2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Урок "Узагальнююче заняття бінарного типу з мультимедійною підтримкою"

Про матеріал
Конспект уроку допоможе виявити якість та рівень оволодіння знаннями й уміннями, отриманими на попередніх заняттях з тем «Особистість у системі соціальних зв’язків» та «Використання анімації в середовищах PowerPoint, Flash, Adobe Photoshop», узагальнити матеріал як систему знань, систематизувати знання з громадянської освіти та інформатики, створити умови мотивованого практичного застосування знань, навичок і умінь, дати можливість побачити результати своєї праці й одержати від них радість і задоволення.
Перегляд файлу

План заняття

Тип заняття: Узагальнююче заняття бінарного типу з мультимедійною підтримкою

Вид заняття: Конкурс-конференція

Тема: Особистість у системі соціальних зв’язків та використання анімації в середовищах  PowerPoint, Flash, Adobe Photoshop.

Мета:  Виявити якість  рівень оволодіння знаннями й уміннями, отриманими на попередніх заняттях з тем «Особистість у системі соціальних зв’язків» та «Використання анімації в середовищах  PowerPoint, Flash, Adobe Photoshop». Узагальнити матеріал як систему знань. Систематизувати знання з соціології та інформатики. Створити умови мотивованого практичного застосування знань, навичок і умінь, дати можливість побачити результати своєї праці й одержати від них радість і задоволення. Розвивати просторове мислення, уміння класифікувати, виявляти зв'язки, формулювати висновки. Розвивати комунікативні навички при роботі в групах, розвивати пізнавальний інтерес. Виховувати загальну культуру, естетичне сприйняття навколишнього. Створити умови для реальної самооцінки студентів, їх реалізації як особистості.

Методи: Словесні, наочні.

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби: мультимедійна установка, прикладне програмне забезпечення МС Office.

Література (основна та додаткова):

1. В.Г.Городяненко. Соціологія. Підручник. К., 2008. Видавничий центр «Академія»

2. М.П.Лукашевич. Соціологія. Підручник. К., 2011. Видавництво «Каравела»

3. В.М.Піча. Практикум з соціології. Львів: «Новий Світ - 2000»,  «Магнолія плюс», 2004.-368 с.

4. http://ru.osvita.ua/vnz/reports/sociology/30089/

5. http://pidruchniki.com/sotsiologiya/

6. Вступ до інформаційних технологій. Методичний посібник для викладачів та студентів. Під ред. Зарецької І.Т., Владимирової М.В. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 364 С.

7. Савчук Л.О., Гримпинюк О.В. Інформатика та комп’ютерна техніка. – К.: Професіонал, 2004. – 160 с.

 

Структура заняття

 

І. Організаційна частина

ІІ. Рефлексія

Доброго дня всім, хто присутній сьогодні в цій аудиторії. Хотілося б розпочати нашу зустріч словами радянського письменника Леоніда Леонова «Жодна велика перемога неможлива, якщо їй не передує мала перемога над самим собою».

А як ви розумієте ці слова? (роздуми студентів)

ІІІ. Повідомлення теми, мети

Протягом 1 семестру ви вивчали такі дві дисципліни, як соціологія та інформатика. Сьогодні ми вирішили провести експеримент і об’єднати ці дві дисципліни воєдино.

Під час практичних занять з інформатики ви працювали в середовищах PowerPoint, Flash, Adobe Photoshop, налаштовуючи анімацію і змушуючи об’єкти рухатись. Працюючи в парах ви розробляли анімований мультфільм на задану тематику. Із 35 створених робіт, було відібрано 9 найкращих. Їх ми сьогодні будемо презентувати нашому шановному журі.

А саме:

________________________________________________

________________________________________________

_________________________________________________

Журі представили і прийшов час оголосити умови конкурсу. Роботи було розподілено за такими категоріями:

  1. Складність анімації
  2. Нестандартний підхід
  3.  

З кожної категорії наше компетентне журі повинно обрати, на їх думку, найкращу роботу.

ІV. Основна частина

Неможливо уявити собі життя сучасної людини без телевізора, мультфільмів, які є найулюбленішими та найпоширенішими елементами її довкілля.

Кажуть, що мультфільми не впливають на життя. Але ж багато хто з нас до сих пір їдять бутерброд ковбасою до низу тільки тому, що один кіт сказав, що так смачніше.

(перегляд уривку «Троє з Простоквашино»)

Елементами соціальних систем є люди. Входження людини в суспільство відбувається через різноманітні соціальні спільноти: групи, інститути, організації та культуру. Внаслідок цього людина залучена до багатьох соціальних систем, кожна з яких справляє на неї системоформуючий вплив.

Будь-які соціальні утворення неможливо уявити без людини, її активної творчої діяльності.

Пригадаємо, що ж таке особистість? (слайдова презентація супроводжується виступами студентів)

Термін «особистість» має досить давнє походження. Цей термін невіддільний від понять «людина», «особа», «індивід», «індивідуальність».

Людина — це біологічна категорія, що визначає належність живої істоти до людського роду за певними анатомічними особливостями та фізіологічними функціями.

Основними рисами людини є:

— розвинутість інстинктів, що забезпечує можливість реалізації різних інтересів;

— наявність мови як засобу спілкування та узгодження діяльності людини;

— необхідність спілкування із собі подібними з метою досягнення компромісу інтересів;

— чіткий розподіл праці у людському середовищі, що надає можливість досягти високого ступеня організованості відносин.

Термін "індивід" вживається у значенні "конкретна людина", одиничний представник людського роду, коли необхідно підкреслити, що йдеться не про все людство загалом і не про будь-яку людину в ньому.

Особа — людина, яка має історично зумовлений ступінь розвитку, користується правами, що надаються суспільством, та виконує обов'язки, які ним покладаються.

Поняття «особистість» вживається стосовно кожної людини, оскільки вона є носієм важливих рис певного суспільства. Головне в особистості — не абстрактна фізична природа, а її соціальна якість.

Особистість — це цілісна сукупність соціальних властивостей людини, що формуються та видозмінюються протягом усього життя людини у результаті складної взаємодії внутрішніх та зовнішніх чинників її розвитку та активної взаємодії з соціальним середовищем.

Пропоную заслухати ессе Козакова Тараса на тему «Я - особистість»

Чинниками, що детермінують активність особистості є потреби та інтереси.

Потреба — це рушійне джерело активності людини, спрямованої на її задоволення, яке супроводжується суб'єктивним потягом до відчуття приємності або, навпаки, відсторонення від відчуття неприємності, болю. Потреба — це внутрішній психологічний стан людини, відчуття нестачі чогось. Цей стан регулює активність, стимулює діяльність, спрямовану на здобуття того, чого не вистачає.

Американський соціолог Абрахам-Харолд Маслоу (1908—1970) виробив ієрархічну теорію потреб, поділивши їх на:

  • базові (постійні)
  • похідні (змінювані).

Базові потреби це:

• фізіологічні, сексуальні потреби — продовження роду, у їжі. одязі, житті тощо;

• екзистенціальні потреби - безпеки існування, стабільності, гарантованій зайнятості тощо;

• соціальні потреби - у спілкуванні, належності до колективу, спільній діяльності тощо;

• престижні потреби — в повазі з боку, службовому просуванні, престижі тощо;

• духовні потреби — потреба у самовираженні через творчість.

Згідно з принципом ієрархії, потреби кожного нового рівня стають актуальними для індивіда лише після того, як задоволені попередні запити.

На заняттях з соціології ми з вами розглядали всі види потреб детально.

Які потреби ви реалізуєте навчаючись? (відповіді студентів).

Отже, переходимо до перегляду першого блоку «Вир фантазії», який представлений роботами таких студентів: Хондожко О. та Євдокимової О. (ГВ-11); Якушина Є. (МЕ-11-1/9); Самойленко М. (МЕ-11-1/9).

♫ Перегляд та презентування мультфільмів

Особистість – це людина, яка розуміє свої вади і переваги над іншими, і прикладає певні зусилля для виховання в себе позитивних якостей.

 Саме в процесі діяльності людина, з одного боку, інтегрує соціальні відносини навколишнього середовища, з іншого — виробляє своє особливе ставлення до зовнішнього світу.

На думку соціологів, людина стає особистістю тоді,коли індивід починає мислити не шаблонно, а проявляє творчий підхід при вирішенні однотипних задач.

Ми переходимо до другого блоку  «Не стандартний підхід». І він представлений плеядою таких студентів: Кірюхіна Д. (ПЕ-12); Вітохін С. (МЕ-11); Голяк О. та Безцінна К. (ПЕ-12).

♫ Перегляд та презентування мультфільмів

Конкретною формою усвідомленої потреби, реальною причиною діяльності особистості, спрямованої на задоволення цієї потреби є інтереси. Інтерес — це направленість дій індивіда в залежності від можливості задоволення тієї чи іншої потреби. Інтереси, перетворені в потреби стають цінностями.

Назвіть цінності, які важливі саме для вас? (очікувані відповіді: друзі, родина, кар’єра, успіх і т.д.)

Уявіть, що у вас є лише дві хвилини, щоб описати себе і своє життя.

Які б цінності виокремили ви? (відповідь студентів).

А тепер давайте порівняємо вашу відповідь з відповіддю  студента п’ятого курсу факультету журналістики Київського національного університету ім.Тараса Шевченка  Голодюка Олександра.

♫ Перегляд відео(«Жизнь за две минуты»)

З переглянутого відео і ваших відповідей можна сказати про те, що кожна людина має власні ідеї, мету, цінності і пріоритети, які змінюються протягом всього життя.

Ми вчимося у своїх батьків, одноліток. Під впливом цих людей у нас формуються інтелектуальні, соціальні та фізичні навички, які необхідні для виконання наших соціальних ролей. Роль особистості полягає не тільки у творчому підході до розв’язання задачі, а й у складності її вирішення. Бо, як говорить японська мудрість: «Самураї не шукають легких шляхів».

Наші студенти теж вирішили ускладнити собі завдання не йдучи легким шляхом.

Отже, вашій увазі представляється блок «Складність анімації» такими студентами: Кудріна Д. (ПЕ-13); Цой А. та Ковальчук В. (МЕ – 11-2/9); Дібров Є. та Сердюк М. (МЕ – 11-2/9)

♫ Перегляд та презентування мультфільмів

Ми завершили всі три блоки нашого конкурсу і поки наше журі радиться та обирає найкращі роботи давайте поговоримо.

Неможливо уявити собі життя сучасної людини без телевізора, мультфільмів, які є найулюбленішими та найпоширенішими елементами її довкілля.

Ви коли-небудь замислювалися про мету свого життя - навіщо ви тут?

А що якщо справжня мета - отримання задоволення від цього самого життя?

Таким чином, ваша місія - просто жити щасливо. Так, звучить, як казка, і якщо ви не Принцеса з діснеївського мультика, це здається просто нереальним. Якщо ви ввімкнете телевізор, то побачите, що можливо все, головне - це вірні дії для зміни ситуації. Однак зміни на краще, що ведуть до щастя, небагато відрізняються від екстремальних змін по телевізору, тому що вони включають в себе не тільки фізичні, але і емоційні, і духовні зміни у вашому житті. 

У вашому розумінні, що таке щастя? (очікувані відповіді студентів: Щастя - вища мета і цінність людського життя. Арістотель висловлював думку, що воно є метою, яку ніхто і ніколи не вибере засобом заради чогось іншого.)

Щастя - стан людини, для якого характерні переживання внутрішнього вдоволення власним буттям, повноти і осмисленості свого життя, відповідності досягнутого життєво значущим цілям і мріям.

Пропоную вам переглянути ще одне відео.

♫ Перегляд відео(«Бумеранг добра»)

З переглянутого відео, що ви можете сказати? В чому ж полягає щастя?

Морально-ціннісною характеристикою особистості є доброта,  що передбачає такі властивості, завдяки яким людина здатна творити добро в моральному сенсі: милосердність, чуйність, привітність, приязність, прихильне ставлення до інших, готовність поступитися заради них власними інтересами та ін.

Як називають людей які безкорисливо прагнуть до діяльності на благо інших?  (Альтруїсти)

Наявність цих властивостей свідчить про здатність людини робити добро, хоча можливі й відхилення від очікуваного результату: так, не завжди чуйна і безкорислива людина творить добро, не завжди вчинки, які вона вважає добрими, оцінюються іншими як добро (у т. ч. тими, на кого вони спрямовані).

V. Рефлексія

А чи вважаєте ви себе щасливими людьми? (відповіді студентів)

У вас на столах лежать анкети, пропоную вам їх заповнити і переконатись, що ви можете бути щасливими без причини.

Анкетування

VІ. Підведення підсумків

У "Повчанні" Володимир Мономах закликав бути милосердним до кожного, чинити добро, особливо убогим і сиротам. Про людей, які йдуть дорогою добра і правди, кажуть: "Будь людям добрим угоден, будеш і Богу надобен", "Доброму все добре", "Доброму чоловіку продовж, Боже, віку", "Доброму добра й пам'ять". Саме мультфільми переносять нас на деякий час у дитинство і вчать бути добрими, терпеливими, толерантними один до одного.

Підводячи підсумки  хотілося б згадати слова великого Конфуція: «Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе».

Усі ми - люди. Єдине, що робить одного з нас краще за інше - це добрі вчинки.

Я пропоную надати слово нашому шановному журі.

Оголошення результатів конкурсу

та нагородження студентів

 

Відведений час

2 хв.

 

1

 

docx
Додано
2 грудня 2019
Переглядів
262
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку