Урок української мови «Вставні і вставлені конструкції»

Про матеріал

Мета: закріпити засвоєні на попе­редніх уроках правила вживання розділових знаків при вставних сло­вах (словосполученнях і реченнях); розвивати пунктуаційні навички; поповнювати словниковий запас учнів економічною термінологією; виховувати повагу до рідної мови та прагнення досконало володіти нею.

Обладнання: підручник, картки з ін­дивідуальними завданнями, слов­ничок економічних термінів, розда­вальний матеріал, плакати.

Тип: урок закріплення знань, умінь і навичок (ділова гра з української мови «Засідання бізнес-клубу).

На дошці запис: «Завітайте до біз­нес-клубу!»

ХІД УРОКУ

  • I.Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Ви звернули увагу на запрошення? А хто з вас знає, що означає слово «бізнес»? (Учні ви­словлюють власні думки.)

Так,- бізнес — це будь-який вид діяльності, що дає прибуток. Пред­метом бізнесу є не лише об'єкти господарської сфери, а й політич­на: діяльність, медична допомога, наука, мистецтво тощо.

Отже, завітаймо до бізнес-клубу!

Учитель (від імені президента біз­нес-клубу). Вельмишановні пані та панове! Рада вітати вас, моло­де покоління українських бізнес­менів, на засіданні бізнес-клубу, яке оголошую розпочатим. Прошу всіх відкрити робочі блокноти, щоб робити в них необхідні записи, як це і належить справжнім діловим людям. Дозвольте ознайомити вас із «Пам'яткою бізнесмена-почат-кївця», яка міститься в експрес-зошиті з української мови, що його я для вас підготувала.

Пам'ятка бізнесмена-початківця

1.Досконало й різнобічно вивчіть справу.

2.Виховуйте в собі найкращі люд­ські якості.

3.Особливу увагу зверніть на вихо­вання вольових якостей харак­теру.

4.Розширюйте власний світогляд.

5.Учіться, по-перше, грамотно спіл­куватися, по-друге, працювати енергійно, творчо.

6.Завжди дотримуйтеся активної життєвої позиції.

Можна було б ще дати чима­ло подібних порад, проте, коли якому-небудь бізнесменові й не вдасться виконати якийсь пункт «Пам'ятки», він усе одно за пев­них умов зможе Досягти успіху в бізнесі. Та жоден підприємець не здатний плідно працювати, не зна­ючи рідної мови. Без знання мови неможливо підтримувати контак­ти, вести облік виконуваної робо­ти, оформляти документи. Навіть налагодити зв'язки із закордоном без досконалого володіння рідною мовою буде важко, бо людину, яка нехтує материнським словом, не шанує батьківських звичаїв, ніхто слухати не захоче там, де це свято бережеться.

Коли хочемо, щоб нас поважали як людей, які мають власну гідність, давайте повсякчас поглиблювати й удосконалювати знання рідної мови.

III. Повідомлення теми й завдань уроку

Учитель. Отже, сьогоднішнє засі­дання бізнес-клубу присвятимо діловій грі з мови, а конкретніше, такій темі: «Вставні і вставлені конструкції». Наше завдання — упродовж уроку закріпити знання про вставні слова (словосполучення й речення), розділові знаки при них, навчитися правильно вживати їх у мовленні.

Суть гри полягає в тому, щоб здо­бути найбільше балів за відповіді. Бали будуть фіксуватися на умовно­му банківському рахунку.

А щоб легше вам було орієнтува­тися в економічних термінах, ви зможете користуватися «Словничком економічних терміні» , який також є в експрес-зошитах.

IV. Актуалізація опорних знань

Учитель. Спочатку ми з вами про­ведемо «Аукціон знань» (див. слов­ник). А продавати ми будемо запитання, які стосуються нашої теми.

(Підручник))

(Підбиття підсумків банківського рахунку)

Аукціон оголошую завершеним.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Учитель. Від фірми «Пунктуація» отримано термінове замовлення на

опрацювання матеріалу. Нам пропонують виконати усно вправу

Виконання вправи.

Учитель. Із банківського рахунку видно, що деякі бізнесмени стали власниками підприємств і можуть почати власне виробництво.

Ці учні отримують картки з індиві­дуальними завданнями.:

Успіху вам! .

Колективна робота з текстом «Історичний хронотайп»

Пояснити розділові знаки при вставних словах, працюючи у експрес-зошитах

(Перевірка роботи учнів, які працю­вали за індивідуальними картками)

Учитель. Із банківського рахунку видно, що деякі бізнесмени стали власниками підприємств і можуть почати випуск товару. Отож, отри­майте замовлення на виробництво «лінгвістичної продукції»: складіть якомога більше речень з вставни­ми словами (словосполученнями й реченнями). За експрес-зошитом ви можете отримати консультацію з цього питання.

Інші учні самостійно виконують вправу

Учитель. Як відомо, між підпри­ємцями існує постійна конкуренція (див. словник). Наступне завдання називається так: «Конкурентна бо­ротьба». Власники підприємств по­чергово зачитуватимуть складені ними речення, решта учнів запису­ватиме їх, після чого вмотивовува­тиме правильність написань. Кож­не правильне пояснення — 1 бал, неграмотне — рівноцінна втрата у вигляді від'ємного штрафу

Учитель. Дивлячись на ваші бан­ківські рахунки, можна сказати, що більшість володіє необхідним капі­талом, щоб відкрити підприємство й випускати потрібний державі товар. (Та кожному бізнесменові необхідно вміти рекламувати свою продукцію, яка може бути найріз­номанітнішою: іграшки, взуття, продукти...)

Уявіть, що кожен з вас є підприєм­цем; який виготовляє канцелярські прилади. Що вам необхідно зробити, щоб населення купувало вашу продук­цію?

Так, розрекламувати її (див. «рекла­ма» у словнику).

Завдання за експрес-зошитом.

Створити рекламу. (Пам'ятайте! Ре­клама повинна бути стислою, чіт­кою, влучною.)

VI. Підсумок уроку

Учитель. Шановні пані та пано­ве! Засідання нашого бізнес-клубу завершено. Ми добре попрацювали: упродовж уроку закріпили знання про розділові знаки при вставних словах (словосполученнях і речен­нях).

Сподіваюся, що знання, які ви отримали, знадобляться вам у майбутньому, а здобувши успіхів у виробничій справі, ви з гідністю представлятимете українських під­приємців. Щасти вам!

(Оцінювання знань.)

VII. Домашнє завдання

Право вибору за експрес-зошитом

* Підготувати розгорнуту відповідь на тему: “Вставні слова словосполучення, речення “

* Скласти план відповіді за §

* Виконати вправу

Перегляд файлу

 

«Вставні і вставлені конструкції» 

 

 

Мета: закріпити засвоєні на попе­редніх уроках правила вживання розділових знаків при вставних сло­вах (словосполученнях і реченнях); розвивати пунктуаційні навички; поповнювати словниковий запас учнів економічною термінологією; виховувати повагу до рідної мови та прагнення досконало володіти нею.

Обладнання: підручник, картки з ін­дивідуальними завданнями, слов­ничок економічних термінів, розда­вальний матеріал, плакати.

Тип: урок закріплення знань, умінь і навичок (ділова гра з української мови «Засідання бізнес-клубу).

На дошці запис: «Завітайте до біз­нес-клубу!»

 

ХІД УРОКУ

  1. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Ви звернули увагу на запрошення? А хто з вас знає, що означає слово «бізнес»? (Учні ви­словлюють власні думки.)

Так,- бізнес — це будь-який вид діяльності, що дає прибуток. Пред­метом бізнесу є не лише об'єкти господарської сфери, а й політич­на: діяльність, медична допомога, наука, мистецтво тощо.

Отже, завітаймо до бізнес-клубу!

Учитель (від імені президента біз­нес-клубу). Вельмишановні пані та панове! Рада вітати вас, моло­де покоління українських бізнес­менів, на засіданні бізнес-клубу, яке оголошую розпочатим. Прошу всіх відкрити робочі блокноти, щоб робити в них необхідні записи, як це і належить справжнім діловим людям. Дозвольте ознайомити вас із «Пам'яткою бізнесмена-почат-кївця», яка міститься в експрес-зошиті з української мови, що його я для вас підготувала.

Пам'ятка бізнесмена-початківця

  1. Досконало й різнобічно вивчіть справу.
  2. Виховуйте в собі найкращі люд­ські якості.
  3. Особливу увагу зверніть на вихо­вання вольових якостей харак­теру.
  4. Розширюйте власний світогляд.
  5. Учіться, по-перше, грамотно спіл­куватися, по-друге, працювати енергійно, творчо.
  6. Завжди дотримуйтеся активної життєвої позиції.

Можна було б ще дати чима­ло подібних порад, проте, коли якому-небудь бізнесменові й не вдасться виконати якийсь пункт «Пам'ятки», він усе одно за пев­них умов зможе Досягти успіху в бізнесі. Та жоден підприємець не здатний плідно працювати, не зна­ючи рідної мови. Без знання мови неможливо підтримувати контак­ти, вести облік виконуваної робо­ти, оформляти документи. Навіть налагодити зв'язки із закордоном без досконалого володіння рідною мовою буде важко, бо людину, яка нехтує материнським словом, не шанує батьківських звичаїв, ніхто слухати не захоче там, де це свято бережеться.

Коли хочемо, щоб нас поважали як людей, які мають власну гідність, давайте повсякчас поглиблювати й удосконалювати знання рідної мови.

III. Повідомлення теми й завдань уроку

Учитель. Отже, сьогоднішнє засі­дання бізнес-клубу присвятимо діловій грі з мови, а конкретніше, такій темі: «Вставні і вставлені конструкції». Наше завдання — упродовж уроку закріпити знання про вставні слова (словосполучення й речення), розділові знаки при них, навчитися правильно вживати їх у мовленні.

Суть гри полягає в тому, щоб здо­бути найбільше балів за відповіді. Бали будуть фіксуватися на умовно­му банківському рахунку.

А щоб легше вам було орієнтува­тися в економічних термінах, ви зможете користуватися «Словничком економічних терміні» , який також є в експрес-зошитах.

IV. Актуалізація опорних знань

Учитель. Спочатку ми з вами про­ведемо «Аукціон знань» (див. слов­ник). А продавати ми будемо запитання, які стосуються нашої теми.

(Підручник, сторінка 226  (4, 5, 6 запитання))

(Підбиття підсумків банківського рахунку)

Аукціон оголошую завершеним.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Учитель. Від фірми «Пунктуація» отримано термінове замовлення на

опрацювання матеріалу. Нам пропонують виконати усно вправу  -  291

 

Виконання вправи.

 

Учитель. Із банківського рахунку видно, що деякі бізнесмени стали власниками підприємств і можуть почати власне виробництво.

Ці учні отримують картки з індиві­дуальними завданнями.:

Успіху вам!   .     

 

Колективна робота з текстом  «Історичний хронотайп»

Пояснити розділові знаки при вставних словах, працюючи у експрес-зошитах

 

(Перевірка роботи учнів, які працю­вали за індивідуальними картками)

 

Учитель. Із банківського рахунку видно, що деякі бізнесмени стали власниками підприємств і можуть почати випуск товару. Отож, отри­майте замовлення на виробництво «лінгвістичної продукції»: складіть якомога більше речень з вставни­ми словами (словосполученнями й реченнями). За експрес-зошитом ви можете отримати консультацію з цього питання.

Інші учні самостійно виконують вправу 292 ( письмово)

 Учитель. Як відомо, між підпри­ємцями існує постійна конкуренція (див. словник). Наступне завдання називається так: «Конкурентна бо­ротьба». Власники підприємств по­чергово зачитуватимуть складені ними речення, решта учнів запису­ватиме їх, після чого вмотивовува­тиме правильність написань. Кож­не правильне пояснення — 1 бал, неграмотне — рівноцінна втрата у вигляді від'ємного штрафу

Учитель. Дивлячись на ваші бан­ківські рахунки, можна сказати, що більшість володіє необхідним капі­талом, щоб відкрити підприємство й випускати потрібний державі товар. (Та кожному бізнесменові необхідно вміти рекламувати свою продукцію, яка може бути найріз­номанітнішою: іграшки, взуття, продукти...)

Уявіть, що кожен з вас є підприєм­цем; який виготовляє канцелярські прилади. Що вам необхідно зробити, щоб населення купувало вашу продук­цію?

Так, розрекламувати її (див. «рекла­ма» у словнику).

Завдання за експрес-зошитом.

Створити рекламу. (Пам'ятайте! Ре­клама повинна бути стислою, чіт­кою, влучною.)

VI. Підсумок уроку

Учитель. Шановні пані та пано­ве! Засідання нашого бізнес-клубу завершено. Ми добре попрацювали: упродовж уроку закріпили знання про розділові знаки при вставних словах (словосполученнях і речен­нях).

Сподіваюся, що знання, які ви отримали, знадобляться вам у майбутньому, а здобувши успіхів у виробничій справі, ви з гідністю представлятимете українських під­приємців. Щасти вам!

(Оцінювання знань.)

VII. Домашнє завдання

Право вибору  за експрес-зошитом

* Підготувати розгорнуту відповідь на тему: “Вставні слова словосполучення, речення “

 * Скласти план відповіді за  § 25

 * Виконати вправу 294 або 300 письмово

 

1

 

docx
Додано
21 березня 2018
Переглядів
1427
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку