Можна запропонувати учням перегляд 1-1,5 хвилинного відеоролика з записом про розвиток національних секторів економіки України, та зробити висновок про ту інформацію, яка в ньому надається.

V. Осмислення знань

Прийом «Шерлок Холмс»

Командам, на основі переглянутого попереду відео, пропонується на протязі 2 хвилин скласти до нього якнайбільше запитань. Питання мають охопити весь матеріал і врахувати найменші дрібниці. Визначається найдовший список питань. Учні дають відповіді на них. Учитель відзначає найбільш активну команду та її гравців.

Приклади типових запитань:

 1. Переважання якого сектору економіки характерне для національної економіки України? (Третинний)
 2. Які галузь господарства України дає найбільший вклад в економіку країни?(Металургія та металообробка)
 3. Яка послуга «очолює» третинний сектор економіки України? (Обслуговування трубопровідного транспорту та транзитного потоку сировини та енергоресурсів територією України)

Прийом «Проблемне питання»

Командам пропонується питання, яке є актуальним для сьогодення. Вони ж в свою чергу опрацьовують дане питання, шукають шляхи вирішення даної проблеми.

Наприклад: Коли і чому виникає необхідність розвивати третинний сектор економіки?

Приблизний варіант відповіді: Третинний сектор економіки  це сфера послуг. Перехід до пануючої третинної економіки пов'язаний зі зростанням продуктивності праці в промисловості, у зв'язку з чим вивільняються ресурси для розвитку сфери послуг. Необхідність в розвитку даного сектору економіки, дуже часто виникає коли видобувна та обробна промисловості  є неефективними для розвитку національної економіки та в подальшому значно ускладнюють розвиток країни.

VІ. Узагальнення та систематизація знань

Прийом «Слабка ланка»

Вчитель пропонує пригадати всі терміни, які пов’язані з темою уроку. Перша команда називає один термін, друга попередній і свій, третя - два попередні та свій і т.д. Порядок слів зберігається. Якщо команда помилилася, то наступна не виправляє її, а говорить: «Слабка ланка». Розмір ланцюжка коригується часом! Перемагає та команда, яка створить найдовший ланцюжок.

Наприклад: Економічний розвиток → економічний розвиток, національна економіка → економічний розвиток, національна економіка, секторальна модель → економічний розвиток, національна економіка, секторальна модель, сектор економіки → «Слабка ланка! → економічний розвиток, національна економіка, секторальна модель, сектор економіки, третинний сектор економіки → економічний розвиток, національна економіка, секторальна модель, сектор економіки, третинний сектор економіки, сфера послуг

VІІ. Підведення підсумків уроку

Прийом «Доміно»

Командам пропонують 5 незакінчених фраз. Самі закінчення написані на інших аркушах. Учням необхідно підібрати правильні закінчення до цих фраз. Виграє та команда, яка найшвидше підбере всі пари фраз.

Приклад картки:

 1. Секторальна модель структури економіки включає…
 2. Сектори економіки – це…
 3. Поділ національної економіки на сектори дає змогу
 4. Для секторальної моделі економіки України є характерним відношення…
 5. Частка секторів в секторальній моделі економіки високорозвинених країн світу становить:

А) частини господарства, які мають подібні цілі, загальні характеристики, однорідні засоби праці.

Б) оптимізувати управління цими секторами, забезпечувати їхній розвиток, коригувати  національну  економічну  політику, а також здійснювати порівняльний аналіз її стану в системі світової економіки.

В) первинний, вторинний та третинний сектори.

Г) первинний – 5%, вторинний – 25%, третинний – 70%.

Д) 40 % від загального обсягу ВВП – первинний і вторинний сектори, 60% третинний сектор.

Відповіді: 1 – В; 2 – А; 3 – Б; 4 – Д; 5 – Г.

Підбиття підсумків гри. Виставлення оцінок учням

Таким чином сьогодні ми провели з Вами незвичайний урок. Хочу подякувати всім, хто брав активну участь, сподіваюся що і наступні уроки з даного курсу пройдуть так само цікаво та невимушено. За результатами змагань, після обрахунку набраних Вами балів, перемогла команда ___ (1,2,3). Всі учні даної команди отримують найвищу оцінку та звільняються від виконання домашнього завдання. Надіюся, що в подальшому це буде ще більше мотивувати Вас на плідну працю!

Прийом «Роблю висновок»

Учні по черзі роблять висновок про вивчений матеріал уроку. Дають відповіді на типові запитання вчителя:

 • Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
 • Що найбільше запам’яталося?
 • Що стало відкриттям?
 • Що найбільше сподобалося?

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання

 1. Опрацювати §3( ст. 16-20) підручника  Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник;
 2. Опрацювати конспект уроку
 3. За допомогою ресурсів Інтернету дізнатися, на які галузі сфери послуг при­падає найбільша частка зайнятих: а) в Україні;  б) Франції;  в) Ефіопії.

 

ДОДАТКИ:

Додаток 1.

Таблиця підсумків уроку-гри з  теми: «Секторальна модель економіки країни»

Назва змагання:

Команда 1

Команда 2

Команда 3

1.

«Знайди помилку за 100 секунд»

 

 

 

2.

«Концентрація»

 

 

 

3.

«Шерлок Холмс»

 

 

 

4.

«Проблемне питання»

 

 

 

5.

«Слабка ланка»

 

 

 

6.

«Доміно»

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

Команда переможець:______________________________________

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Стецик Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Brianik Irina
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Михайленко Ігор
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
13 жовтня 2018
Переглядів
14182
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку