Урок української мови у 6 класі "Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні й складені"

Про матеріал
Конспект уроку подано у формі тематичної картки учня-знавця рідної мови. Очікувані (планові) результати учня: Знати: загальне значення числівника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль. Розуміти: роль числівників у досягненні точності й виразності мовлення. Вміти: визначати граматичні ознаки числівника, відрізняти числівники кількісні і порядкові,прості, складні та складені. Складати: речення, висловлювання з використанням прислів’їв, крилатих висловів, фразеологізмів, до складу яких входять числівники. Писати: правильно числівники, знаходитий виправляти помилки на вивчені правила.
Перегляд файлу

Картка для

формування самоосвітньої  компетентності учня

Самоосвітня компетентність учня

Назва теми уроку

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні й складені

Базова компетентність

Самоосвітня

Складові компетентності

Відпрацювання вміння до самореалізації

 (реалізація  своїх можливостей)

Показники сформованості аспекту самореалізації

1. Визначати навчальні завдання.

2. Планувати свої дії.

3.Обирати найбільш раціональні способи виконання навчальних завдань.

4. Брати активну участь у пізнавальній діяльності на уроці.

5. Відповідати на запитання різного характеру.

6. Уточнювати зміст засвоєння навчальної теми.

Результат самоосвітньої діяльності

1. Знання про загальне значення числівника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль.

2. Розуміння ролі числівників у досягненні точності й виразності мовлення.

3. Вміння визначати граматичні ознаки числівника, відрізняти числівники кількісні і порядкові,прості, складні та складені.

4.Складання речення, висловлювання  з використанням прислівїв, крилатих висловів, фразеологізмів, до складу яких входять числівники.

5.Правильне написання числівників; знаходження й виправлення помилок на вивчені правила.

Критерії оцінювання  самоосвітньої діяльності

 

 

ТАК

НІ

1.Знаюпро загальне значення числівника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль.

 

 

2.Розумію роль числівників у досягненні точності й виразності мовлення.

 

 

3.Вмію визначати граматичні ознаки числівника, відрізняти числівники кількісні і порядкові,прості, складні та складені.

 

 

4. Складаю речення, висловлювання  з використанням прислівїв, крилатих висловів, фразеологізмів, до складу яких входять числівники.

 

 

5. Правильно пишу числівники, знаходжу й виправляю помилки на вивчені правила.

 

 

Самооцінка досягнень учня

 

СО -___ б.       ВО - ___ б.        ОУ - ___ б.

Оцінка - ___  б.

 

ТЕМАТИЧНА КАРТКА УРОКУ ДЛЯ УЧНЯ-ЗНАВЦЯ РІДНОЇ МОВИ

________________________

(Прізвище, ім’я учня)

_____________________________

(Датапроведення уроку)

___________________________

(Вид роботи – класна чи домашня)

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

Числівники прості, складні й складені

 

1. Прогнозуємо і визначаємося.                                                 Тема уроку

Мова – це глибина тисячоліть.

Микита  Шумило, письменник

Чужу мову можна вивчити за шість років,

а свою треба вчити все життя.

Франсуа Вольтер, філософ, письменник

Очікувані (планові) результати учня:

Знати

загальне значення числівника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль.

Розуміти

роль числівників у досягненні точності й виразності мовлення.

Вміти

визначати граматичні ознаки числівника, відрізняти числівники кількісні і порядкові,прості, складні та складені.

Складати

речення, висловлювання  з використанням прислівїв, крилатих висловів, фразеологізмів, до складу яких входять числівники.

Писати

правильно числівники, знаходитий виправляти помилки на вивчені правила.

2. Повторюємо, узагальнюємо,  систематизуємо, з’ясовуємо.

ВІДЕОФРАГМЕНТ.

«Запамятай: так буде українською». ЗВЕРТАННЯ

Завдання на повторення.

 1. Уважно прочитай поданий матеріал.

Числівник – це самостійна частина мови, що називає число, кількість предметів і порядок їх при лічбі, відповідає на питання скільки? котрий?

За значенням числівники бувають кількісні (відповідають на питання скільки?) і порядкові(відповідають на питання котрий?).За будовою розрізняють прості, складні та складені числівники. Числівники змінюються за відмінками. Деякі числівники мають рід і число. У реченні виконують синтаксичну рольбудь-якого члена речення.

 1. Дай усні відповіді на запитання.
 • Яке загальне значення має числівник?
 • Назвіть морфологічні ознаки числівника?
 • Яку синтаксичну роль у реченні може виконувати числівник?
 1. Самоперевірка письмового домашнього завдання (вправа 454, ст. 194)

Однобічність – іменник, по-перше – прислівник, однозначний – прикметник, однокласниця – іменник, подвоєння – іменник, одноголосно - прислівник, одинчислівник, двоєчислівник,двачислівник, потрійний – прикметник, по-десяте – прислівник,тричислівник, по-третє – прислівник.

 1. Прочитай ще раз  епіграфиуроку, знайдіть числівник.
 1. Узагальнююче повторення.
 1. Прочитай поданий матеріал, пригадай вивчене про фразеологізми.

Фразеологізм – неподільне, стійке словосполучення, яке можна замінити синонімічним словом. Однак фразеологізм виразніший, емоційніший, ніж синонімічне слово. Значення неподільного, стійкого словосполучення не передається значенням окремих слів, що входять до його складу.  У реченні фразеологізм – це один член речення.  Тлумачення фразеологічних зворотів можна знайти у словнику фразеологізмів української мови. Прислів’я, приказки та афоризми є різновидами фразеологізмів.

 

 1. Прочитай фразеологічні звороти. Усно поясни  їх значення, підкресли числівники.

Робити з мухи слона, накивати п’ятами, знати назубок, байдики бити, убивати двох зайців, ганятися за двома зайцями, на сьомому небі, грати першу скрипку, добирався одинадцятим номером.

Довідка. Перебільшувати; втекти; добре засвоїти; нічого не робити; робити дві справи одночасно;  прагнути одночасно досягти успіху в різних справах;  радіти; бути першим; прийти пішки.

 

 1. Поглиблюємо вивчений матеріал з теми. Засвоюємо нові поняття.

Завдання.

Прочитай поданий мовний матеріал.

 1. Числівники за значенням поділяються на кількісні та порядкові.

Кількісні означають кількість предметів і відповідають на питання скільки? Наприклад:  скільки?- шість, вісім, сімдесят, одинадцять.

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий? Наприклад: котрий?- шостий, восьмий, сімдесятий, одинадцятий.

 

 1. Кількісні числівники в свою чергу за значенням діляться на групи:

Власне кількісні

Дробові

Збірні

Неозначено-кількісні

Означають кількість, виражену в цілих числах.Наприклад:

 п’ять, шість, сімнадцять,

 сорок три.

Означають самі дробові величини або дробові в сполученні з цілими.Наприклад:

чотири сьомі, дві цілі і п’ять десятих.

Означають кількість предметів у їх сукупності як одне ціле.

Наприклад:

двоє, четверо, десятеро.

Означають загальну, точно не виражену кількість.Наприклад:багато, небагато, чимало, кільканадцять, стонадцять.

 

 1. За будовою числівники поділяються на прості, складні і складені.

Прості

Складні

Складені

Мають один корінь.Наприклад:один, сім, сто, твоє, четвертий.

Мають два корені.

Наприклад: п’ятсот, дев’ятсот, чотирнадцять, сімдесят.

Складаються з кількох слів і пишуться окремо.Наприклад:вісімсот два, сто тринадцять, сорок третій.

 1. Складні порядкові числівники, що закінчуються на -сотий, -тисячний,

- мільйонний тощо пишутьсяразом.Наприклад:двохсотий, п’ятимільйонний, семитисячний.

Дай  відповіді на запитання. Заповни таблицю.

Питання

Відповідь

Приклад

 •                   На які питання відповідають кількісні числівники? А порядкові? Навед приклади.

Кількісні – ________?

Порядкові - ________?

______________

______________

 •                   Які підгрупи мають кількісні числівники?

 

___________________

___________________

___________________

______________

_______________
_______________

 •                   Які ти знаєш групи числівників за будовою?

 

___________________

___________________

___________________

______________

_______________
_______________

 •                   Як пишуться порядкові числівники, що закінчуються на -сотий, -тисячний,

- мільйонний?

 

___________________

______________

______________

 

4.Розвиваємо вміння, формуємо навички.

Практикум

 1. Робота із сигнальними картками.

Візьми  у руку сигнальну картку.

Якщо почуєш порядковий числівник, піднеси картку СИНЬОГО кольору.

Сто, перший, вісім, двадцять, сороковий, двадцять сьомий, чотири, шостий, п’ятдесятий, шістсот, дві третіх, четверо, багато, сімдесятий.

 

 1. Лігвістичний ланцюжок.

Утвори  і запиши від кількісного числівника порядковий.

Один -

Сім –

Два -

Вісім -

Три -

Дев’ять -

Чотири

Десять -

П’ять -

Одинадцять -

Шість -

Дванадцять -

 1. Робота з підручником – вправа 456 (ст. 195)

Прочитай текст,  випиши  числівники, запиши  цифри словами.

А чи знаєте ви, що ідеї проведення Олімпійських ігор понад 2500 років? За грецькою легендою, Олімпійські ігри організував Геркулес, у 776 році до н.е. в Олімпії.

Ігри були втіленням думки про те, що тіло, так само, як розум і душа, має бути розвиненим. Вони проводилися один раз на чотири роки й тривали від п’яти до семи років. Змагалися молоді чоловіки, які проходили десятимісячну підготовку. Спочатку спортсмени виборювали нагороди у двох номінаціях: біг і стрибки. Пізніше додалися ще п’ять: боротьба, кулачний бій, метання диска й списа, змагання колісниць.

 

 

 

 1. Запиши числівники в три колонки:

Двісті, сімдесят п’ять, сто, стодевять, одинадцять, триста, кількасот, багато, двоє, три, сорок один, тисяча сімсот один, сто перший, третій.

Прості

Складні

Складені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Кодове письмо.

Вибери й запиши  тільки номери потрібних речень: у першу колонку з кількісними числівниками, у другу – порядковими.

 1. П’ять разів засумнівайся, а тоді до діла збирайся.
 2. Розумна голова прогодує краще, ніж п’ятдесят лінивих рук.
 3. Живи й працюй до сього поту.
 4. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів…
 5. Слухаю першого грому удари…
 6. Хай вишня викидає цвіті двісті літ, і триста літ…

Кількісні

Порядкові

 

 

 1. Робота за варіантами.

І варіант

ІІ варіант

 1. Завдання. Розподіли подані числівники за колонками.

Третій, сьомий, один, чотирнадцять, сорок, сто три, чотириста, сороковий, четвертий, сотий.

Кількісні

Порядкові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання. Розподіли подані числівники за колонками.

Одна п’ята, мільйон, троє, семеро, чотири, сімнадцять, вісім цілі три десятих, сто три, п’ятеро.

Власне кількісні

Дробові

Збірні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗХВИЛИНКА

Діти, дружно підведіться. У віконце подивіться. Всім навколо усміхніться.

Станьте рівно, зосередьтесь. Знов на роботу налаштуйтесь:

Я – ЗНАЮ, Я – РОЗУМІЮ,

Я – ВМІЮ, Я-СКЛАДАЮ,

Я- ПИШУ, Я – ВИПРАВЛЯЮ!!!

 1. Творчі завдання.
 1.      Сполучення з кількісними числівниками (де це можливо заміни на конструкції з відповідними збірними числівниками. Утворені сполучення слів запиши. Поясни, де така зміна неможлива і чому.

1.Шість друзів                   

 •  

2.Дві школи                         

 

3.Дванадцять книг           

 

4.П’ятнадцять танцюристів 

 •  

Аргументи.Можу зазначити: збірні числівники означають кількість як одне ціле. Це  помітно у випадках 1 і 4. А решта кількісних числівників не можуть означати кількість як одне ціле.

 

 1.      Прочитайречення. Поясни суть допущених помилок. Запиши відредаговані речення.

1.Семеро днів залишилося до поїздки.                

_________________________________________

 

2.У класі знаходилося двадцять три дівчат.

 

________________________________________

 

3.Микола приніс двоє відер води.                        

________________________________________

 

Довідка.Сім днів залишилося до поїздки.У класі знаходилося двадцять три дівчини.Микола приніс два відра води.

Аргументи.

У 1 реченні недоречне вживання збірного числівника. У наведеному прикладі вказується на ціле число, тому варто вжити кількісний числівник, що вказує на ціле число.

У 2 реченні допущена граматична помилка, бо використаний числівник не узгоджується з іменником, із яким уживається. У прикладі використано числівник на позначення цілих чисел у називному відмінку, тому й іменник має бути у формі називного відмінка. А іменники у родовому відмінку множини вживаються при неозначено-кількісних та збірних числівниках.

 У 3 реченні теж недоречно вжитий збірний числівник. Краще використати числівник на позначення цілих чисел.

 1.      Запиши словами словосполучення з порядковими числівниками. Уведи 1та 2 словосполученняу речення.

47 тираж            

 

4 хвилина             

 

2007 рік               

 

16партія    

 

Довідка.Сорок сьомий тираж;четверта хвилина;дві тисячі сьомий рік; шістнадцята партія.

 

 

 

 

5. Хвилинка-веселинка.

1. Послухай співомовку Степана Руданського.

Чого, брате, так збілів? Що з тобою сталось?

Ах, за мною через став аж сто вовків гналось!

Бог з тобою! Сто вовків! Та село б почуло...

Та воно так і не сто, а пятдесят було.

Та й пятдесят диво в нас... Де б їх стільки взялось?

Ну, Іванцю! Нехай так, але десять гналось.

Так і десять не було! Знать, один усього?

Як один? Аби і вовк! Страшно і одного...

А може, то і не вовк!

А що ж то ходило?

Таке сіре та мале, а хвостик як мило.

 1. Випиши  числівники у відповідні  колонки:

Прості

Складні

Складені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Застосовуємо набуті знання, вміння й навички.

Гра «Я-ВИПУСКНИК»

Виконай тестові завдання з ОДНИМ  варіантом відповіді.

АБО

Попрацюй з текстом і виконай завдання випереджувального характеру (поєднання складених числівників з іменниками).

Тестові завдання.

Запитання

Відповідь

 1.     Вкажи числівник.

А  двійка            Б весло               В два                Г роздвоїти

 

 1.     На які розряди за значенням поділяються числівник?

А   якісні, відносні, присвійні    Б  власні та загальні

В  кількісні та порядкові                          Г прості та складені

 

 1.     Виділи числівник, який означає ціле число.

А  дві п’ятих     Б сім третіх       В  сім             Г семеро

 

 1.     Познач збірний числівник.

А  три                 Б тринадцять    В троє            Г  тридцятий

 

 1.     Визнач дробовий числівник

А дев’яносто   Б девятероВдевять цілих три десятихГдевятий

 

 1.     Вкажи порядковий числівник.

А  третій              Б тринадцятеро    В трійка           Г  тридцять

 

 1.     Познач простий числівник.

А  п’ять                 Б сто десять    В  п’ятдесят             Г  сорок два

 

 1.     Вкажи розряд за значенням числівника дві тисячі шістнадцять

А  ціле число              Б збірний     В  дробовий             Г  порядковий

 

 1.     У якому рядку всі числівники кількісні?

А три, дві третіх, сім            Б   чотири, сороковий, шостий

В   сімнадцять, сорок перший, чотири      Г  троє, четверо, п’ятнадцяте

 

 1. У якому рядку є помилка у написанні числівника?

А  сорокамільйонний            Б  стотисячний 

В тристаперший                    Г сорок друга

 

 1. У якому реченні числівник вжито неправильно?

А   Сьогодні до школи не прийшло троє учнів.    Б Завтра п’яте березня.   

В  Шість друзів допомагали людям похилого віку. Г У нашому селі одна школа.

 

 1. У яку синтаксичну роль виконує числівник у реченні Оксанка запізнилася на перший урок.

А   підмет              Б  означення    В     додаток      Г  присудок

 

 

Робота з текстом.

Прочитай текст. Запиши словами числівники, ставлячи їх у потрібну форму.

Футболісти грають шкіряними  м’ячами, бо гумові важкі і слизькі. Це всім відомо. Але не всі знають, що футбольний м’яч повинен важити не більше від 543 і не менш від 396 грамів, а окружність має бути не більшою від 71 і не меншою від 68 сантиметрів.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

Довідка.  ЗВЕРНИ УВАГУ! Ставлячи числівники у потрібну форму,  ПАМЯТАЙ: у числівниках  від 20 до 80 – змінюється лише  ДРУГА ЧАСТИНА. У числівниках від 200 до 900 – змінюють ОБИДВІ ЧАСТИНИ. Наприклад: двадцяти, двадцятьом; двохсот, трьомстам;  скількох? шестисот шістдесяти двох.

 

 1. Оцінюємо свою роботу на уроці

 

ТАК

НІ

ЗНАЮзагальне значення числівника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль.

 

 

РОЗУМІЮ роль числівників у досягненні точності й виразності мовлення.

 

 

ВМІЮвизначати граматичні ознаки числівника, відрізняти числівники кількісні і порядкові,прості, складні та складені.

 

 

СКЛАДАЮречення, висловлювання  з використанням прислівїв, крилатих висловів, фразеологізмів, до складу яких входять числівники.

 

 

ПИШУ правильно числівники, знаходитий виправляти помилки на вивчені правила.

 

 

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Відповіді на тестові запитання.

1 В

4 В

7 А

10 В

2 В

5 В

8 А

11 В

3 В

6 А

9 В

12 Б

Робота з текстом.

Футболісти грають шкіряними  м’ячами, бо гумові важкі і слизькі. Це всім відомо. Але не всі знають, що футбольний м’яч повинен важити не більше від пятисот сорока трьох  і не менш від трьохсот девяноста шести грамів, а окружність має бути не більшою від сімдесяти одного і не меншою від шістдесяти восьми  сантиметрів.

 

 

 

Домашнє завдання

Обов’язкове для всіх

За вибором учня-знавця рідної мови

 1. Вивчи матеріал &55.
 2. Виконай вправу 459 чи 461.
 3. Повтори &18-19 (Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення. Словотвірний ланцюжок)

І рівень (початковий): випиши числівники із першого розділу повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки».

ІІ рівень (середній): випиши уривок із повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки» (до 5 речень),підкресли числівники.

ІІІ рівень (достатній):склади завдання вправи «Четвертий зайвий».

ІV рівень (високий): напиши розповідь про історію заснування твого рідного села, використовуючи числівники.

 

 

Домашня робота

Вправа ______

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

docx
Додано
22 серпня
Переглядів
62
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку