Урок "Суть та види інфляції"

Про матеріал
Наданий материал розкриває сутність інфляції, її види та форми.Які наслідки має інфляція як для соціальної так і для економічної діяльності країни.Для закріплення знань, надані питання та тести для самоконтроля учнів.
Перегляд файлу

 ЛЕКЦІЯ.  Суть та види інфляції.

Питання лекції:

1.Форми вияву інфляції.

2. Класифікація видів інфляції.

3. Причини інфляції.

4.Наслідки інфляції.

1.Форми вияву інфляції.

Інфляція - це процес знецінення грошей внаслідок їх надмірного випуску та переповнення ними каналів грошового обігу.

 Вона проявляється у зростанні загального рівня цін та зниженні купівельної спроможності грошей.

 Інфляція призводить до стихійного перерозподілу доходів та багатства між соціальними групами населення, зниження матеріального стимулювання праці, до спаду виробництва, скорочення інвестицій, гальмування НТП, послаблення зовнішньоекономічних пропозицій країни.

                  

                                            Форми вияву інфляції:

 • знецінення грошових знаків відносно вартості звичайних товарів, тобто падіння купівельної спроможності грошової одиниці;
 • поглиблення розриву між рівнями цін на внутрішньому ринку країни, на ринках інших країн;
 • знецінення національних грошей щодо іноземної валюти;

 

                                      Вимірювання інфляції:

 1. Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміну в часі загального рівня цін на товари і послуги, які купує населення для споживання, та розраховується за формулою:

 

ІСЦ =Вартість ''споживчого кошика" в поточному році (Р1g0) /Вартість "споживчого кошика" в базовому році (Р0g0)  х 100% ,                                 

 

де Ро і Р1 - ціни одиниці товарів (послуг) базового і звітного періодів;

        g0 - кількість товарів у "споживчому кошику" базового періоду

 

Споживчий кошик – цe набір товарів i послуг, нeобхідних для задоволення наших першочергових пoтреб y середньому за рік.

Кошик містить 296 товарів та послуг.

На основі вартості споживчого кошику і визначається прожитковий мінімум.

 

2.Індекс цін виробника (ІЦВ) характеризує зміну в часі загального рівня цін на засоби виробництва, які купують підприємства для виробничого споживання 

                                   ІЦВ = ( Р1g0 / Р0g0 )

 

       Класифікація видів інфляції

 

1 критерій

 

2 критерій

 

3 критерій

За формами

прояву

   За темпами знецінення грошей

За чинниками, що спричиняють інфляцію

 

 

Цінова інфляція

 

повзуча

 

Інфляція витрат

 

Інфляція

заощаджень

 

 

Повзуча інфляція

 

девальвація

 

Галопуюча

 

Гіпер інфляція

 

   Цінова інфляція - це інфляція, що проявляється у формі зростання цін.

 Інфляція заощаджень - знецінення грошей проявляється у зростанні вимушених заощаджень при зафіксованих державних цінах і доходах.

 Девальвація - знецінення національних грошей проявляється у зниженні їх курсу до іноземних валют.

   Повзуча інфляція характеризується зростанням маси грошей в обороті з незначним зростанням цін (до 5% на рік).

  Галопуюча інфляція характеризується стрибкоподібним, нерівномірним зростанням цін (до 100% на рік). Підвищення цін стає непередбачуваним і не піддається регулюванню.

   Гіперінфляція характеризується надзвичайно високими темпами зростан­ня цін - більш як 100% на рік, гроші починають втрачати свої функції, падає їх роль в економіці, поширюється бартер, порушуються фінансові та кредитні механізми.

   Інфляція витрат – підвищення заробітної плати супроводжується підвищенням цін, так як підвищення заробітної плати збільшує витрати виробництва, оскільки вона є статтею собівартості продукції, а підвищення собівартості продукції сприяє зростанню товарних цін.

   Інфляція попиту  - характеризується надмірним зростанням товарного попиту порівняно з пропозицією. Якщо у відповідь не відбудеться підвищення пропозиції, зростання попиту компенсуватиметься підвищенням цін і рівень інфляції зростатиме.

 

3.Причини інфляції

 1.Зовнішні

- зростання цін на світовому ринку

- скорочення надходжень від експорту

-  структурні світові кризи, пов'язані зі зменшенням природних ресурсів

-  війни

- зростання зовнішнього боргу

2.Внутрішні

- надмірна емісія грошей

- криза державних фінансів

- монопольне положення   великих підприємств (необґрунтоване підвищення цін на товари та послуги)

- необґрунтоване підвищення заробітної плати без урахування росту її продуктивності

- надмірні військові витрати

- деформація економіки

- активізація "тіньової" економіки

 

4.Наслідки інфляції.

Соціальні:

 • Зменшення доходів у тих верств населення, що живуть за рахунок бюджетних коштів;
 • Зменшення доходів у пенсіонерів;
 • Зменшення доходів у осіб, що живуть за рахунок виплат по соціальному страхуванню;
 • Знецінення заощаджень;
 • Зниження життєвого рівня населення із фіксованими доходами;
 • Невпевненість працівників щодо працевлаштування;
 • Невпевненість підприємців щодо перспектив свого економічного становища;
 • Скорочення платоспроможного попиту населення;
 • Зростання соціальних суперечностей у суспільстві.

Економічні:

 • Скорочення обсягів виробництва товарів та послуг, посилення диспропорційності розвитку економіки;
 • Зниження обсягів інвестицій, скорочення нових капіталовкладень, спад науково-технічного прогресу;
 • Розбалансування банківської системи;
 • Скорочення обсягів міжгосподарського кредитування;
 • Поширення бартерних операцій;
 • Девальвація національної валюти;

 

Питання для самоперевірки:

 1. У чому сутність інфляції?
 2. Як можна виміряти темп інфляції?
 3. В яких формах проявляється інфляція?
 4. Які чинники спричиняють інфляцію?
 5. Якою може бути інфляція залежно від темпів знецінення грошей?
 6. Які причини виникнення інфляції?
 7. Які наслідки матиме інфляція?

 

Тести для самоперевірки:

1. Інфляція - це:

а) зниження купівельної спроможності грошей;

б) знецінення грошей внаслідок їх надмірного випуску та переповнення ними

каналів грошового обігу;

в) знецінення національної грошової одиниці щодо іноземної валюти.

2. За формами прояву інфляція поділяється на наступні види:

а) ревальвація;

б) девальвація;

в)деномінація.

3. За темпами знецінення грошей виділяють наступні типи інфляції:

а) повзуча;

б) цінова;

в) нуліфікація.

4. До зовнішніх причин інфляції відносять:

а) надмірну емісію грошей;

б) деформацію економіки країни;

в) війни.

5. До внутрішніх причин інфляції відносять:

а) надмірні військові витрати;

б) зростання цін на світовому ринку;

в) ревальвацію національної валюти.

6. Соціальними наслідками інфляції є:

а) здійснення неконтрольованої емісії грошей;

б) знецінення заощаджень;

в) підвищення доходів пенсіонерів.

7. Економічними наслідками інфляції є:

а) розбалансування банківської системи;

б) загострення соціальних суперечностей у суспільстві;

в) підвищення виробництва.

8. Визначне сутність інфляції:

а) короткочасне зростання цін (наприклад сезонне), що змінюється наступним їх зниженням;

б) процес тривалого підвищення цін, що відбувається повільно, є мало помітним у суспільному житті та дає можливість економічним суб’єктам легко компенсувати свої втрати від такого зростання цін підвищенням ефективності своєї діяльності;

в) тривале та значне знецінення грошей унаслідок поглиблення диспропорцій у реальній та монетарній сферах економіки;

г) зростання цін на товари та послуги (з будь-яких причин);

д) невідповідність ціни реалізації та ціни закупівлі.

9. Визначте явище, яке НЕ є проявом знецінення грошей:

а) зростання цін на товари і тарифів на послуги;

б) зниження цін на товари і тарифів на послуги;

в) падіння валютного курсу національних грошей;

г) поглиблення товарного дефіциту.

 

 

 

10. Для першої стадії інфляції характерним є:

а)темпи зростання пропозиції грошей випереджають знецінення грошей, причому це випередження поступово зменшується, наближаючись до вирівнювання;

б) темпи знецінення грошей випереджають темпи зростання їх пропозиції;

в) поява інфляційних очікувань;

г) власники грошових нагромаджень починають розуміти їх надмірність і скидають на ринок для купівлі товарів;

д) відплив робочої сили зі сфери виробництва у сферу спекулятивного обміну, що зумовлює падіння виробництва і товарообороту.

11. Індекс цін виробників характеризує:

а) зміну в часі загального рівня цін на товари виробничого споживання;

б) зміну загального рівня оптових цін;

в) зміну в часі загального рівня цін на всі товари і послуги, що реалізовані кінцевим споживачам;

г) зміну в часі загального рівня цін на товари і послуги, які купує населення для особистого споживання;

д) зміну в часі загального рівня цін на товари виробничого споживання та товари, що реалізовані кінцевим споживачам.

12. Інфляція, що характеризується незначним зростанням цін – до 5% на рік:

а) галопуюча;

б) гіперінфляція;

в) повзуча;

г) помірна;

д) відкрита.

13. Який із перелічених чинників може викликати інфляцію пропозиції:

а) зростання чистого експорту;

б)зниження рівня безробіття нижче «природнього» рівня;

в)приплив іноземної валюти в країну;

г) мілітаризація економіки;

д) дефіцит бюджету та зростання державного боргу.

14. Який із перелічених чинників може викликати інфляцію попиту:

а) зростання цін на матеріальні ресурси, зокрема на енергоносії;

б) монополія профспілок на ринку праці та можливість їх впливу на рівень оплати праці;

в) монополізм окремих галузей;

г) зростання чистого експорту;

д) правильними є відповіді Б і Г.

15. До причин, що викликають інфляцію, належить:

а) виконання державного бюджету з профіцитом;

б) розширення ринку праці;

в) зростання дефіциту державного бюджету;

г) збільшення випуску товарів;

д) усі відповіді правильні.

16. Визначте, яка категорія населення виграє від інфляції:

а) пенсіонер, який отримує пенсію;

б) вкладник, який вклав велику суму грошей у банк;

в) особа, яка взяла позику в банку;

г) службовці державних установ;

д) особи, які живуть за рахунок виплат по соціальному страхуванню.

17. Наслідки інфляції для споживача проявляються у:

а) зростанні купівельної спроможності;

б) збільшенні видатків держави на соціальні виплати;

в) збільшенні споживацького бюджету;

г) зниженні реальних доходів;

д) підвищенні номінальних доходів.

 

 

 

 


 

 

 

 

docx
Додано
2 квітня 2020
Переглядів
1564
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку