26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Урок української мови в 11 класі Тема. Канцеляризми. Штампи. Стилістичне їх використання

Про матеріал

Урок української мови в 11 класі

Тема. Канцеляризми. Штампи. Стилістичне їх використання

Мета: дати учням поняття про спеціальні слова-канцеляризми та мовні штампи, які найдоцільніше використовуються у офіційно-діловому стилі; розвивати вміння використовувати їх в усному і писемному мовленні; виховувати культуру ділового мовлення школярів

Перегляд файлу

 

Урок української мови в 11 класі

 Тема. Канцеляризми. Штампи. Стилістичне їх використання

(слайд 1)

Мета: дати учням поняття про спеціальні слова-канцеляризми та мовні штампи, які найдоцільніше використовуються у офіційно-діловому стилі; розвивати вміння використовувати їх в усному і писемному мовленні; виховувати культуру ділового мовлення школярів

 

 (слайд 2)

Хід заняття

І Організаційний момент (привітання, перевірка підготовленості учнів до уроку та їх емоційного стану  (Вправа «Смайлик»))

ІІ. Актуалізація опорних знань.

  • Згадайте відомі вам стилі мовлення.

(Художній, науковий, публіцистичний, офіційно-діловий,розмовний, церковний або конфесійний)

(слайд 3)

  • Прочитайте текст.

Директорові

Київського професійно-технічного

училища № З                                                                                                          

Сидоренку В. О.

Ілащука Олега Сергійовича,

що проживає за адресою:

вул. Володимирська, 4, кв. 27

Київ, 01071

Заява

     Прошу зарахувати мене на І курс за спеціальністю «оператор електронно-обчислювальних машин». Додаток:

1) свідоцтво про базову освіту;

2) свідоцтво про народження на 1 арк. (1 пр.);

3) довідка про місце проживання на 1 арк. (1 пр.).

07.05.2013                                                         Власноручний підпис

 

- До якого стилю належить даний текст? (до офіційно-ділового)

 - Де вживається офіційно-діловий  стиль? ( писемна форма: заява, автобіографія, акт, звіт, закон, довідка, протокол, розписка, характеристика, наказ, постанова тощо)  )

(слайд 4)

 - Визначте мовні ознаки цього тексту:

1) лексичні особливості (нейтральна чи емоційно забарвлена лексика);

2) наявність чи відсутність фразеологічних одиниць;

3) типи речень, їх будова.

(слайд 5)

ІІ.   Оголошення теми і мети заняття. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Сприйняття нового матеріалу.

 Матеріал для вчителя.

(слайд 5) 

Офіційно-ділова лексика — слова та словосполучення, в тому числі й словосполучення-кліше, що вживаються в офіційно-діловому стилі.

(слайд 6)

Завданням цього стилю є точно, однозначно й уніфіковано передавати інформацію. Це викликає до життя велику кількість спеціальних слів-канцеляризмів, використання яких недоцільне в інших стилях: ухвалити, заслухати, інвентаризація, пасажироперевезення, квартиронаймач, термінів: людино-година, ліжко-місце, тонно-кілометр, циркуляр, свідоцтво, довідка, кошторис, протокол.

(слайд 7)

Для ділового стилю характерні:

 віддієслівні іменники: отоварювання, впорядкування, санкціонування,

 слова, утворені за участю кількох префіксів: недовиконання, перероз¬поділ,

 словосполучення-найменування: транспортні засоби, рухомий склад, продукти харчування, товари підвищеного попиту, культурний заклад, розщеплені присудки: подати допомогу, взяти участь, вжити заходів, поставити до відома;

 складні прийменники та сполучники: у зв'язку  тим  що, внаслідок того що, у плані того-то, з метою того-то, зважаючи на те що.

(

слайд 8)

       Відео. Уривок з п’єси «Наталка Полтавка».

  • Згадайте, з якого твору взято цей уривок?  Хто автор?Назвіть дійових осіб. «Наталка Полтавка» І.Котляревського.
  • Проаналізуйте мову Тетерваковського? Що вас у ній вразило ? (Мова Возного суха, насичена канцеляризмами. Навіть освідчуючись у коханні, він використовує такі мертві та недоречні слова, що його освідчення виглядає досить кумедно.)
  • Навіщо І.Котляревський  вкладає в уста героя  саме такі слова?

(слайд 9)

Канцеляризми – слова й мовленнєві звороти, що позбавляють образності, емоційності та індивідуальності стилю, надають йому нейтрального, офіційного та шаблонного значення, наприклад:

восени й узимку – в осінньо-зимовий період,

хвилюватися – переживати стан занепокоєння,

зголодніти – відчувати потребу в харчуванні.

Негативним явищем є проникнення канцеляризмів у публіцистичну та розмовну мову, шаблонні фрази збіднюють її, роблять сухою, мертвою, важкою для розуміння, надають казенного звучання. Так е явище отримало назву канцелярит

(слайд 10)

  • Термін «канцелярит» винайшов відомий російський дитячий письменник К.Чуковський. У своїй книжці «Живой как жизнь», присвяченій проблемам російської мови, він робить висновок про поступове розширення сфери функціонування канцелярських висловів, зокрема в  у розмовно-побутовій мові.

(слайд 11)

Штамп – прийнятий загальновизнаний зразок, що його сліпо наслідують.

 

(слайд 12)

     У повсякденному житті учня також можуть створитися ситуації ділового спілкування, при яких необхідне знання стилістичних норм ділового мовлення.

ІІІ. Осмислення матеріалу. Завдання на закріплення.

 А зараз я хочу запропонувати вам перекласти українською мовою стійкі звороти,

що вживаються в офіційно-діловому стилі. Кілька з них уведіть  у самостійно сладені речення.

Робота  в парах.

І       Работать по совместительству -... (працювати за сумісництвом)

        Обратиться по адресу -... (звернутися за адресою)

         По приказу -... (за наказом)

ІІ      Согласно приказу -... (згідно з наказом)

  Соответственно приказу -... (відповідно до наказу)

        Ввести в состав -... (увести до складу)

ІІІ         По указанию -... (за вказівкою)

  По всем правилам -... (за всіма правилами)

  По инициативе -... (з ініціативи)

ІУ        Несмотря на -... (незважаючи на)

             Получить по счету -... (одержати за рахунком, згідно з рахунком)

             По март включительно -... (до березня включно)

У         Мероприятия по -... (заходи щодо, для, до)

            По собственному желанию -... (за власним бажанням)

            По служебним делам -... (у службових справах)

УІ      Прошу Вашего разрешения -... (прошу Вашого дозволу)

           Окончание срока полномочий -... (закінчення строку повноважень)

            Переслать по почте -... (надіслати поштою)

УІІ      Ввиду вышеизложенного -... (зважаючи на викладене вище)

           Заслуживать виймання -... (заслуговувати на увагу)

            Принести вред -... (завдати шкоди, збитків)

 

 Подані вирази і звороти замініть прикметниковими чи іменниковими словосполученнями. Які з них доцільно використовувати в офіційно-діловому стилі? Введіть їх у речення.

     Кошти, що надходять не з бюджету; вояк, котрий потрапив у полон; листування між кількома галузями; зірка, що має п'ять кутів; випадок, який важкопередбачити; звіт, що готують кожного кварталу; результат, який довго очікували; плани для навчання; студент четвертого курсу;  угода між трьома сторонами; спортсмен, котрий займається легкою атлетикою; ситуація, що є небезпечною для життя.

 Виправте помилки та відредагуйте речення.

І варіант

1. На базі придприємства, випускаючого торгове обладнання, було засноване акціонерне товариство. ( На базі підприємства, що випускає торгівельне обладнання, було засноване акціонерне товариство.)

2. На площі зібралася багаточисельний натовп  школярів скінчивших школу. ( На площі зібрався багато чисельний натовп школярів , які закінчили школу)

3. Обговорюючи екологічні проблеми, була створена комісія по охороні оточуючого середовища. ( Після обговорення екологічних проблем, було створено  комісію з охорони оточуючого середовища)

4. У больниці до мене відносилися уважно, і я швидко вилічився. ( У лікарні до мене ставились уважно, і я швидко вилікувався)

5. Зустрівший мене колеґа, розповів про нові міроприємства.   (Колега, якого я зустрів,  розповів про нові заходи)

6. Прийшло повідомлення про ядовиті виброси хімкомбінати. (Прийшло повідомлення про нові отруйні викиди хімкомбінату)

 

ІІ варіант

1. Треба негайно приняти строгі міри до порушників закона. (Треба негайно вжити суворих заходів щодо порушників закону)

2. Висновки провіряючих не співпадали з данними бугалтерії. (Висновки перевіряючих не співпали з даними бухгалтерії)

3. Врачування нежиті слід починати від разу. (Лікування нежитю слід починати відразу)

4.  Ательє запрошує на роботу одну швею та два грузчика. (Ательє запрошує на роботу одну швачку та двох вантажників)

5. Нам сильно повезло, ми вчасно получили степендію й вспіли взяти білети на поїзд. (Нам дуже поталанило: ми вчасно отримали стипендію й встигли взяти квитки на потяг)

6. Самий первий в експлуатацію був зданий збиральний конвейєр. (Найпершим у експлуатацію було здано збиральний конвеєр).

(слайд 13)

ІV.  Підсумок уроку.

 Яку сферу суспільного та приватного життя обслуговує офіційно-діловий стиль?

 Назвіть функції офіційно-ділового стилю.

 Визначте основні ознаки офіційно-ділового стилю, зумовлені його призначенням.

 Охарактеризуйте офіційно-діловий стиль з погляду його лексичного складу.

 Чому в діловому стилі доречні мовні штампи, кліше? Яке їх основне призначення?

(слайд 14)

Вправа «Незакінчене речення»  Закінчіть фразу «Сьогодні на уроці я дізнавсь (лась) про…»

Вчитель. Підсумовуючи наш урок, ми можемо сказати, що насичені штампами тексти не викликають емоцій і почуттів, вбивають живий інтерес у читачів чи слухачів. Саме в цьому полягає їхній шкідливий вплив. Відомий мовознавець Б.Головін радить: «Для того, щоб його подолати, необхідна боротьба зі словесним стереотипом, а вона  має підтримуватись не лише вивченням мови, її виражальних особливостей, але й активною роботою думки і почуттів авторів мови…»

Шлях до очищення мови від канцелярського мовного стереотипу лежить через розвиток у мовців чуття живого, незаштампованого слова.

(слайд 15)

V. Домашнє завдання.

ТРИ РІВНІ

І – обов’язковий мінімум: конспект уроку;  дібрати зразки різних стилів мовлення

ІІ – тренувальний: конспект уроку: вправа № 235      с.306 -

ІІІ – творче завдання: Дайте відповідь: Чому відомий швейцарський мовознавець Шарль Баллі так назвав офіційно-діловий стиль: «Найбільш  нетворчий стиль, перед яким, по суті, рівні всі – і геніальний поет, і завзятий канцелярист»?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до уроку

Тема. Канцеляризми. Штампи. Стилістичне їх використання

 

1.Прочитайте текст.

Директорові

Київського професійно-технічного

училища № З                                                                                                          

Сидоренку В. О.

Ілащука Олега Сергійовича,

що проживає за адресою:

вул. Володимирська, 4, кв. 27

Київ, 01071

Заява

     Прошу зарахувати мене на І курс за спеціальністю «оператор електронно-обчислювальних машин». Додаток:

1) свідоцтво про базову освіту;

2) свідоцтво про народження на 1 арк. (1 пр.);

3) довідка про місце проживання на 1 арк. (1 пр.).

07.05.2013                                                         Власноручний підпис

 

- До якого стилю належить даний текст? 

 - Де вживається офіційно-діловий  стиль? 

2. Подані вирази і звороти замініть прикметниковими чи іменниковими словосполученнями. Які з них доцільно використовувати в офіційно-діловому стилі? Введіть їх у речення.

Кошти, що надходять не з бюджету; вояк, котрий потрапив у полон; листування між кількома галузями; зірка, що має п'ять кутів; випадок, який важко передбачити; звіт, що готують кожного кварталу; результат, який довго очікували; плани для навчання; студент четвертого курсу;  угода між трьома сторонами; спортсмен, котрий займається легкою атлетикою; ситуація, що є небезпечною для життя.

 

Домашнє завдання.

ТРИ РІВНІ

І – обов’язковий мінімум: конспект уроку;  дібрати зразки різних стилів мовлення

ІІ – тренувальний: конспект уроку: вправа №            с. -

ІІІ – творче завдання: Дайте відповідь: Чому відомий швейцарський мовознавець Шарль Баллі так назвав офіційно-діловий стиль: «Найбільш  нетворчий стиль, перед яким, по суті, рівні всі – і геніальний поет, і завзятий канцелярист»?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Дата_______     П.І.учня   ______Клас______ 

 

Виправте помилки та відредагуйте речення.

І варіант

1. На базі придприємства, випускаючого торгове обладнання, було засноване акціонерне товариство.

2. На площі зібралася багаточисельний натовп  школярів скінчивших школу.

3. Обговорюючи екологічні проблеми, була створена комісія по охороні оточуючого середовища.

4. У больниці до мене відносилися уважно, і я швидко вилічився.

5. Зустрівший мене колеґа, розповів про нові міроприємства.  

6. Прийшло повідомлення про ядовиті виброси хімкомбінати.

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Дата_______     П.І.учня   ______Клас______ 

Виправте помилки та відредагуйте речення.

ІІ варіант

1. Треба негайно приняти строгі міри до порушників закона.

2. Висновки провіряючих не співпадали з данними бугалтерії. 

3. Врачування нежиті слід починати від разу.

4.  Ательє запрошує на роботу одну швею та два грузчика.

5. Нам сильно повезло, ми вчасно получили степендію й вспіли взяти білети на поїзд.

6. Самий первий в експлуатацію був зданий збиральний конвейєр.

 

docx
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
1897
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку