Тест "Орфографія і морфологія"

Про матеріал
Підготовлені для перевірки знань учнів 10 класів з теми "Орфографія і морфологія" тести у 2-х варіантах з ключем у кінці допоможуть результативніше підготувати учнів до складання ЗНО,
Перегляд файлу

Тема. Орфографія. Морфологія

Варіант 1

1. Літературна мова — це:

А народна мова, якою користуються на певній території;
Б мова, що є засобом письмового й усного спілкування нації;
В унормована мова суспільного спілкування, зафіксована в писемній та усній практиці;
Г мова художнього стилю мовлення.

2. Стилістика мови…

А є сукупністю мовленнєвих дій, кожна з яких має мету, що випливає із загальної цілі спілкування;
Б вивчає реалізацію стилістичних ресурсів мови залежно від мовленнєвої ситуації;
В вивчає стилістичні ресурси всіх мовних рівнів: лексики, фразеології, морфології, синтаксису;
Г включає поняття синонімії і варіативності.

3. До специфічних понять стилістики належать:

А звуковий лад, словниковий склад та фразеологія, граматична структура і норми літературної мови;
Б мовні прийоми й засоби;
В стилістичні засоби, стилістична норма, функціональний стиль;
Г синоніміка, емоційно-експресивне забарвлення, багатозначність.

4. Орфоепічні норми регулюють:

А правильну вимову звуків, звукосполучень, наголосу в слові;
Б уживання мовних засобів відповідно до їх стилістичного значення;
В правильний запис слів;
Г доцільне уживання алітерацій, асонансів.

5. Визначте речення, в якому не пишеться з усіма словами разом:

А На коні сидить козак, у свиті — не/свиті, і без шапки;
Б Не/знайомий рвучко козирнув, піднісши кулак і випростовуючи пальці біля самої скроні;
В Поки не/дуже холодно, сидітиму вдома;
Г Ти, може, серденько, того й не/знаєш, як гарно, любо як співаєш.

6. Знайдіть слово, що пишеться разом (а не через дефіс):

А синьо/зелений;
Б науково/прикладний;
В ніжно/рожевий;
Г червоно/гарячий.

7. Усі займенникові форми написано правильно в рядку:

А ні про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого;
Б хтось, аби-якась, ні до чого, дещо;
В ніскільки, бознаде, хто-небудь;
Г якесь, ніякий, дехто, казна-який.

8. Визначте рядок, у якому допущено орфографічні помилки:

А День Перемоги, Золоті ворота, полуниця «Вікторія»;
Б свято Івана Купала, село Золота Балка, Національний банк України;
В сузір’я Великий Віз, Декларація прав людини, газета «Літературна Україна»;
Г Великий Піст, День Народження, волинська область.

9. Визначте рядок, у якому є неправильно утворена форма прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння:

А менш надійний, найдобріший, якнайдальший;
Б найбільш привітний, вужчий, найбільш відоміший;
В найстаріший, щонайдовший, якнайзручніший;
Г легший, дорожчий, гірший.

10. Позначте рядок, у якому всі прислівники записані правильно:

А по сусідськи, удвох, з гори, на диво;
Б віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби;
В десь-інде, підчас, не даремно, с повна;
Г з роду-віку, на-щастя, на виворіт, здалека.

11. У кількісних числівників від 50 до 80 відмінюються:

А перша частина;
Б друга частина;
В обидві;
Г ці числівники не відмінюються.

12. Укажіть рядок, у якому замість крапок скрізь потрібно вставити в:

А … Астрахані, помітила … очах, працювала … бухгалтерії;
Б одягнена … хвою, загублені … хвилях, розгубився … складній ситуації;
В моя подруга, ..читель початкових класів, … сім, десь … гаю;
Г … полі, ходити … валянках, побачила … оголошенні.

Виберіть два правильні варіанти відповіді.

13. Укажіть ряди слів, у яких пишеться -нн- у всіх словах:

А безгомі..ий, неодмі..ий, безбереж..ий, бездога..ий;
Б бало..ий, парад..ий, бензи..ий, чека..ий;
В касет..ий, люмінісцент..ий, моното..ий, безіме..ий;
Г безці..ий, невпізна...ий, нездола..ий, незамі..ий;
Д незліче..ий, відмі..ий, карава..ий, магази..ий;
Е доверше..ий, витонче..ий, пі..ий, нарече..ий.

14. Визначте, у яких речення вжито повні нестягнені форми прикметників:

А Недобра сутінь впала на землю, повіяло холодом (М. Пригара).
Б Зеленеє жито, зелене. Хорошії гості у мене (Народна пісня).
В Тільки здорові жилаві руки з довгими пальцями та довгі вуса нагадували про давнього Миколу Джерю (І. Нечуй-Левицький).
Г Ружа червона, а й та блідне (Народна мудрість).
Д Пливе човен води повен (Т. Шевченко).
Е Якби мої струни німії та піснею стали без слова (Леся Українка).

15. Укажіть рядки, де допущено помилки в написанні частки не зі словами:

А незабаром, ще не прийняті закони, неголосно, недруг;
Б недолік, невиконавши, недобачати, нехтувати;
В не виконувати, не дотримуючись, не відповівши, несміливий;
Г незчутися, незліченний, зовсім не страшний, не знаючи;
Д неполиті грядки, нестямний, немовбито, лист не написаний;
Е досі не виконане, недолюблювати, не стямившись, недоведена теорема.

16. Позначте рядки, у яких всі складні прикметники пишуться разом:

А сліпучо/білий, жовто/гарячий, ніжно/рожевий;
Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий;
В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український;
Г південно/західний, фізико/математичний, всесвітньо/історичний;
Д східно/український, кисло/молочний, біло/сніжний;
Е первісно/общинний, вічно/юний, воле/любний.

До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать.

1 чоловічий.

А папороть, СБУ, дівчина, путь.

2 жіночий.

Б математик, вельможа, Сибір, тигр.

3 середній.

В токар, поетеса, плетиво, нікчема.

4 спільний.

Г жіноцтво, листя, теля, дівча.

 

 

 

Д злюка, бідолаха, хитрюга, недоучка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Орфографія. Морфологія

Варіант 2

1. Ознаками культури мовлення є:

А правильність, точність, логічність, стабільність;
Б багатство, чистота, доречність, завершеність;
В точність, логічність, чистота, багатство;
Г різноманітність, доречність, наддіалектний характер.

2. Головні ознаки літературної мови:

А обробленість майстрами, стійкість, необов’язковість носіїв мови;
Б наддіалектний характер, стабільні норми, функціонально-стильова розгалуженість;
В унормованість, поліфункціональність, писемна форма;
Г уніфікованість, милозвучність, витонченість.

3. Лексичні норми регулюють:

А правильне творення і вживання слів, їх форм;
Б правильну побудову словосполучень і речень;
В уживання слів у властивому їм значенні, правильне поєднання слів за змістом у словосполученні й реченні;
Г уживання мовних засобів відповідно до їх стилістичного значення.

4. Правильне мовлення — це:

А мовлення, що відповідає встановленим правилам, нормам;
Б мовлення, що встановлює і підтримує контакт;
В мовлення, що уточнює і доповнює ту чи іншу ситуацію спілкування;
Г красиве, чисте мовлення з уживанням різноманітних мовних засобів.

5. Визначте речення, в якому не пишеться з усіма словами окремо:

А Думками він був зараз далеко від Харитона — біля Тосі, і ще далі — в не/визначених обрисах свого майбутнього.
Б Не/жаль за сном, не/час, не/можна спати.
В Шаблій борсається, не/мов у петлі, сіє по стерні не/вимолоченими колосками.
Г Заручилась вона з Яковом Поліщуком, а того не/гадано віддано у москалі.

6. Укажіть слово, що пишеться через дефіс:

А сімдесяти/п’яти/мільйонний;
Б м’ясо/молочний;
В важко/хворий;
Г право/бережний.

7. Усі займенникові форми написано правильно в рядку:

А У декого, будь-до кого, бозна-що, ні з ким;
Б де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий;
В аби-яка, якась, казна з ким, будь-що;
Г з будь-чим, будь з чим, ніякий, казна-чий.

8. Визначте рядок, у якому допущено орфографічні помилки:

А ріка Південний Буг, мис Капітана Джеральда, майдан Незалежності;
Б роза «Елізабет», Велика Вітчизняна війна, Друга світова війна;
В епоха відродження, Організація об’єднаних Націй, День Незалежності України;
Г медаль «За відвагу», орден «Мати-героїня», орден Ярослава Мудрого.

9. Визначте рядок, у якому є неправильно утворена форма прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння:

А більший, менший, кращий;
Б менш товстий, найзручніший, більш білявий;
В сміливіший, найохайніший, найяскравіший;
Г ближчий, більш білий, найменш теплий.

10. Укажіть рядок, у якому всі прислівники потрібно писати через дефіс:

А по/двоє, сяк/так, хоч/не/хоч;
Б будь/що/будь, до/вкола, по/іншому;
В казна/як, по/сусідськи, рік/у/рік;
Г по/латині, ледь/ледь, десь/інде.

11. Які числівники мають дві відмінкові форми?

А 10, 20, 30;
Б 5, 6, 9;
В 40, 90, 100;
Г 1, 1000, 1000000.

12. Укажіть рядок, у якому замість крапок скрізь потрібно вставити у:

А сидимо … вагоні, була … Одесі, … садку;
Б … холодочку, взяла … нього, на траві … квітах;
В як … сні, … Антарктиді, … присмерку;
Г наш … читель, … лісі, … дарник.

Виберіть два правильні варіанти відповіді.

13. Укажіть ряди слів, у яких пишеться -нн- у всіх словах:

А башта..ий, осі..ій, широче..ий, ви..ий;
Б вовня..ий, соколи..ий, букве..ий, бджоли..ий;
В страше..ий, лимо..ий, орли..ий, безтала..ий;
Г свяще..ий, невпи..ий, маши..ий, стара..ий;
Д невблага..ий, кі..ий, солов’ї..ий, благослове.. ний;
Е сті..ий, скля..ий, да..ий, віко..ий.

14. Визначте, у яких речення вжито короткі форми прикметників:

А Скрипливе дерево довше росте.
Б Сивий віл випив води повен діл.
В Це була молода чорноброва дівчина.
Г Як ішли ми зелен лугом к зелен гаю…
Д Плохеньке порося і в Петрівку мерзне.
Е Зима чиста, ніби скупана.

15. Укажіть, у яких рядках всі слова пишуться з часткою не разом:

А не/скошена трава, не/полита досі розсада, не/бачена краса;
Б не/закінчена розмова, не/замкнені двері, не/продумана відповідь;
В не/доопрацьована стаття, не/куплені вчасно, відповідь не/ продумана;
Г не/зрозуміла відповідь, не/закінчена нами суперечка, не/висвітлена проблема;
Д не/дописаний лист, не/помічений факт, не/вивчений вірш;
Е не/бачена ніколи картина, не/доведена теорема, не/доспані ночі.

16. Укажіть рядки прикметників, які пишуться через дефіс:

А (криваво)червоний, (південно)західний, (прісно)водний;
Б (світло)рожевий, (шести)гранний, (кам’яно)вугільний;
В (м’ясо)молочний, (гірко)солодкий, (англо)французький;
Г (синьо)зелений, (вічно)зелений, (машино)будівний;
Д (військово)морський, (військово)полонений, (суспільно) корисний;
Е (віце)президентський, (високий)превисокий, (воєнно)стратегічний.

До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать:

1 чоловічий.

А Тбілісі, дівчисько, кашне, око.

2 жіночий.

Б Карпати, листоноша, денді, колега.

3 середній.

В сирота, забіяка, роззява, задавака.

4 спільний.

Г суддя, вужака, шимпанзе, собака.

 

Д Чилі, путь, Міссурі, бабище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Орфографія. Морфологія

Оцінювання контрольного тесту

ukrainska_mova_11k-78

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
26 січня 2019
Переглядів
2367
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку