8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Урок вивчення нового матеріалу на тему: "Просторічні слова та стилістичні функції їх"

Про матеріал
Учні поглиблюють знання про групи слів за сферою вживання, правильно і доречно використовують у мовленні стилістично забарвлені слова.
Перегляд файлу

КОНСПЕКТ УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (10 клас)

Тема: Просторічні  слова та стилістичні функції їх

Мета: 

 • Навчальна: поглибити знання учнів про групи слів за сферою вживання; виробля­ти навички знаходити слова певних груп в текстах; навчити правильно і доречно використовувати у мовленні стилістично забарвлені слова;
 • Розвивальна: розвивати культуру мовлення учнів;
 • Виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси та багатства рідної мови.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Внутрішньопредметні зв’язки:

 • Лексикологія: добір синонімів.
 • Синтаксис: речення, текст.
 • Культура мовлення: особливості вживання просторічних слів.

Міжпредметні зв’язки:

 • Література: виразне читання художнього тексту.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал (таблиця, схема)

Методи, прийоми і форми роботи: слово вчителя, міні-тренінг, бесіда, робота з таблицею, пошуково-вибіркова робота, творче редагування, дослідження-зіставлення, незакінчене речення.

ХІД УРОКУ

1. Організаційний момент.

СВ: Доброго ранку! Сьогодні гарна погода, і настрій у вас, бачу, також гарний. На нас чекає сьогодні незвичайний матеріал. Але спочатку давайте  проведемо міні-інтерв’ю:

 • Яким був попередній урок? (Важким, цікавим...)
 • Якою була перерва? (Веселою, короткою...)
 • З яким настроєм ви прийшли на сьогоднішній урок? (Гарним, сумним, надзвичайно веселим...)
 • А яка зараз повинна бути обстановка на уроці, щоб ви змогли засвоїти нову тему? (Робоча)

СВ: Отже, давайте створимо таку робочу атмосферу. Розпочнемо наш урок. Зараз перевіримо як ви виконали домашнє завдання.

2. Оголошення теми й мети уроку.

3. Актуалізація опорних знань

Робота з текстом. Прослухайте текст. Визначте стиль, свій ви­бір аргументуйте. Випишіть незнайомі сло­ва, розтлумачте їх за допомогою словника.

— А за цю «мадаму» скільки б ви хотіли? — Вісімдесят. — Небагато й хочете… — Та ви ж подивіться: картина — не ко­рова! — Та то так! Тільки інша дівка як на пи­ку, так погляди — вона й твердувата! (О. Вишня «Ярмарок»)

Коментар учителя. В усному мовленні нерідко трапляються просторічні слова. Вони здебільшого мають фаміль­ярно-розмовний або грубуватий відтінок: математичка, припертися (прийти), наколобродити, розпозіхатися, прошпетити; ляпати (говорити), нализатися, набратися (напитися), цмокнути (поцілувати), роззява, свинство і подібні. Ці слова можуть уживатися лише в розмовно-побутовому усному мовленні в обмеженій кількості чи в художньому творі для індивідуальної мовної характеристики персонажів. У нау­ковому, публіцистичному, офіційно-діловому стилях ця лексика недоречна й неприпустима.

4. Вивчення нового матеріалу.

 • Робота з підручником (теорія, таблиці).
 • Слово вчителя (СВ)

Просторічними називаються слова та фор­ми мовлення, вживання яких, за висловом Б. Томашевського, «не рекомендується літе­ратурними нормами, але які фактично у віль­ному, непублічному мовленні охоче вжива­ються». Наприклад: двера, звиняйте, урем’я, жисть. До просторічних найчастіше відносять спо­творені слова, які засвідчують низький рівень мовленнєвої культури. Уживаність просторіч­них слів не обмежена ні певною територією, ні формами спілкування, прийнятими в пев­них соціальних чи професійних групах людей. В художній літературі просторічні форми ви­користовуються здебільшого для мовленнєвої характеристики дійових осіб. До різновидів просторічних форм належать сленг і вульгаризми. Термін «сленг» використовується у двох значеннях. У першому — ним позначають жаргонізми англомовного похо­дження. В другому — такі жаргонні слова та вирази перейшли до загальновживаних шарів просторічної лексики. Наприклад: ажур — у мовленні бухгалтерів означає «на сьогодні», поза бухгалтерським середовищем — «усе гаразд»; «пасувати» в жаргоні картярів має значення «відмова від гри до наступної роз­дачі карт», у першому вжитку — «ухилятися від виконання своїх обов’язків».

5. Вироблення практичних умінь і навичок.

СВ: А тепер закріпимо наші знання на практиці.

 • Пошуково-вибіркова робота. Прочитайте речення. Знайдіть і випишіть у зошит просторічні слова. З’ясуйте, яким стилем написаний текст. З якою метою О. Вишня вжив просторічні слова? (учні працюють самостійно і пояснюють по черзі знайдені просторічні слова)

Дика качка любить убиватись тихими-тихими вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього круга, минуло криваво-багряний горизонт, послало вам останній золотий при­віт і пішло спать. Це ввечері… А вранці дика качка зривається шукати вашого пострілу рано-рано, тільки-но починає на світ благо­словлятись. (О. Вишня)

 • Творче редагування. Відредагуйте речення відповідно до норм сучасної літературної мови. (робота в групах)

(1 група) Гриць глянув на відділового, у якого дра­глисте обличчя вкрилося червоними пляма­ми. Вересень заповідається теплий і сухий. На плацах тих лісоруби мчать стихії напро­лом. Доведуть вони — так буде, крізь запон скелясту рать.

(2 група) 1. Я ото хотів посовєтуваться, бо в мене щось у машині стукає (Л. Перлулайнен). 2. Чого це ви такі нервні? Перше преступленіє тягне за собою друге, а потім прийде наказаніє (М. Стельмах). 3. Живемо ми кльово, жити нам любо в селі нашім тихім (О. Некраса).

(3 група) 1. Запанували всюди бур’яни, уже і душі теж забур’яніли. І степ наш захопили братани, хай би вовки їх в тім степу поїли (Г. Щипківський). 2. То справжній кайф: без охорон протовпитися у вагон (Л. Череватенко). 3. Доля палко переконує щораз, що ось-ось настане радісна житуха. А надія тільки зробить реверанс, а зневіра все кусається, як муха (В. Березінський).

 • Дослідження-зіставлення. До поданих форм просторічних слів доберіть та запишіть літературні відповідники (робота в парах).

Нікчемний, ланець, католик!

Гульвіса, пакосний, престидкий,

Негідний, злодій, єретик!

За кучму сю твою велику

Як дам ляща тобі я в пику,

То тут тебе муне і чорт!

І очі видеру із лоба.

(Дідона про Енея. І. Котляревський «Енеїда»)

СВ: Прочитайте слова. Яке мовне явище засуджує автор? Як спілкуються хлопці, дівчата, діти? «Прівет», «кароче», «конєшо», «ладно», «успокойся», «не считається», «воопще». Невже це не спотворює українську солов'їну мову? До кожного вжитого в уривку росіянізму доберіть український відповідник. Поясніть, як треба ставитися до мовного суржику.   Проаналізуйте своє мовлення та мовлення однокласників. Протягом кількох днів записуйте слова, яких ви хотіли б позбутися.

Примітка: Несвідоме змішування українських і російських слів та мовних форм називається суржиком. Суржикове мовлення засмічене і невмотивовано запозиченими росіянізмами (самольот, строїти, діжурний), і помилково перенесеними в українську мову російськими граматичними формами (головна біль — замість головний біль).У художніх та публіцистичних творах суржик використовують як засіб характеристики персонажів та сатиричного викриття таких суспільних явищ, як русифікація українського суспільства, зокрема народної освіти: Діствительно! — скрикнув урядник. — Я ще осінню получив бумагу сикретную од господина станового пристава: хто учитель? званіє?

СВ: Кому потрібен суржик? А нікому. Ні українцю, ні росіянину, ні греку чи болгарину, які проживають в Україні. Хіба що тим, які чужої мови не навчилися і не спромоглися опанувати свою. Кожного з нас суржик має ображати як людину, як громадянина, як українця. Невже у своїй державі на ім’я Україна ми не можемо бути таки українцями, а не суржиковими хохлами? Будьмо ж мудрими! Зберігаймо наш скарб — мову.

6. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

 • Бесіда за запитаннями:
 1. Дати визначення просторіччю.
 2. У яких випадках доцільне вживання просторічної лексики?
 3. У яких стилях неприпустиме використання просторічних елементів?
 4. Чому, на вашу думку, зявляються про­сторічні слова?
 5. Чи належать до просторічної лексики слова велик (велосипед), відик (відеомагнітофон), перехняблений, потрясний? Свою думку обґрунтуйте.
 6. Наскільки поширені просторічні слова в мовленні ваших однокласників? У вашому мовленні? У чому причина? Як можна цьому запобігти?

7.Домашнє завдання

СВ: Записати 10 просторічних слів, що вживаються у вашому оточенні, ввести їх у контекст. Дібрати до цих слів нейтральні синоніми. 

8. Підсумок («Незакінчене речення»)

На уроці я дізнався (дізналася) про … .

На уроці я навчився (навчилась) … .

Я не зовсім зрозумів (зрозуміла) … .

Мені сподобалось … .

9. Виставлення оцінок.

docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
21 січня 2019
Переглядів
447
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку